Hotărârea nr. 369/2007

369/30.10.2007 privind aprobarea garantării unui împrumut intern în valoare de 7,3 milioane euro pentru achiziţionarea a 50 de troleibuze
Hotararea Consiliului Local 369/30.10.2007
privind aprobarea garantării unui împrumut intern în valoare de 7,3 milioane euro pentru achiziţionarea a 50 de troleibuze


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi (2) lit. b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, coroborată cu cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale precum şi cu Hotărârea de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;
Ţinând seama de prevederile art. 41 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, corroborate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică;
Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997,
Tinând seama de prevederile art.942 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenţii,
Luând act de expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. SC2007-23410/22.10.2007, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. SC2007-23410/22.10.2007, precum şi de raportul Comisiei de Specialitate a Consiliului Local,
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local/nota de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.36/13.02.2007

Consiliul Local al Municipiului Timişoara


HOTARASTE

Art.1 - Se aprobă garantarea unui împrumut intern în valoare de 7,3 milioane euro, cu o maturitate de 7 ani.

Art.2-Garantarea împrumutului prevăzut la art.1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local privind achiziţionarea a 50 de troleibuze, pentru transportul public local.

Art.3 - Din bugetul local al Municipiului Timişoara se asigură integral plata :
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat la art.1.

Art.4 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Timişoara

Art. 5 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului Timişoara, în temeiul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Timişoara şi Prefectului Judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în ziarul Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara precum şi pe pagina de internet www.primariatm.ro.
Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI

NR. SC2007-23410/22.10.2007

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


Bd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind garantarea creditului suplimentar de 7,3 milioane euro contractat de către R. A. Transport Timișoara pentru achiziționarea a 50 troleibuze

R. A. Transport Timișoara a obținut în urma licitației publice deschise contractul de împrumut nr. 28/13.04.2006 în valoare de 14.600.000,00 euro pentru achiziția a 50 troleibuze.

Întrucât în studiul de fezabilitate evaluarea s-a făcut la prețuri existente de pe piața românească în anul 2005 iar legislația în vigoare Ordonanța nr. 34 / 2006 privind achizițiile publice ne obligă să evaluăm la prețuri comunitare, în acest sens a fost necesar ca R. A. Transport Timișoara să suplimenteze împrumutul cu 50% suma aprobată în ședința Consiliului de Administrație din 01.09.2006.

În vederea suplimentării creditului cu suma de 7,3 milioane euro banca creditoare și anume Raiffeisen Bank solicită garantarea acestei sume de către municipiul Timișoara.

În vederea achiziționării celor 50 de troleibuze propunem spre aprobare Consiliului Local „Propunerea acordului de garantare asupra veniturilor bugetare”, conform anexei.

Acest model de Hotarâre este necesar a fi aprobat la solicitarea Ministerului de Finanțe ca urmare a apariției noii legislații, și anume Hotărârea de Guvern nr. 9/2007.

Hotărârea Consiliului Local 378/26.09.2006 rămâne valabilă, ia fiind legală și în baza ei fiind încheiat contractul de împrumut mai sus menționat.

DIRECTOR

DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU


DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI, CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU R.T. U., OVIDIU RĂDULESCU


ȘEF BIROU TRANSPORT,

MIHAIDRAGOMIR

CONSILIER PRINCIPAL,

VIOREL FLOREA

ȘEF SERVICIU JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI