Hotărârea nr. 372/2007

372/30.10.2007 privind convocarea Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
Hotararea Consiliului Local 372/30.10.2007
privind convocarea Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nrSC2007 - 23019/23.10.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere Referaul nr. SC2007 - 23019/16.10.2007 - al domnilor conislieri Dumitru Ţucu şi Sorin Grindeanu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport, sport şi culte;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

Art.2: Ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor va cuprinde următoarele puncte:
1. Analiza activităţii Consiliului de Administraţie;
2. Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie;
3. Măsuri organizatorice.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

REFERAT

Privind necesitatea convocării Adunării Generale a Acționarilor

S.C. ADP S.A.

Sistemul de taxare a parcării TELPARK a fost implementat în municipiul Timișoara prin HCL nr. 153/1998, iar regulamentul de funcționare a fost aprobat prin HCL 168/1998, cu mai _               multe modificări ulterioare.

Din partea cetățenilor Municipiului Timișoara s-au primit o serie de reclamații cu privire la existența unor elemente de ilegalitate în organizarea și funcționarea sistemului, ineficiența, prețurile exagerate practicate, proasta funcționare, atitudinea salariaților față de public etc.

;c                     Analiza actuală a stării sistemului, efectuată pe baza raportărilor publice ale ADP,

conduce la următoarele concluzii:

  • 1.  Sistemul nu și-a îndeplinit misiunea de bază, aceea de a facilita parcarea în zonele aglomerate ale orașului;

  • 2.  Sistemul nu respectă principiul social, prețurile practicate, nejustificate economic, fiind exagerate în raport cu veniturile timișorenilor;

  • 3. Potrivit celor mai recente raportări ale ADP, veniturile obținute nu au fost folosite în acord cu misiunea serviciului, aceea de a crea locuri de parcare ( doar 19% din venituri au fost destinate construcției de parcări, în timp ce aproape 20 % au reprezentat cheltuieli pentru salarii și prime, sume importante sunt destinate pentru publicitate la un sistem care este obligatoriu ! etc.);

  • 4.  Costurile pentru amenajarea unor locuri de parcare sunt exagerate;

  • 5.  Sistemul practică în Timișoara o poziție de monopol, fiind în contradicție cu principiile oricărei economii de piață modeme;

  • 6.  Toate modificările aduse la regulamentele de funcționare s-au făcut în dezavantajul net al cetățenilor etc.

Având în vedere cele de mai sus, un grup de 15 consilieri locali, printr-o adresă trimisă ADP în data de 12.06.2007, înregistrată cu numărul 2691, solicita convocarea unei adunări generale extraordinare.

Prin răspunsul trimis cu numărul 2371 din 26.06.2007, Consiliul de Administrație al societății solicita convocarea unei Adunării Generale a Acționarilor printr-o hotărâre a Consiliului Local, pentru a respecta prevederile legale în vigoare.

Prin urmare, se propune adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local prin care să se convoace Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ADP S.A., cu următoare ordine de zi:

  • 1. Analiza activității Consiliului de Administrație

  • 2. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație Se anexează la prezentul referat proiectul de hotărâre.

Timișoara, 11.10.2007

Semnează,

Dumitru Țucu, consilier local                           Sorin Grindeanu, consilier local

p

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE DRUMURI SI TRANSPORTURI

R E F E R A T,

Avandu-se in vedere adresa înregistrata sub nr. SC2007-023019 din 16.10.2007, precizam ca suntem de acord cu convocarea Adunarii Generale a Acționarilor S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

DIRECTOR, Culita Chis