Hotărârea nr. 373/2007

373/30.10.2007 privind aprobarea realizării lucrării de extindere la iluminatul public pe străzile Aida şi Traviata
Hotararea Consiliului Local 373/30.10.2007
privind aprobarea realizării lucrării de extindere la iluminatul public pe străzile Aida şi Traviata


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007-21163 din 24.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara,domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţe socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere contractul de concesionare nr. SC 2005-18128 din 21.10.2005 încheiat cu S.C. Luxten Lighting Company S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega, având obiectul extindere, modernizare şi întreţinere.
Având în vedere prevederile Legii nr.13/2007 privind energia electrica si art.8 alin.(1),cap. II, din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2) lit. b) şi c) şi alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă realizarea lucrării "Extindere instalaţie iluminat public pe străzile Aida şi Traviata" în cadrul contractului de concesionare a Serviciului de Iluminat Public: SC 2005-18128 din 21.10.2005 cu S.C. Luxten Lighting Company S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega.

Art.2: Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici ai lucrării prevăzute în art.1, sunt cuprinse în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Finantarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, fără a se depăşi valoarea prevăzută în contractul de concesionare.

Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Edilitară din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se comunica :
-Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
-Directiei Economice;
-Directiei Edilitare;
-Directiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Serviciului Juridic;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

Bv. C.D. Loga nr.1

Nr. SC2007-


Se aprobă,

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU


REFERAT privind aprobarea realizării lucrării de extindere la iluminatul public

În conformitate cu Ordonanța 42/2003 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 139 din 29.03.2005 s-a hotărât concesionarea Serviciul de Iluminat Public Stradal. Ca urmare, prin licitație publică deschisă serviciul a fost concesionat încheindu-se contractul de concesionare: SC 2005-18128 din 21.10.2005 cu S.C. Luxten Lighting Company S.A. în Zona de Sud față de Canalul Bega, având obiectul extindere, modernizare și întreținere.

Având în vedere cele de mai sus precum și solicitările cetățenilor propunem aprobarea realizarea următoarei lucrări de investiții în cadrul contractului mai sus menționat din fondurile bugetului alocat pentru Biroul Iluminat Public aferent anului 2007.

Menționăm că:

- valoarea lucrărilor de modernizare și extindere a sistemului de iluminat public pe partea de sud a Municipiului este de 22.516.421,69 RON fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA iar valoarea lucrării propuse care rezultă din studiul de fezabilitate este de 118.772,64 RON fără TVA adică 34.418,87 euro fără TVA.

Zona SUD

1.EXTINDERE RETELE

- străzile Aida și Traviata - lucrarea nr. 3/2007

Director Direcția Edilitară, Dumitru Andor

Director Eonomic,

Smaranda Haracicu


Șef Serviciu Energetic, Ioan Zubașcu

Consilier Juridic, Mirela Lasuschevici

Red D.F.


Intocmit, Dănuț Pobega


ANEXA 1

Extindere instalație iluminat public pe străzile Aida și Traviata

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

  • 1. Denumirea investiției : Extindere instalație iluminat publicpe străzile Aida și Traviata, lucrarea nr. 3/2007;

  • 2. Amplasamentul :   Intravilan Municipiul Timișoara

  • 3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

  • a. tensiunea de utilizare           : 0,4 kV

  • b. natura rețelelor electrice : subterane

  • c.  secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu : ACYABY 4+16 mmp;

  • d.  tipul stâlp: stâlpi de beton

  • 4. Lungimea rețelelor electrice:

a. LES j.t. : 865 m

  • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

  • 6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) : 118.772,64 RON adică 34.418,87 EURO