Hotărârea nr. 34/2007

34/30.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: „Biserica Ortodoxă Română Zona Tipografilor", Timişoara
Hotararea Consiliului Local 34/30.01.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: „Biserica Ortodoxă Română Zona Tipografilor", Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-000170/09.01.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38, alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Biserica Ortodoxă Română Zona Tipografilor", Timişoara conform Proiectului nr. 01/2007, întocmit de Biroul Individual de Arhitectura Mariana Fuchs care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Biserica Ortodoxă Română Zona Tipografilor", Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr.120699, nr. top 26002/2, spaţiu verde în suprafaţă de 462 m, fiind proprietatea Statului Român, atribuit în folosinţă gratuită Parohiei Ortodoxe Cetate I Tipografilor Timişoara pentru construirea unei biserici, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/30.09.1997.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Biserica Ortodoxă Română Zona Tipografilor", Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcţiei se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Serviciului Control şi Audit Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere Cetăţeni;
-Beneficiarului - Parohia Ortodoxă Română Zona Tipografilor;
-Proiectantului - Arhitect Mariana Fuchs ;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.