Hotărârea nr. 336/2007

336/25.09.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare casă unifamilială", Strada Armoniei nr. 24B, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 336/25.09.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare casă unifamilială", Strada Armoniei nr. 24B, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-001614/28.08.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (c) şi alin.5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Amplasare casă unifamilială", Strada Armoniei nr. 24B, Timişoara, având ca beneficiar pe CALUGARU SORIN şi soţia CALUGARU PETRONELA întocmit conform Proiectului nr. 6.005, realizat de S.C. SIREGON GRUP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+1E, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,5.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Amplasare casă unifamilială", Strada Armoniei nr. 24B, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art.4: Terenul studiat, in suprafaţă totală de 1147 mp, este înscris în C.F. nr. 14240, având nr. cadastral 2156/1, grădină în suprafaţă de 698 mp şi nr. cadastral 2157/1, casa şi curte în suprafaţă de 449 mp, fiind proprietatea lui Călugăru Sorin şi Călugăru Petronela.

Art.5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Amplasare casă unifamilială", Strada Armoniei nr.24B, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism prelungit prin Hotărârea Consiliului Local nr.139/ 24.04.2007.

Art. 6 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarilor CALUGARU SORIN şi soţia CALUGARU PETRONELA;
- Proiectantului S.C. SIREGON GRUP S.R.L;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI