Hotărârea nr. 378/2007

378/30.10.2007 pentru aprobarea listei nominale privind acordarea subvenţiei prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.51/28.06.2006 aprobată şi modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcţiei de locuinţe proprietate personală
Hotararea Consiliului Local 378/30.10.2007
pentru aprobarea listei nominale privind acordarea subvenţiei prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.51/28.06.2006 aprobată şi modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcţiei de locuinţe proprietate personală


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-23258/ 19.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.51/ 28.06.2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;
În conformitate cu Legea nr.12/09.01.2007 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;
În conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor - Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr.1373/20.07.2006 şi nr.1413/18.08.2006 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;
Având în vedere prevederile Ordinului nr.216/30.05.2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă lista nominală pentru acordarea subvenţiei prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.51/28.06.2006 aprobată şi modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcţiei de locuinţe proprietate personală, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism, Direcţia Economică şi Comisia de analizare a solicitărilor depuse de petenţi în vederea accesului acestora la Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală.

Art 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Comisiei de analizare a solicitărilor depuse de petenţi în vederea accesului acestora la Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

serviCiul PUBLIC DE ADMINISTRARE

A p r o b a t:

P R I M A R,


LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI

Nr.

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

privind acordarea subvenției prevăzute de OUG nr.51/28.06.2006 aprobată și modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcției de locuințe proprietate personală pentru numitul BOȘTINĂ FLORIN

Având în vedere OUG nr.51/28.06.2006 aprobată și modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcției de locuințe proprietate personală, care prevede acordarea de subvenții de la bugetul de stat în vederea construirii unei locuințe prin credite ipotecare și Ordinul comun M.A.I. - M.T.C.T. nr.1373/20.07.2006 și nr.1413/18.08.2006 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală s-a emis H.C.L.M.T. nr.26/2007 modificată prin H.C.L.M.T. nr.81/2007 privind stabilirea Comisiei de analizare a solicitărilor depuse de petenți în vederea accesului acestora la Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, precum și actele justificative necesare în vederea accesului persoanelor la acest program.

Ca urmare a solicitării înregistrată cu numărul D72007-4572/03.09.2007 a numitului Boștină Florin, cu privire la acordarea subvenției prevăzute de O.G. nr.51/2006, la data de 02.10.2007 s-a întrunit Comisia de analizare a solicitărilor depuse de petenți în vederea accesului acestora la Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală și în urma analizării actelor depuse de către susnumitul s-a constatat că acesta îndeplinește prevederile legale pentru acordarea subvenției și a fost declarat eligibil.

Astfel, la data de 05.10.2007 a fost afișată lista cu persoanele declarate eligibile în vederea acordării unei subvenții de la bugetul de stat, în conformitate cu O.U.G. nr.51/2006, modificată prin Legea nr. 12/2007 și O.U.G. nr.7/2007, întocmindu-se proces verbal de afișare. Lista cuprinde un singur solicitant, respectiv domnul Boștină Florin.

Având în vedere faptul că în termenul legal de 7 zile de la afișarea listei nu s-au depus contestații și faptul că lista cuprinde un singur solicitant se impune emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care numitul Boștină Florin să fie declarat eligibil în vederea acordării subvenției.

V I C E P R I M A R,

Ing. Adrian Orza


DIRECTOR,

Ec. Nicușor C-tin Miuț


Șef Serviciu Public de Administrare Locuințe și Utilități,

Ing. Otilia Sîrca

Avizat juridic,

Jur. Mirela Lasuschievici

Anexă la HCL nr.

din_________________

LISTA

cu persoanele declarate eligibile în vedere acordării unei subvenții de la bugetul de stat, în conformitate cu O.U.G. nr.51/2006, modificată prin Legea 12/2007 și O.U.G. nr.7/2007

Nr. crt.

Nume prenume solicitant

Numărul și data cererii

1.

BOȘTINĂ FLORIN

D72007-4527/03.09.2007