Hotărârea nr. 368/2007

368/30.10.2007 privind aprobarea iniţierii procedurii prealabile stabilirii condiţiilor de participare a Municipiului Timişoara la majorarea capitalului social al S.C. Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara & Invest S.A.
Hotararea Consiliului Local 368/30.10.2007
privind aprobarea iniţierii procedurii prealabile stabilirii condiţiilor de participare a Municipiului Timişoara la majorarea capitalului social al S.C. Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara & Invest S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 22618/23.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăşământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2007-022618/10.10.2007 prin care S.C. Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara & Invest S.A. îşi prezintă oferta de participare a Municipiului Timişoara la majorarea capitalului social al societăţii comerciale.
În temeiul art. 36 alin.9 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă iniţierea procedurii prealabile stabilirii condiţiilor de participare a Municipiului Timişoara la majorarea capitalului social al S.C. Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara & Invest S.A.
(2) Iniţierea procedurii potrivit alin. (1), presupune următoarele etape:
a). Analizarea de către conducerea executivă a Primăriei Municipiului Timişoara , Consiliului Judeţean Timiş şi Consiliul Local Timişoara, într-o şedinţă comună, a necesitaţii şi oportunităţii participării la majorarea capitalului social;
b). Stabilirea comisiei pentru analizarea si negocierea cu reprezentanţii societăţii comerciale a condiţiilor de participare la majorarea capitalului social, în următoarea componenţă:
- BOGDAN ACHIMESCU
- OVIDIU CIUHANDU
- PETRE PETRIŞOR
- SILVIU SARAFOLEAN
- EUGENIA TONENCHI
c). Prezentarea, după caz, a proiectului de hotărâre privind participarea la majorarea capitalului social a Municipiului Timişoara şi judeţului Timiş.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- S.C. Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara & Invest S.A
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

APROBAT PRIMAR,


GHEORGHE CIUHANDU


Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primari.atm.ro

REFERAT

privind analiza ofertei de participare la majorarea capitalului social al

S.C. Politehnica 1921 Știința Timișoara & Invest S.A

Prin adresa nr. SC2007-022618/10.10.2007 S.C. Politehnica 1921 Știința


Timișoara & Invest S.A ne-a comunicat oferta de participare la majorarea capitalului social, alături de Consiliul Județean Timiș și Universitatea Politehnică Timișoara.

Din Hotărârea nr.27/09.10.2007 a Adunării Generale Extraordinare a


Acționarilor societății comerciale rezultă că oferta pentru Consiliul Local și Consiliului Județean vizează pentru fiecare o limită minimă de participare de 2,5 milioane Euro prin aport în numerar sau în natură.

Un eventual aport în natură prin aducerea în capitalul social a stadionului


„Dan Păltinișan” Timișoara este exclus, întrucât stadionul face parte din domeniul public al județului Timiș si potrivit regimului juridic stabilit prin Legea nr. 213/1998 bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile și inprescriptibile neputând face obiectul unui aport în natură la o societate comercială. În aceste condiții, eventual, singura alternativă care poate fi luată în discuție este aportul in numerar.

Nici aportul în numerar nu se poate realiza în mod automat, ci, numai după


analizarea actului constitutiv al societății comerciale și a tuturor modificărilor ulterioare, a condițiilor pe care le presupune participarea noastră și a Consiliului Județean Timiș, inclusiv negocierea acestor condiții și a raporturilor contractuale existente, în prezent, între părți. Este o procedură care nu se poate realiza decât în timp, fiind obligatorie, în accepțiunea noastră, punerea de acord, în prealabil, a celor doua autorități publice asupra necesității și oportunității unui asemenea demers.

În acest sens, considerăm că trebuie parcurse, cel puțin, următoarele etape:

  • a) - Analizarea de către conducerea executivă a Primăriei Municipiului

Timișoara , Consiliului Județean Timiș și Consiliul Local Timișoara, într-o ședință comună, a necesității și oportunității participării la majorarea capitalului social;

  • b) - Stabilirea unei comisii comune sau a unor comisii separate pentru analizarea și negocierea cu reprezentanții societății comerciale a condițiilor de participare la majorarea capitalului social;

  • c) - Prezentarea, după caz, a proiectului de hotărâre privind participarea la majorarea capitalului social a Municipiului Timișoara și județului Timiș.


Evident, în situația în care nu se realizează un acord potrivit lit. a), fiecare autoritate publică este îndreptățită să continue procedura prin participare proprie.

Viceprimar Adrian Orza


Director de Comunicare Violeta Mihalache

Șef Birou Relații Publice, Învățământ,

Sport și Cultură

Alina Pintilie

Avizat juridic