Hotărârea nr. 361/2007

361/30.10.2007 privind aprobarea participarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 cu proiectul "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului", aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului" nr. 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborat de către ISPE Bucureşti în cadrul Contractului de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006
Hotararea Consiliului Local 361/30.10.2007
privind aprobarea participarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 cu proiectul "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului", aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului" nr. 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborat de către ISPE Bucureşti în cadrul Contractului de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. Sc2007-16632/08.10.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 21 /30.01.2007 privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Ministerul Integrării şi Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A., conform Contractului de servicii - Etapa II Lot 13/Proiect 1 nr. 45207 din 15.12.2006, în vederea dezvoltării proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului";
Având în vedere Nota de Analiza nr. SC2007-019867/06.09.2007 emisă de către Comisia de verificare si avizare a Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic pentru proiectul "Reabilitarea spaţiilor publice în centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului", elaborat în cadrul Contractul de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006, constituită prin Dispoziţiile nr. 1902 şi 2231 din 2007.
Având în vedere adresa nr. 5701/13.02.2007 emisă de către Ministerul Integrării Europene;
În conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, actualizată precum şi prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1.865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi;
În conformitate cu prevederile art. 44 al Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată;
În temeiul art. 45din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată.HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu proiectul "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului", în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară: "Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale", Domeniul de intervenţie "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură".

Art.2. Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului" - varianta actualizată, cu valoarea de 52.408.615 lei reprezentând 16.015.344 euro, conform documentaţiei nr. 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborată de către ISPE Bucureşti în cadrul Contractului de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006.

Art. 3. Se aprobă cofinanţarea de la Bugetul Local a obiectivului de investiţie "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului" în conformitate cu principalii indicatori ai Studiul de Fezabilitate 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborat de către ISPE Bucureşti în cadrul Contractul de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006, prevazuti în Anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre, după cum urmează:
- 855.787 lei - reprezentând 2% din costurile eligibile;
- 1.403.460 lei - reprezentând costuri neeligibile;

Art 4. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 356 /27.09.2005 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul Programului Phare 2004-2006 cu proiectul "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului".

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică, Direcţia Urbanism, Direcţia Edilitară, Direcţia Drumuri si Transporturi şi Direcţia Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor - Autoritatea de Management prntru Programul Operaţional Regional;
- Institutului de Studii şi Proiecte Energetice Bucuresti
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Drumuri si Transporturi
- Direcţiei Mediu ;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-mediei locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR


Dr.ing. Gheorghe CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALĂ S.C. 2007 - 16632/ 08.10.2007

REFERAT

privind aprobarea participarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 cu proiectul "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului", aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului" nr. 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborat de către ISPE București în cadrul Contractului de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006.

Prin H.C.L. nr. 356 din 27.09.2005 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Studiul de fezabilitate precum și participarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul programului PHARE 2004-2006 la implementarea proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara în vederea dezvoltării turismului”. Valoarea totala a investiției aprobată a fost de 3.728.666 EURO. Studiul de fezabilitate nr.. 440/080/2004, întocmit de S.C. "HYDRO-EXPERT" S.A, împreună cu cererea de finanțare au fost depuse si inregistrate la MIE în anul 2005, dar proiectul a rămas pe lista de asteptare a ministerului.

Prin HG nr. 811/21. 06..2006, proiectul mai sus menționat a fost cuprins în lista proiectelor de investiții care pot beneficia de asistență tehnică în scopul pregătirii acestora pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013. În acest context Ministerul Integrării Europene (MIE) a alocat fonduri pentru revizuirea și actualizarea Studiului de Fezabilitate, precum și pentru elaborarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție. Realizarea acestor servicii a fost atribuită de către MIE, Institutului de Studii și Proiectări Energetice București (ISPE), prin Contractul de servicii - Etapa II LOT 13/PROIECT I nr. 45207/15.12.2006. Colaborarea dintre Consiliul Local al Municipiului Timișoara, MIE și ISPE conform Contractului mai sus menționat a fost adoptată prin HCL nr. 21/ 20.01.2007.

Proiectul constă în realizarea unor artere pietonale, semi circulabile și circulabile în cadrul Cartierului Cetate - centru istoric al Timișoarei - care să realizeze legătura între piețele publice: Unirii, Libertății și Sfântul Gheorghe, precum și în modificarea circulației auto actuale în sensul restricționării acesteia pe anumite trasee. Se propune refacerea/reabilitarea rețelelor edilitare situate pe traseul acestor străzi precum și înlocuirea pavajului existent în spațiile publice din cartierul Cetate, cu unul de calitate superioară care să accentueze caracterul istoric al zonei de intervenție. Toate rețelele edilitare vor fi pozate subteran, cu respectarea standardelor europene în domeniu. Nu se admit pozări supraterane, pe clădiri sau împrejmuiri și nici în subsolul clădirilor. Racordurile noi la toate rețelele tehnico-edilitare se vor face subteran. Sunt interzise racorduri pe fațade, împrejmuiri etc. Racordurile supraterane existente se vor repoziționa în subteran. Sistemele de contorizare/măsurare vor fi amplasate comasat în locuri puțin vizibile.

Studiul de fezabilitate, elabora de către ISPE București, a fost avizat - de către Comisia de verificare si avizare a Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic pentru proiectul „Reabilitarea spațiilor publice în centrul istoric al orașului Timișoara în vederea dezvoltării turismului”, elaborat în cadrul Contractul de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006, constituită prin Dispozițiile nr. 1902 și 2231 din 2007- prin Nota de Analiza nr.SC2007-019867/06.09.2007.

Proiectul va fi propus pentru finanțare din fonduri structurale și - în conformitate cu adresa nr. 5701/13.02.2007, emisă de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul MIE - corespunde Programului Operațional Regional 2007 - 2013 (POR) , Axa prioritară: “Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale”, Domeniul de intervenție”Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de centură”.

În conformitate cu prevederile Documentului cadru de implementare a POR, aferente axei prioritare si domeniului de intervenție mai sus menționate., valoarea proiectului trebuie sa fie cuprinsă între 1.000.000 - 25.000.000 EUR.

Contribuția minimă a beneficiarului de grant - respectiv Municipiul Timișoara, trebuie se fie de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Contribuția maximă atrasă din costul total eligibil poate fi de 98%, din care:

 • - 85% - din fonduri comunitare

 • - 13% - din fonduri ale bugetului de stat.

Conform OG 29 /2007 - TVA se suporta de catre Ministerul de Finante.

Valoarea totală a investiției este de 52.408.615 lei reprezentând 16.015.344 euro, conform documentației nr. 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborată de către ISPE București în cadrul Contractului de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006.

Având în vedere cele mai sus menționate precum și faptul că prin Legea 500/2002 privind finanțele publice, art.42, sunt stabilite limitele valorice privind competențele de aprobare a documentațiilor tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi,

Propunem

Comisiilor I, II, III, IV și V ale Consilului Local al Municipiului Timișoara spre aprobare:

 • 1. Participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu proiectul "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului", în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară: “Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale”, Domeniul de intervenție ”Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane -inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de centură”.

 • 2. Studiul de Fezabilitate "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului" - varianta actualizată, cu valoarea de 52.408.615 lei reprezentând 16.015.344 euro, conform documentației nr. 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborată de către ISPE București în cadrul Contractului de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006.

 • 3. Cofinanțarea de la Bugetul Local a obiectivului de investiție „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al orașului Timișoara în vederea dezvoltării turismului” în conformitate cu principalii indicatori ai Studiul de Fezabilitate 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborat de către ISPE București în cadrul Contractul de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006, prevazuti în Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre, după cum urmează:

 • -  855.787 lei - reprezentând 2% din costurile eligibile;

 • - 1.403.460 lei - reprezentând costuri neeligibile;

  DIRECTOR


DIRECTOR

DIRECȚIA DEZVOLTARE

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Arh. Aurelia JUNIE


Ec. Smaranda HARACICU

AVIZAT JURIDIC ȘEF SERVICIUL JURIDIC

Cons. jr. MIRELA LASUSCHEVICI

INTOCMIT

Arh. Carmen DOROGHI

Direcția Dezvoltare Locală

Anexa la HCL nr........................

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI “ Reabilitare spatii publice din centru istoric al orasului Timisoara in vederea dezvoltarii turismului “ - SF elaborat de catre ISPE București în cadrul Contractul de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006

VALOAREA TOTALA a Devizului General(TVA inclus) = 52.408.615 lei / 16.015.344 euro

din care C+M

= 43.714.884 lei / 13.358.660 euro

TVA

= 8.215.786 lei / 2.510.629 euro

1 euro= 3,2724 lei

SURSE DE FINANTARE :

Costuri eligibile:                                  lei

euro

TOTAL                               42.789.369

13.075.837

din care

85% -Fond European Dezvoltare Regionala = 36.370.964

11.114.461

13% -Buget de Stat                      = 5.562.618

1.699.859

2% -Buget Local                    =   855.787

261.517

Costuri neeligibile:                             lei

euro

TOTAL                             = 9.619.246

2.939.507

din care

- Buget Local                          = 1.403.460

428.878

- Buget de stat (100% TVA)            = 8.215.786

2.510.629

Esalonarea investitiei ( fara TVA )                lei

euro

-anul I                                  = 14.275.887

4.362.513

-anul II                                  = 17.340.808

5.299.110

-anul III                                 = 12.576.134

3.843.092

Capacitati de realizat :

Strazile din cartierul Cetate analizate :

 • - Vasile Alecsandri - pe tronsonul dintre P-ta Unirii si P-ta Libertatii

 • - Lucian Blaga - pe tronsonul dintre P-ta Libertatii si P-ta Iancu de Hunedoara

 • - Eugeniu de Savoya      - integral

 • - Florimund Mercy       - integral

 • - Tarcului             - integral

 • - FrancescoGrisselini - integral

 • - Radu Negru        - integral

 • - General Praporgescu    - integral

 • - EnricoCarusso           - integral

 • - Fara Nume              - integral

Pietele din cartierul Cetate analizate :- Libertatii

 • - Sf.Gheorghe

 • - Unirii