Hotărârea nr. 359/2007

359/30.10.2007 privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara
Hotararea Consiliului Local 359/30.10.2007
privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 21641/28.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism , ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.4 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 litera (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art .1: Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă la S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art .2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri si Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Art 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Directia Drumuri si Transporturi;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa 1 la HCL 359/30.10.2007

CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Nr. crt.

Denumirea criteriului de performanță

U.M.

Prevederi 2007

Coeficient de ponderare

1.

Rentabilitatea în funcție de cheltuielile totale

%

Min. 15

0,15

2.

Gradul de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii

%

110

0,15

3.

Productivitatea muncii

Lei / pers.

33.000

0,15

4.

Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuielile de exploatare

max.47

0,15

5.

Indicele de creștere a veniturilor raportat la cheltuieli

%

min.1

0,15

6.

Solvabilitatea patrimonială

%

min.40

0,05

7.

Gradul de îndatorare

%

max.40

0,05

8.

Perioada de recuperare a creanțelor

Zile

max.40

0,05

9.

Perioada de rambursare a datoriilor

Zile

max.40

0,05

10.

Lichiditate

%

min. 100

0,05

Gradu

. global de îndeplinire a criteriilor de performanță                          1,00

OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ

Nr. crt.

Denumirea criteriului de performanță

U.M.

Prevederi 2007

Coeficient de ponderare

1.

Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță

%

100

0,35

2.

Achitarea obligațiilor în termenele legale

%

100

0,10

3.

Îmbunătățirea calității serviciilor prestate

%

100

0,30

4.

Repararea defecțiunilor constatate în perioada de garanție

%

100

0,25

Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță                  1,00

DIRECTOR

ȘEF SERVICIU R.T.U., OVIDIU RĂDULESCU


DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI,

’    CULIȚĂ CHIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe CiuhanduDIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI

NR. SC2007-021641 / 28.09.2007

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@prim.ariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind criteriile și obiectivele de performanță la SC ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SA.

pentru anul 2007

Având în vedere adresa SC ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SA înregistrată sub numărul RE 2007-1034 din 21.05.2007 prin care se solicită aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2007.

În temeiul O.U.G. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, în continuare se abordează propunerile pentru anul 2007 privind criteriile și obiectivele de performanță la SC ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SA.

Propunerile pentru anul 2007, sunt similare ca nivel al realizărilor cu anul 2006 și țin cont exclusiv de activitatea societății fără a lua în calcul situațiile independente de aceasta respectiv eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile de curs valutar.

Criteriile de performanță sunt propuse într-o dinamică pozitivă față de propunerile pentru anul 2006, realizările bune ale anului trecut sunt stimulative pentru colectivul societății care prin implicarea în activitatea desfășurată pentru realizarea obiectivelor propuse va trebui să-și perfecționeze gradul de pregătire și conștiință profesională în folosul cetățeanului.

Având in vedere cele exprimate în rândurile de mai sus propunem aprobarea prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara a criteriilor și obiectivelor de performanță la SC ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SA pentru anul 2007.

DIRECTOR

ȘEF SERVICIU R.T.U., OVIDIU RĂDULESCU


DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI, ’    CULIȚĂ CHIȘ

CONSILIER PRINCIPAL,

VIOREL FLOREA

ȘEF SERVICIU JURIDIC,

MIRELA LASUSCHIEVICI