Hotărârea nr. 360/2007

360/30.10.2007 privind aprobarea documentatiei descriptive, a instructiunilor pentru ofertanti si a modelului contractului de vanzare - cumparare pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena, inscris in C.F. nr. 56952, nr.top. 417
Hotararea Consiliului Local 360/30.10.2007
privind aprobarea documentatiei descriptive, a instructiunilor pentru ofertanti si a modelului contractului de vanzare - cumparare pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena, inscris in C.F. nr. 56952, nr.top. 417


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. S.C.2007 - 17602/23.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 246/31.07.2007 privind imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentatia descriptiva, instructiunile pentru ofertanti si modelul contractului de vanzare - cumparare pentru vanzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2, inscris in C.F. nr. 56952, nr.top. 417, în conformitate cu Anexa nr.1, Anexa nr.2, respectiv Anexa nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei Mediu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Control Intern şi Manegementul Calităţii;
-Mass-mediei locale.







Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA 2

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU BIROUL LICITAȚII CONTRACTE NR.....................’......................


DE ACORD, PRIMAR DR.ING.GHEORGHE CIUHANDU


INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI pentru vanzarea prin licitație publica deschisa, cu strigare, a imobilului din Timisoara, str.General Grigorescu nr.2 - Cazarma „U” sau Cazarma „Viena”

Dispoziții generale si legislatia aplicabila:

Reglementarea și organizarea vanzarii prin licitație publica cu strigare a imobilului din Timisoara, str.General Grigorescu nr.2 - Cazarma „U” sau Cazarma „Viena”, liber de sarcini, inscrisa in CF nr.56952, nr.top 417, Casa cu doua etaje si curte cu intinderea de 3537 mp., aflat in proprietatea Municipiului Timisoara - domeniul privat, se va face în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administratia publica locala, a Codului Civil, a Codului Comercial si a HCLMT nr. 246/ 31.07.2007.

 • 1. Informații generale privind VANZATORUL:

Denumirea VANZATORULUI: Municipiul Timișoara prin Consiliul Local Timișoara

Cod fiscal: RO 14756536

Adresa: Bv. C.D. Loga nr.1, Timișoara; Telefon: 0256-408.300

Persoane de contact:

Pentru informații privind procedura de licitație:

Jr. Daniela Beatrice Chindriș - Sef Birou Licitații Contracte - Daniela.Chindris@primariatm.ro . telefon/Fax: 0256-408.349 sau Fax 0256-408.367

Pentru informații privind documentația tehnică: Ing.Marius Voicu - Sef Birou Spatii Terenuri Tel/fax: 0256/408397 e-mail: Marius.Voicu@primariatm.ro

 • 2. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de licitatie

  • 2.1. Procedura aplicată:

Pentru încheierea contractului de vanzare - cumparare se aplică procedura de licitație publica deschisa cu strigare, la care orice persoană fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă. Oferta cu pretul cel mai mare va fi declarata oferta castigatoare. Odata cu spatiul se vinde si terenul aferent, conform Extrasului de Carte Funciara.

 • 2.2. Reguli de comunicare:

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea trebuie să fie transmise în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.

Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective.

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalități:

 • a) fax

 • b) poștă

 • c) prin orice combinație a celor prevăzute la lit. a) și b)

Orice persoană interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de licitatie prin oricare din modalitățile prevăzute mai sus.

Orice solicitare de participare la procedura de licitatie, care a fost transmisă prin fax, trebuie să fie confirmata, prin scrisoare transmisă prin poștă în termen de 24 ore de la data transmiterii solicitării.

Documentația se pune la dispoziția oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare în acest sens.

Costul documentație este de.............lei la care se adaugă costul transmiterii acesteia.

Costul documentației si taxa de participare se poate achita prin virament în contul RO89TREZ62124510220XXXXX deschis de Municipiul Timișoara, RO 14756536, la Trezoreria Municipiului Timișoara sau în numerar la casierie în baza notei de plată emisă de Biroul Licitații Contracte, camera 229, zilnic între orele 11:30 și 12:30, marți și joi și între orele 15:00 și 17:00.

Documentația se pune la dispoziția oricărei persoane interesate, în maxim 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări scrise din partea acesteia.

Orice persoană interesată are obligația de a întreprinde toate diligențele necesare astfel încât respectarea de către vanzator a termenului de 4 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziție a documentației de atribuire să nu conducă la situația în care aceasta să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 2.3. Date limită care trebuie respectate:

Data limită pentru depunerea ofertelor este ................, ora..............

Ofertele vor fi deschise la sediul Primăriei Timișoara, Bv.C.D.Loga nr.1, în data de .............ora........., Sala de Consiliu.

 • 2.4. Documentele licitației

În cazul procedurii de licitației, Vanzatorul are obligația să elaboreze documentele licitației.

Documentele licitației cuprind anunțul licitației, copie hotărâre de consiliu, instructiunile pentru ofertanti, document descriptiv, extrasul de Carte Funciara, contract de vanzare - cumparare cadru, plan si vedere axonometrica.

Orice modificare a conținutului documentelor licitației se va comunica tuturor solicitanților care au cumpărat aceste documente.

În cazul în care ca urmare a modificărilor documentelor licitației este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de către organizator tuturor solicitanților odată cu notificarea modificării.

 • 2.5. Desfășurarea licitației

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație a fost depusa cel puțin 1 oferta.

Vanzatorul va putea organiza și ține licitații în vederea vanzarii imobilului cazarma U sau Cazarma Viena din Timisoara, str.General Grigorescu nr.2, în conformitate cu procedura descrisă in prezentele instrucțiuni.

În vederea desfășurării licitației, a analizării, întocmirea raportului de evaluare, a proceselor-verbale de ședință, desemnarea ofertei câștigătoare, Vanzatorul numește comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5. Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se desemnează un supleant.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza documentației și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul vanzatorului în data de...............ora........,

Sala de Consiliu.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

Plicurile închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului prevăzute ca atare la punctul 3.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor cel puțin 1 oferta să întrunească toate condițiile prevăzute la punctul 3 -calitățile și capacitățile ofertantului. După analizarea conținutului plicului, secretarul comisiei de evaluare comunica ofertele calificate.

În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmește un proces verbal în care se menționează ofertele calificate, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de calificare și motivele excluderii acestora din urmă, de la procedura de licitatie.

Procesul verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

Pretul de pornire a licitatiei este de 24.755.159 lei (din care valoarea terenului reprezintă 48,57% si valoarea construcțiilor reprezinta 51,43%). Acest procent se va pastra si pentru pretul licitat, precum si la incheierea contractului de vanzare-cumparare.

Ofertantii au obligatia de a achita taxa de participare in suma de.................. lei, taxa de

participare se poate achita prin virament în contul RO89TREZ62124510220XXXXX deschis de Municipiul Timișoara, RO 14756536, la Trezoreria Municipiului Timișoara sau în numerar la casierie în baza notei de plată emisă de Biroul Licitații Contracte, camera 229, zilnic între orele 11:30 și 12:30, marți și joi și între orele 15:00 și 17:0o.

Pasul de licitatie este liber.

Dupa adjudecare, ofertantul declarat castigator, va avea obligatia sa vireze integral suma licitata, pana la data semnarii contractului. Nu se accepta plata in rate a sumei adjudecate.

încheierea contractului de vanzare - cumparare se va face in maxim 15 zile de la adjudecare.

în cazul in care ofertantul nu se prezinta in termenul de 15 zile pentru incheierea contractului de vanzare - cumparare se considera refuzul acestuia de a incheia contractul de vanzare cumparare si atrage dupa sine pierderea garantiei de participare.

încheierea Contractului de vanzare - cumparare pentru terenul aferent imobilului se va face la un notar public agreat de ambele parti. Costurile ocazionate pentru incheierea actelor la notar se vor achita de catre Cumparator.

Predarea - primirea bunului se va face dupa semnarea contractului de vanzare -cumparare.

în cazul neadjudecarii imobilului sau a neincheierii contractului de vanzare cumparare se organizeaza o noua procedura de licitatie .

Contractul de vanzare - cumparare se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

Contractul de vanzare - cumparare se incheie in maxim 15 zile calendaristice de la data adjudecarii.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de vanzare cumparare atrage după sine pierderea garantiei de participare.

 • 2.6.Confidențialitatea și conflictul de interese

Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, urmând a se lua cunoștința de conținutul respectivelor oferte numai după aceasta data.

Vanzatorul are obligația de a asigura garantarea protejării acelor informații pe care ofertantul le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale ofertantului, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

înainte de deschiderea ofertelor, membrii comisiei de evaluare, supleanții și dacă este cazul invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, care se va păstra alături de dosarul licitatiei.

 • 3. Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de licitatie.

Ofertantul are obligația de a depune oferta la adresa Bv.C.D.Loga nr.1, Timișoara, camera 12, ghișeul 9 sau 10, până la data limită pentru depunere stabilită în anunțul de participare și anume data de..................ora............

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului.

Oferta depusă la o altă adresă, decât cea stabilită in anuntul de participare sau după expirarea datei limită pentru depunere, se returnează nedeschisă.

Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, Vanzatorul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Ofertanții transmit ofertele lor intr-un plic sigilat, care se înregistrează, în ordinea primirii lor precizându-se data și ora.

3.1. CRITERII DE CALIFICARE

Orice agent economic are dreptul de a participa, individual la procedura de licitație.

Vanzatorul are obligația de a exclude din procedura de licitație publică deschisă orice ofertant despre care are cunoștință ca, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitiva a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru frauda și/sau pentru spălare de bani.

Vanzatorul va exclude din procedura de licitației deschisă orice ofertant care se afla în oricare dintre următoarele situații:

 • a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

 • b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute la lit. a);

 • c) nu și-a îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit;

 • d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitiva a unei instanțe judecătorești, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;

 • e) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către Vanzator, în legătură cu situația proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a)- d).

Se aplică următoarele Criterii de calificare:

 • >  Situația personală a ofertantului;

 • > capacitatea de exercitare a activității;

Plicul va trebui să conțină, documente care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului, după cum urmează:

 • a) o fișă cu informații privind ofertantul semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări Formular A

 • b) o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări

 • c) acte doveditoare privind:

o Situația personală a ofertantului;

Documente care dovedesc situația personală a ofertantului:

> Declarație pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul D1;

 • > Declarație pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul D2;

 • > Certificat constatator inregistrat, emis de Oficiul Registrului Comerțului privind calitatea de agent economic autorizat, nu mai vechi de 1 luna, din care sa reiese ca nu are nici un element din certificat expirat precum și obiectul de activitate specific pentru desfasurarea activitatii din caietul de sarcini - document original sau copie legalizată ;

 • > Fișă de informații generale privind ofertantul completată conform formular 3;

 • >  Certificat privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul local al municipiului Timișoara ( document original eliberat de Primăria Timișoara, Direcția Fiscala);

 • > Certificatul de atestare fiscala emis de D.G.F.P. (Directia Generala a Finantelor Publice)

Certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor către bugetul local si a bugetului general consolidat, vor fi prezentate in termenele de valabilitate, la data deschiderii ofertelor. Documentele vor fi prezentate în original sau copie legalizată, de către ofertanti. În caz de neprezentare a documentelor sau prezentarea unui document expirat, ofertantul va fi descalificat.

❖ În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute, ofertantul va prezenta declarația pe propria răspundere sau o declarație autentificată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

 • > Garantia de participare

Garanția de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja Vanzatorul față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la incheierea Contractului de Vanzare - Cumparare.

Ofertantul trebuie să prezinte garanția pentru participare în conformitate cu prevederile referitoare la cuantumul și forma de prezentare a acesteia, astfel cum sunt precizate în prezentul document.

Cuantumul garanției pentru participare este de 495.103,18 lei si reprezinta 2% din pretul de pornire.

Perioada de valabilitate a garanției de participare: 45 de zile

Modul și forma de constituire a garanției de participare:

J Ordin de plată sau virament in contul RO12TREZ6215006XXX000334 beneficiar Municipiul Timisoara, cu condiția confirmării acestuia de către banca emitentă, până la data deschiderii ofertelor, original sau

J Scrisoare de garantie bancara.

În orice situație, garanția de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la deschiderea ofertelor.

Orice ofertă care nu este însoțită de dovada constituirii garanției de participare va fi respinsă la deschidere.

Vanzatorul are dreptul de a reține garanția pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

 • b) oferta sa fiind stabilita câștigătoare, nu prezintă certificatul constatator precizat la punctul 3.1., Criterii de calificare, lit. a);

 • c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu se prezintă în termen de 15 zile în vederea incheierii contractului de vanzare cumparare.

Garanția pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se restituie de către Vanzator in cel mult 3 zile lucrătoare de la data incheierii contractului de vanzare - cumparare. Garanția de participare, constituită de ofertanții necâștigători se returnează de către Vanzator, după incheierea de către ofertantul desemnat câștigător a contractului de vanzare cumparare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data solicitării ofertantului necâștigător.

Garanția se restituie integral în cazul ofertanților necâștigători, în baza unei cereri ce se va înregistra la Serviciul Centru de Consiliere pentru Cetățeni, camera 12 ghișeul nr.9 sau 10.

 • > Taxa de participare. Taxa de participare reprezinta cheltuielile efectuate de catre Vanzator pentru publicarea anuntului si pentru organizarea licitatiei. Taxa de participare nu se restituie.

 • > Scrisoare de garantie bancara in favoarea Vanzatorului, pentru suma de 24.755.159 lei, adica suma evaluata, perioada de valabilitate fiind de 45 de zile de la data deschiderii.

Nu se accepta la procedura de licitatie ofertantii care nu fac dovada ca scrisorii de garantie bancara in favoarea Vanzatorului.

o Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activității:

 • - Ofertantul va prezenta documentul de înregistrare ca persoana fizică sau juridică și, după caz, de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit.

 • - acte doveditoare privind intrarea în posesia documentatiei - chitanță sau Ordin de plată, în original.

Ofertele se vor transmite numai prin poștă sau se vor depune direct la sediul Vanzatorului, Bv. C.D Loga nr.1, camera 12 ghișeul 9 sau 10, Timișoara.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată până la data și ora limită pentru depunere stabilită în anunțul de participare. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră.

Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

Oferta, se introduce într-un plic care se marchează cu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

Pe plic se va marca , dupa cum urmeaza

MUNICIPIUL TIMISOARA

Bv.C.D.Loga nr.1

Ofertă pentru vanzarea prin licitatie_publica deschisa, cu strigare, a imobilului din Timisoara, str.General Grigorescu nr.2 - Cazarma „U” sau Cazarma „Viena

4.Oferte întârziate

Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care este primită de către Vanzator după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor, se returnează nedeschisă.

 • 5. Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu procedura de licitatie precum si a incheierii contractului de vanzare cumparare, se va face de catre instanta competenta.

 • 6. Informații referitoare la clauzele contractuale

Vanzatorul pune la dispoziția persoanelor interesate, contractul de vanzare - cumpărare ca anexă a prezentelor Instrucțiuni.

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA


DIRECTIA PATRIMONIU DIRECTOR

Ec. NICUSOR C-TIN MIUT

SEF BIROU LICITATII CONTRACTE Jr. DANIELA BEATRICE CHINDRIS

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU

APROBAT

PRIMAR


Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


BIROU SPATII - TERENURI NR.

REFERAT

Imobilul din Timișoara, str. General Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena, inscris in C.F. nr. 56952, nr.top. 417, Casa cu doua etaje si curte cu intinderea de 3537 m.p., este in proprietatea Municipiului Timisoara - domeniul privat a fost aprobat pentru vanzare prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 246/2007

Imobilul este compus din subsol, parter si doua etaje avand suprafata construita de 2613 m.p. si a fost evaluat de catre S.C. ALFA CHIM CONSULTING S.R.L. in baza contractului de prestari servicii nr.182/20.09.2007.

Pentru aducerea la indeplinire a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 246/2007, in vederea organizarii licitatiei publice deschise cu strigare pentru vanzarea imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2, este necesara aprobarea unei documentatii descriptive si a unor instructiuni pentru ofertanti, pentru o buna informare a participantilor la licitatie.

In urma licitatiei publice cu strigare se va incheia un contract de vanzare - cumparare cu adjudecatarul licitatiei, modelul acestui contractul de vanzare - cumparare fiind prevazut in Anexa nr.3.

Avand in vedere cele prezentate;

PROPUNEM :

Emiterea unei Hotarari a Consiliului Local al municipiului Timisoara prin care sa se aprobe documentatia descriptiva, instructiunile pentru ofertanti si modelul contractului de vanzare - cumparare pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2, cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena, inscris in C.F. nr. 56952, nr.top. 417, Casa cu doua etaje si curte cu intinderea de 3537, în conformitate cu Anexa nr.1, Anexa nr.2, respectiv Anexa nr.3 care vor face parte integrantă din hotărâre.

VICEPRIMAR

DIRECTOR


Adrian Orza


ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU SPATII - TERNURI

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

sing. Kovacs Ileana

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC jur. Mirela Lasuschevici

Municipiul Timișoara

ANEXA 3


CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE Nr /__________________

Între:

 • 1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA ca reprezentant al proprietarului Statul Român prin d-nul Primar Gheorghe Ciuhandu, cu sediul in Timisoaa, Bv.C.D.Loga nr.1, în calitate de VÂNZĂTOR;

 • 2. SC.................... cu sediul în Timișoara, str................Nr.....înregistrată la Registrul

Comertului sub nr....................avind codul unic de inregistrare.......................... și reprezentata

de d-na/-nul........................... având cartea de identitate seria TM nr................în calitate de

CUMPĂRĂTOR,

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului casa cu doua etaje si curte Cazarma U sau Cazarma Viena, situat în Timișoara, str. GENERAL GRIGORESCU NR. 2, înscris în CF nr. 56952 Timișoara cu nr. top 417 si se compune din: suprafață construită de 2.613 mp, construita desfasurata de 8.101 mp, utila 5.255 mp si teren de 3.537 mp .

Vânzarea imobilului care face obiectul prezentului contract și prețul vânzării au fost obtinute in urma desfasurarii licitatie publice cu strigare din data de in baza procesului verbal inregistrat sub nr./.

PREȚUL

Art. 2. Prețul total al vânzării este de..................lei + 19% TVA, din care valoarea terenului

este de......... lei, reprezentand un procent de 48,57 % din suma licitata si valoarea constructiilor este

de........................care reprezinta 51,43% din suma licitata.

Art. 3. Prețul total al vânzării a rezultat în urma licitatiei publice deschise din................. si

este menționat în procesul verbal cu nr................................. .

Art. 4. Cumpărătorul se obligă să achite prețul licitat integral pana la data semnarii contractului.

Suma de..........................+ 19% TVA

OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

Art.5. Cumparatorul este obligat de a respecta cerintele din Documentatia descriptiva care este anexa la prezentul contract

ALTE CLAUZE

Art.6. Pentru imobilele situate în zona de protecție a unor monumente istorice la care proprietarii doresc să aducă modificări ale imaginii și volumetriei exterioare, este obligatorie obținerea avizului Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice prevăzut la art. 35 alin. (1) lit. i din Legea nr. 422/2001.

Art.6’.Conform art.38 alin3 lit b. din Legea 422/2001 spatiul ce face obiectul prezentului contract este inscris in „Lista Monumentelor Istorice” si orice interventie asupra lui se face conform Legii 422/2001.

Art.6”.In conformitate cu prevederile art.38 alin.3 lit.c din L422/2001 in termen de 15 zile de la data cumpararii imobilului, cumparatorul va instiinta in scris Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Timis ca este noul proprietar al spatiului si va transmite in xerocopie contractul de vinzare-cumparare incheiat cu municipiul Timisoara, cadastru imobiliar, extras de Carte Funciara, planuri ale imobilului cu marcarea spatiilor ce fac obiectul vinzarii,in vederea eliberarii „Obligatiei privind folosinta monumentului istoric sau Avizului provizoriu de folosinta”

Art.7. Forța majoră legal invocată și dovedită, apără de răspundere părțile, cu obligația înștiințării în termen de 3 zile de la producerea evenimentului.

Art. 8. Predarea spațiului se face pe bază de proces verbal de predare-primire in termen de 10 zile de la perfectarea tuturor formalitatilor legale necesare pentru vanzarea in totalitate a imobilului.

Încheiat azi în localitatea Timișoara, în 5 exemplare din care 3 exemplare

pentru vânzător și 2 exemplare pentru cumpărător.

VÂNZĂTOR

CUMPĂRĂTOR


MUNICIPIUL TIMIȘOARA Prin reprezentantul său legal PRIMAR

DR. ING.GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

SERVICIU JURIDIC Jr. COSMIN SILAGHI

DIRECTIA PATRIMONIU DIRECTOR NICUȘOR C. MIUȚ

SEF BIROU LICITATII CONTRACTE Jr. DANIELA BEATRICE CHINDRIS

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                   ANEXA nr. 1 LA

HOTARAREA NR.

DIN_______________________

DOCUMENTAȚIE DESCRIPTIVA

 • 1. OBIECTUL VANZARII

Denumire : Casa cu doua etaje si curte.

Adresa : str. General Grigorescu nr. 2

Date de identificare : C.F. nr. 56952 Timisoara, nr.top. 417;

 • 2. CONSIDERAȚII TEHNICE

Suprafata construita : 2613 m.p.

Suprafata construita desfasurata : 8101 m.p.

Suprafata utila : 5255 m.p.

Suprafata teren construit si neconstruit : 3537 m.p.

Conform PUZ aprobat prin HCL nr.52/1999 imobilul „ CAZARMA VIENA „ apartine cvartalului nr.2 din cadrul „ CETATII TIMISOARA „, fiind o cladire cu valoare arhitecturala si ambientala.

Conform Art. 25,26,27 din regulamentul aferent Puz existent :

 • > Cladirile care ocupa un cvartal au statut aparte

 • > Interventiile asupra unui cvartal se fac numai cu Plan Urbanistic Zonal, respectand principiile impuse de regulament.

 • > Imobilul fiind considerat o entitate arhitectonica, nu se accepta urmatoarele operatii: de fragmentare in tratarea fatadei, subdivizare a curtilor interioare, interventii ireversibile asupra constructiei, operatii ireversibile privind regimul proprietatii.

 • > Imobilul poate fi o cladire multifunctionala ( o functiune dominanta insotita de mai multe functiuni anexe ).

Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, face urmatoarele recomandari :

 • > Pastrarea cornisei si a coamei la nivelul actual al cladirii;

 • > Posibilitatea realizarii mansardei in acoperisul existent, prin folosirea ferestrelor de tip VELUX, fara a modifica forma sau volumetria acestuia;

 • > Pe latura de N a cladirii, inspre P-ta Marasti se poate construi un corp de legatura in aceeasi parametrii ca si celelalte 3 laturi ale cladirii;

 • >  Se pot executa parcari subterane in curtea interioara,

 • > POT ( procentul de ocupare a terenului ) si CUT ( coeficientul de utilizare a terenului ) vor ramane in parametrii constructiilor existente in zona Cetatii.

Orice alte precizari se vor face printr-un Plan Urbanistic Zonal care va putea studia si o posibila remodelare a intersectiei avand in vedere pozitia de lement punctual principal, cu efect de POARTA URBANA a Cetatii, dinspre directia Arad si relatia neclara in raport cu Inelul I si Inelul II de circulatie.

 • 3. ELEMENTE DE PRET

Pretul de pornire a licitatiei este de 24.755.159 LEI

Valoarea include valoarea terenului de 12.024.031,5 LEI

Valoarea nu include T.V.A.

Pentru stabilirea valorii in lei s-a folosit un curs BNR : 1 EURO = 3,3995 LEI valabil la data de 23.10.2007, data intocmirii documentatiei.

DIRECTOR                       BIROU SPATII - TERENURI

ec. Nicusor Constantin Miut

ing. Voicu Marius