Hotărârea nr. 341/2007

341/25.09.2007 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Biroul de Consiliere si Formare - Start Timişoara în vederea organizării proiectului "Scriere de proiecte pentru cadre didactice" în perioada 01.10-31.12.2007
Hotararea Consiliului Local 341/25.09.2007
privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Biroul de Consiliere si Formare - Start Timişoara în vederea organizării proiectului "Scriere de proiecte pentru cadre didactice" în perioada 01.10-31.12.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 009988/ 07.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c, d şi e, alin.6 lit.a pct.6 şi alin.7 lit.a din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timişoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 şi Biroul de Consiliere si Formare- Start, cu sediul în Timişoara, str. Bv. Dâmboviţa nr.88, T2, ap.5 în vederea organizării proiectului "Scriere de proiecte pentru cadre didactice", în perioada 01.10-31.12.2007, în următoarele condiţii:
1. Municipiul Timişoara se obligă:
- să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare organizării acestei competiţii cu suma de 2.500 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale ".
2. Biroul de Consiliere si Formare- Start cu sediul in Timişoara se obligă:
- să promoveze imaginea Municipiului Timişoara si a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin inserarea siglei şi a numelui Consiliului Local Timişoara şi a Municipiului Timişoara în toate materialele promoţionale ale evenimentului ;
- să menţioneze ca finanţator al evenimentului Municipiul Timişoara şi Consiliul Local Timişoara pe materialele promoţionale;
Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Activitatea financiara a Biroul de Consiliere si Formare- Start Timişoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. În acest sens, Biroul de Consiliere si Formare Timişoara va pune la dispoziţia Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate organizării proiectului "Scriere de proiecte pentru cadre didactice".

Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu preia si nu răspunde în nici un fel de eventuale debite sau obligaţii financiare sau de altă natură ale Biroul de Consiliere si Formare- Start Timişoara, contracte încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara şi Secretarul Municipiului Timişoara să semneze, în numele şi pentru Municipiul Timişoara, contractul de asociere prevăzut la art.1

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicaredin cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului de Consiliere si Formare- Start;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONTRACT DE ASOCIERE

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu si Secretar- loan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536,

 • 1.2. BIROUL DE CONSILIERE SI FORMARE -START, cu sediul în Timișoara, str. Bv. Dambovita nr.88, T2, ap. 5 cod fiscal nr. 16277963, cont bancar nr. RO70BPOS36003321218ROL01 deschis la Banc Post S. A. Timișoara reprezentat prin d-na Magyari Sara.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Prezenta asociere are ca obiect organizarea proiectului "Scriere de proiecte pentru cadre didactice" în perioada 01.10.2007-31.12.2007.

Art.3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se incheie pe perioada 01.10.2007-31.12.2007.

Art.4. OBLIGATIILE PARTILOR

 • 4.1. MUNICIPIUL TIMISOARA se obligă :

 • 4.1.1. să sprijine financiar, în condițiile legii, activitățile necesare organizării proiectului "Scriere de proiecte pentru cadre didactice", cu suma de 2.500 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale ".

 • 4.2. BIROUL DE CONSILIERE SI FORMARE -START TIMIȘOARA se obligă:

 • 4.2.1. să promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inserarea siglei și a numelui Consiliului Local Timișoara și a Municipiului Timișoara în toate materialele promoționale ale evenimentului (afișe, invitații etc. ) ;

 • 4.2.2. să menționeze ca finanțator al evenimentului Municipiul Timișoara și Consiliul Local Timișoara pe materialele promoționale ale evenimentului;

Art.5. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

Art.6. INCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. încetarea prezentului contract poate avea loc in următoarele cazuri :

 • a) . la implinirea termenului pentru care a fost incheiat;

 • b) . prin acordul comun al celor doua parti, la initiativa uneia dintre acestea ;

 • c) . pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a clauzelor prezentului contract ;

 • d) . daca se constata ca sunt deficiente majore in administrarea sumelor alocate de catre municipiul Timisoara.

Art.7. LITIGII

 • 7.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorital si material.

Art.8. Prezentul contract a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL TIMISOARA,

BIROUL DE CONSILIERE

PRIMAR,

SI FORMARE- START TIMIȘOARA

GHEORGHE CIUHANDU

DIRECTOR,

MAGYARI SARA

AVIZAT JURIDIC

ROMÂNIA                      APROBAT


JUDEȚUL TIMIȘ                     PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Relații Publice,Învățământ,Cultură,Sport GHEORGHE CIUHANDU

SC2007- 009988/07.09.2007

Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Biroul de Consiliere si Formare - Start Timișoara în vederea organizării proiectului "Scriere de proiecte pentru cadre didactice"

Conform adresei nr. SC2007-15685/ 09.07.2007 prin care membrii Comisiei de Cultură a CLT solicită redactarea de către Biroul Relații Publice, Învățământ, Cultură, Sport a proiectelor de hotărâre de consiliu local pentru asocierea Consiliului Local Timișoara cu asociații/organizații care au depus proiecte culturale de interes local și conform adresei nr. SC2007-009988/ 02.05.2007 prin care Biroul de Consiliere si Formare- Start Timișoara solicită organizarea proiectului "Scriere de proiecte pentru cadrele didactice" în perioada 01.10-31.12.2007, propunem aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Biroul de Consiliere si Formare- Start Timișoara pentru organizarea acestui eveniment.

Proiectul "Scriere de proiecte pentru cadrele didactice", are ca obiectiv principal conștientizarea noțiunii de proiect prin valorificarea aptitudinilor individuale în doua serii de traininguri. La acest proiect vor participa 30 de cadre didactice din Timișoara, ca beneficiari direcți. Alături de cadrele didactice vor participa ca beneficiari indirecți 120 de cadre didactice colegii celor participanți, 600 de elevi care vor beneficia pe urma proiectelor coordonate de către profesorii participanți la cursul de formare si 1200 de părinți ai elevilor menționați mai sus.

Prin urmare, propunem alocarea sumei de 2.500 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale " pentru acest proiect.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susținerea proiectului de hotărâre de consiliu.

Violeta Mihalache

Director

Smaranda Haracicu

Director economic


Alina Pintilie Șef birou

Mirela Lasuschevici Avizat Juridic

Red. D.:S.

2.ex.