Hotărârea nr. 356/2007

356/25.09.2007 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, p-ta Badea Cartan nr. 1
Hotararea Consiliului Local 356/25.09.2007
privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, p-ta Badea Cartan nr. 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82006 - 3890/23.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2007-016406/18.07.2007 a domnului Oancea Viorel;
Având în vedere cererea beneficiarului Legii nr. 341/2004 dl. Oancea Viorel, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D82006 - 3890/17.10.2006;
Având în vedere cererea beneficiarului Legii nr.341/2004 dl. Oancea Viorel, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.D72007-1126/23.02.2007;
Având în vedere Acordul nr. 6492/15.05.2007 al Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş;
Conform prevederilor art. 5 alin. 1 lit.(c) din Legea nr. 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri şi luptatorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;
Având în vedere procesul verbal al şedinţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 din data de 15.05.2007;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 27/30.01.2007, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 294/27.06.2006, pentru stabilirea criteriilor de departajare a solicitărilor de spaţii comerciale sau de prestări servicii de la beneficiarii Legii nr. 341/2004;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată;
In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
HOTARASTE

Art.1: Se atribuie suprafata de 97,42 m.p. din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, p-ta Badea Cartan nr. 1, inscris in CF ind. nr. 122934 nr. top. 5627/1/XXV cu 8,63 pc si teren in folosinta 278/3220 m.p. in proprietatea Statului Roman, pe baza de contract de inchiriere, catre beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Oancea Viorel, pe o perioada de 5 ani cu destinatia de spatiu comercial.

Art.2: Contractul de inchiriere nr. 428/1998, incheiat cu Directia Sanitar Veterinara Timis pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, p-ta Badea Cartan nr. 1 va fi modificat prin act aditional.

Art. 3: La data intrarii in vigoare a hotararii, beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Oancea Viorel, va preda la Primaria Municipiului Timisoara, spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Tineretii nr. 8 inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 772/1999.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Domnului Oancea Viorel;
- Directiei Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

APROBAT

PRIMAR

Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECTIA PATRIMONIU

BIROU SPATII - TERENURI

NR. D82006 - 3890/23.05.2006

REFERAT

Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, p-ta Badea Cartan nr. 1, in suprafata totala de 154,87 m.p., inscris in CF ind. nr. 122934 nr. top. 5627/1/XXV cu 8,63 pc si teren in folosinta 278/3220 m.p. este in proprietatea Statului Roman, fiind inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 428/1998, pe perioada 22.12.1998 - 21.12.2013 la Direcția Sanitar Veterinara Timis cu destinația de sediu circumscriptie sanitar veterinara Timisoara.

Beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Oancea Viorel are inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 772/1999 spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Tineretii nr. 8.

Imobilul din Timisoara, Bv. Tineretii nr. 8 este revendicat in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata in temeiul art. VII din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, revendicarea fiind solutionata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 622/09.03.2006 prin respingerea cererii de restituire in natura.

Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 622/09.03.2006 a fost atacata in instanta facand obiectul dosarului nr. 5674/C/2006 pe rolul Tribunalului Timis.

Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D82006 - 3890/17.10.2006, beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Oancea Viorel solicita atribuirea unei suprafete de 97,42 m.p. din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, p-ta Badea Cartan nr. 1, anexand acordul nr. 11736 din 11.10.2006 al Directiei Sanitara Veterinara Timis.

In sedinta Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 din data de 14.11.2006 s-a analizat cererea beneficiarului Legii nr. 341/2004 dl. Oancea Viorel, avizandu-se favorabil solicitarea, cu majoritate de voturi.

Proiectul de hotarare a fost prezentat in comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara in data de 21.11.2006 nefiind introdus in plenul Consiliului Local.

Prin adresa 3363/14.03.2007 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2007 -5961/14.03.2007, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis solicita sa nu se aprobe renuntarea la suprafata de 97,49 m.p. deoarece vor mai angaja un numar de 16 specialisti in domeniu.

Prin adresa 3541/16.03.2007 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2007 -6386/19.03.2007, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis comunica faptul ca agreeaza renuntarea la suprafata de 97,49 m.p. in favoarea d-lui Viorel Oancea.

In sedinta Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 din data de 13.04.2007 s-a analizat situatia hotarandu-se amanarea discutarii cedarii spatiului.

Prin adresa nr. 6492/15.05.2007 Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis recomunica faptul ca agreeaza renuntarea la suprafata de 97,49 m.p. in favoarea d-lui Viorel Oancea.

In sedinta Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 din data de 15.05.2007 s-a avizat intocmirea unui proiect de hotarare.

Avand in vedere cele prezentate;

PROPUNEM :

  • 1. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind atribuirea suprafetei de 97,42 m.p. din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, p-ta Badea Cartan nr. 1, inscris in CF ind. nr. 122934 nr. top. 5627/1/XXV cu 8,63 pc si teren in folosinta 278/3220 m.p. in proprietatea Statului Roman catre beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Oancea Viorel.

  • 2.  Contractul de inchiriere nr. 428/1998, incheiat cu Directia Sanitar Veterinara Timis pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, p-ta Badea Cartan nr. 1 va fi modificat prin act aditional.

  • 3.  La data intrarii in vigoare a hotararii, beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Oancea Viorel va preda la Primaria Municipiului Timisoara, spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Tineretii nr. 8 inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 772/1999.

VICEPRIMAR

DIRECTOR


Adrian Orza


ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU SPATII - TERENURI

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

sing. Kovacs Ileana

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

jur. Mirela Lasuschevici