Hotărârea nr. 363/2007

363/30.10.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a unui teren în suprafaţa de 2755 mp, situat în Timişoara, str.N.Filimon către Fundaţia "PENTRU VOI"
Hotararea Consiliului Local 363/30.10.2007
privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a unui teren în suprafaţa de 2755 mp, situat în Timişoara, str.N.Filimon către Fundaţia "PENTRU VOI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 011935/15.10.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avind in vedere solicitarea inregistrata de catre Fundatia Pentru Voi cu nr. SC2007-011935 / 23.05.2007;
Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, Fundaţiei PENTRU VOI din Timişoara, suprafaţa de 2755 mp teren , situat în Timişoara, str. N.Filimon, înscris în CF nr.3098 Freidorf, cu nr.topo. 505/2/2/a, proprietatea municipiului Timişoara,, în vederea construirii unei locuinte protejata pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale profunde, polihandicap şi tulburări de comportament.

Art.2: Fundaţia PENTRU VOI, are obligatia, în maximum 12 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, să înceapă construirea clădirii pe baza autorizaţiei de construire, în caz contrar îşi pierde dreptul de folosinţă gratuita, fără somaţie sau punere în întârziere şi fără întervenţia instanţelor de judecată. Dreptul de folosinta se va pierde si in cazul schimbarii destinatiei.

Art.3: După terminarea lucrărilor, construcţia, va deveni proprietatea Fundaţiei PENTRU VOI, terenul rămânând în proprietatea municipiului Timişoara.

Art.4: Este interzisa schimbarea destinatiei constructiilor ce se vor realiza pe terenul atribuit ,schimbarea destinatiei ducand la pierderea dreptului de folosinta gratuita.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi Serviciul Banca de Date Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Fundaţiei PENTRU VOI;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

SE APROBĂ PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU


JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE

SC2007-011935/15.10.2007

REFERAT

privind atribuirea,în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a unui teren în suprafața de 2755 mp situat în Timișoara, str. N.Filimon, către Fundația “ PENTRU VOI”

Se propune spre analiză Comisiilor nr.II, III și IV din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Serviciul Administrare Imobile in baza adresei nr.Sc 2007-011935/23.05.2007, prin care Fundația PENTRU VOI, în cadrul unui proiect cu finanțare externă, va construi o locuinta protejata pentru adulti cu dizabilități intelectuale profunde, polihandicap și tulburări de comportament.

Se propune, în scopul realizării proiectului acestei fundații, atribuirea în folosință gratuită , pe o perioadă de 49 de ani, a terenului în suprafață de 2755 mp , înscris în CF nr.3098 Freidorf, cu nr.topo 505/2/2/a, situat în Timișoara, str. N.Filimon

Mentionam ca aceasta parcela se afla in imediata vecinatate a Centrului de Zi pentru adulti cu diziabilitati intelectuale severe Ladislau Tacsi construit pe un teren concesionat prin H.C.L.M.T. Acest lucru permite deplasarea usoara si eficienta ,cu costuri minime a beneficiarilor de la locuinta protejata la centru de zi

În lipsa unui spațiu aferent construirii acestei locuinte se pierde finanțarea ceea ce face absolut necesară atribuirea în folosință a terenului din str. N. Filimon, către Fundația “Pentru Voi”.

Fundația “Pentru Voi” este unicul centru din țară, activ în domeniul serviciilor pentru persoane cu dizabilități intelectuale severe și/sau multiple. La nivel internațional fiind considerat cel mai bun exemplu în cadrul activităților de acest tip, bucurându-se, totodată, și de aprecierea internațională în ceea ce privește calitatea serviciilor oferite.

Terenul, mai sus menționat, înscris în CF nr. 3098 Freidorf, cu nr. topo. 505/2/2/a face parte din domeniul public al municipiului Timișoara, nu a fost revendicat in baza Legii fondului funciar si nici în baza Legeii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1954 - 22 decembrie 1989, de foștii proprietari sau de moștenitorii acestora.

Fundația PENTRU VOI, are obligatia, în maximum 36 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, să înceapă construirea clădirii pe baza autorizației de construire,în caz contrar își pierde dreptul de folosință, fără somație sau punere în întârziere și fără întervenția instanțelor de judecată.

După terminarea lucrărilor, construcția, va deveni proprietatea Fundației PENTRU VOI, terenul rămânând în proprietatea municipiului Timișoara.

Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

Propunem:

Atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a terenului în suprafață de 2755 mp , înscris în CF nr. 3098 Freidorf, cu nr. topo. 505/2/2a, situat în Timișoara, str. N. Filimon, către Fundația “Pentru Voi” pentru construirea unei locuinte protejata pentru adulti cu dizabilități intelectuale profunde, polihandicap și tulburări de comportament

VICEPRIMAR,

DIRECTOR,


ing. Adrian Orza


ec. Nicușor Constantin Miuț

PT.SEF SERVICIU

Ing.Călin Pârva

VIZAT JURIDIC

Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

Red.Dact.B.G

Ex.2