Hotărârea nr. 338/2007

338/25.09.2007 privind modificarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare cu corp administrativ" - parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Sagului, D.N.59, km 8 dr., intravilan extins Timişoara
Hotararea Consiliului Local 338/25.09.2007
privind modificarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare cu corp administrativ" - parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Sagului, D.N.59, km 8 dr., intravilan extins Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U92007-006160/18.09.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare cu corp administrativ" - parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Sagului, D.N.59, km 8 dr., intravilan extins Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. Timişoara, întocmit conform Proiectului nr. 51/2007, realizat de S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L., în conformitate cu noul Aviz nr. 118/11.09.2007 al Consiliului Judeţean Timiş şi planşele anexă, şi noul Aviz nr. 1163/11.09.2007 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data emiterii prezentei hotărîri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 310 din data de 31.07.2007 / privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Construire hale depozitare cu corp administrativ" - parcela cu număr cadastral A 1299/2/6, DN 59 Calea Şagului km 8 dreapta, extravilan extins.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarilor : S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.;
- Proiectantului: S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Consiliul Județean Timiș

ARHITECT ȘEF ® 0256 - 406300/428

AVIZ

Nr. 1j1 /09.08.2007

Privind revocarea avizului nr. 100 din 25.07.2007 la documentația PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE CU CORP ADMINISTRATIV, EXTRAVILAN TIMIȘOARA, pe teren înscris în C.F. nr. 137174 -Timișoara, nr.top. A 1299/2/6, beneficiar: S.C. “BANU CONSTRUCT” S.R.L.,

în baza prevederilor Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată cu Ordonanța de Urgență nr. 122/24.11.2004,

în conformitate cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-2000,

în conformitate cu Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, completată cu Legea nr. 289/07.07.2006,

Având în vedere faptul că avizul nr. 100/25. 07. 2007 nu a produs efecte juridice, hotărârea de aprobare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara la documentația PUZ nefiind validată de Prefectul Județului Timiș, și întrucât planul cadastral și planșa „Obiective de utilitate publică” nu au furnizat toate informațiile necesare,

Consiliul Județean Timiș

REVOCĂ AVIZUL NR. 100/25.07.2007

la documentația proiect: PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE CU CORP ADMINISTRATIV, EXTRAVILAN TIMIȘOARA, proiect nr. 51/2007 proiectant: S.C. “ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” S.R.L. TIMIȘOARA

în vederea obținerii avizului favorabil, solicitantul va modifica și completa documentația după cum urmează:

o planul topografic va detalia explicit limitele cadastrale ale parcelei și vecinătățile, cu identificarea proprietăților și viza O.C.P.I. Timiș;

o strada propusă în proiect la prospect de 17m în zona de nord-est a amplasamentului se va prevedea cu % din prospect pe terenul aflat în proprietatea S.C. “BANU CONSTRUCT” S.R.L. și % din prospect pe terenurile limitrofe. Planșa privind obiectivele de utilitate publică și circulația terenurilor se va modifica și completa în consecință;

fc> obținerea acordurilor autentificate ale proprietarilor de teren care concură la realizarea accesul auto la parcelele propuse în cadrul PUZ.


Z_ .Consiliul Județean Timiș ARHITECT ȘEF S 0256 - 406300/428

AVIZ

Nr. 118/11.09.2007

Ca urmare a cererii înregistrate la nr. 12186 din 11.09.2007, adresate de beneficiarul S.C. “BANU CONSTRUCT” S.R.L. pentru avizarea documentației PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE CU CORP ADMINISTRATIV, INTRAVILAN EXTINS TIMIȘOARA, pe teren înscris în C.F. nr. 137174 - Timișoara, nr.top. A 1299/2/6, S = 35100mp.

în baza prevederilor Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată cu Ordonanța de Urgență nr. 122/24.11.2004,

în conformitate cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-2000,

în conformitate cu Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, completată cu Legea nr. 289/07.07.2006,

Având în vedere următoarele avize preliminare obținute: OSPA, O.C.P.I. Timiș, Aviz Unic (Enel Electrica Banăt, E-On Gaz Romania, S.C. Colterm S.A., Romtelecom S.A., R.A. Aquatim, R.A. Transport Timișoara), SC Transgaz SA Mediaș - Sucursala Arad, C.N. Transelectrica S.A., Primăria Municipiului Timișoara- Direcția Patrimoniu-Serviciul Administrare Imobile, Serviciul Juridic, Serviciul Administrare Fond Funciar, Comisia de circulație, Direcția Edilitară, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Banat* al Județului Timiș, Autoritatea de Sănătate Publică Timiș, R.A. Aquatim, AN Apele Române - Direcția Apelor Banat-Timișoara, AN îmbunătățiri Funciare R.A, Agenția Regională pentru Protecția Mediului,

Având în vedere avizele anterioare emise: avizul nr. 100/25.07.2007 revocat prin avizul nr. 111/09.08.2007 până la soluționarea modificărilor și completărilor solicitate, condițiile fiind îndeplinite,

Consiliul Județean Timiș

AVIZEAZA

documentația proiect PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE CU CORP ADMINISTRATIV, INTRAVILAN EXTINS TIMIȘOARA, proiect nr. 51/2007

proiectant: S.C. “ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” S.R.L. TIMIȘOARA

cu condiția autorizării clădirilor după realizarea lucrărilor de infrastructură tehnico - edilitară

Planșele: Reglementări urbanistice - A02, Obiective de utilitate publică -A 03, Posibilități de mobilare - A04, Plan de situație propunere rețele electrice și de telecomunicații - 01 E, Plan de reglementări - lucrări edilitare - 01 .ED, vizate spre neschijhbare fac parte integrantă din prezentul aviz.

Scutit de tâxă, conform Legii.


ARHITECT ȘEF, /Liana BUȘILĂLegenda:

limita zonei studiate

limita teren

imita parcele propuse

interdicte de construire - zona protecție canal fViimun ovictanto
ROMANIA

SE APROBA, P R I M A R


Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

U92007-006160/18.09.2007

REFERAT

pentru modificarea Planului Urbanistic Zonal:„Construire hale depozitare cu corp

administrativ” - parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Sagului, D.N.59, km 8 dr., intravilan extins Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U92007-006160/12.09.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal „Construire hale depozitare cu corp administrativ” - parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6Calea Sagului, D.N.59, km 8 dr., intravilan extins Timișoara

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 7012 din 24.11.2006

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara modificarea Planului Urbanistic Zonal: „Construire hale depozitare cu corp administrativ” -parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Sagului, D.N.59, km 8 dr., intravilan extins Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 310 din 31.07.2007.

Ulterior aprobării documentației Plan Urbanistic Zonal: „Construire hale depozitare cu corp administrativ” - parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Sagului, D.N.59, km 8 dr., intravilan extins Timișoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 310 din 31.07.2007, beneficiarul S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L a adus următoarele modificări:

  • 1. Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 118/11.09.2007 cu planșa anexă A 03 -obiective de utilitate publică emis după îndeplinirea condițiilor solicitate prin avizul 111/09.08.2007 al Consiliul Județean Timiș care revocă avizul nr. 100/25.07.2007 al Consiliul Județean Timiș;

  • 2.  Avizul nr. 1163/11.09.2007 al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, însoțit de planșa nr. 1 - Plan de situație cotat, plan cadastral și plan de încadrare în zonă care modifică Avizul nr. 739/16.07.2007 al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș.

In urma măsurătorilor topografice s-a identificat o suprafață suplimentară de teren care a fost trecută inițial sub drumul care urmează să fie trecut în domeniul public, conform avizului OCPI nr. 739/16.07.2007 și care, prin noul aviz al OCPI nr. 1163/11.09.2007, trece în zona de protecție a canalului care mărginește partea de vest a parcelei. Nu se modifică profilul drumului aprobat inițial.

La emiterea autorizației de construire se vor respecta întocmai avizele emise.

Planul Urbanistic Zonal „Construire hale depozitare cu corp administrativ” -parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Sagului, D.N.59, km 8 dr., intravilan extins Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


ARHITECT ȘEF,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. P.L.

Dact.2exemplare