Hotărârea nr. 377/2007

377/30.10.2007 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.136/2007 privind tarifele de folosire a Sălii polivalente OLIMPIA Timişoara şi a Complexului sportiv BEGA Timişoara , cu tarifele de publicitate
Hotararea Consiliului Local 377/30.10.2007
pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.136/2007 privind tarifele de folosire a Sălii polivalente OLIMPIA Timişoara şi a Complexului sportiv BEGA Timişoara , cu tarifele de publicitate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere referatul nr.SC2007 - 23394/22.10.2007 al al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor ,Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 1817/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport - Direcţia pentru Sport a Judeţului Timiş în domeniul public al municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timiţoara nr.136/2007 privind tarifele de folosire a Sălii polivalente OLIMPIA Timişoara şi a Complexului sportiv BEGA Timişoara, cu următoarele taxe:
- taxă închiriere spaţiu publicitar temporar prin afişare pe clădirea proprie în exteriorul clădirii:2 lei/mp./zi
- taxă închiriere spaţiu publicitar temporar prin afişare pe clădirea proprie în interiorul clădirii: 1 leu/mp./zi.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Cabinet Primar;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Biroului Control Intern şi Managemenul Calităţii;
- Mass mediei locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

serviCiul PUBLIC DE ADMINISTRARE

LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI

Nr.


A p r o b a t: PRIMAR,


Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


R E F E R A T cu privire la completarea H.C.L.M.T. nr.136/2007


În baza HOTĂRÂRII privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport - Direcția pentru Sport a Județului Timiș în domeniul public al municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.1817/13.12.2006, publicată în M.O. nr. 12/08.01.2007, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a preluat de la Agenția Națională pentru Sport Sala Polivalentă OLIMPIA și Complexul Sportiv BEGA, prin Protocolul de predare-primire a sălii polivalente OLIMPIA Timișoara nr.SC2007-3190/08.02.2007 respectiv Protocolul de predare-primire a complexului sportiv BEGA Timișoara nr.SC2007-3191/08.02.2007.

Tarifele de folosire a bazelor sportive au fost stabilite prin H.C.L.M.T. nr.136/2007. Din Anexa la hotărârea menționată a fost omisă taxa pentru închiriere spațiu publicitar temporar prin afișare pe clădirea proprie în exteriorul și interiorul clădirii.

Ca urmare, propunem completarea H.C.L.M.T. nr.136/2007 cu taxa omisă, astfel:

  • - taxă închiriere spațiu publicitar temporar prin afișare pe clădirea proprie în exteriorul clădirii: 2 lei/mp./zi

  • - taxă închiriere spațiu publicitar temporar prin afișare pe clădirea

proprie în interiorul clădirii: 1 leu/mp./zi


D I R E C T O R,


SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE


Ec. Nicușor C-tin Miuț


LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI, Ing. Otilia Sîrca


AVIZAT JURIDIC, Jur. Mirela Lasuschevici