Hotărârea nr. 376/2007

376/30.10.2007 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Str. Brancoveanu nr. 52 A catre beneficiara Legii nr. 341/2004 d-na Mironica Maria
Hotararea Consiliului Local 376/30.10.2007
privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Str. Brancoveanu nr. 52 A catre beneficiara Legii nr. 341/2004 d-na Mironica Maria


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82007-1000/11.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea beneficiarei Legii nr. 341/2004 d-na Mironica Maria, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D82007 - 1000/19.03.2007;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.248/31.07.2007 privind aprobarea Listei cu solicitarile beneficiarilor Legii nr. 341/2004 intocmita in conformitate cu criteriile stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 27/30.01.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006;
Având în vedere procesul - verbal al sedintei din data de 09.10.2007 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 ;
În baza art. 5 alin 1 lit.( c) din Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunostintei fata de eroii-martiri şi luptatorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din decembrie 1989;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală republicată.HOTARASTE

Art.1: Se atribuie spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Str. Brancoveanu nr. 52 A situat la parterul imobilului, avand intrarea din strada, format din 7 incaperi in suprafata totala de 94,99 m.p., inscris in CF nr. 34259, nr. cadastral 12990/6/LIII, in proprietatea Statului Roman, catre beneficiara Legii nr. 341/2004 d-na Mironica Maria, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani, cu destinatia de spatiu comercial.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- D-nei Mironica Maria;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECTIA PATRIMONIU

BIROUL SPATII - TERENURI

NR. D82007 - 001000/11.10.2007

REFERAT

Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Str. Brancoveanu nr. 52 A situat la parterul imobilului, avand intrarea din strada, format din 7 incaperi in suprafata totala de 94,99 m.p., inscris in CF nr. 34259, nr. cadastral 12990/6/LIII, in proprietatea Statului Roman, este in evidenta mijloacelor fixe ale Primariei Municipiului Timisoara, nu este inchiriat, este liber din punct de vedere juridic si nu este revendicat potrivit dispozitiilor Legii nr.10/2001, completata si modificata.

Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D82007 - 1000/19.03.2007, beneficiara Legii nr. 341/2004 d-na Mironica Maria solicita atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Str. Brancoveanu nr. 52 A.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.248/31.07.2007 s-a aprobat Lista cu solicitarile beneficiarilor Legii nr. 341/2004 intocmita in conformitate cu criteriile stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 27/30.01.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006, d-na Mironica Maria figurand la pozitia 1 din Lista.

Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunostintei fata de eroii-martiri și luptatorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989 prevede la art. 5 alin. ( 1 ) lit. c. urmatoarele : persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum și la art. 4 alin. (1) din lege beneficiază, pe lângă indemnizația calculată conform prevederilor art. 4, și de următoarele drepturi:

“ c) cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitație, din fondul de stat, a unui spațiu comercial sau de prestări servicii corespunzător, cu o suprafata utila de pana la 100 mp, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu prioritate, fără licitație, a unei suprafețe de teren de pana la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spațiu comercial sau de prestări servicii, cu o clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobândirii

In sedinta din data de 09.10.2007 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 a fost avizata favorabil solicitarea beneficiarei Legii nr. 341/2004 d-na Mironica Maria

Avand in vedere cele prezentate :

PROPUNEM :

1. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Str. Brancoveanu nr. 52 A situat la parterul imobilului, avand intrarea din strada, format din 7 incaperi in suprafata totala de 94,99 m.p., inscris in CF nr. 34259, nr.

cadastral 12990/6/LIII, in proprietatea Statului Roman, catre beneficiara Legii nr. 341/2004 d-na Mironica Maria, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani, cu destinatia de spatiu comercial.

VICEPRIMAR

ing.Adrian Orza


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

jur. Lasuschevici Mirela


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU SPATII - TERENURI

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

Sing. Kovacs Ileana