Hotărârea nr. 375/2007

375/30.10.2007 privind prelungirea contractului de închiriere nr.1335/2002 încheiat cu beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Ivan Ştefan pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, situat la piciorul podului Traian - mal drept
Hotararea Consiliului Local 375/30.10.2007
privind prelungirea contractului de închiriere nr.1335/2002 încheiat cu beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Ivan Ştefan pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, situat la piciorul podului Traian - mal drept


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82007-002534/12.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea beneficiarului Legii nr. 341/2004 dl. Ivan Stefan, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. D82007-001871/02.05.2007 şi cererea beneficiarului Legii nr. 341/2004 dl. Ivan Stefan, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. D82007-002534/05.06.2007;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 353/27.09.2005 privind asocierea beneficiarului Legii nr. 42/1990, dl. Ivan Ştefan, cu societatea comercială BUORMO CLUB S.R.L. în vederea folosirii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, situat la piciorul podului Traian - mal drept;
Având în vedere contractul de închiriere nr.1335/2002 încheiat cu beneficiarul Legii nr.341/2004 dl.Ivan Stefan pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, situat la piciorul podului Traian - mal drept;
Având în vedere procesul verbal al şedinţei din data de 15.05.2007 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.228/2005;
Având în vedere procesul verbal al şedinţei din data de 09.10.2007 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.228/2005;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTEArt.1: Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.1335/2002 încheiat cu beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Ivan Ştefan, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, situat la piciorul podului Traian - mal drept, compus dintr-o încăpere cu suprafaţa utilă de 33,00 m.p., pe o perioadă de 5 ani cu destinaţia de spaţiu comercial.

Art.2: Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al aprobării privind asocierea cu societatea comercială BUORMO CLUB S.R.L. în vederea folosirii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, situat la piciorul podului Traian - mal drept, prevăzut in Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 353/27.09.2005, până la data de 02.06.2012.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Dl. Ivan Stefan;
- S.C. BUORMO CLUB S.R.L.
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPAȚII-TERENURI

Nr. D82007-002534/12.10.2007

Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, situat la piciorul podului Traian -mal drept, în suprafață de 33,00 mp. este închiriat prin contractul de închiriere nr.1335/2002 la beneficiarul Legii nr.341/2004, dl. Ivan Ștefan, cu destinația de spațiu comercial, având termenul închirierii până la data de 02.06.2007.

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.D82006-001871/02.05.2007, dl. Ivan Ștefan solicită prelungirea contractului de închiriere nr.1335/2002 pe încă o perioadă de 5 ani, iar prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.D82007-002534/05.06.2007, dl. Ivan Ștefan solicită prelungirea aprobării asocierii cu S.C. BUORMO CLUB S.R.L.

Termenul de valabilitate al aprobării privind asocirea este până la data de 02.06.2007.

În ședința din data de 15.05.2007 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.288/2005, analizându-se cererea titularului de contract s-a hotărât întocmirea unui Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1335/2002 încheiat cu beneficiarul Legii nr.341/2004.

În ședința din data de 09.10.2007 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.288/2005 s-a aprobat prelungirea termenului de valabilitate al folosirii spațiului în asociere cu societatea comercială BUORMO CLUB S.R.L.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1335/2002 încheiat cu beneficiarul Legii nr.341/2004, dl. Ivan Ștefan, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, situat la piciorul podului Traian - mal drept, compus dintr-o încăpere în suprafață de 33,00 mp. pe o perioadă de 5 ani, cu destinația de spațiu comercial și prelungirea termenului de valabilitate al aprobării privind asocierea cu societatea comercială BUORMO CLUB S.R.L. în vederea folosirii spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, situat la piciorul podului Traian - mal drept, până la data de 02.06.2012.

DIRECTOR,


BIROU SPAȚII-TERENURI,


ec. Nicușor Constantin Miuț

ing. Marius Voicu


REFERENT DE SPEC., sing. Gheorghe Drăgoi

AVIZAT

SERVICIU JURIDIC jur. Mirela Lasuschevici