Hotărârea nr. 351/2007

351/25.09.2007 privind construirea unui Centru de zi pentru copii din cartierul Kunz
Hotararea Consiliului Local 351/25.09.2007
privind construirea unui Centru de zi pentru copii din cartierul Kunz


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-20501/25.09.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere adresa Guvernului României, Agenţia Naţională pentru Romi, Biroul Regional Vest, cu nr. 207/19.07.2007;
Având în vedere adresa Direcţiei de Patrimoniu care atestă că terenul în suprafaţa de 268 m.p., situat în cartierul Kunz, str. Aviatorilor nr. 9, înscrisă în CF. nr. 4, cu nr. topo 8149, domeniul public al Municipiului Timişoara, nu este revendicat;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.(b), (c) şi (d) şi alin. 6 lit. a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă construirea unui Centru de Zi pentru copii, de către Primăria Municipiului Timişoara pe terenul în suprafaţa de 268 m.p., situat în cartierul Kunz, str. Aviatorilor nr. 9, înscrisă în CF. nr. 4, cu nr. topo 8149, domeniul public al Municipiului Timişoara.

Art. 2: Realizarea construcţiei prevăzută la Art. 1, se va face cu finanţare de la Fondul Român de Dezvoltare Socială în cadrul Programului de Intervenţii Prioritare pentru Comunităţi Rome, cu o sumă de 125.000 euro.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locală.Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ,

PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE COMPARTIMENTUL ROMI

SC2007 - 20501/25.09.2007

REFERAT

privind construirea unui Centru de zi pentru copii din cartierul Kunz

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în cadrul Programului de Intervenții Prioritare pentru Comunități Rome a efectuat un studiu de teren în cartierul Kunz din Timișoara și a venit cu o propunere de proiect cu abordare integrată, respectiv realizarea unui Centru de zi pentru copiii romi și de alte etnii care locuiesc în această zonă.

Cartierul Kunz este eligibil din perspectiva FRDS, având o populație semnificativă de romi. Pe de altă parte în acest cartier nu există nici școală, nici grădiniță, majoritatea copiilor romi rămânând neșcolarizați sau cu studii minime.

Obiectivul general al proiectului integrat vizează accesul romilor la servicii educaționale, susținut de Strategia de Îmbunătățire a Situației Romilor aprobat prin Hot.Guv. 430 /2001.

Obiectivul specific: construirea unui Centru de zi în care să se desfășoare activități educative pentru copii defavorizați, neînscriși în învățământul de stat, cu abandon școlar.

Fondul Român de Dezvoltare Socială prin Programul de Intervenții Prioritare pentru Comunități Rome poate oferi o finanțare de maxim 125.000 EURO pentru înființarea acestui centru de zi pentru copii defavorizați.

Perioada de realizare a proiectului este de 20 luni calendaristice.

Data limită de depunere a proiectului la FRDS pentru obținerea finanțării este de 31 octombrie 2007.

În urma verificărilor efectuate de Direcția Patrimoniu, a fost identificat un teren aflat în domeniul public al Municipiului Timișoara, în suprafața de 268 mp, situat în cartierul Kunz str. Aviatorilor nr. 9, înscris în CF. nr. 4.

Pentru a pune în practică acest proiect propunem:

1. Aprobarea construirii unui Centru de Zi pentru copii de către Primăria Municipiului Timișoara pe parcela cu nr. topo 8149, cu suprafața de 268 m.p. înscrisă în CF. nr. 4, situată în cartierul Kunz, str. Aviatorilor nr. 9, în domeniul public al Municipiului Timișoara.

Director Direcția Comunicare

Violeta Mihalache


Director Direcția Patrimoniu

Nicușor Constantin Miuț


Avizat juridic,

Mirela Lasuschievici

Întocmit,

Letiția Mark

Consilier pentru romi