Hotărârea nr. 347/2007

347/25.09.2007 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Liceul Teoretic "Jean Louis Calderon" Timişoara în vederea organizării proiectului "Zilele teatrului tanar francofon", în perioada 14.11-16.11.2007
Hotararea Consiliului Local 347/25.09.2007
privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Liceul Teoretic "Jean Louis Calderon" Timişoara în vederea organizării proiectului "Zilele teatrului tanar francofon", în perioada 14.11-16.11.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 010036/ 07.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu,
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c), (d) şi (e), alin.6 lit.(a) pct.4 şi alin.7 lit.(a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timişoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 şi Liceul Teoretic "Jean Louis Calderon", cu sediul în Timişoara, str.Pestalozzi nr.14 în vederea organizării proiectului "Zilele teatrului tanar francofon", în perioada 14.11-16.11.2007, în următoarele condiţii:
1. Municipiul Timişoara se obligă:
- să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare organizării acestei competiţii cu suma de 8.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte actiuni culturale ".
2. Liceul Teoretic "Jean Louis Calderon" Timişoara se obligă:
- să promoveze imaginea municipiului Timişoara si a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin inserarea siglei şi a numelui Consiliului Local Timişoara şi a Municipiului Timişoara în toate materialele promoţionale ale evenimentului ;
- să menţioneze ca finanţator al evenimentului Municipiul Timişoara şi Consiliul Local Timişoara pe materialele promoţionale;
Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Activitatea financiară a Liceului Teoretic "Jean Louis Calderon" Timişoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. În acest sens, Liceul Teoretic "Jean Louis Calderon" Timişoara va pune la dispoziţia Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate organizării proiectului "Zilele teatrului tanar francofon", în perioada 14.11-16.11.2007, de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu preia si nu răspunde în nici un fel de eventuale debite sau obligaţii financiare sau de altă natură ale Liceului Teoretic "Jean Louis Calderon", contracte încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara şi Secretarul Municipiului Timişoara să semneze, în numele şi pentru Municipiul Timişoara, contractul de asociere prevăzut la art.1

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Liceului Teoretic "Jean Louis Calderon" Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONTRACT DE ASOCIERE

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu si Secretar- loan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536,

si

 • 1.2. LICEUL TEORETIC „JEAN-LOUIS CALDERON” Timișoara, str. Pestalozzi nr.14 cod fiscal nr.4638231, cont bancar nr.RO43TREZ6215004XXX000264 deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara., reprezentat prin d-na Panait Elena -director.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Prezenta asociere are ca obiect organizarea proiectului “Zilele teatrului tanar francofon”, în perioada 14.11.2007-16.11.2007.

Art.3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se încheie pe perioada 14.11.2007-16.11.2007.

Art.4. OBLIGATIILE PARTILOR

 • 4.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA se obligă :

 • 4.1.1. să sprijine financiar, în condițiile legii, activitățile necesare organizării proiectului “Zilele teatrului tanar francofon”, cu suma de 8.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale ".

 • 4.2. LICEUL TEORETIC „JEAN-LOUIS CALDERON” TIMIȘOARA se obligă:

 • 4.2.1. să promoveze imaginea municipiului Timișoara si a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin inserarea siglei și a numelui Consiliului Local Timișoara și a Municipiului Timișoara în toate materialele promoționale ale evenimentului (afișe, invitații etc. ) ;

 • 4.2.2. să menționeze ca finanțator al evenimentului Municipiul Timișoara și Consiliul Local Timișoara pe materialele promoționale ale evenimentului;

Art.5. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

Art.6. INCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. încetarea prezentului contract poate avea loc in următoarele cazuri :

 • a) . la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) . prin acordul comun al celor doua parti, la inițiativa uneia dintre acestea ;

 • c) . pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor prezentului contract ;

 • d) . daca se constata ca sunt deficiente majore in administrarea sumelor alocate de către municipiul Timișoara.

Art.7. LITIGII

 • 7.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătura cu acest contract vor fi soluționate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi soluționate de instanțele de judecata competente din punct de vedere teritorital si material.

Art.8. Prezentul contract a fost încheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,

PRIMAR,

GHEORGHE CIUHANDU


LICEUL TEORETIC „JEAN-LOUIS CALDERON” TIMIȘOARA

DIRECTOR,

PANAIT ELENA


AVIZAT JURIDIC

ROMÂNIA                      APROBAT


JUDEȚUL TIMIȘ                     PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Relații Publice,Învățământ,Cultură,Sport GHEORGHE CIUHANDU

SC2007-010036/07.09.2007

Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” Timișoara în vederea organizării proiectului “Zilele teatrului tanar francofon”, în perioada 14.11-16.11.2007

Conform adresei nr. SC 2007-015685/ 09.07.2007 prin care membrii Comisiei de Cultură a CLT solicită redactarea de către Biroul Relații Publice, Învățământ, Cultură, Sport a proiectelor de hotărâre de consiliu local pentru asocierea Consiliului Local Timișoara cu asociații/organizații care au depus proiecte culturale de interes local și conform adresei nr. SC2007-010036/ 02.05.2007 prin care Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” Timișoara solicită organizarea proiectului “Zilele teatrului tanar francofon”, în perioada 14.11-16.11.2007, propunem aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” Timișoara pentru organizarea acestui eveniment.

Proiectul „Zilele teatrului tanar francofon” are ca obiectiv principal încurajarea talentului si creativității adolescenților si formarea acestora ca interpreți si spectatori de teatru. Întâlnirea de teatru licean fracofon „Zilele teatrului tanar francofon”-editia a II-a, isi propune sa reunească la Timișoara trupe de teatru licean francofon din tara si străinătate, intr-o manifestare menita sa pună in evidenta calitățile artistice ale tinerilor, sa-i formeze ca interpreți si spectatori, sa le dezvolte imaginația si creativitatea, sa-i ajute sa comunice prin limbajul teatrului si prin intermediul unei limbi europene.

Prin urmare, propunem alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale " pentru acest proiect.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susținerea proiectului de hotărâre de consiliu.

Violeta Mihalache

Director

Smaranda Haracicu

Director economic


Alina Pintilie Șef birou

Mirela Lasuschevici Avizat Juridic

Red. S.D.

2.ex.