Hotărârea nr. 346/2007

346/25.09.2007 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi ASOCIATIA PENTRU MUZICA URBANA "TM BASE" Timişoara în vederea organizării proiectului Festivalul Internaţional de Muzica Electronica "TM07BASE", în perioada 18.10-20.10.2007
Hotararea Consiliului Local 346/25.09.2007
privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi ASOCIATIA PENTRU MUZICA URBANA "TM BASE" Timişoara în vederea organizării proiectului Festivalul Internaţional de Muzica Electronica "TM07BASE", în perioada 18.10-20.10.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 010222/ 07.09.2007 al l Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism,ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c), (d) şi (e) , alin.6 lit.(a) pct.4 şi alin.7 lit.(a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timişoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 şi Asociaţia pentru Muzica Urbana "TM BASE", cu sediul în Timişoara, B-dul Eroilor de la Tisa, bl.7/b, ap 13 în vederea organizării Festivalului Internaţional de Muzica Electronica "TM07BASE", în perioada 18.10-20.10.2007, în următoarele condiţii:
1. Municipiul Timişoara se obligă:
- să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare organizării acestei competiţii cu suma de 5.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale ".
2. Asociaţia pentru Muzica Urbana "TM BASE", Timişoara se obligă:
- să promoveze imaginea Municipiului Timişoara si a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin inserarea siglei şi a numelui Consiliului Local Timişoara şi a Municipiului Timişoara în toate materialele promoţionale ale evenimentului ;
- să menţioneze ca finanţator al evenimentului Municipiul Timişoara şi Consiliul Local Timişoara pe materialele promoţionale;
Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Activitatea financiară a Asociaţiei pentru Muzica Urbana "TM BASE", cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. În acest sens, Asociaţia pentru Muzica Urbana "TM BASE" Timişoara va pune la dispoziţia Serviciului Audit Public Intern toate documentele proiectului Festivalul Internaţional de Muzica Electronica "TM07BASE", legate de sumele alocate organizării în perioada 18.10-20.10.2007, de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu preia si nu răspunde în nici un fel de eventuale debite sau obligaţii financiare sau de altă natură ale Asociaţiei pentru Muzica Urbana "TM BASE", contracte încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara şi Secretarul Municipiului Timişoara să semneze, în numele şi pentru Municipiul Timişoara, contractul de asociere prevăzut la art.1

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Asociaţiei pentru Muzica Urbana "TM BASE";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                      APROBAT


JUDEȚUL TIMIȘ                     PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Relații Publice,Învățământ,Cultură,Sport GHEORGHE CIUHANDU

SC2007- 010222/07.09.2007

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Asociația pentru Muzica Urbana “TMBase” Timișoara în vederea organizării Festivalului Internațional de Muzica Electronica “TM07Base” în perioada 18.10-20.10.2007

Conform adresei nr. SC 2007-15685/ 09.07.2007 prin care membrii Comisiei de Cultură a CLT solicită redactarea de către Biroul Relații Publice, Învățământ, Cultură, Sport a proiectelor de hotărâre de consiliu local pentru asocierea Consiliului Local Timișoara cu asociații/organizații care au depus proiecte culturale de interes local și conform adresei nr. SC2007-010222/ 03.05.2007 prin care Asociația pentru Muzica Urbana “TMBase” Timișoara solicită organizarea Festivalului Internațional de Muzica Electronica “TM07Base” în perioada 18.10-20.10.2007, propunem aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Asociația pentru Muzica Urbana “TMBase” Timișoara pentru organizarea acestui eveniment.

Festivalul Internațional de Muzica Electronica “TM07Base” are ca obiectiv principal prezentarea publicului stiluri de muzica acceptate in afara României ca alternative mainstream.

Festivalul Internațional de Muzica Electronica “TM07Base”, la ediția a X-a urmărește crearea unei noi zone de identitate culturala pentru tineri si coagularea unei identitati culturale a tinerilor din Timișoara. TM BASE constituie o platforma de afirmare pentru artiștii romani si o șansa pentru public de a vedea artiști mari, cei mai mulți pentru prima data in România.

Prin urmare, propunem alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale " pentru acest proiect.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susținerea proiectului de hotărâre de consiliu.

Violeta Mihalache                                                 Alina Pintilie

Director                                                       Șef birou

Smaranda Haracicu

Director economic


Mirela Lasuschevici

Avizat Juridic

Red. S.:D.

2.ex.

Red. S.:D.

2.ex.

CONTRACT DE ASOCIERE

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE

1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu si Secretar- Ioan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536, si

1.2. ASOCIAȚIA PENTRU MUZICA URBANA TM BASE, cu sediul în Timișoara, B-dul Eroilor de la Tisa, bl.7/b, ap 13, cod fiscal nr.14140969, cont bancar nr. RO55BRDE360SV05961233600 deschis la Banca Romană pentru Dezvoltare, sucursala Timișoara., reprezentat prin d-nul Florin Unguras.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Prezenta asociere are ca obiect organizarea Festivalului International de Muzică Electronică "Tm07Base" în perioada 18.10.2007-20.10.2007.

Art.3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se încheie pe perioada 18.10.2007-20.10.2007.

Art.4. OBLIGATIILE PARTILOR

 • 4.1. MUNICIPIUL TIMISOARA se obligă :

 • 4.1.1. să sprijine financiar, în condițiile legii, activitățile necesare organizării Festivalului International de Muzică Electronică "Tm07Base", cu suma de 5.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale ".

 • 4.2. ASCOCIATIA PENTRU MUZICA URBANA TM BASE TIMIȘOARA se obligă:

 • 4.2.1. să promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inserarea siglei și a numelui Consiliului Local Timișoara și a Municipiului Timișoara în toate materialele promoționale ale evenimentului (afișe, invitații etc. ) ;

 • 4.2.2. să menționeze ca finanțator al evenimentului Municipiul Timișoara și Consiliul Local Timișoara pe materialele promoționale ale evenimentului;

Art.5. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

Art.6. INCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Incetarea prezentului contract poate avea loc in urmatoarele cazuri :

 • a). la implinirea termenului pentru care a fost incheiat;

 • b). prin acordul comun al celor doua parti, la initiativa uneia dintre acestea ;

 • c). pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a clauzelor prezentului contract ;

 • d). daca se constata ca sunt deficiente majore in administrarea sumelor alocate de catre municipiul Timisoara.

Art.7. LITIGII

 • 7.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorital si material.

Art.8. Prezentul contract a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL TIMISOARA


PRIMAR


ASOCIATIA PENTRU MUZICA URBANA TM BASE TIMISOARA

DIRECTOR

GHEORGHE CIUHANDU


FLORIN UNGURAS


AVIZAT JURIDIC