Hotărârea nr. 374/2007

374/30.10.2007 privind obţinerea de fonduri nerambursabile, pentru 3 parcuri (Parcul Botanic, Parcul Rozelor şi Parc Zona Bucovina) din Municipiul Timişoara, prin "Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi"
Hotararea Consiliului Local 374/30.10.2007
privind obţinerea de fonduri nerambursabile, pentru 3 parcuri (Parcul Botanic, Parcul Rozelor şi Parc Zona Bucovina) din Municipiul Timişoara, prin "Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 22144 / 05.10.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1166/17 iulie 2007 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a "Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi";
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera c) şi d), alin. (6) litera a) punctele 9 şi 10 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara la "Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi" pentru următoarele obiective cu proiectele:
a) Reamenajarea Parcului Botanic Timişoara
- studiul de fezabilitate cu numărul PS 03 - 2006 întocmit de SC PARC-SILVA SRL, aprobat prin HCL nr. 181/29.05.2007;
- parc cu suprafaţa de 96501 mp înscris în CF nr. 13510 cu numărul top 1025/1 Timişoara - proprietar Primăria Municipiului Timişoara;
b) Reamenajarea Parcului Rozelor Timişoara
- studiul de fezabilitate cu numărul PS 01-2006 întocmit de SC PARC-SILVA SRL, aprobat prin HCL nr. 180/29.05.2007;
- parc cu suprafaţa de 21438 mp înscris în CF cu nr. 1776 cu numărul top 675/1 Timişoara - proprietar Primăria Municipiului Timişoara;
c) Amenajarea Parcului Zona Bucovina Timişoara
- studiul de fezabilitate cu numărul DP-250-99 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL, aprobat prin HCL nr. 73/27.03.2001;
- parc cu suprafaţa de 8774 mp înscris în CF cu nr. 43283 cu numărul top 28276 Timişoara - proprietar Primăria Municipiului Timişoara.

Art.2: Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului şi la semnarea contractului este Primarul Municipiului Timişoara, iar responsabilul de proiect şi persoana ce face legătura dintre primărie şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile este directorul Direcţiei de Mediu, sau altă persoană din cadrul Direcţiei de Mediu împuternicită prin dispoziţia primarului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, după caz.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Se aprobă

PRIMAR,

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA DE MEDIU

Nr. SC 2007 -

REFERAT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, autoritățile administrațiilor locale sunt obligate de a lua toate măsurile necesare pentru întreținerea dar și dezvoltarea spațiilor verzi.

Conform Ordinului nr. 1166/17 iulie 2007 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a „Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități”, Primăria Municipiului Timișoara a trimis documentațiile, pentru obținerea de fonduri nerambursabile, pentru 3 parcuri (Parcul Botanic, Parcul Rozelor și Parc Zona Bucovina).

Unul din documentele necesare pentru solicitarea finanțării era o Hotărâre a Consiliului Local din care să rezulte:

  • -       decizia consiliului local privind aplicarea la Program și acordul cu privire la contractarea finanțării;

  • -       suprafața de teren pusă la dispoziție pentru implementarea proiectului (identificare, vecinătăți, suprafață, număr cadastral etc);

  • -       persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului, respectiv responsabilul de proiect și împuternicirea expresă a acestuia pentru semnarea contractului;

  • -       aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții din cadrul Proiectului.

Având în vedere participarea Primăriei Municipiului Timișoara la „Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități” propunem aprobarea documentațiilor menționate mai sus.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI

VASILE CIUPA             DIANA MIHAElA NICA

Red. DB.; Dact. DB.