Hotărârea nr. 358/2007

358/30.10.2007 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
Hotararea Consiliului Local 358/30.10.2007
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-021642/28.08.2007 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale,Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie , sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. nr. RE2007-000985/15.05.2007 privind proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2007;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al Consiliului de Administratie al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. incheiat la data de 14.05.2007;
În conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.79/ 2001 privind întarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar ;
Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (a) şi (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2007 al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Drumuri si Transporturi si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

TIMISOARA, SPL. N. TITULESCU, NR. 10 C.I.F. RO 2490618

B U G E T U L DE V E N I T U R I SI C H E L T U I E L I P E A N U L 2007

RON

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat

2006

Prevederi an 2007

Procent

0

1

2

3

4

I.VENITURI TOTALE,din care :

(rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)

1

5.110.000

5.770.000

112,92%

I.Venituri din exploatare

din care :

2

5.080.000

5.730.000

112,80%

a)Venituri din activitatea de baza

3

4.860.000

5.488.000

112,92%

b)Venituri din alte activitati

4

220.000

242.000

110,00%

c)Venituri din surse bugetare,din care:

5

- subventii pe produse si activitati

6

- subventii pentru acoperirea diferentelor

de pret si tarif

7

- transferuri

8

- prime acordate de la bugetul statului

9

- alte sume primite de la bugetul de stat

10

d)Venituri din fonduri speciale

11

2.Venituri financiare

12

30.000

40.000

133,33%

3.Venituri exceptionale

13

II.CHELTUIELI TOTALE,din care:

(rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)

14

4.410.000

5.000.000

113,38%

1.Cheltuieli pentru exploatare total,

din care:

15

4.400.000

4.989.000

113,39%

a)Cheltuieli materiale

16

1.458.000

1.500.000

102,88%

b)Cheltuieli cu personalul,din care :

17

2.010.200

2.283.335

113,59%

- salarii brute

18

1.500.000

1.750.000

116,67%

- contribuție asigurări sociale de stat

19

307.500

341.250

110,98%

- ajutor somaj

20

37.500

39.375

105,00%

- contributie asig.soc.pt.sanatate,cf.Legii

nr.145/1997

21

105.000

119.875

114,17%

- alte cheltuieli cu personalul,din care:

22

40.200

32.835

81,68%

-contributie asig.pt.accid.de munca si boli

23

20.000

18.795

93,98%

profes.cf.art.140 L,346/2002

c)Cheltuieli de exploatare privind

amortizarea si provizioanele

24

300.000

550.000

183,33%

d)Cheltuieli prevazute de art.26 din

Legea bugetului de stat nr..216/2001,

din care :

25

- transferuri sau subventii

26

e)Cheltuieli de protocol

27

7.000

10.000

142,86%

f)Cheltuieli reclama si publicitate

28

72.000

78.000

108,33%

g)Cheltuieli cu sponsorizarea

29

3.000

4.000

133,33%

h)Tichete de masa

30

258.000

283.000

109,69%

i)Alte cheltuieli,din care :

31

291.800

280.665

96,18%

- taxa pt.activitatea de expl.a res.min.

32

-redeventa din concesionarea

bunurilor publice

33

30.000

33.000

110,00%

2.Cheltuieli financiare

34

10.000

11.000

110,00%

3.Cheltuieli exceptionale

35

III.REZULTAT BRUT-

(profit / pierdere)

36

700.000

770.000

110,00%

IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE

STABILITE POTRIVIT LEGII,

din care :

- fond de rezerva

 • 37

 • 38

V.ACOPERIREA PIERDERILOR

DIN ANII PRECEDENTI

39

VI.IMPOZIT PE PROFIT

40

112.000

123.200

110,00%

VII.PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit O.G. nr.64/2001) din care :

41

588.000

646.800

110,00%

a)Rezerve legale

42

b)Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

43

c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare,aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit

44

d)Alte repartizari prevazute de lege

-surse proprii de finantare

45

529.200

582.120

110,00%

e)Pana la 10% pt.participarea salaria

tilor la profit

46

58.800

64.680

110,00%

f)Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,in cazul regiilor autonome ori dividende in cazul societatilor nationale,companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

47

g)Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a) - f)

48

VIII.SURSE DE FINANTARE A

INVESTITIILOR, din care :

49

829.200

1.359.600

163,97%

I.Surse proprii din care:

 • - profit

 • - amortizare

50

 • 829.200

 • 529.200

300.000

1.359.600

582.120

550.000

163,97%

110,00%

183,33%

2.Alocatii de la buget

51

3.Credite bancare

52

227.480

- interne

53

227.480

- externe

54

4.Alte surse

55

IX.CHELTUIELI PT.INVESTITII,

Din care :

56

829.200

1.359.600

163,97%

1.Investitii,inclusiv investiții in curs la

finele anului

57

829.200

1.359.600

163,97%

2.Rambursari rate aferente creditelor

pt.investitii

58

- interne

59

- externe

60

X.REZERVE,din care :

61

I.Rezerve legale

62

II.Rezerve statutare

63

III.Alte rezerve

64

XI.DATE DE FUNDAMENTARE

65

1.Venituri totale

66

5.080.000

5.730.000

112,80%

2.Costuri aferente volumului de

activitate

67

4.400.000

4.989.000

113,39%

3.Nr.prognozat de personal la finele

anului

68

162

170

104,94%

4.Nr.mediu personal total,din care ;

69

162

162

100,00%

5.Fond de salarii

70

1.500.000

1.750.000

116,67%

a)fondul de salarii aferent posturilor

blocate

71

b)fond de salarii aferent conducatoru-

lui agentului economic,potrivit art.7

(1) din O.U.G.nr.79/2001,din care :

72

86.400

67.778

78,45%

-sporuri,adaosuri,premii si alte

drepturi de natura salariala,potrivit

art.7(2) din O.U.G. nr.79/2001

73

16.800

23.228

138,26%

-premiul anual,potrivit art.7(4) din

O.U.G. nr.79/2001

74

36.000

3.300

9,17%

c)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

75

1.417.500

1.682.222

118,68%

6.Castigul mediu lunar pe salariat

76

771,60

900,20

116,67%

7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei RON/persoana)

(rd.66/rd.69)-in preturi curente

77

31.358

35.370

112,79%

8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei RON/persoana)

(rd.66/rd.69)-in preturi comparabile

78

29.252

34.010

116,27%

9.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)

79

10.Cheltuieli totale la 1000 lei

venituri totale

80

866

870

100,46%

11 .Plati restante - total

 • - preturi curente

 • - preturi comparabile (rd.82 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

81

82

83

12.Creante restante - total

 • - preturi curente

 • - preturi comparabile (rd.82 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

 • 84

 • 85

 • 86

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 se cuprind și:

 • * suma de 55.440 RON, reprezentând indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și cenzorilor;

 • * suma de 67.778 RON, reprezentând drepturile bănești ale directorului general;

 • * sume aferente posturilor blocate - nu este cazul.

  DIRECTOR D.T.

  CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU R.T.U.

OVIDIU RĂDULESCU

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


PRIMAR

DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI

NR..................../............

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Având în vedere adresa Societății Comerciale Administrarea Domeniului Public 5

S.A. Timișoara prin care se solicită spre aprobarea Consiliului Local a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 , aprobat în unanimitate în ședința Consiliului de Administrație al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara, în data de 14.05.2007.

Având în vedere prevederile O.U.G. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare precum și atribuțiile Consiliului Local Timișoara în calitatea sa de acționar unic al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara, rezultate din actul constitutiv al societății și al Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale propunem Consiliului Local al Municipiului Timișoara aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007 al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., conform Anexei 1.

DIRECTOR

DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI,        ȘEF SERVICIU R.T.U.,

’ CULIȚĂ CHIȘ                    OVIDIU RĂDULESCU

CONSILIER PRINCIPAL,

VIOREL FLOREA

ȘEF SERVICIU JURIDIC, MIRELA LASUSCHIEVICI