Hotărârea nr. 371/2007

371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 371/30.10.2007
privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2007 - 22912/16.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 371 /20.09.2004 - privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188 /08.12.1999 - privind Statutul functionarilor publici, republicata;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor,modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. (b) si (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicata;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca:
- Hotărârea Consiliului Local nr. 33/08.09.1992 privind asigurarea si pastrarea linistii publice pe teritoriul municipiului Timisoara;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara;
- Hotărârea Consiliului Local 74/25.03.2003 pentru modificarea art. 15 din Anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 349/2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 86/23.04.2002 privind prevenirea epidemiilor şi combaterea insectelor şi rozătoarelor prin deratizare şi dezinsecţie;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 542/28.11.2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/10.12.2002,pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, precum si alte dispozitii contrare.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia Politia Comunitara, Directia Edilitara, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism, Directia de Mediu si Directia Drumuri si Transporturi din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Politia Comunitara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA

La HCL Nr.____________

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

9

Asigurarea și păstrarea curățeniei pe teritoriul municipiului, buna gospodărire a acestuia și respectarea normelor de igienă, constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a agenților economici și a altor persoane juridice, precum și a cetățenilor.

În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, consiliile locale și primarii au obligația să adopte și să dispună măsurile ce se impun pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a ordinii și curățeniei pe teritoriul municipiului, la efectuarea la timp a activităților edilitar-gospodărești.

Organizarea, derularea și participarea la activitățile edilitar-gospodărești constituie o obligație permanentă a consiliilor locale și a primarilor, a autorităților și instituțiilor publice, a agenților economici, cu sau fără personalitate juridică, precum și a cetățenilor.

SECȚIUNEA I

OBLIGAȚIILE INSTITUȚIILOR PUBLICE, AGENȚILOR ECONOMICI ȘI CELORLALTE PERSOANE JURIDICE

ART. 1

 • (1) Instituțiile publice, agenții economici și celelalte persoane juridice sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea întreținerii curățeniei și îmbunătățirii aspectului edilitar al clădirilor, curților, împrejmuirilor, căilor de acces, precum și a străzilor, drumurilor și zonelor verzi aferente acestora. În acest scop le revin următoarele obligații:

 • a)  să întrețină în stare corespunzătoare clădirile în care își desfășoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;

 • b) să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor clădirilor în care își desfășoară activitatea, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora. Agenții economicii care dețin sau au amplasate pe teritoriul municipiului panouri publicitare, sau folosesc pentru publicitate stațiile mijloacelor de transport în comun ori au amplasate pentru preluarea corespondenței facilități specifice (cutii poștale), le vor menține permanent curate și estetice;

 • c)  să asigure împrejmuirea corespunzătoare a clădirilor în care își desfășoară activitatea, să mențină și să păstreze curățenia pe zonele verzi aferente acestora;

 • d) să asigure igiena în clădirile și incintele în care își desfășoară activitatea, deținute sub orice formă, prin activități de curățare, deratizare, dezinsecție și dezinfecție;

 • e)  să asigure depozitarea separată a deșeurilor menajere de cele reciclabile, acolo unde s-a implementat sistemul de colectare duală a deșeurilor, conform instrucțiunilor scrise și primite de la operatorul de servicii publice de salubrizare;

 • f)  să efectueze și să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile a străzii și a

locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • g) să respecte măsurile stabilite de Consiliul local al municipiului Timișoara pentru asigurarea igienei publice și curățeniei în municipiu;

 • h) să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;

 • i)  să încheie contract de prestări servicii publice de salubrizare, pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere;

 • j)  să contracteze servicii de colectare, transport și incinerare a deșeurilor spitalicești rezultate din activitatea sanitară de stat și particulară, numai cu operatorii autorizați de autoritățile competente de protecție a mediului și să utilizeze numai recipiente speciale destinate acestor tipuri de deșeuri;

 • k) să asigure manipularea corespunzătoare a pubelelor pentru precolectarea deșeurilor rezultate din activitatea proprie, pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora ;

 • l)  să asigure colectarea deșeurilor rezultate în urma activităților de construire, reparații, curățare și igienizare a clădirilor și a altor incinte, precum și a celor din amenajarea și întreținerea spațiilor verzi numai în containere standardizate. Asigurarea containerelor și efectuarea transportul acestor tipuri de deșeuri se face, contra cost și trebuie solicitată operatorului de servicii publice de salubrizare, specificându-se compoziția și originea deșeurilor. Fac excepție situațiile în care agentul economic deține recipiente standardizate de tipul celor prevăzute la art. 6 lit.(b), pe care le poate colecta și transporta cu autovehiculele proprii;

 • m) să asigure amplasarea la fiecare intrare din stradă, la punctele de lucru și la sediul unde își desfășoară activitatea a unui coș de dimensiuni reduse pentru colectarea hârtiilor, ambalajelor, și mucurilor de țigări.;

 • n) să asigure îndepărtarea zăpezii și gheții de pe trotuarele din dreptul clădirilor și incintelor în care își desfășoară activitatea, până cel târziu la ora 9 dimineața. Zăpada și gheața se vor depune pe carosabil lângă bordură fără să împiedice circulația și scurgerea apei în sistemul de canalizare,

 • o) să presare nisip, rumeguș sau alte materiale antiderapante pe trotuare, în fața imobilelor în caz de polei;

 • p) să nu ardă deșeuri vegetale, menajere sau de altă natură în curți, pe străzi sau în orice alte locuri;

 • q) să asigure păstrarea curățeniei în jurul recipientelor de precolectare a deșeurilor;

 • r) să asigure salubrizarea și împrejmuirea terenurilor pe care le dețin sub orice formă legală, atât cele din intravilanul municipiului cât și cele situate de-a lungul căilor de comunicație rutieră sau feroviară.

 • (2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.1, se sancționează contravențional cu amendă cuprinsă între 1.500 - 2.5000 lei;

SECȚIUNEA II

OBLIGATIILE CETATENILOR SI ALE ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI/LOCATARI

ART.2

 • (1) Asociațiile de proprietari/locatari, proprietarii de gospodării individuale și cetățenii care locuiesc în imobile cu două sau mai multe apartamente, au următoarele obligații cu privire la întreținerea și păstrarea curățeniei clădirilor, locuințelor, anexelor gospodărești, incintelor, împrejmuirilor acestora, arterelor de circulație, a locurilor publice și a menținerii esteticii municipiului:

 • a) să întrețină curățenia locuințelor pe care le dețin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodărești, a curților și împrejmuirilor acestora;

 • b) să efectueze prin operatorii specializați, lucrările de deratizare și dezinsecție, în termen de 5 zile de la constatarea apariției rozătoarelor sau insectelor;

 • c)  să asigure periodic curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la fleitul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, înlocuirea jgheaburilor și burlanelor degradate;

 • d) să întrețină în stare corespunzătoare împrejmuirea imobilelor și acolo unde este cazul să asigure curățirea și întreținerea permanentă a șanțurilor și podețelor în zona acestora;

 • e)  să asigure și să mențină curățenia pe trotuare, pe zonele verzi, a locurilor de parcare pe care le folosesc, precum și în jurul garajelor pe care le dețin sub orice formă legală. Pe străzile pe care nu se efectuează servicii de salubrizare stradală, cetățenii, asociațiile de proprietarii/locatari, agenții economici și instituțiile publice vor asigura și menține curățenia și pe partea carosabilă a drumului până în axul acestuia, pe porțiunea din dreptul imobilului de locuit sau în care își desfășoară activitatea;

 • f)  să păstreze în bună stare de folosință și să nu degradeze băncile, coșurile pentru hârtii, indicatoarele de circulație, panourile de afișaj și refugiile de călători din stațiile mijloacelor de transport în comun;

 • g) să păstreze curățenia și ordinea pe arterele de circulație, în parcuri, locuri de joacă pentru copii, locuri de agrement, precum și în alte locuri publice și să nu ardă deșeuri de orice fel în curți, pe străzi sau pe alte terenuri;

 • h) să nu comercializeze și să nu consume semințe, pe străzi sau în alte locuri publice;

 • i)  să desființeze împrejmuirile improvizate de pe străzi, din jurul imobilelor de locuit, să nu cultive pe spațiile verzi aferente imobilelor, legume și zarzavaturi și să refacă spațiile verzi afectate;

 • j)  să încheie contract de prestări servicii publice de salubrizare, pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și să depună separat deșeurile reciclabile, acolo unde există recipiente special destinate acestui scop, asigurate de operatorul de servicii publice de salubrizare stabilit de Consiliul local al municipiului Timișoara;

 • k) să îndepărteze zăpada și a gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri, cel târziu până la ora 09:00 dimineața. După ora 09:00 această obligație revine agenților economici în situația în care la parterul imobilelor de locuit funcționează astfel de persoane juridice. Zăpada și gheața se vor depune pe carosabil lângă bordură fără să împiedice circulația și scurgerea apei în sistemul de canalizare;

 • l)  să presare nisip, rumeguș sau alte materiale antiderapante pe trotuare, în fața imobilelor în caz de polei;

 • m) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale și județene pentru asigurarea igienei publice și a curățeniei în localități;

 • n) să depoziteze  deșeurile  menajere și reciclabile numai în recipiente

standardizate(pubele de 120 l ,240 l sau saci speciali) puse la dispoziție gratuit de operatorul de servicii publice de salubrizare;

 • o) să amplaseze recipientele pentru colectarea deșeurilor menajere și reciclabile (pubelele de 240 l) la o distanță minimă de 5 m față de ferestrele imobilelor de locuit și la o distanță maximă de 10 m de căile de acces, să mențină curățenia în jurul lor și să le asigure pentru a nu putea fi utilizate de persoanele străine asociației;

 • p) să nu caute și să nu-și însușească deșeuri de orice fel din pubelele destinate colectării deșeurilor menajere și reciclabile

 • q) să nu amplaseze bătătoare de covoare în jurul imobilelor de locuit;

 • r) să nu întindă rufele spălate la uscat în balcoane deschise, pe suport în afara balcoanelor sau în jurul imobilelor de locuit;

 • s) să nu pășuneze animalele în zonele de locuit ale municipiului Timișoara, precum și pe malurile Canalului Bega;

 • t)  să nu circule cu vehicule cu tracțiune animală (căruțe) în zonele de locuit ale municipiului Timișoara;

 • u) să asigure salubrizarea și împrejmuirea terenurilor pe care le dețin sub orice formă legală, atât cele din intravilanul municipiului cât și cele situate de-a lungul căilor de comunicație rutieră sau feroviară.

 • v) să nu murdărească prin scriere sau desenare a clădirile, gardurile, monumentele și statuile de pe raza municipiului Timișoara.

 • (2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.2, lit. a - v se sancționează contravențional cu amendă cuprinsă între 500 - 1.000 lei;

ART. 3

 • (1) În scopul asigurării și păstrării ordinii și curățeniei, igienei publice și protecției mediului înconjurător, se interzice persoanelor fizice și juridice:

 • a) aruncarea de hârtii, ambalaje, resturi alimentare sau nealimentare, scuipatul și consumul de semințe, precum și orice alte deșeuri pe domeniul public;

 • b) punerea în circulație a vehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu îndeplinesc condițiile de curățenie, poluează atmosfera sau au scurgeri de ulei sau combustibil;

 • c) murdărirea căilor publice cu orice fel de materiale: balast, mortare, noroi, betoane, deșeuri sau alte materiale, precum și cu produse agricole;

 • d) transportul de deșeuri fără existența unui contract încheiat între transportator și deținătorul deșeurilor, precum și nedeținerea de documente de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte deținătorul, destinatarul, originea deșeurilor, locul de încărcare și descărcare a acestora.

 • (2) Se stabilesc ore de liniște pe teritoriul municipiului Timișoara între orele : 15-17 și 22-06

 • (3) Nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art.3, se sancționează contravențional, astfel:

 • -  pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 500 - 1.000 lei;

 • -  pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 1000 - 2.500 lei;

SECȚIUNEA III

OPERATORUL DE SERVICII PUBLICE DE SALUBRIZARE

ART.4

 • (1) Operatorul serviciilor publice de salubrizare este persoana juridică română sau străină care are competența și capacitatea, recunoscute prin licența emisă de Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor de Gospodărie Comunală ANRSC, de a furniza sau presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu public de utilități publice și care are calitatea de concesionar în contractul de concesiune prin delegare de gestiune încheiat cu Consiliul local al municipiului Timișoara.

 • (2) În scopul asigurării unor servicii publice de salubrizare eficiente și de calitate care să satisfacă nevoile și necesitățile tuturor utilizatorilor de pe teritoriul municipiului, operatorul de servicii publice de salubrizare are următoarele obligații;

 • a)  să încheie contracte de servicii de salubrizare cu toți utilizatorii serviciului care, potrivit legii, sunt:

 • •  casnici - gospodării individuale și asociații de proprietari/locatari;

 • •  agenți economici;

 • •  instituții publice;

 • •  alte persoane juridice (asociații, organizații, etc.)

Operatorul va încheia contracte de prestări servicii de salubrizare cu toți utilizatorii, pe baza actelor prevăzute în caietul de sarcini, distinct, pe categorii de utilizatori;

 • b)  să asigure manipularea corespunzătoare a pubelelor și a coșurilor de gunoi stradale de către personalul operatorului serviciului public pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora ;

 • c)  să întocmească graficele cu frecvența de colectare a deșeurilor menajere ținând cont de necesitatea optimizării rutelor de colectare, să solicite și să obțină avizarea lor de către instituțiile competente;

 • d)  să înștiințeze Serviciul de Salubrizare din cadrul Primăriei municipiului Timișoara asupra modificărilor ce intervin în graficele de colectare a deșeurilor de la utilizatori;

 • e)  să respecte notificările transmise de Serviciului de Salubrizare din cadrul Primăriei municipiului Timișoara privind sistarea sau executarea unor lucrări specifice de salubrizare stradală;

 • f)  să asigure numărul de recipiente necesare pentru fiecare utilizator, funcție de cantitatea de deșeuri generată și frecvența de colectare, pentru a evita depunerea de deșeuri lângă recipientele de precolectare;

 • g)  să respectarea zilele de colectare prevăzute în graficele de colectare a deșeurilor menajere de la utilizatorii serviciului de salubrizare, prevăzuți la lit. (a);

 • h)  să sorteze deșeurile reciclabile din deșeurile stradale colectate;

 • i)  să înlocuiască, în termen de 3 zile lucrătoare de la constatarea sau sesizarea făcută de către utilizatori, recipientele de precolectare a deșeurilor;

 • j)  să asigure curățarea locurilor de amplasare a recipientelor de precolectare a deșeurilor menajere după golirea acestora și să le depună pe același amplasament după golire;

 • k)  să respecte frecvența lucrărilor prevăzute în graficele de salubrizare stradală;

 • l)  să echipeze autovehiculele de transport deșeuri cu mijloace corespunzătoare de curățare manuală a deșeurilor(lopată, mătură, furcă).

 • (3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 4 alin. 2 lit. a - l se sancționează cu amendă cuprinsă între 1000 - 2500 lei

ART.5

 • (1) Toți utilizatorii serviciului public de salubrizare sunt obligați să asigure gestionarea corespunzătoare a deșeurilor menajere și reciclabile în sistemul colectării duale, respectiv, să colecteze separat deșeurile menajere și separat deșeurile reciclabile, prin tipurile de recipiente standardizate asigurate de operatorul serviciului public de salubrizare.

 • (2) Nerespectarea obligației prevăzute la art.5 alin. 1, se sancționează contravențional, astfel:

 • -  pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 500 - 1.000 lei;

 • -  pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 1.000 - 2.500 lei;

SECȚIUNEA IV

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

ART.6

(1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional următoarele fapte:

 • a) depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al municipiului Timișoara de rulote, tonete, chioșcuri, construcții metalice, construcții provizorii, aparate de orice fel ori utilaje defecte, caroserii de autovehicule degradate sau dezmembrate;

 • b) depozitarea direct pe trotuar, sol, sau pe carosabilul străzilor materialele de construcție: mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte deșeuri amestecate/resturi rezultate din activități de reparații și amenajări la clădiri și locuințe și din demolarea unor construcții civile sau industriale. Fac excepție de la aceste prevederi materialele de construcție ambalate sub orice formă, dacă nu afectează solul, cu condiția achitării taxelor legale pentru ocuparea temporară a domeniului public și depozitarea lor în mod ordonat.

Deșeurile și materialele menționate se depozitează numai în recipiente standardizate (containere de 1,1mc; 4mc; 7mc; 10mc și de alte capacități, funcție de cantitate, compatibile cu sistemul de colectare și transport al operatorului de servicii publice de salubrizare sau al constructorului).

 • c) ocuparea domeniul public cu materiale de construcție (nisip, balast, piatră, cărămizi, bolțari, țigle, lemne, etc.) sau depozitarea pe domeniul public de paleți / recipiente / containere care conțin materiale de construcții, schele, barăci, fără aprobarea serviciilor de specialitate și fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice, stabilită conform legii;

 • d) montarea de schele, macarale sau alte utilaje pentru construcții fără aprobare și fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice, stabilită conform legii și fără asigurarea schelelor cu plasă de protecție sau fără respectarea condițiilor pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în deplină siguranță. În acest sens, schelele vor fi asigurate cu tunel de trecere acolo unde nu este posibilă asigurarea circulației pietonale prin amenajarea unui trotuar provizoriu din plăci de beton prefabricate sau podină de lemn, sau se va redirija circulația pietonală - cu aprobare prin Avizul Comisiei de Circulație a Primăriei Municipiului Timișoara;

 • e) amplasarea, montarea și ocuparea domeniului public cu construcții improvizate ( scene, corturi și alte construcții) făra aprobare și fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice, stabilite conform legii și fără respectarea condiților pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în deplină siguranță.

(2) Nerespectarea prevederilor art.6, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă 1000 - 1.500 lei pentru persoane fizice și 1.500 - 2.500 lei pentru persoanele juridice;

SECȚIUNEA V

OBLIGAȚIILE PERSOANELOR JURIDICE, FIZICE ȘI FIZICE AUTORIZATE CARE EXECUTĂ LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII, REPARAȚII ȘI DEMOLĂRI LA CLĂDIRI, LUCRĂRI EDILITAR - GOSPODĂREȘTI

ART.7

(1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional următoarele fapte:

 • a) executarea lucrărilor edilitar - gospodărești sau intervențiilor la rețeaua tehnico - edilitară, fără aprobarea serviciilor de specialitate;

 • b) depozitarea pământului rezultat din lucrările de construcții pe un amplasament fără aprobarea emisă de serviciile de specialitate;

 • c) murdărirea căilor publice (străzi, trotuare, alei, curți) ca urmare a activităților de încărcare - descărcare a mijloacelor de transport;

 • d) prepararea mortarelor sau betoanelor direct pe domeniul public;

 • e) predarea amplasamentul după finalizarea lucrărilor edilitar - gospodărești, neadus la cotă și cu resturi materiale (pietre, bolovani, balast, alte reziduuri);

 • f)  așternerea pe traseul lucrărilor edilitar - gospodărești, care urmează a fi supuse lucrărilor de refacere a zonelor verzi, de pământ care are în compoziție resturi materiale de orice fel, sau pământ nefertil, lutos, pământ provenit din straturile inferioare - rezultat din excavații, săpături, etc.;

 • g) neefectuarea lucrărilor de salubrizare a domeniului public și a amplasamentelor organizărilor de șantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor edilitar -gospodărești cât și la finalizarea lor;

 • h) neluarea măsurilor de împiedicare a producerii și răspândirii prafului în și din incinta organizărilor de șantier, pe traseul lucrărilor edilitar - gospodărești și pe amplasamentele de lucrări de demolare construcții, prin realizarea stropirii, prin pulverizare cu apă, a amplasamentului sau porțiunilor din clădire supuse demolării;

 • i)  neamenajarea căilor de acces din organizările de șantier până la căile și drumurile publice, înainte de începerea construcțiilor/lucrărilor edilitar -gospodărești pentru a preveni murdărirea străzilor, trotuarelor, la ieșirea din zona construibilă;

 • j)  neluarea măsurilor de asigurare a unei rampe de spălare sau de curățare a roților autovehiculelor /utilajelor de orice fel care părăsesc organizările de șantier și neluarea măsurilor necesare pentru a preveni murdărirea căilor publice;

 • k) neluarea măsurilor de asigurare a recipientelor de precolectare a deșeurilor

menajere la punctele de lucru, organizările de șantier, pe traseul  lucrărilor

edilitar - gospodărești, pentru personalul propriu;

 • l)  neasigurarea în incinta punctelor de lucru, organizărilor de șantier sau pe amplasamentele lucrărilor de investiții la rețelele publice ori alte lucrări, a grupurilor sanitare (WC-uri ecologice) pentru personalul propriu;

Grupurile sanitare (WC-urile ecologice) vor fi folosite conform normelor de igienă și se vor goli și dezinfecta zilnic de către operatorul de specialitate pentru a se evita răspândirea mirosurilor neplăcute.

 • m) Neîmprejmuirea cu panouri speciale de protecție a organizărilor de șantier și

amplasamentelor pe care  execută lucrări de construcție sau intervenție la

dotările tehnico - edilitare;

(2) Nerespectarea prevederilor art.7, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă 1000 - 1.500 lei pentru persoane fizice și 1.500 - 2.500 lei pentru persoanele juridice;

CAPITOLUL II

GESTIONAREA DEȘEURILOR URBANE

ART. 8

 • (1) Deșeurile care fac obiectul prezentelor norme, sunt deșeurile urbane și anume:

 • a) deșeurile menajere și asimilabile celor menajere;

 • b) deșeurile reciclabile;

 • c)  deșeurile stradale și vegetale rezultate din curățarea și întreținerea parcurilor și zonelor verzi;

 • d) deșeurile  de la  lucrările  de  intervenții,  refaceri  și  construcții  edilitar -

gospodărești;

 • e)  deșeurile din construcții, reabilitări și demolări la clădiri;

 • f)  deșeurile voluminoase;

 • g) deșeuri din producție;

 • h) deșeurile de echipamente electrice și electleiice;

 • i)  deșeuri periculoase generate din activități medicale;

 • j)  nămoluri de la spălătorii auto și din curățarea receptorilor pluviali.

 • (2) Deșeurile de la lucrările de intervenții, refaceri și construcții edilitar - gospodărești deșeurile stradale, deșeurile vegetale rezultate din curățarea și întreținerea parcurilor și zonelor verzi, deșeurile din producție, deșeurile periculoase generate din activități medicale, nămolurile de la spălătorii auto și din curățarea receptorilor pluviali, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligația să prezinte, până la data de 30 ianuarie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, Planul de eliminare a deșeurilor pentru activitățile pe care le desfășoară pe teritoriul municipiului Timișoara.

 • (3) Planul de eliminare a deșeurilor de la lucrările de intervenții, refaceri și construcții edilitar - gospodărești, deșeurile vegetale rezultate din curățarea și întreținerea parcurilor și zonelor verzi deșeurilor din producție, deșeurilor periculoase generate din activități medicale, a nămolurilor de la spălătorii auto și din curățarea receptorilor pluviali va avea următorul conținut:

 • a) denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri;

 • b) locul generării deșeurilor(punct de lucru, etc);

 • c) tipul deșeurilor generate;

 • d) cantitatea deșeurilor ce se vor genera, estimată și exprimată în tone; în cazul lucrărilor curente pe baza datelor din anul precedent;

 • e) descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate, conform etapelor prevăzute la art 10.

 • f)  tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deșeurilor - containere cu capacitatea de 1,1 mc, 4 mc, 7 mc, 10 mc sau de alte capacități; în cazul deșeurilor periculoase generate din activități medicale se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate;

 • g) denumirea și adresa transportatorului deșeurilor și copia contractului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menționa tipul și numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

 • h) locul depozitării finale sau a incinerării deșeurilor - se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;

 • i)  numele și prenumele responsabilului cu gestionarea deșeurilor din cadrul unității;

 • j)  data întocmirii planului, numele și prenumele, semnătura și ștampila conducătorului unității.

 • (4) Pentru lucrările noi de investiții publice de interes local și pentru lucrările de construcții, reabilitări și demolări a clădirilor civile, publice sau industriale, beneficiarii lucrărilor, vor solicita avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara în vederea obțineri Autorizației de Construire sau demolare, condiție care va fi impusă în Certificatul de Urbanism de către Direcția de Urbanism. Urmărirea punerii în aplicare și respectării Planului de eliminarea a deșeurilor se va efectua de Biroul de Gestiune a Deșeurilor din cadrul Direcției Edilitare.

 • a) Pentru obținerea avizul, beneficiarii vor prezenta următoarele acte:

 • 1. Cerere scrisă din partea beneficiarului;

 • 2. Planul de eliminare a deșeurilor rezultate din realizarea investiției.

 • b) Planul de eliminare a deșeurilor rezultate din lucrările noi de investiții publice de interes local și pentru lucrările de construcții, reabilitări și demolări la clădiri va avea același conținut ca și Planul prevăzut la art. 8 alin.(3).

 • c) Beneficiarii și/sau executanții lucrărilor au obligația de a respecta Planul de eliminare a deșeurilor avizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara.

 • (5) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.8, alin 2 și alin. 4, lit. (c) se sancționează contravențional, astfel;

 • -  pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 1500 - 2000 lei;

 • -  pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 2000 - 2500 lei;

ART. 9

(1) Gestionarea deșeurilor urbane cuprinde următoarele etape: precolectarea, colectarea, transportul, tratarea, sortarea, valorificarea, depozitarea finală sau incinerarea în cazul deșeurilor periculoase generate din activități medicale.

ART. 10

 • (1) Precolectarea deșeurilor

 • a) Producătorii de deșeuri (casnici - gospodării individuale și asociații de proprietari/locatari, agenți economici, instituții publice și alte persoane juridice -asociații, organizații) organizează activitatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deșeurilor, în condiții salubre, în spații special amenajate, utilizând sistemele stabilite de Consiliul local al municipiului Timișoara, prin prezenta hotărâre.

 • b) Precolectarea deșeurilor urbane, inclusiv a deșeurilor reciclabile, activitate care se realizează de producătorul de deșeuri, se face numai în recipiente standardizate de tip, europubele, containere, presocontainere, saci personalizați, de următoarele capacități: 120 l, 240 l, 1,1 mc, 4 mc, 7 mc sau bene tip container de diverse capacități, corelate cu tipul, cantitatea de deșeuri generată și frecvența de colectare stabilită prin contractul încheiat cu operatorul de servicii publice de salubrizare.

 • c) Asociațiile de proprietari/locatari, gospodăriile individuale și imobilele cu două sau mai multe apartamente, vor utiliza pentru precolectarea deșeurilor numai recipiente standardizate de tip europubele cu capacitatea de 120 l, 240 l sau saci personalizați, asigurate de operatorul de servicii de salubrizare, gratuit, pe bază de contract de comodat, inclusiv pentru colectarea deșeurilor reciclabile.

 • d) Recipientele pentru precolectarea deșeurilor menajere, inclusiv a deșeurilor reciclabile se amplasează în spații special amenajate, menținute permanent în stare salubră, cât mai aproape de căile de acces și la o distanță de minim 5 m față de ferestrele imobilelor.

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.10, lit. a - d se sancționează contravențional, astfel;

 • -  pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 500 -1000 lei;

 • -  pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 1000 - 2500 lei;

ART. 11 Colectarea deșeurilor

 • (1) Colectarea deșeurilor menajere și a celor asimilabile acestora, a deșeurilor reciclabile, stradale și a deșeurilor vegetale rezultate din curățarea și întreținerea parcurilor și zonelor verzi în vederea transportului spre locul de sortare, depozitare sau valorificare se face prin următoarele sisteme:

 • a) colectare ermetică, prin autogunoieră compactoare;

 • b) colectare în containere sau bene închise sau deschise și prevăzute cu plasă pentru a împiedica răspândirea deșeurilor pe timpul transportului;

 • c) colectare prin schimb de recipiente (europubele, containere);

 • d) colectare în saci personalizați;

 • (2) Sistemele prevăzute mai sus trebuie să îndeplinească normele igienico-sanitare și de protecție a mediului și sănătății populației.

ART. 12 Transportul deșeurilor

 • (1) Colectarea și transportul deșeurilor se va realiza folosind autovehicule compatibile cu sistemul de precolectare, în funcție de tipul, cantitatea și originea deșeurilor.

 • (2) Autovehiculele vor fi încărcate astfel încât să nu existe posibilitatea împrăștierii deșeurilor pe căile publice. Încărcarea acestora în autovehiculele care le transportă se face direct din recipiente, fiind interzisă răsturnarea conținutului recipientelor pe stradă, trotuare sau zone verzi în vedera reîncărcării manuale.

ART.13 Sortarea și valorificarea deșeurilor

(1) În faza de precolectare a deșeurilor, la sursa de producere, este obligatorie depunerea separată a deșeurilor reciclabile de deșeurile nereciclabile în vederea reducerii cantității de deșeuri destinate eliminării finale și valorificării și reintroducerii în circuitul economic a deșeurilor reciclabile și utilizarea lor ca sursă de materii prime secundare sau ca sursă de energie.

(2) Materialele reciclabile colectate în sistemul colectării duale se transportă la stația de sortare unde se sortează pe tipuri de materiale, se ambalează și se valorifică în funcție de proprietăți, compoziție și de alte calități.

ART.14 Depozitarea deșeurilor

 • (1) Deșeurile colectate și transportate de pe raza municipiului Timișoara se depozitează numai la depozitul de deșeuri de la Parța-Șag, până la închiderea acestuia. După închiderea depozitului de deșeuri de la Parța-Șag deșeurile se vor depozita la alte facilități stabilite de Consiliul local al municipiului Timișoara sau realizate de acesta în asociere cu Consiliul Județean Timiș.

 • (2) Nerespectarea obligației prevăzute la art.14, alin.1 se sancționează contravențional, astfel:

 • -  pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 1500 - 2000 lei;

 • -  pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 2000 - 2500 lei

SECȚIUNEA I

CONDIȚII PRIVIND GESTIONAREA ANUMITOR TIPURI DE DEȘEURI

ART. 15

(1) Deșeurile voluminoase și din construcții

 • a) Deșeurile voluminoase sunt deșeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic și gospodăresc, obiecte sanitare, etc) iar cele din construcții, reabilitarea și demolarea clădirilor, din reparații în locuințe sau spații comerciale, din curățirea curților și anexelor gospodărești, sunt de asemenea deșeuri solide (moloz, zidărie, pământ în amestec cu alte materiale sau din excavații, materiale din lemn, metale etc) care nu pot fi preluate cu sisemele obișnuite de precolectare a deșeurilor urbane.

 • b) Deșeurile voluminoase și din construcții vor fi preluate periodic, transportate și depozitate de operatorul de servicii publice de salubrizare, contra cost, în ordinea prioritară a solicitărilor scrise sau telefonice, înregistrate, a oricărui utilizator, specificându-se caracteristicile deșeurilor.

 • c) Utilizatorii care solicită colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor voluminoase și din construcții, au obligația să nu depoziteze deșeurile produse, în stradă, pe domeniul public, înainte de aducerea containerului solicitat operatorului de servicii publice de salubrizare. Operatorul de servicii publice de salubrizare stabilește și confirmă data efectuării colectării și transportului, având obligația să o respecte.

 • d) Colectarea și transpotul deșeurilor voluminoase, din construcții, reabilitarea și demolarea clădirilor, din reparații în locuințe sau spații comerciale, din curățirea curților și anexelor gospodărești se efectuează numai în recipiente standardizate, de tip containere, de următoarele capacități: 1,1 mc, 4 mc, 7 mc sau bene tip container de diverse capacități.

(2)Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.15, lit. b - d se sancționează contravențional, astfel;

 • -  pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 1500 -2000 lei;

 • -  pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 2000 - 2500 lei

ART. 16

(1) Deșeurile de echipamente electrice și electleiice și deșeurile rezultate din reparații și amenajări în locuințe în cantitate de sub 1 mc.

 • a) Cetățenii care intenționează să se debaraseze de echipamente electrice și electleiice precum și de deșeuri rezultate din reparații și amenajări în locuințe în cantitate de sub 1 mc, au obligația să le transporte și să le predea, fără plată, la unul din punctele de colectare de pe raza municipiului Timișoara, administrate de operatorul de servicii publice de salubrizare, de la următoarele adrese:

 • -  str. Avram Imbroane nr. 70;

 • -  Calea Toleitalului nr.94;

 • -  str. Energiei nr.3;

 • -  Calea Moșniței nr. 3

 • b) Categoriile de echipamente electrice si electleiice care se preiau prin punctele de colectare:

 • -  Aparate de uz casnic de mari dimensiuni;

 • -  Aparate de uz casnic de mici dimensiuni;

 • -  Echipamente informatice și de telecomunicații;

 • -  Echipamente de larg consum;

 • -  Echipamente de iluminat;

 • -  Unelte electrice și electleiice (cu excepția uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni);

 • -  Jucării, echipamente sportive și de agrement;

 • -  Dispozitive medicale (cu excepția tuturor produselor implantate și infectate);

 • -  Instrumente de supraveghere și control;

 • -  Distribuitoare automate.

 • c) Tipurile de deșeuri rezultate din reparații și amenajări în locuințe în cantitate de sub 1 mc, care se preiau prin puntele de precolectare sunt: resturi de materiale de construcții, obiecte sanitare și de mobilier uzate, singulare.

 • d) Deșeurile rezultate din reparații și amenajări în locuințe în cantitate de sub 1 mc, se preiau de la cetățeni o singură dată pe lună, pe baza buletinului sau a cărții de identitate și se înregistrează în registrul de intrări existent la punctul de colectare a operatorul de servicii publice de salubrizare.

 • (2) Nerespectarea obligației prevăzute la art.16 lit. (a) se sancționează contravențional, astfel:

- pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între1000 -1500 lei

ART. 17 Deșeurile stradale, deșeurile vegetale rezultate din curățarea și întreținerea parcurilor și zonelor verzi

 • (1) Deșeurile stradale, deșeurile vegetale rezultate din curățarea și întreținerea parcurilor și zonelor verzi, se gestionează de operatorii activităților respective, conform legislației care le reglementează activitatea și conform Planului de eliminare a deșeurilor prezentat compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara.

 • (2) Nerespectarea obligației prevăzute la art.17 se sancționează contravențional, astfel:

- pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 2000 -2500 lei

Art. 18 Deșeurile periculoase și din producție.

 • (1) Deșeurile periculoase și din producție se gestionează de producători, conform legislației care le reglementează activitatea și conform Planului de eliminare a deșeurilor prezentat compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara.

 • (2) Nerespectarea obligației prevăzute la art.18 se sancționează contravențional, astfel:

- pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 2000 -2500 lei;

CAPITOLUL III

REGLEMENTĂRI PRIVIND DEȚINEREA ANIMALELOR DE FERMĂ PE TERITORIUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ART.19

 • (1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional:

 • a) creșterea animalelor și a păsărilor de fermă în clădiri cu mai multe apartamente sau în adăposturi improvizate în jurul blocurilor de locuit precum și în gospodăriile aflate în vecinătatea blocurilor cu locuințe comune;

 • b) creșterea animalelor și a păsărilor de fermă în interiorul zonei delimitate de strada Grigore Alexandrescu, strada Lt. Ovidiu Balea, rambleu cale ferată, strada Gării, strada Nufăr, Splaiul Tudor Vladimirescu, strada Gabriel Ioseph, strada Ardealului, strada George Georgescu, strada Constantin Daniel, strada Sulina, Calea Șagului, strada Ceferiștilor, strada Cercului, strada Dimineții, strada A.P. Cehov, Strada Apicultorilor, strada Gospodarilor, strada G. Musicescu, Calea Urseni, strada Legumiculturii, Calea Moșniței, strada Aviatorilor, strada Câmpului, strada Rozelor, strada Cometei, strada Ștrandului, Aleea Pădurea Verde, strada Măcin, strada Constructorilor, strada Centura;

 • c) creșterea animalelor și a păsărilor de fermă în curțile cu folosință comună, cu mai multe apartamente proprietate privată sau mixtă;

 • (2)  Nerespectarea prevederilor art. 19, alin.1, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1.500 lei la 2.000 lei;

ART. 20

 • (1) Constituie contravenții și se sancționează contravențional creșterea animalelor și păsărilor, strict pentru consumul familial, în zona exterioară perimetrului delimitat de strada Grigore Alexandrescu, strada Lt. Ovidiu Balea, rambleu cale ferată, strada Gării, strada Nufăr, Splaiul Tudor Vladimirescu, strada Gabriel Ioseph, strada Ardealului, strada George Georgescu, strada Constantin Daniel, strada Sulina, Calea Șagului, strada Ceferiștilor, strada Cercului, strada Dimineții, strada A.P. Cehov, Strada Apicultorilor, strada Gospodarilor, strada G. Musicescu, Calea Urseni, strada Legumiculturii, Calea Moșniței, strada Aviatorilor, strada Câmpului, strada Rozelor, strada Cometei, strada Ștrandului, Aleea Pădurea Verde, strada Măcin, strada Constructorilor, strada Centura; cu nerespectarea următoarelor condiții:

 • a) deținerea și creșterea unui număr mai mare de 2 porci, 20 de păsări și 1 vacă matură și 1 vițel, într-o gospodărie proprietate privată cu o suprafață îngrădită, destinată întreținerii și creșterii animalelor de minim 500 mp.;

 • b) existența unor adăposturi construite din materiale ușor de igienizat, prevăzute cu un sistem de colectare a deșeurilor, amplasate la o distanță de minim 10 m. față de clădirile de locuit din vecinătate;

 • c) existența unei fose septice betonate și acoperite etanș;

 • d) existența unui contract de vidanjare a fosei septice;

 • e) asigurarea în permanență a curățenie a adăposturilor și a curților în care se realizează deținerea și creșterea animalelor;

 • f)  executarea lucrărilor de dezinsecție, deratizare și dezinfecție, periodic sau ori de câte ori este nevoie, prin societăți comerciale specializate în executarea a lucrărilor DDD;

 • g) deținerea acestora strict pe proprietate și luarea măsurilor de împiedicare a accesului liber pe domeniul public;

 • h) gestionarea corespunzătoare a deșeurilor de origine animală, fără a crea impact asupra mediului sau disconfort de orice fel vecinilor;

 • (2) Nerespectarea prevederilor art. 20, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1.500 lei la 2.000 lei;

CAPITOLUL IV

REGLEMENTĂRI PRIVIND DEȚINEREA ANIMALELOR DE COMPANIE PE RAZA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ART.21

(1) Constituie contravenții și se sancționează contravențional creșterea și deținerea de animale de companie cu nerespectarea următoarelor condiții:

 • a) nerespectarea normelor sanitar - veterinare;

 • b) creșterea și deținerea animalelor de companie fără carnet de sănătate care să evidențieze vaccinările și deparazitările, la zi;

 • c) deținerea unui număr mai mare de două animale de companie (câini, pisici) într-un apartament, și neasigurarea condițiilor, îngrijirilor și atenției necesare, ținând cont de nevoile etologice, în funcție de specie și rasă;

 • d) nerespectarea distanței de minim 10 m. a amplasamentului adăpostului câinelui atât față de apartamentele din curțile de folosință comună cât și față de imobilele învecinate;

 • e)  circulația liberă, atât ziua cât și noaptea, a câinilor în curțile de folosință comună;

 • f)  nerespectarea normelor generale de curățenie, igienă și întreținerea în condiții optime a spațiului comun, fără a aduce atingere liniștii și ordinei publice;

 • g) deținerea animalului de companie în apartamente fără acordul scris și ștampilat al Asociației de proprietari, adoptat cu majoritatea voturilor proprietarilor, în baza acordului expres al proprietarilor din apartamentele limitrofe (apartamentul superior, inferior și a celor învecinate de pe același etaj apartamentului de deținere al animalului de companie).

 • h) neafișarea de către proprietari, deținători de câini de companie, la loc vizibil, la intrarea într-un imobil sau la ușa de acces în proprietate, a unei plăcuțe de avertizare cu inscripționarea „Câine periculos” sau „Atenție câine rău”, după caz;

 • i)  deținerea de către asociațiile de proprietari sau a unor locatari din cadrul asociațiilor de proprietari a câinilor, pisicilor și altor animale de companie pe spațiile comune, în jurul imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public;

 • j)  deținerea la sediile și punctele de lucru ale societăților comerciale și ale instituțiilor de stat sau private a mai mult de 3 câini de pază și fără asigurarea unor boxe sau țarcuri pentru închiderea câinilor pe timp de zi sau pe perioada desfășurării activității și a unei împrejmuiri corespunzătoare a spațiului de pază, pentru a preveni accesul liber al acestora pe domeniul public pe timpul nopții; deținerea unui număr mai mare de 3 câini se va face doar cu acordul expres al serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

 • k) deținerea la sediile și punctele de lucru ale societăților comerciale și ale instituțiilor de stat sau private a câinilor de pază fără a avea carnet de sănătate care să fie certificate vaccinările și deparazitările la zi, fără a fi identificate și sterilizate;

 • l)  plimbarea pe domeniul public - alei, trotuare sau în alte locuri decât cele special amenajate - a câinilor și altor animale de companie, fără ca proprietarii acestora să dispună de materiale necesare pentru curățirea locului și evacuarea dejecțiilor fiziologice. Prin materialele necesare păstrării curățeniei se înțelege fie ca proprietarul să aibă asupra sa mătură, făraș, pungă de unică folosință, fie pungă și mănuși de unică folosință.

 • m) Plimbarea câinilor pe companie pe domeniul public fără lesă, iar cei din categoria câinilor agresivi fără lesă și botniță;

 • n) Deținerea de către însoțitorii animalelor de companie, pe timpul plimbării acestora a actului de identitate al proprietarului și a carnetului de sănătate al animalului de companie;

(2) Nerespectarea prevederilor:

 • - art. 21 literele a), b), c), d), e), g), k) se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 800 lei la 1.000 lei;

 • - art. 21 literele f), i), j), se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1.500 lei la 2.000 lei;

CAPITOLUL V

REGLEMENTĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA SPAȚIILOR VERZI, CONSERVAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

ART. 22

(1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional următoarele fapte:

 • a) distrugerea sau deteriorarea gardului viu;

 • b) distrugerea, deteriorarea sau murdărirea băncilor;

 • c) distrugerea sau deteriorarea coșurilor sau recipientelor pentru gunoi stradal, stâlpilor ornamentali, a altor obiecte de mobilier urban;

 • d) distrugerea , deteriorarea sau murdărirea jocurilor, aparatelor sau echipamentelor de joacă pentru copii;

 • e) distrugerea sau deteriorarea spațiilor verzi prin depozitarea de reziduuri menajere și din construcții;

 • f)  circulația sau staționarea autovehiculelor sau a vehiculelor de orice fel pe spațiile verzi;

 • g) neefectuarea lucrărilor de întreținere a zonei verzi limitrofe imobilelor sau blocurilor de locuințe, până la limita carosabilului, fie prin mijloace proprii, fie prin societăți comerciale specializate în executarea lucrărilor horticole, prin încheierea de contracte de prestări servicii;

 • h) necosirea ierbii, a gazonului, din spațiile verzi aferente sau limitrofe imobilului curții, grădinii sau blocurilor de locuințe, până la limita carosabilului;

 • i)  cosirea fără autorizație în parcuri, zone verzi, scuaruri sau grădini publice;

 • j)  cultivarea de legume și zarzavaturi pe domeniul public;

 • k) împrejmuirea zonei verzi - domeniu public - fără autorizație;

 • l)  executarea de tăieri de corecții și defrișări arbori și arbuști, fără acordul serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara,

 • m) plantarea pe domeniul public și în aliniamentele stradale, de arbori și arbuști fructiferi de orice fel;

 • n) plantarea de către persoanele fizice sau juridice și asociații de proprietari, de arbori și arbuști ornamentali, fără avizul serviciilor de specialitate din cadrul primăriei Municipiului Timișoara, cu material dendrologic

 • o) văruirea trunchiului arborilor;

 • p) deteriorarea plăcuțelor de informare din parcuri și a plăcuțelor de atenționare, a plăcuțelor de identificare a speciilor și varietăților de arbori și arbuști din spațiile verzi, a jardinierelor cu flori și stâlpilor, coloanelor, bornelor și a diferitelor accesorii ornamentale din spațiile verzi, a grătarelor și apărătorilor ornamentale pentru arbori, a gardurilor și împrejmuirilor ornamentale,;

 • q) neanunțarea în termen de 24 de ore, de către regii autonome, sau societăți comerciale, a Serviciului de Protecție a Mediului, cu privire la apariția unor avarii sau asupra intervențiilor de urgență din spațiile verzi ale municipiului Timișoara ;

 • r) însușirea arborilor doborâți de fenomene naturale sau a arborilor care au fost defrișați în cadrul unor lucrări specifice fără aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

  s)


  t) u)


executarea unor lucrări edilitar - gospodărești care afectează spațiile verzi fără aprobarea serviciilor de specialitate al Primăriei Municipiului Timișoara și fără plata anticipată a contravalorii lucrărilor de refacere a zonei verzi;

amplasarea bătătoarelor de covoare pe domeniul public;

v)


utilizarea domeniului public pentru diferite activități gospodărești; spălat rufe, covoare, sau obiecte de uz casnic, uscat rufe, gătit, etc.);

nedepozitarea de către persoanele fizice, instituții, societăți comerciale, asociații de proprietari, a resturilor vegetale și a celor provenite din tăieri de corecție (ramuri) în saci menajeri cu o capacitate corespunzătoare, lângă europubelele aferente imobilului, în vederea ridicării lor de către operatorul serviciilor de salubrizare;

(2) Nerespectarea prevederilor:

 • - art.22 literele h), i), j), l), m), n), o), q), p), r), t) și u) și v) se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 300 lei la 500 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice;

 • - art.22 literile, f), g), k) și s) se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice;

 • - art.22 literele a), b), c), d), e) se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 2000 - 2.500 lei pentru persoanele fizice și juridice.

ART.23

(1) În cazul afectării, distrugerii spațiului verde sau producerii unei pagube, contravenientul va suporta contravaloarea zonei verzi, materialului dendrofloricol sau a bunurilor afectate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (H.C.L. nr.

162/16.09.1997, H.C.L. nr. 155/01.06.1999, H.C.L. nr. 388/28.03.2000)

CAPITOLUL VI REGLEMENTĂRI PRIVIND COMBATEREA VECTORILOR -ROZĂTOARE, INSECTE, DĂUNĂTORI - PE RAZA MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

ART. 24

(1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional următoarele fapte:

 • a) neefectuarea, înainte de începerea lucrărilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, a lucrărilor de salubrizare și igienizare a spațiilor proprii de depozitare a deșeurilor menajere, a spațiilor interioare și exterioare din jurul clădirilor;

 • b) neefectuarea lucrărilor de deratizare și dezinsecție imediat ce se constată apariția de rozătoare (șoareci, șobolani) și/ sau insecte (țânțari, muște, gândaci);

 • c) neexecutarea lucrărilor de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție,  odată cu

acțiunile organizate și coordonate de Primăria Municipiului Timișoara, prin operatori în domeniu;

 • d) neluarea măsurilor de combatere a dăunătorilor din spațiile verzi;

 • e) executarea unor lucrări de dezinsecție sau aplicarea de pesticide fără autorizare precum și a substanțelor care afectează insectele polenizatoare;

(2) Nerespectarea prevederilor art.24 literele a) - e) se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice;

CAPITOLUL VII.

ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAȚIA DRUMURILOR

ART. 25

 • (1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional următoarele fapte:

 • a) neîntreținerea permanentă a curățeniei șanțurilor de scurgere a apelor pluviale, a podețelor și tuburilor de beton aferente acestora, pe întreaga lungime aferentă proprietății, în vederea evitării inundațiilor ori a stagnării apelor;

 • b) dezafectarea instalațiilor edilitar-gospodărești (receptori pentru ape pluviale, cămine de scurgere și racord, hidranți, etc.), precum și mascarea acestora prin asfaltare și betonare;

 • c) acoperirea șanțurilor, rigolelor sau tuburilor de beton cu diferite materiale sau deșeuri;

 • d) diminuarea părții carosabile sau a trotuarelor străzilor prin depozitarea de deșeuri, materiale sau prin alte mijloace.

 • (2) Contravențiile prevăzute la art.25, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoanele juridice;

ART.26

(1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional următoarele fapte:

 • a) distrugerea imbracamintii partii carosabile, a trotuarelor si a marcajelor rutiere prin circularea cu mijloace de transport si utilaje neadecvate;

 • b) executarea de lucrari sau interventii la reteaua tehnico-edilitara fara aprobarea serviciilor de specialitate din Primarie;

 • c) neanuntarea organelor de specialitate din Primărie despre lucrarile de constructii, reparatii sau interventii sau carosabil, de unde rezulta pamant, moloz sau alte deseuri, in vederea stabilirii locurilor de depoziate a acestora;

 • d) necuratarea cailor publice dupa descarcarea sau incarcarea mijloacelor de transport

 • e) refuzul prezentarii sau nedetinerea de catre prestatorul de lucrare la punctul de lucru a documentelor si avizelor eliberate de catre serviciile de specialitate ale Primariei Municipiului Timișoara, solicitate de agentii constatatori

(2) Contravențiile prevăzute la art.26, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice și de la 2.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice;

ART. 27

 • (1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional următoarele fapte:

 • a) nefixarea și nemenținerea la cota nivelului părții carosabile și trotuarelor a pieselor vizibile cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze, receptori de ape pluviale și altele de către societățile comerciale și alte unități care execută rețele de instalații subterane;

 • b) nemenținerea capacelor de vizitare la cota părții carosabile, a trotuarelor sau la nivelul terenului precum și neînlocuirea lor, dacă sunt deteriorate de către societățile comerciale, regiile autonome sau alte unități care le au în exploatare;

 • c) nemenținerea în stare de funcționare a gurilor de scurgere a apelor pluviale de pe străzi de către cei care le au în exploatare;

 • d) neasigurarea în permanență în bună stare a sistemului rutier din zona liniilor tramvai sau CF, precum și menținerea aspectului corespunzător (și de curățenie) a zonelor respective de către societățile comerciale, regiile autonome sau alte unități care exploatează linii de tramvai și de cale ferată existente în ampriza drumurilor;

 • (2) Contravențiile prevăzute la art.27, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice.

ART. 28

(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională și după caz, cu lipire de colante autoadezive pe parbrizele autovehiculelor, precum și cu ridicarea sau blocarea autovehiculelor cu plata contravalorii prestației efectuate, următoarele fapte:

 • a) Oprirea și staționarea vehiculelor pe zone și spații verzi, parcuri, spații și locuri de joacă pentru copii;

 • b) Oprirea și staționarea autovehiculelor pe trotuare, piste obligatorii pentru pietoni si / sau biciclisti, scuaruri, insule de dirijare a circulatiei, în alveole si în statiile mijloacelor de transport în comun

 • c) Oprirea și staționarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activități, și căile de acces ale unor obiective sau pentru persoanele cu handicap, marcate și semnalizate corespunzător;

 • d) Parcarea și staționarea autovehiculelor în zona de protecție a șanțurilor, dacă aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcționarea necorespunzătoare a șanțurilor;

 • e) Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public fără avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și semnalizarea acestora cu altfel de însemne, marcaje sau dispozitive decât cele agreate de Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

 • f)  Circulația, oprirea și staționarea vehiculelor în zona: Piața Victoriei, Piața Unirii, Piața Traian, strada Alba Iulia, strada Ștefan cel Mare (între Piața Traian și strada Aurel Vlaicu), fără avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

 • g) Executarea de marcaje stradale de către persoanele neautorizate și fără acordul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

 • h) Nerespectarea graficelor de execuție a lucrărilor aprobate de Comisia de Circulație a Municipiului Timișoara, pentru lucrările pe domeniul public;

 • i)  Nesemnalizarea corespunzătoare a lucrărilor conform planurilor de semnalizare avizate de Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, efectuate pe drumurile publice ale Municipiului Timișoara;

 • j)  utilizarea și montarea indicatoarelor rutiere altele decât cele conforme legislației în vigoare și fără a purta inscripționată denumirea societății care le montează.

(2) Amenda contravențională pentru nerespectarea prevederilor:

 • - art.28 literile a), b), c), d), f), h), i), j) este cuprinsă între 500 - 1000 pentru persoanele fizice și 1000- 2000 pentru persoanele juridice:

 • -  art.28 literile e), g), este cuprinsă între 800 - 1500 pentru persoanele fizice și 1500- 2000 pentru persoanele juridice.

ART. 29

 • (1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional următoarele fapte:

 • a) folosirea autovehiculelor cu turarea motoarelor acestora și efectuarea de manevre prin derapaje, intoarceri bruste pe loc, accelerari si franari bruste, executate pe domeniul public intravilan al Municipiului Timișoara, efectuate in scop de divertisment fără avizul Comisiei de Ordine Publică respectiv al Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

 • b) turarea motoarelor autovehiculelor, efectuarea de manevre prin derapaje, întoarceri bruște pe loc, accelerări și frânări bruște, executate pe domeniul public intravilan al Municipiului Timișoara, cu scopul verificării tehnice a acestora, în urma efectuării unor reparații;

 • c) executarea de reparații ale autovehiculelor și autocamioanelor pe domeniul public al municicpiului Timișoara;

 • (2) Contravențiile prevăzute la art.29, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 800 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice și de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru persoanele juridice.

CAPITOLUL VIII.

TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL

ART. 30

(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza contravențional:

 • a) Punerea in circulatie a autovehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu indeplinesc conditiile de curatenie, igiena sau polueaza atmosfera, sau au scurgeri de ulei, motorina sau alti carburanti

 • b) Efectuarea transporturilor de persoane prin curse ocazionale, speciale, in conventie sau neregulate, instituirea de statii urcare / coborare pe teritoriul municipiului Timișoara fara avizul Comisiei de Circulație, precum si devierea de la traseul stabilit de Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Timișoara.

(2) Contravențiile prevăzute la art. 30, se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 1500- 2000 lei pntru persoanele fizice și juridice.

ART. 31

 • (1) Constituie contraventii și se sanctionează contravențional:

 • a) neasigurarea spalarii si salubrizarii autovehiculelor la intrarea pe drumurile publice

 • b) neasigurarea curateniei in locurile de incarcare, descarcare, in statii si la capetele de linii

 • c) neafisarea in statii a graficelor de circulatie si a intervalelor orare specifice transportului in comun.

 • d) nerespectarea graficelor de circulatie si a intervalelor orare specifice transportului in comun, exceptand cazurile de forta majora

 • e) neasigurarea curateniei si intretinerii spatiului dintre sinele caii de rulare la tramvaie si in buclele de intoarcere, indepartarea vegetatiei si intretinerea caii de rulare in parametrii tehnici normali de functionare

 • f)  neasigurarea curateniei si igienizarii mijloacelor de transport in comun aflate in circulatie

 • g) neasigurarea incarcarii si etanseizarii corespunzatoare a vehiculelor ce efectueaza transportul diferitelor materiale, pentru a preintampina imprastierea lor in timpul transportului si murdarirea sau degradarea cailor pubilce

 • h) transportul de materiale explozibile sau inflamabile in mijloacele de transport in comun.

 • (2) Nerespectarea prevederilor:

 • - art. 31 litera a), b), c), d), e), h) se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 1000- 2000 lei pntru persoanele fizice și juridice.

 • - art. 31 litera f) se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 2000- 2500 pntru persoanele fizice și juridice.

 • - art. 31 litera g) se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 2000- 2500 pntru persoanele fizice și juridice

ART. 32

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza contravențional:

 • a) calatoria fără bilet, abonament sau legitimație de călătorie adecvate mijlocului de transport in comun folosit sau refuzul prezentarii organelor de control, la cererea acestora, a actelor de identitate. Excepție fac copiii preșcolari.

 • - coborarea, urcarea, blocarea sau fortarea usilor mijlocului de transport pe timpul mersului

 • - transportul de animale vii si pasari

 • - transportul unor bagaje voluminoase care stanjenesc calatorii

 • - calatoria pe mijloacele de transport pe liniile de refugii sau in buclele de intoarcere

 • b) antrenarea de discutii cu conducatorul mijlocului de transport in comun si intrarea persoanelor straine in cabina acestuia pe timpul transportului

 • c) difuzarea de muzica obscena in mijlocul de transport in comun

 • d) fumatul, scuipatul, consumul de seminte si bauturi alcoolice, precum si a altor alimente care conduc la disconfortul celorlalti calatori si aruncarea de hartii, ambalaje sau resturi de orice fel in mijloacele de transport in comun

 • e) cantatul, cersitul, provocarea de scandal ori adresarea de cuvinte injurioase la adresa calatorilor si a personalului de deservire a transportului in comun.

(2) Nerespectarea prevederilor:

 • -  art. 32 literile a), b), e) se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 200 - 500 lei pentru persoanele fizice.

 • - art. 32 literile c) - d) se sancționează cu amenda contravențională de 500 lei pentru persoanele fizice.

ART. 33

 • (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza contravențional:

 • a) oprirea mijloacelor de transport intre statii sau in afara peroanelor sau alveolelor destinate opririi acestora

 • b) schimbarea rutei stabilite de catre conducatorul auto sau alte persoane neautorizate

 • c) folosirea mijloacelor de transport in comun in alte scopuri de cat in cele destinate

 • d) folosirea mijloacelor de transport in comun in scopuri publicitare prin aplicarea in mijlocul de transport in comun a afiselor fara avizul Primariei Municipiului Timișoara

 • (2) Contravențiile prevăzute la art.33, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1.500 lei la 2.500 lei pentru operatorii de transport.

ART. 34

(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza contravențional săvârșirea următoarelor fapte:

 • a) nerespectarea obligatiei controlorilor RATT de a avea o tinuta decenta, un comportament civilizat si de a purta la vedere ecusonul sau legitimatia de serviciu

 • b) degradarea mijlocului de transport in comun prin orice mijloace atat in mers cat si in stationare de catre persoanele fizice

(2) Contravențiile prevăzute la art.34, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice și persoanele juridice.

CAPITOLUL IX PROTECTIA SANITARA PUBLICA

ART. 35

 • (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza contravențional următoarele fapte:

 • a) nerespectarea măsurilor prescrise de Directia de Sănătate Publică pentru prevenirea bolilor transmisibile sau intoxicatiilor;

 • b) nerespectarea normelor de igienă din ștranduri sau bazine de inot;

 • c) utilizarea unor surse de apă fără să se cunoască indicatorii de calitate.

 • (2) Contravențiile prevăzute la art. 35, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele juridice.

ART. 36

 • (1) Constituie contraventie si se sanctionează contravențional:

 • a) neasigurarea cu apă potabilă necesară la locurile de muncă in special in zilele caniculare;

 • b) nementinerea unor temperaturi normale la locurile de muncă in orice anotimp;

 • c) utilizarea canalelor pluviale deschise pentru evacuarea sau scurgerea apei fecaloid menajere sau cu continut periculos.

 • (2) Contravențiile prevăzute la art.36, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele juridice.

CAPITOLULX.

AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM Ș1 ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII

9

ART. 37

(1) Constiuie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:

 • a) Neindeplinirea obligatiei de amplasare, la loc vizibil a panoului de identificare a investiției cu elementele stabilite conform Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr. 63/N din 11 august 1998.

(2) Contraventiile prevazute la art.37, savarsite de persoane fizice sau juridice, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre: 500-1000 lei si masura complementara a sistarii imediate a lucrarilor.

CAPITOLUL XI.

ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV PUBLIC

ART. 38

 • (1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional:

 • a) Degradarea/neîntreținerea/distrugerea de către chiriași a elementelor de construcții și instalații din folosință exclusivă sau în folosință comună a condominiumului;

 • b) Degradarea/neigienizarea de către chiriași a interiorului locuinței;

 • c) Degradarea/distrugerea obiectelor de inventar;

 • d) Folosirea unui comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței.

 • (2) Contravențiile prevăzute la art. 38, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 500 lei la 1000 lei.

ART. 39

 • (1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional:

 • a) Ocuparea de către orice persoană a unei locuințe fără contract de închiriere;

 • b) Subînchirierea locuinței;

 • c)  Executarea de modificări la elementele de construcții și instalații aflate în folosința exclusivă sau din folosința comună a condominiumului, fără avizul proprietarului sau/și a asociației de locatari/proprietari.

 • (2) Contravențiile prevăzute la art.39 se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1000 lei la 2.000 lei

CAPITOLUL XII.

PUBLICITATEA

ART. 40

(1) Constituie contraventie si se sanctionează contravențional săvârșirea următoarelor fapte:

 • a) Lipirea afișelor, posterelor sau anunțurilor publicitare in alte locuri decât in cele autorizate.

 • b) Folosirea de afișe, postere sau pliante de publicitate in incinta societăților comerciale sau instituțiilor publice fără achitarea taxelor de publicitate;

 • c) Montarea de panouri publicitare sau benere fără acordul organelor de specialitate din Primărie.

(2) Contravențiile prevăzute la art.40, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1000 lei la 2.000 lei.

ART. 41

 • (1) Constituie contraventie si se sanctionează contravențional :

 • a) Neintretinerea periodică a panourilor de AFISAJ sau de PUBLICITATE;

 • b) Neschimbarea materialelor de publicitate uzate sau deteriorate de catre deținătorii legali ale acestora;

 • c) Expunerea de materiale publicitare in cimitire, de către persoane fizice și juridice.

 • (2) Contravențiile prevăzute la art. 41, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 200 lei la 500 lei.

Art. 42

 • (1) Constituie contraventie si se sanctioneză contravențional săvârșirea următoarelor fapte:

 • a) Folosirea mijloacelor de transport in scopuri publicitare fară acordul autoritătii locale și fără achitarea taxelor locale;

 • b) Instalarea panourilor cu denumirea firmei fară autorizatia eliberată de Primărie;

 • c) Desfășurarea activititii de către agenții economici fără montarea firmelor de identificare.

 • (2) Contravențiile prevăzute la art.42, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 300 lei la 500 lei.

CAPITOLUL XIII

CANALIZAREA, ALIMENTAREA CU APĂ ȘI EPURAREA APELOR UZATE

ART. 43

(1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional săvârșirea următoarelor fapte:

 • a) Neînlocuirea în procesul de producție a apei potabile cu apă industrială, acolo unde procesul de producție o permite și există surse ;

 • b) Nemenținerea în stare de funcționare a bazinelor proprii de acumulare și a stațiilor de repompare a apei din incintă pentru scopuri tehnologice sau incendiu;

 • c) Neîntreținerea și nemenținerea în stare corespunzătoare de funcționare a decantoarelor, separatoarelor de grăsimi și astațiilor de epurare a apelor uzate, ale căror evacuări se realizează în canalizarea municipală, respectiv nerespectarea condițiilor calitative și cantitative contractuale de evacuare impuse de operatorul canalizării și a stației de epurare municipală.

(2) Contravențiile prevăzute la art. 43, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 200 lei la 400 lei

ART. 44

 • (1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional săvârșirea următoarelor fapte:

 • a) Nemenținerea și nefixarea la cota pavajului, a pieselor vizibile (trape, capace, grătare);

 • b) Forarea de fântâni fără avizul operatorului canalizării, preluatorul apelor uzate aferente apei captate.

 • c) Amplasarea de obiective construite definitiv sau temporar, a depozitărilor de pământ sau de alte materiale peste rețelele de apă-canal.

 • d) Utilizarea apei potabile pentru udatul grădinilor sau a spațiilor verzi, în perioadele de restricții ale consumului de apă.

 • e) Spălarea autovehiculelor în altă parte decât la spălătoriile autorizate de către autoritatea de mediu și avizate de către operatorul canalizării care preia apele uzate aferente spălării.

 • f)  Evacuarea la canalizarea municipală a apelor uzate a căror calitate și cantitate nu sunt cunoscute și avizate de către operatorul canalizării și a stației de epurare municipală.

 • g) Realizarea vidanjării bazinelor etanșe vidanjabile cu ajutorul unui operator special

care nu deține un contract cu acceptarea apelor uzate de către operatorul canalizării respectiv a stației de epurare municipală ca și introducerea acestora în altă parte decât în locul stabilit             prin contract.

 • h) Vidanjarea și evacuarea la canalizarea și stația de epurare a localității a dejecțiilor animaliere și a apelor reziduale aferente creșterii animalelor.

 • i)  Furnizarea de informații eronate către operatorul de servicii de alimentare cu apă,

canalizare și epurare a apelor uzate municipale, odată cu solicitarea avizelor sau contractarea serviciului; nefurnizarea informațiilor privind modificările față de condițiile                 declarate cu acele ocazii (schimbare de tehnologie sau

adăugare de activitate,                subînchiriere de spații pentru realizarea de

alte activități) care duc la modificarea             calitativă și cantitativă a apelor

evacuate la canalizarea municipală.

 • (2) Contravențiile prevăzute la art. 44 se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 400 lei la 800 lei.

ART. 45

(1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional săvârșirea următoarelor fapte:

 • a) Manevrarea neautorizată a vanelor și a robineților de concesii;

 • b) Folosirea hidranților publici în alte scopuri decât cele legate de incendiu;

 • c) Folosirea apei potabile de la cișmele, puțuri sau fântâni publice pentru spălarea mașinilor;

 • d) Colectarea în cisterne particulare a apei potabile de la sursele publice.

(2) Contravențiile prevăzute la art.45, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 500 lei la 1000 lei.

ART.46

 • (1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional săvârșirea următoarelor fapte:

 • a) Acoperirea cu pământ, moloz sau alte materiale ale receptorilor, căminelor de apă;

 • b) Mutarea sau deteriorarea tăblițelor indicatoare de identificare a gospodăriilor subterane;

 • c) Necurățirea nămolurilor din stațiile de decantare;

 • d) Utilizarea aparatelor de măsură și control neverificate metrologic.

 • (2) Contravențiile prevăzute la art. 46, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1000 lei la 2.000 lei.

ART.47

 • (1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional săvârșirea următoarelor fapte:

 • a) Neevacuarea apelor acumulate în subsolul clădirilor de către aparținători;

 • b) Nedesfundarea sistemelor de canalizare din incinta gospodăriilor individuale;

 • c) Menținerea în stare de nefuncționare a gurilor de scurgere pentru apele pluviale de pe străzi, de către operatorul serviciului public;

 • d) Înfundarea gurilor de scurgere la canalizare prin aruncare sau depozitare de pământ sau alte reziduuri;

 • e) Nepermiterea accesului personalului tehnic autorizat la aparatele de măsură și control în scopul citirii, înregistrării sau efectuării controlului de calitate al apei;.

 • f)  Spargerea coloanelor și evacuarea apelor uzate în subsoluri de către proprietar, persoane fizice.

 • (2) Contravențiile prevăzute la art. 47, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 2000 lei la 4000 lei.

CAPITOLUL XIV

ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ, ELECTRICĂ

ȘI ILUMINAT PUBLIC

ART. 48

(1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional săvârșirea următoarelor fapte:

a) Deteriorarea aparatelor de măsură, control și reglaj aparținând sistemului de alimentare centralizata cu energie termică - SACET;

 • b) Deteriorarea conductelor, racordurilor și a robinetelor aparținând sistemului de alimentare centralizata cu energie termica - SACET;

 • c) Interzicerea accesului personalului autorizat la instalațiile interioare de încălzire din incinta beneficiarului.

(2) Contravențiile prevăzute la art.48, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice și juridice.

ART. 49

 • (1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional:

a) Intervenția sau modificarea neautorizată a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică - SACET.

 • (2) Contravenția prevăzută la art. 49, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 500 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice și juridice.

ART. 50

 • (1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional săvârșirea următoarelor fapte:

 • a) Montarea pe stâlpii de rețele electrice a anunțurilor sau afișelor publicitare;

 • b) Montarea pe stâlpii rețelelor electrice a benerelor sau a panourilor publicitare fără aprobarea serviciilor de specialitate din primărie.

 • (2) Contravențiile prevăzute la art. 50, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice și juridice.

ART. 51

 • (1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional:

 • a) Nepoziționarea stâlpilor de rețele electrice pe amplasamentele aprobate;

 • b) Modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor manifestări fără acordul serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei;

 • c) Intervenția de orice fel în rețeaua de iluminat public, fără acordul serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei;

 • d) Folosirea la iluminatul public a generatoarelor electrice fără aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei;

 • e) Racordarea la rețeaua de iluminat public făra aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei.

 • (2) Contravențiile prevăzute la art.51, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 500 lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice și juridice.

ART. 52

(1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional săvârșirea următoarelor fapte:

 • a) Agățarea sau prinderea materialelor de orice fel de firele electrice dispuse pe domeniul public;

 • b) Prinderea benerelor sau a panourilor publicitare pe stâlpi fără aprobare sau la o înălțime care împiedică circulația sau vizibilitatea.

(2) Contravențiile prevăzute la art.52, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 500 lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice și juridice.

CAPITOLUL XV. CAI DE ATAC

PROCEDURA DE CONSTATARE A CONTRAVENTIIOR Ș1 APLICARE A

SANCTIUNILOR SE VA FACE CONFORM ORDONANTE1 GUVERNULUI NR2/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENTIILOR

ART. 53

 • (1) In cazul in care contravenientul nu respectă obligatia de a inlătura situatia creata prin savarșirea contraventiei, organul constatator poate aplica in mod repetat, dupa fiecare somatie, la care contravenientul nu se conformează, o noua amenda pentru contraventia savarșita. La societătile comerciale și institutii, sanctiunea se aplica conducătorului acesteia, patleiului sau persoanei care a avut sarcina de a urmari indeplinirea obligatiilor respective, sau persoanei juridice.

 • (2) Agentul constatator stabilește amenda in procesul-verbal de constatare a contraventiei. In afara sanctiunilor prevazute mai sus, organul constatator va putea stabili in cuprinsul aceluiaș proces verbal, cand va fi cazul, atat valoarea pagubei produse prin contraventie cat și confiscarea obiectelor care au servit la săvarșirea contraventiei, cu precizarea valorilor.

 • (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.

ART. 54

(1) Constatarea și sanctionarea contraventiilor săvarșite la prezenta hotărare se face de către:

Primar, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne si Reformei Administrative special abilitati și agenții de Poliție Comunitară.

Angajatii imputerniciti ai regiilor și societatilor comerciale care aparțin Consiliului Local, pentru contravențiile săvârșite in domeniul lor de activitate;

 • -      Salariatii primariei anume imputerniciti prin dispozitii ale Primarului;

 • -      Alte persoane imputernicite de către Primar;

ART. 55

(1) Pagubele pricinuite prin savarșirea contravențiilor se recuperează in conformitate cu prevederile legale;

ART. 56

(1) Sunt supuse confiscării bunurile destinate, folosite sau rezultate din contraventii.

ART. 57

(1) Împotriva procesului - verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia , plângerea se solutionează de care Judecatorie.

ART. 58

(1) Plata amenzii se face la CEC sau la Caseriile Autorităților Administrației Publice Locale, iar o copie de pe chitanta se preda organului constatator sau se trimite prin postă organului din care acesta face parte in termen de 48 ore.

ROMÂNIA

SE APROBĂ, P R I M A R,


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2007- 22912/16.10.2007 Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

privind propunerile de adoptare a unei Hotărâri a Consiliului Local al

Municipiului Timișoara privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 542/2006 s-a procedat la completarea și modificarea H.C.L. nr. 349/2002. În conformitate cu prevederile art. 50 din Hotărârea Consiliului Local nr. 349/2002, modificata si completata de H.C.L. 542/2006, pentru o reformulare și ordonare a tuturor faptelor care constituie contravenții pe teritoriul municipiului Timișoara, în condițiile noilor obligații și responsabilități care revin autorităților administrației publice locale, prevăzute în legi, ordonanțe și hotărâri ale Guvernului în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, prevederile H.C.L. 45/1993 cu modificările și completările ulterioare urmează să fie revocate și să se redacteze o nouă hotărâre a consiliului local, pe domenii de activități edilitar-gospodărești coroborată cu actele normative specifice și cu respectarea prevederilor art. 2 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 2/12.06.2001 - actualizată - privind regimul juridic al contravențiilor - care prevede că „prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau județene se stabilesc și se sancționează contravenții în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuții prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenții prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale guvernului”.

În acest sens, propunem aprobarea propunerilor pentru Proiectul de hotărâre privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul referat, formulate de direcțiile, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara:

 • ❖ Direcția Poliția Comunitară;

 • ❖ Directia de Mediu;

 • ❖ Direcția Drumuri și Transporturi;

 • ❖ Direcția Patrimoniu;

 • ❖ Direcția Edilitară;

 • ❖ Direcția Urbanism;

În acest sens, propunem revocarea următoarelor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara:

 • ❖ Hotărârea Consiliului Local nr. 33/08.09.1992 privind asigurarea si pastrarea linistii publice pe teritoriul municipiului Timisoara;

 • ❖ Hotărârea Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara;

 • ❖ Hotărârea Consiliului Local 74/25.03.2003 pentru modificarea art. 15 din Anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 349/2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara

 • ❖ Hotărârea Consiliului Local nr. 86/23.04.2002 privind prevenirea epidemiilor și combaterea insectelor și rozătoarelor prin deratizare și dezinsecție;

 • ❖ Hotărârea Consiliului Local nr. 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara;

 • ❖ Hotărârea Consiliului Local nr. 542/28.11.2006 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara;

  DIRECȚIA POLIȚIA COMUNITARĂ

  DIRECTOR EXECUTIV

  DIRECȚIA DE MEDIU

  DIRECTOR EXECUTIV

  Doru SPĂTARU

  Vasile CIUPA

DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI

DIRECȚIA PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV

Nicușor Constantin MIUȚ


DIRECTOR EXECUTIV

Culiță CHIȘ

DIRECTIA EDILITARA

DIRECTOR EXECUTIV

Dumitru ANDOR


DIRECȚIA URBANISM

ARHITECT SEF

Emilian - Sorin CIURARIU


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

MIRELA LASUSCHIEVICI

INTOCMIT

CONSILIER JURIDIC BLAJIN MARIN

SEF BIROU BUZATU ADRIAN