Hotărârea nr. 335/2007

335/25.09.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Demolare si construire unitate de locuit P+2+M", strada Herculane nr. 17A, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 335/25.09.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Demolare si construire unitate de locuit P+2+M", strada Herculane nr. 17A, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-003781/12.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Conform prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Demolare si construire unitate de locuit P+2+M", strada Herculane nr. 17A, Timişoara , având ca beneficiari pe Macavei Florin si sotia Macavei Anette Corina, întocmit conform Proiectului nr. 170/2007, realizat de S.C. Euro Arhitect S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+2E+M , acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie TH 2007-2799/02.08.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40,00%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,6, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat în suprafaţă totala de 387 mp este înscris în C.F. nr. 8157 Timişoara, având nr. cadastral 1936/635-637/2 drept de servitute de trecere de 71 mp, in favoarea top 1936/635-637/1, CF 3535 Chisoda, fiind proprietatea lui Macavei Florin si sotia Macavei Anette Corina

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei d Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Macavei Florin si sotia Macavei Anette Corina;
-Proiectantului S.C. Euro Arhitect S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBA,

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL PLANIFICARE SPAȚIALĂ

Nr.U32007-003781/12.09.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Demolare si construire unitate de locuit P+2+M”, strada Herculane nr. 17A, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U32007-003781/02.08.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Demolare si construire unitate de locuit P+2+M”, strada Herculane nr. 17A,Timișoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 3394/08.06.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Demolare si construire unitate de locuit P+2+M”, strada Herculane nr. 17A, Timișoara

Planul Urbanistic de Detaliu este elaborat de proiectantul S.C. Euro Arhitect S.R.L., proiect nr. 170/2007, la cererea beneficiarilor Macavei Florin si sotia Macavei Anette Corina.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud a orașului, zona Fratelia. Prin P.U.G. Timișoara pentru acest amplasament este stabilită funcțiunea de locuințe și funcțiuni complementare cu regim de inaltime P - P+2.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Suprafața totală studiată în cadrul P.U.D. este de 387 mp și este proprietatea privată a lui Macavei Florin si sotia Macavei Anette Corina, teren înscris în CF nr. 8157 Timișoara având nr. cadastral 1936/635-637/2, casă și curte în suprafață de 387 mp, drept de servitute de trecere de 71 mp, in favoarea top 1936/635-637/1, CF 3535 Chisoda.

Prin documentație se propune realizarea unui imobil, al doilea pe aceeași parcelă, imobil ce va avea funcțiunea de locuințe de tip duplex pentru maxim 2 familii. Casa existentă, în regim P se va demola în baza unei Autorizații de Demolare. În locul ei beneficiarii doresc realizarea unei locuințe pentru două familii ce va fi amplasată la 10 față de limita posterioară a parcelei, pe limita din dreapta a parcelei și pentru care există înscrisă în CF dreptul de servitute pentru o suprafață de 71 mp.

Accesul pe parcelă se va face din strada Herculane, conform planșei anexă la Avizul Comisiei de Circulație nr. TH2007-002799/02.08.2007. S-a asigurat un minimum de spațiu verde conform normelor prevăzute în RGU aferent PUG Municipiul Timișoara pentru funcțiunea de locuință.

Intucat regimul de înălțime al clădirii este P+2E+M nu este necesara obligativitatea prevederii unui lift. (Acesta este obligatoriu daca regimul este de peste P+3 etaje ,in conformitate cu Normativul privind proiectarea cladirilor de locuinte aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27.03.1997) .

Indicii propuși prin prezenta documentație sunt:

POT maxim = 40 %

CUT maxim = 1,6

Regim maxim de înălțime P+2E+M

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism in conformitate cu prevederile Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic de Detaliu “Demolare si construire unitate de locuit P+2+M”, strada Herculane nr. 17A, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Șef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

CONSILIER,

Arh. Diana BELCI


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC,


-----

1 ■■«■■l

AA > A

AP   ► A

-    RE

--- gas---

RTPROIECTANT GENERAL :                  m wL» IX.M. .m.4

PROIECTANT GENERAL : euro arhitect

Timisoara - 300011 str. Iosif Nemoianu nr. 4. ap. 3

DIRECTOR :

arh TANASOIU HORIA

MANAGER :

arh STANCIU VIOREL


SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

• ef proiect:

arh TANASOIU HORIA

Proiectat :

Desenat :

arh DAN SERBAN