Hotărârea nr. 337/2007

337/25.09.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Bloc de locuinte colective" zona Mureş - Muzicescu C.F. nr. 145581, nr. cadastral 14325-14327/4; 14325-14327/6/a, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 337/25.09.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Bloc de locuinte colective" zona Mureş - Muzicescu C.F. nr. 145581, nr. cadastral 14325-14327/4; 14325-14327/6/a, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22007-002447/10.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Potrivit art. 32 alin. 2 si 3 din Legea 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Bloc de locuinte colective" zona Mureş - Muzicescu C.F. nr. 145581, nr. cadastral 14325-14327/4; 14325-14327/6/a, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. EXTRA PROMPT S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 05/BLG/07, realizat de S.C."ATELIERELE ARHITECH" S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+3E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr.145581, având nr. topo/cadastral 14325 -14327/4 si nr. topo/cadastral14325 -14327/6/a, in suprafaţă de 1000 mp., fiind proprietatea S.C. EXTRA PROMPT S.R.L

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. EXTRA PROMPT S.R.L;
- Proiectantului S.C."ATELIERELE ARHITECH" S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM serviCiul PLANIFICARE SPAȚIALĂ

Nr.U22007-002447/11.09.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Bloc de locuințe colective” zona Mureș -Muzicescu C.F. nr. 145581, nr. cadastral 14325-14327/4; 14325-14327/6/a, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22007 - 002447/ 10.05.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Bloc de locuinte colective” zona Mureș - Muzicescu C.F. nr. 145581, nr. cadastral 14325-14327/4; 14325-14327/6/a, Timișoara

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1593 din 26.03.2007

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Bloc de locuințe colective” zona Mureș - Muzicescu C.F. nr. 145581, nr. cadastral 14325-14327/4; 14325-14327/6/a, Timișoara. Documentația este inițiată de beneficiar, S.C. EXTRA PROMPT S.R.L. si a fost elaborată de S.C.”ATELlERELE aRhITECH” S.R.L., proiect nr. 05/BLG/07.

Prin Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 197 din 2001 zona este destinata functiunii de locuinte unifamiliale/colective si functiuni complementare, POT maxim 40%, CUT maxim 2, regimul maxim de inaltime admis fiind D+P+2E+M.

Parcela studiată nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș. Terenul studiat prin prezenta documentație este situat în intravilanul Municipiului Timișoara.

Suprafața studiată prin prezenta documentație este alcătuită din terenul proprietatea beneficiarului S.C. EXTRA PROMPT S.R.L., conform C.F. nr. 145581, nr. cadastral 14325-14327/4 si nr. cadastral 14325-14327/6/a, in suprafață de 1000 mp..

Prin prezenta documentație se propune realizarea unui imobil destinat locuințelor colective în regim de S+P+3E+Eretras cu un număr de 10 apartamente, preconizat a se realiza, pentru care a fost asigurat necesarul de locuri de parcare în incinta deținută de beneficiari. Având în vedere că imobilul se găsește într-o zona nouă de locuințe s-a obținut Acordul Notarial al vecinilor stânga -dreapta, în formă autentică.

Accesul la parcela se va realiza din drumul existent, conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH 2007-1541/19.04.2007.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform Normativului privind „Proiectarea clădirilor de locuințe” aprobat cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997.

Indicii de construibilitate propuși prin documentație sunt:

Spatii verzi minim 20%

P.O.T. max. = 40%,

C.U.T. max.= 2

H max. = P+3E+Er

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentația de urbanism este însoțită de toate avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, in conformitate cu legislatia in vigoare si Ghidul privind Metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Bloc de locuințe colective” zona Mureș - Muzicescu C.F. nr. 145581, nr. cadastral 14325-14327/4; 14325-14327/6/a, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR

Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

ȘEF BIROU

CONSILIER

Ing. Gabriela POPA


Arh. Loredana PALALAU

AVIZAT JURIDIC

Red./Dact. G.P.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.