Hotărârea nr. 350/2007

350/25.09.2007 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv "Florin Teodorescu" Timişoara în vederea organizării Concursului International de Culturism si Fitness "Cupa Libertatii"-Memorial "Vasile Balmus", editia a XIX-a, în data de 27.10.2007
Hotararea Consiliului Local 350/25.09.2007
privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv "Florin Teodorescu" Timişoara în vederea organizării Concursului International de Culturism si Fitness "Cupa Libertatii"-Memorial "Vasile Balmus", editia a XIX-a, în data de 27.10.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 001646/ 07.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c, d şi e, alin.6 lit.a pct.6 şi alin.7 lit.a din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timişoara cu sediul în Bd. C.D.Loga nr.1 şi Clubul Sportiv "Florin Teodorescu" cu sediul în Timişoara, str. Surorile Martir Caceu, nr.10, bl.C4/C , sc.A, ap.19 în vederea organizării Concursului International de Culturism si Fitness
"Cupa Libertatii"- Memorial "Vasile Balmus", editia a XIX-a, in data de 27.10.2007, in urmatoarele conditii: 1. Municipiul Timişoara se obligă:
- să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare organizării acestei competiţii cu suma de 3.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte actiuni culturale ".
2. Clubul Sportiv "Florin Teodorescu" Timişoara se obligă:
- să promoveze imaginea Municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inserarea siglei şi a numelui Consiliului Local Timişoara şi a Municipiului Timişoara în toate materialele promoţionale ale evenimentului ;
- să menţioneze ca finanţator al evenimentului Municipiul Timişoara şi Consiliul Local Timişoara pe materialele promoţionale;
Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Activitatea financiară a Clubului Sportiv "Florin Teodorescu" Timişoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. În acest sens, Clubul Sportiv"Florin Teodorescu" Timişoara va pune la dispoziţia Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate organizării Concursului International de Culturism si Fitness "Cupa Romaniei" - Memorial "Vasile Balmus", în data de 27.10.2007, de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu preia si nu răspunde în nici un fel de eventuale debite sau obligaţii financiare sau de altă natură ale Clubului Sportiv "Florin Teodorescu" Timişoara, contracte încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara şi Secretarul Municipiului Timişoara să semneze, în numele şi pentru Municipiul Timişoara, contractul de asociere prevăzut la art.1

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Edilitare;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii ;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Clubului Sportiv "Florin Teodorescu", Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONTRACT DE ASOCIERE

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu si Secretar- loan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536,

si

 • 1.2. ASOCIATIA “CLUBUL SPORTIV FLORIN TEODORESCU”, cu sediul în Timișoara, str. Surorile Martir Caceu, nr.10, bl.C4/C, sc.A, ap. 19 cod fiscal nr.16894896, cont bancar nr.RO98BRDE360SV18801233600, deschis la Banca Romană pentru Dezvoltare, sucursala Timișoara., reprezentat prin d-nul Teodorescu Petre- administrator.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Prezenta asociere are ca obiect organizarea Concursului Internațional de Culturism si Fitness “Cupa Libertății -Memorial Vasile Balmus” ediția a XIX-a, în data de 27.10.2007.

Art.3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se încheie pentru data de 27.10.2007.

Art.4. OBLIGATIILE PARTILOR

 • 4.1. MUNICIPIUL TIMISOARA se obligă :

 • 4.1.1. să sprijine financiar, în condițiile legii, activitățile necesare organizării Concursului Internațional de Culturism si Fitness “Cupa Libertății -Memorial Vasile Balmus” ediția a XIX-a, cu suma de 3.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale ".

 • 4.2. ASOCIATIA “CLUBUL SPORTIV FLORIN TEODORESCU”,Timișoara se obligă:

 • 4.2.1. să promoveze imaginea municipiului Timișoara si a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin inserarea siglei și a numelui Consiliului Local Timișoara și a Municipiului Timișoara în toate materialele promoționale ale evenimentului (afișe, invitații etc. ) ;

 • 4.2.2. să menționeze ca finanțator al evenimentului Municipiul Timișoara și Consiliul Local Timișoara pe materialele promoționale ale evenimentului;

Art.5. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

Art.6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Incetarea prezentului contract poate avea loc in următoarele cazuri :

 • a) . la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) . prin acordul comun al celor doua parți, la inițiativa uneia dintre acestea ;

 • c) . pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor prezentului contract ;

 • d) . daca se constata ca sunt deficiente majore in administrarea sumelor alocate de către municipiul Timișoara.

Art.7. LITIGII

 • 7.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătura cu acest contract vor fi soluționate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi soluționate de instanțele de judecata competente din punct de vedere teritorital si material.

Art.8. Prezentul contract a fost încheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,

PRIMAR,

GHEORGHE CIUHANDU


CLUBUL SPORTIV „FLORIN TEODORESCU” TIMIȘOARA

DIRECTOR,

TEODORESCU PETRE


AVIZAT JURIDIC

ROMÂNIA                      APROBAT


JUDEȚUL TIMIȘ                     PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Relații Publice,Învățământ,Cultură,Sport GHEORGHE CIUHANDU

SC2007- 1646/07.09.2007’

Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv „Florin Teodorescu” Timișoara în vederea organizării Concursului Internațional de Culturism si Fitness “Cupa Libertății”-Memorial ”Vasile Balmus", ediția a XIX-a, în data de 27.10.2007

Conform adresei nr. SC 2007-0015685/ 09.07.2007 prin care membrii Comisiei de Cultură a CLT solicită redactarea de către Biroul Relații Publice, Învățământ, Cultură, Sport a proiectelor de hotărâre de consiliu local pentru asocierea Consiliului Local Timișoara cu asociații/organizații care au depus proiecte culturale de interes local și conform adresei nr. SC2007-001646/ 26.01.2007 prin care Clubul Sportiv ”Florin Teodorescu” Timișoara solicită organizarea Concursului Internațional de Culturism si Fitness “Cupa Libertății”-Memorial ”Vasile Balmus", ediția a XIX-a, în data de 27.10.2007 propunem aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv „Florin Teodorescu” Timișoara pentru organizarea acestui eveniment.

Concursului Internațional de Culturism si Fitness “Cupa Libertății”-Memorial ”Vasile Balmus", ediția a XIX-a, are ca obiectiv principal promovarea culturismului profesionist in Romania La această competiție vor participa sportivi din S.U.A., Europa si România printre care si Ronnie Coleman, si Jay Cuttler, castigatori ai Mr. Olimpia si alți 15 culturiști din elita culturismului mondial. Organizatorii au făcut eforturi deosebite pentru acest concurs, care este un punct important in agenda anuala a IFBB, sa fie cel mai puternic concurs de acest nivel care are loc in Europa de Est.

Prin urmare, propunem alocarea sumei de 3.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale " pentru acest proiect.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susținerea proiectului de hotărâre de consiliu.

Violeta Mihalache

Director

Smaranda Haracicu

Director economic


Alina Pintilie Șef birou

Mirela Lasuschevici Avizat Juridic

Red. S.d.

2.ex.