Hotărârea nr. 366/2007

366/30.10.2007 privind reducerea suprafetei inscrise in Cartea Funciara nr. nr. 806 Chisoda, nr. top. 1957/635-637, Teren cu casa in Zeketoare
Hotararea Consiliului Local 366/30.10.2007
privind reducerea suprafetei inscrise in Cartea Funciara nr. nr. 806 Chisoda, nr. top. 1957/635-637, Teren cu casa in Zeketoare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82007 - 2974/15.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, sănătate, protecţie socială, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea nr. D82007 - 2974/25.06.2007 a S.C. EFICIENT S.A., autoarea documentatiei pentru inscrierea modificarii suprafetei imobilului din Timisoara, str. Chisodei nr. 5;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba reducerea suprafetei de teren inscrisa in Cartea Funciara nr. 806 Chisoda, nr. top. 1957/635-637, Teren cu casa in Zeketoare, in proprietatea Statului Roman, conform documentatiei intocmita de catre S.C. EFICIENT S.A., de la 827m.p. rezultati prin transformarea celor 230 de stanjeni patrati vienezi inscrisi in cartea funciara, la 770 m.p. conform realitatii din teren.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- S.C. EFICIENT S.A.
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL SPATII - TERENURI

NR. D82007 - 2974/15.10.2007

REFERAT

Imobilul din Timișoara, Str. Chisodei nr. 5, inscris in Cartea Funciara nr. 806 Chisoda, nr. top. 1957/635-637 Teren cu casa in Zeketoare, in proprietatea Statului Roman, este concesionat la urmatorii medici :

  • -  dr. Mioc Nicoleta prin contractul de concesiune nr. 81/07.02.2005 ;

  • -  dr. Petolea Ileana si dr. Jupaneant Rodica prin contractul de concesiune nr. 81/27.02.2005 ; cu destinatia de cabinete medicale.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 327/25.07.2006 se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara și Lista spațiilor proprietate privată a Municipiului Timișoara, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr.236/09.06.2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.110/2005.

In conformitate cu CAPITOLUL II “ Reguli privind vânzarea spațiilor medicale “, pct. 17 din Legea nr. 236 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical : „ Cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a spațiului medical, inclusiv publicitatea, sunt suportate de vânzător din bugetul propriu, iar în cazul încheierii contractului de vânzare-cumparare cheltuielile se deduc din încasările obținute. ”

Documentatiile pentru intabularea si dezmembrarea cabinetelor medicale sunt intocmite de catre S.C. EFICIENT S.A., in baza contractului de prestari servicii nr. 26/03.05.2007 incheiat cu Municipiul Timisoara.

S.C. EFICIENT S.A. solicita prin cererea inregistrata cu nr. D82007 - 2974/2007, pentru intabularea documentatiei aferente imobilului din Timisoara, Str. Chisodei nr. 5, acceptul privind reducerea suprafetei de teren aferent cabinetelor medicale, de la 827 m.p. cat este inregistrat scriptic la 770 m.p. conform masuratorilor din teren.

Conform art. 26 din Regulamentul privind continutul continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in Cartea Funciara, aprobat prin Ordinul nr. 634/2006 :

"În cazul în care suprafata din măsurători este mai mica decât suprafata din documentația cadastrala precedenta sau decât suprafata din actele de proprietate, pentru situația în care nu exista documentație cadastrala, se procedează astfel:

  • a) dacă diferența este de pana la 2% documentația cadastrala se receptioneaza și suprafata din măsurători se înscrie în cartea funciară;

  • b) dacă diferența este peste 2% documentația cadastrala se receptioneaza și suprafata din măsurători se înscrie în cartea funciară numai în baza unei declarații autentice a proprietarului privind acordul diminuării suprafeței din act; în caz contrar, documentația cadastrala se respinge, cu soluționarea situației pe cale judecătorească."

Avand in vedere cele prezentate, precum si faptul ca inscrierea celor 827 m.p. in Cartea Funciara nr. 806 Chisoda, nr. top. 1957/635-637 s-a facut prin transformarea celor 230 de stanjeni patrati vienezi in metri patrati, fara a se face masuratori :

PROPUNEM :

  • l. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timișoara a unui proiect de hotarare privind reducerea suprafeței de teren inscrisa in Cartea Funciara nr. 806 Chisoda, nr. top. 1957/635-637, de la 827 m.p. la 770

m. p. conform realitatii din teren.

DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin


BIROU SPATII - TERENURI

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

Sing. Kovacs Ileana

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

jur. Lasuschevici Mirela