Hotărârea nr. 365/2007

365/30.10.2007 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenurilor concesionate si pe care au fost construite casele de catre societatea BRAYTIM S.R.L
Hotararea Consiliului Local 365/30.10.2007
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenurilor concesionate si pe care au fost construite casele de catre societatea BRAYTIM S.R.L


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-23488/23.10.2007 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr.82/27.05.1997 - privind concesionarea suprafeţei de 8398 mp. teren, aferent unui număr de 29 case de locuit construite de s.c. "BRAYTIM" S.A. în Zona Mureş Muzicescu
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 165/30.06.1998 - privind concesionarea unei suprafeţe de teren în favoarea S.C. "BRAYTIM" S.R.L. - Timişoara, pentru construcţia de locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 321 /16.12.2003 privind concesionarea şi închirierea fără licitaţie publică a suprafeţei de 2908,5 mp. respectiv a 702 mp., teren aferent unui număr de 10 case de locuit construite de S.C. BRAYTIM S.R.L. în Zona Mureş-Muzicescu;
Având în vedere cererile cu nr D72007-001488/15.03.2007, SC2007-010882/10.05.2007 prin care Asociatia de Proprietari din Calea Martirilor nr.51, solicita emiterea unei Hotarâri de Consiliul Local prin care terenurile concesionate sau inchiriate sa fie vândute proprietarilor de locuinte construite si vândute de SC Braytim ;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenurilor concesionate si inchiriate de proprietarii constructiilor realizate de Societatea Braytim S.R.L nominalizate în ANEXA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu si Directia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituţiei Prefectului judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPAȚII-TERENURI

Nr.............’.......................


APROBAT PRIMAR


dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


Consiliul Local al Municipiului Timișoara a concesionat către S.C. Bray-tim S.A. Timișoara suprafata de 41869 mp teren în baza Hotărârii nr.82/27.05.1997 ,165 /30.06. 1998, 321/16.12.2003 privind concesionarea către S.C. Bray-Tim S.A. Timisoara a unor terenuri in vederea construirii de case familiale.

Terenul arabil a fost parcelat si scos din circuitul agricol pentru construirea de case individuale și atribuit fiecarui proprietar de casa (cu suprafata cuprinsa intre 300-600 mp) cu contract de concesionare si inchiriere.

Prin cererile cu nr D72007-001488/15.03.2007,SC2007-010882/10.05.2007, Asociatia de Proprietari din Calea Martirilor nr.51 solicita emiterea unei Hotarâri de Consiliul Local prin care terenurile concesionate sau inchiriate sa fie vândute proprietarilor de locuinte construite si vândute de SC Bray-Tim.

Având în vedere cele prezentate,


PROPUNEM :


1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre pentru trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenurilor nominalizate în ANEXA care face parte integrantă din prezentul referat.


VICEPRIMAR,


DIRECTOR,


ing. Adrian Orza


ec. Nicușor Constantin Miuț


PT.SEF SERVICIU


Ing.Călin Pârva


DIRECTIA URBANISM

DIRECTOR


SERVICIUL B.D.U

SEF SERVICIU


Arh .Emilian Ciurariu


Ing. Dan Robescu


AVIZAT,

SERVICIU JURIDIC


jur. Mirela Lasuschevici


ANEXA

LA H.C.L. nr.din

Nr.

Crt.

Cod Clasi f

DENUMIREA BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

Anul dob>nd sau d|rii Tn folos.

Val.de inventar HG1016/ 2005

Situația juridic| actual |

Adresa

Nr.C.F.

Nr. Top.

MP

0

1

2

3

4

5

6

2698

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/10

66815

14357/1/19

300

1949 exprop.

2862

Statul Român

2699

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/10 A

66815

14357/1/20

300

1949 exprop.

2863

Statul Român

2700

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/12

66815

14357/1/23

300

1949 exprop.

2864

Statul Român

2701

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/12A

66815

14357/1/24

300

1949 exprop.

2865

Statul Român

2702

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/26

66815

14357/1/41

261

1949 exprop.

2866

Statul Român

2703

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/26A

66815

14357/1/42

125

1949 exprop.

2867

Statul Român

2704

A

Teren arabil pt.străzi, alei T.ar.pt.post trafo T.ar.pt. zonă verde

Calea Martirilor

66815

14357/1/55

14357/1/57

14357/1/59

14357/1/60

1328

4479

50 250

1949 exprop.

2868

Statul Român

2705

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/37

66815

14357/1/61

250

1949 exprop.

2869

Statul Român

2706

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/38

66815

14357/1/62

234

1949 exprop.

2870

Statul Român

2707

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/39

66815

14357/1/63

249

1949 exprop.

2871

Statul Român

2708

A

T.ar.pt.girație T.ar.alei,zonăverde Arabil pt. modernir. Arabil pt.str, z. v.

Calea Martirilor

66815

14357/1/71

14357/1/72

14357/1/73

14357/1/74

2382

3004

1565

4323

1949 exprop.

2872

Statul Român

2709

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/57

66815

14357/1/56/

220.5

1949

2873

Statul Român

1

exprop.

2710

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/58

66815

14357/1/56/

2

258.2

1949 exprop.

2874

Statul Român

2711

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/59

66815

14357/1/56/

3

185.6

1949 exprop.

2875

Statul Român

2712

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/60

66815

14357/1/56/

4

185.6

1949 exprop.

2876

Statul Român

2713

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/61

66815

14357/1/56/

5

185.6

1949 exprop.

2877

Statul Român

2714

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/62

66815

14357/1/56/

6

185.6

1949 exprop.

2878

Statul Român

2715

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/63

66815

14357/1/56/

7

185.6

1949 exprop.

2879

Statul Român

2716

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/64

66815

14357/1/56/

8

185.6

1949 exprop.

2880

Statul Român

2717

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/65

66815

14357/1/56/

9

185.6

1949 exprop.

2881

Statul Român

2718

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/66

66815

14357/1/56/

10

185.6

1949 exprop.

2882

Statul Român

2719

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/67

66815

14357/1/56/

11

177.5

1949 exprop.

2883

Statul Român

2720

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/68

66815

14357/1/56/

12

210

1949 exprop.

2884

Statul Român

2721

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/35

66815

14357/1/58/

1

298

1949 exprop.

2885

Statul Român

2722

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/37A

66815

14357/1/58/

3

240

1949 exprop.

2886

Statul Român

2723

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/38A

66815

14357/1/58/

4

240

1949 exprop.

2887

Statul Român

2724

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/39A

66815

14357/1/58/

5

267.5

1949 exprop.

2888

Statul Român

2725

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/40

66815

14357/1/58/

6

300

1949 exprop.

2889

Statul Român

2726

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/41

66815

14357/1/58/

7

300

1949 exprop

2890

Statul Român

2727

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/42

66815

14357/1/58/

8

292.5

1949 exprop.

2891

Statul Român

2728

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/43

66815

14357/1/58/

9

240

1949 exprop.

2892

Statul Român

2729

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/44

66815

14357/1/58/

10

252

1949 exprop.

2893

Statul Român

2730

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/48

66815

14357/1/58/

11

289

1949 exprop.

2894

Statul Român

2731

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/49

66815

14357/1/64/

1

226.5

1949 exprop.

2895

Statul Român

2732

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/50

66815

14357/1/64/

2

228

1949 exprop.

2896

Statul Român

2733

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/51

66815

14357/1/64/

3

228

1949 exprop.

2897

Statul Român

2734

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/52

66815

14357/1/64/

4

291.4

1949 exprop.

2898

Statul Român

2735

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/53

66815

14357/1/64/

5

300

1949 exprop.

2899

Statul Român

2736

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/54

66815

14357/1/64/

6

268.6

1949 exprop.

2900

Statul Român

2737

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/55

66815

14357/1/64/

7

235.5

1949 exprop.

2901

Statul Român

3102

CC A

Casă și curte Teren arabil

Calea Martirilor 51/1

126680

14357/1/1

14357/1/2

300

235

1999 expr.

3298

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3103

CC A

Casă și curte Teren arabil

Calea Martirilor 51/45

126681

14357/1/69

14357/1/70

300

410

1999 expr.

3299

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3104

CC A

Casă și curte Teren arabil

Calea Martirilor 51/16

126628

14357/1/31

14357/1/32

300

1999 expr.

3300

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3105

CC A

Casă și curte Teren arabil

Calea Martirilor 51/17

126629

14357/1/33

14357/1/34

300

317

1999 expr.

3301

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3106

C

Arabil cu casă și curte

Calea Martirilor 51/7

126743

14357/1/13

300

1999 expr.

3302

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3107

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/7A

126743

14357/1/14

300

1999 expr.

3303

StRomân-teren

Part. conc.teren

3108

C

Arabil cu casă și curte

Calea Martirilor 51/27

126806

14357/1/43

300

1999 expr.

3304

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3109

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/27A

126806

14357/1/44

147

1999 expr.

3305

StRomân-teren

Part. conc.teren

3110

C

Arabil cu casă și curte

Calea Martirilor 51/18

126943

14357/1/35

300

1999 expr.

3306

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3111

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/18A

126943

14357/1/36

273

1999 expr.

3307

StRomân-teren

Part. conc.teren

3112

C

Arabil cu casă și curte

Calea Martirilor 51/25

127306

14357/1/48

105

1999 expr.

3308

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3113

C

A

Arabil , casă și curte Teren arabil

Calea Martirilor 51/3

127320

14357/1/5

14357/1/6

300

300

1999 expr.

3309

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3114

C

Arabil cu casă și curte

Calea Martirilor 51/46

127802

14357/1/65

300

1999 expr.

3310

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3115

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/46A

127802

14357/1/66

363

1999 expr.

3311

StRomân-teren

Part. conc.teren

3116

C

Arabil cu casă și curte

Calea Martirilor 51/9

127803

14357/1/17

300

1999 expr.

3312

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3117

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/9A

127803

14357/1/18

200

1999 expr.

3313

StRomân-teren

Part. conc.teren

3118

C

Arabil cu casă

Calea Martirilor 51/31

127842

14357/1/47

232

1999 expr.

3314

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3119

CO A

Casă cu garaj , terasă Teren arabil

Calea Martirilor 51/13

127901

14357/1/25

14357/1/26

300

200

1999 expr.

3315

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3120

C

Casă și curte

Calea Martirilor 51/4

127568

14357/1/7

300

1999 expr.

3316

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3121

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/4A

127568

14357/1/8

300

1999 expr.

3317

StRomân-teren

Part. conc.teren

3122

CC A

Casă și curte Teren arabil

Calea Martirilor 51/2

128006

14357/1/3

14357/1/4

300

300

1999 expr.

3318

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3123

CC A

Casă și curte Teren arabil

Calea Martirilor 51/15

128007

14357/1/29

14357/1/30

300

240

1999 expr.

3319

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3124

CC A

Casă și curte Teren arabil

Calea Martirilor 51/

128206

14357/1/39

14357/1/40

300

172

1999 expr.

3320

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3125

C

Arabil cu casă

Calea Martirilor 51/6

128448

14357/1/11

300

1999 expr.

3321

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3126

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/6A

128448

14357/1/12

300

1999 expr.

3322

StRomân-teren

Part. conc.teren

3127

CC A

Casă și curte Arabil

Calea Martirilor 51/8

129678

14357/1/15

14357/1/16

300

200

1999 expr.

3323

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3128

CC A

Casă și curte Arabil

Calea Martirilor 51/24

129593

14357/1/53

14357/1/54

300

185

2000 expr.

3324

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3129

CC A

Casă și curte Arabil

Calea Martirilor 51/15

134213

14357/1/9 14357/1/10

300

300

2001 expr.

3325

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

2738

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/10

66815

14357/1/19

300

1949 exprop.

2862

Statul Român

2739

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/10 A

66815

14357/1/20

300

1949 exprop.

2863

Statul Român

2740

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/12

66815

14357/1/23

300

1949 exprop.

2864

Statul Român

2741

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/12A

66815

14357/1/24

300

1949 exprop.

2865

Statul Român

2742

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/26

66815

14357/1/41

261

1949 exprop.

2866

Statul Român

2743

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/26A

66815

14357/1/42

125

1949 exprop.

2867

Statul Român

2744

A

Teren arabil pt.străzi, alei T.ar.pt.post trafo T.ar.pt. zonă verde

Calea Martirilor

66815

14357/1/55

14357/1/57

14357/1/59

14357/1/60

1328

4479

50 250

1949 exprop.

2868

Statul Român

2745

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/37

66815

14357/1/61

250

1949 exprop.

2869

Statul Român

2746

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/38

66815

14357/1/62

234

1949 exprop.

2870

Statul Român

2747

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/39

66815

14357/1/63

249

1949 exprop.

2871

Statul Român

2748

A

T.ar.pt.girație T.ar.alei,zonăverde Arabil pt. modernir. Arabil pt.str, z. v.

Calea Martirilor

66815

14357/1/71

14357/1/72

14357/1/73

14357/1/74

2382

3004

1565

4323

1949 exprop.

2872

Statul Român

2749

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/57

66815

14357/1/56

/1

220.5

1949 exprop.

2873

Statul Român

2750

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/58

66815

14357/1/56 /2

258.2

1949 exprop.

2874

Statul Român

2751

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/59

66815

14357/1/56

/3

185.6

1949 exprop.

2875

Statul Român

2752

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/60

66815

14357/1/56

185.6

1949

2876

Statul Român

/4

exprop.

2753

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/61

66815

14357/1/56 /5

185.6

1949 exprop.

2877

Statul Român

2754

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/62

66815

14357/1/56

/6

185.6

1949 exprop.

2878

Statul Român

2755

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/63

66815

14357/1/56 /7

185.6

1949 exprop.

2879

Statul Român

2756

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/64

66815

14357/1/56 /8

185.6

1949 exprop.

2880

Statul Român

2757

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/65

66815

14357/1/56

/9

185.6

1949 exprop.

2881

Statul Român

2758

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/66

66815

14357/1/56 /10

185.6

1949 exprop.

2882

Statul Român

2759

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/67

66815

14357/1/56

/11

177.5

1949 exprop.

2883

Statul Român

2760

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/68

66815

14357/1/56 /12

210

1949 exprop.

2884

Statul Român

2761

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/35

66815

14357/1/58

/1

298

1949 exprop.

2885

Statul Român

2762

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/37A

66815

14357/1/58

/3

240

1949 exprop.

2886

Statul Român

2763

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/38A

66815

14357/1/58 /4

240

1949 exprop.

2887

Statul Român

2764

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/39A

66815

14357/1/58 /5

267.5

1949 exprop.

2888

Statul Român

2765

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/40

66815

14357/1/58

/6

300

1949 exprop.

2889

Statul Român

2766

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/41

66815

14357/1/58 /7

300

1949 exprop

2890

Statul Român

2767

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/42

66815

14357/1/58 /8

292.5

1949 exprop.

2891

Statul Român

2768

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/43

66815

14357/1/58

/9

240

1949 exprop.

2892

Statul Român

2769

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/44

66815

14357/1/58 /10

252

1949 exprop.

2893

Statul Român

2770

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/48

66815

14357/1/58

/11

289

1949 exprop.

2894

Statul Român

2771

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/49

66815

14357/1/64

/1

226.5

1949 exprop.

2895

Statul Român

2772

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/50

66815

14357/1/64

/2

228

1949 exprop.

2896

Statul Român

2773

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/51

66815

14357/1/64

/3

228

1949 exprop.

2897

Statul Român

2774

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/52

66815

14357/1/64

/4

291.4

1949 exprop.

2898

Statul Român

2775

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/53

66815

14357/1/64 /5

300

1949 exprop.

2899

Statul Român

2776

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/54

66815

14357/1/64

/6

268.6

1949 exprop.

2900

Statul Român

2777

A

Teren arabil

Calea Martirilor 51/55

66815

14357/1/64 /7

235.5

1949 exprop.

2901

Statul Român

3130

C

Teren arabil cu casă

Calea Martirilor 51/36

136035

14357/1/58/2

240

2002 expr.

3326

StRomân-teren

Part.cții,conc.t.

3131

VICEPRIMAR,

ing. Adrian Orza


DIRECTOR,

ec. Nicușor Constantin Miuț

PT.SEF SERVICIU

Ing.Călin Pârva