Hotărârea nr. 340/2007

340/25.09.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "LOCUINTE COLECTIVE", Str. Maresal Constantin Prezan nr. 146 - 148, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 340/25.09.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "LOCUINTE COLECTIVE", Str. Maresal Constantin Prezan nr. 146 - 148, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-003727/06.07.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "LOCUINTE COLECTIVE", Str. Maresal Constantin Prezan nr. 146 - 148, Timisoara, având ca beneficiar pe Dobra Gheorghe, Ghanei Masoud si sotia Ghanei Liliana, întocmit conform Proiectului nr. 02/2007, realizat de S.C. Tectonics House S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimului de înltime P+5E+Eretras pentru corpul situat la strada Maresal C. Prezan si maxim P+3E+Er/M, etajul retras va ocupa doar 60% din suprafata nivelului curent, pentru corpurile de cldire amplasate in spate, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirilor cu lift (la peste P+3 un ascensor iar la peste P+5 două ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997)., acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul in suprafata total de 3500mp., este constituit din parcela cu numrul cadastral 14218/1/2, 14220-14221/2, 14222/1/2/1, înscris în CF nr. 106612, cu sprafata de 1466 mp., proprietatea lui Dobra Gheorghe, Ghanei Masoud si Ghanei Liliana si parcela cu numrul cadastral 14218/1/2; 14220-14221/2, 14222/1/2/2, înscris în CF nr. 120851, cu suprafata de 2034 mp. proprietatea lui Dobra Gheorghe, Ghanei Masoud si Ghanei Liliana. Terenul se va unifica dup aprobarea documentatiei faza P.U.D.

Art. 4:Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Dobra Gheorghe, Ghanei Masoud si sotia Ghanei Liliana;
-Proiectantului S.C. Tectonics House S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA SE APROBA,

SE APROBĂ

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ

Nr.U92007-003727/19.07.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “LOCUINȚE COLECTIVE”, Str. Mareșal Constantin Prezan nr. 146 - 148, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr.U32007-003727/06.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “LOCUINȚE COLECTIVE”, Str. Maresal Constantin Prezan nr. 146 - 148, Timișoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 6803/16.11.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “LOCUINȚE COLECTIVE”, Str. Maresal Constantin Prezan nr. 146 - 148, Timișoara.

Planul Urbanistic de Detaliu este elaborat de proiectantul S.C. Tectonics House S.R.L., proiect nr. 02/2007, la cererea beneficiarilor Dobra Gheorghe, Ghanei Masoud și soția Ghanei Liliana.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud a orașului, în zona Calea Urseni - strada Constantin Prezan nr. 146 - 148.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara pentru acest amplasament, cuprins în UTR 70, este stabilită funcțiunea de locuințe individuale și funcțiuni complementare.

Terenul a fost reglementat din punct de vedere al funcțiunii și prin P.U.D. "Muzicescu -Calea Urseni", aprobat prin H.C.L. nr. 18/2001, stabilindu-se funcțiunea de locuinte individuale, în regim de înalțime D+P+2E+M.

Terenul detaliat în cadrul P.U. D. însumează o suprafața totală de 3500mp., fiind constituit din parcela cu numărul cadastral 14218/1/2, 14220-14221/2, 14222/1/2/1, înscrisă în CF nr. 106612, cu suprafața de 1466 mp., proprietatea lui Dobra Gheorghe, Ghanei Masoud si Ghanei Liliana și parcela cu numărul cadastral 14218/1/2; 14220-14221/2-14222/1/2/2, înscrisă în CF nr. 120851, cu suprafața de 2034 mp. proprietatea lui Dobra Gheorghe, Ghanei Masoud si Ghanei Liliana. Terenul se va unifica după aprobarea documentației faza P.U.D..

Prin P.U.D. “LOCUINȚE COLECTIVE”, Str.’Maresal Constantin Prezan nr. 146-148, Timișoara se propune realizarea unei zone cu funcțiunea de locuințe colective și funcțiuni complementare (comerț, servicii, birouri) și amplasarea pe sit a unui imobil cu locuințe colective, conform planșei de Reglementări urbanistice anexată. Funcțiunea dominantă a sitului devine cea de locuire colectivă, iar parterul poate fi ocupat de servicii, birouri sau comerț. Numărul total de apartamente preconizat a se realiza va fi de maxim 24 de apartamente/imobil.

Accesul auto pe parcela se va face din strada Maresal Constantin Prezan. Locurile de parcare pentru funcțiunile propuse, în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism, sunt asigurate în incinta si partial la parterul imobilului pentru locuințe, fiind prevăzut câte un loc de

parcare pentru fiecare apartament, iar pentru funcțiunile complementare prevăzute la parter (servicii și comerț) se vor realiza locuri de parcare tot în incintă.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002. și sub rezerva dotarii in mod obligatoriu a imobilului cu lift (la peste P+3 un ascensor iar la peste P+5 două ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997).

Indicii propuși prin prezenta documentație sunt:

POT maxim = 50 %

CUT maxim = 3

Regimul maxim de înălțime stabilit pentru amplasament este P+5E+Eretras pentru corpul situat la strada Mareșal C. Prezan și P+3E+Eretras pentru cele două corpuri situate în spate.

Sunt prevăzute bransamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația in vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “LOCUINȚE COLECTIVE”, Str. Mareșal Constantin Prezan nr. 146-148, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Șef Emilian Sorin CIURARIU

ȘEF BIROU

CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC,


88.96

platf. beton

88.9

b


208450

476950

88.87

aza^a

FIOl

i r\/

cx/7

rx

CM

1 T—/

/00 /

o/ cr>


<89.071

§

I

s
s.c.TECTONICS HOUSE s.r.l.

Proiect :        Plan de situatie pentru obtinere aviz P.U.D.

Locul imobilului : Timisoara, str.Maresal C.Prezan ( Lidia) nr.

Beneficiar :      Fam. MASOUD GHANEI si

Fam. DOBRA GHEORGHE

NR. PR. 02/2007

SEF PROIECT

Arh.Nicorici-Calance M

SCARA

CIRCULATII

INTOCMIT

Arh.Nicorici-Calance M

1 : 500

DESENAT

Arh.Nicorici-Calance M

VERIFICAT

Arh.Nicorici-Calance C

DATA

2007

Plansa nr. 3- Limita Zona studiata

- Constructii Propuse

- Drum acces - Domeniu Privat

- Parcare cu spatiu verde

- Teren domeniu privat ce va fi cedat in domeniu public


str- Rapsodiei


s.c.TECTONICS HOUSE s.r.l.

Proiect :        Plan de situatie pentru obtinere aviz P.U.D.

Locul imobilului : Timisoara, str.Maresal C.Prezan ( Lidia) nr.

Beneficiar : Fam. MASOUD GHANEI si

Fam. DOBRA GHEORGHE

NR. PR.

02/2007

SEF PROIECT

Arh.Nicorici-Calance M

SCARA

MOBILARE

INTOCMIT

Arh.Nicorici-Calance M

1 : 500

DESENAT

Arh.Nicorici-Calance M

VERIFICAT

Arh.Nicorici-Calance C

DATA

2007

Plansa nr. 04