Hotărârea nr. 334/2007

334/25.09.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificare si completare PUD - Piata Iosefin, str. Iancu Vacarascu Timisoara
Hotararea Consiliului Local 334/25.09.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificare si completare PUD - Piata Iosefin, str. Iancu Vacarascu Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-20166/10.09.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Potrivit art. 32 alin. 2 si 3 din Legea 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Modificare si completare PUD- Piata Iosefin, str. Iancu Vacarascu Timisoara, având ca beneficiar pe Municipiul Timisoara, întocmit conform Proiectului nr. 02/2007, realizat de Directia Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul maxim de înălţime de P+2E, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 70%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1.6, spaţii verzi de 7.5 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în CF nr 8104/Timisoara, avand nr. cadastral 16969, casa si curte in suprafata de 1000 mp si nr. cadastral 16970, gradina in suprafata de 1102 mp, fiind proprietar Statul Roman in folosinta Primariei Municipiului Timisoara, C.F. nr. 2/Timisoara, având nr.cadastral 17040, in suprafata de 22941 mp, fiind proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, C.F. nr. 9347/ Timisoara avand nr. cadastral 16971, in suprafata de 1113 mp si nr. top. 16972, in suprafata de 532 mp, fiind proprietatea Statului Roman in patrimoniul Primariei Municipiului Timisoara, CF nr. 8110/Timisoara, avand nr. cadastral 16955, teren in suprafata de 1960 mp, fiind proprietatea Statului Roman.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism si Directia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Directiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL DEZVOLTARE SI INTEGRARE EUROPEANA SE APROBA, SC2007-20166/ 10.09.2007                                    P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificare si completare PUD- Piata Iosefin , str. Iancu Vacarascu, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 4518/30.07.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “ Modificare si completare PUD- Piata Iosefin , str. Iancu Vacarascu, Timisoara.

Necesitatea elaborarii si aprobarii unei noi documentatii de urbanism pentru Piata Iosefin s-a conformat procedurii prevazute de art. 32 alin. 2 si 3 din Legea 350/2001, in conditiile in care modifica si completeaza HCL 309/27.06.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ” Reabilitarea Pietei Iosefin , str. I. Vacarescu, Timisoara, fiind in situatia în care prin documentația înaintată se solicita o derogare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva, iar prin certificatul de urbanism s-a solicitat elaborarea unei alte documentații de urbanism prin care sa se justifice și sa se demonstreze posibilitatea intervenției urbanistice solicitate. După aprobarea noii documentații de urbanism - Plan urbanistic de detaliu - se poate întocmi documentația tehnica în vederea obținerii autorizației de construire. Noua documentație de urbanism, respectiv Planului Urbanistic de Detaliu - Modificare si completare PUD- Piata Iosefin , str. Iancu Vacarascu, Timisoara, cuprinzând intervenția solicitată, poate fi aprobată numai după o perioada de 12 luni de la data aprobării documentației de urbanism inițiale.

Modificările aduse reglementărilor din Planul urbanistic general asupra procentului de ocupare al terenului (POT) și distanțele fata de limitele laterale și posterioare ale parcelei se stabilesc prin Planul urbanistic de detaliu.

Documentația este inițiată de proprietarii terenurilor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA și a fost elaborată de Directia Dezvoltare , nr.02/2007.

În limitele PUD se întâlnesc următoarele tipuri de proprietate asupra terenului (vezi planșa 06A), respectiv: Proprietatea Statului Român, Proprietatea Municipiului Timișoara, Proprietate privată.

Terenul studiat în cadrul acestei documentații este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de vest a municipiului Timișoara, în partea sudică a Canalului Bega, în țesutul urban istoric, numit Zona Iosefin.

În conformitate cu PUG Timișoara zona studiată este cuprinsă în UTR nr. 49 și este zonă destinată pentru construcții cu funcțiuni de instituții publice și servicii. Zona studiată este în plină restructurare urbană, fiind evidente reamenajările care au loc în zonă, atât pe B-dul Regele Carol I (fostul bd.Tinereții) cât și în zona autogării.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș nr. 36/5.12.2003.

Terenul studiat în cadrul PUD e compus din două părți: str. Iancu Văcărescu cu lățimea de 37,6m și lungimea de 230m și un spațiu perpendicular pe str. I. Văcărescu de aprox. 4000mp. Terenul cu nr. topo 17040, conform CF nr. 2, este în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara. Terenul cu nr. topo 16971 și 16972, conform CF 9347, este în proprietatea Statului Român în patrimoniul Primăriei Municipiului Timișoara. Terenul cu nr. topo 16969 și 16970 este în proprietatea Statului Român în folosința Primăriei Municipiului Timișoara. Destinația actuală a amplasamentului este aceea de piață agro-alimentară.

Zona studiată (incluzând cele două sectoare) este accesibilă din direcțiile N și S. De la Nord (auto+pietonal) de pe Splaiul T. Vladimirescu și Splaiul N. Titulescu peste podul Eroilor, important de menționat fiind prezența Autogării situată în vecinătatea nordică. De la Sud (auto, pietonal și tramvai) de pe B-dul regele Carol I, care în prezent este modernizată infrastructura tehnică. Acestea vor constribui la fluentizarea circulației rutiere și pietonale.

Prin documentația prezentată se propune a fi asanată Piața Iosefin prin două operațiuni:

  • •  Mutarea comerțului cu animale mici de pe terenul (cu nr. Top 16969, 16970 si 16971, 16972) situat in alveola adiacentă str. I. Văcărescu în locația din Piața Bălcescu.

  • •  Eliberarea integrală de construcții a străzii I. Văcărescu, redeschiderea circulației rutiere și amenajarea unei ample parcări supraterane, cu vegetație alternantă, ce va deservi atât clienții cât și locuitorii zonei.

Terenul destinat Pieței Iosefin are o suprafață totală de: Slot = 4.757 mp.

Suprafața PUD este de aprox.: Spud = 82.000 mp.

Suprafață clădire Sclădire= 2.675mp

Funcțiunea principală va fi SERVICII DE INTERES GENERAL.

Suprafața de teren studiată va fi zonificată astfel:

  • - zona construită - care cuprinde: clădire P+2E, zonă de comerț cu amănuntul parțial acoperită, parțial cuprinsă sub clădire, zonă de reciclare a deșeurilor, procent de ocupare al terenului 70%

  • - zona de circulații auto și pietonale,

  • - zona de spații verzi și parcaje.

Se prevede construirea unei clădiri cu regimul de înălțime de P+2E, pe jumătatea din stanga a spațiului ce reprezintă acum piața, adică pe parcelele cu numerele top 16971, 16972 și 16955. În total, clădirea va avea o suprafață de 2.675mp/etaj, și va cuprinde spații pentru comercializarea produselor din carne/pește, lactate, flori, chioșcuri și alte spații comerciale.

La parterul clădirii propuse pe parcelele mai sus menționate, cat și pe parcelele adiacente (cele cu nr. top 16969 și 16970), vor fi instalate mese, majoritatea pentru legume-fructe, doar o mică parte fiind destinate pentru alte produselor alimentare, care până acum se regăseau în hală.

Vechile hale vor fi demolate, eliberându-se astfel str. Iancu Văcărescu pentru trafic și parcări.

Pe str. I. Văcărescu, cu un prospect stradal de 37,6 m lățime, circulația se va realiza pe 2 benzi de circulație de 4m lățime, sens unic, de o parte și de alta a zonei mediane. Zona mediană se va compune dintr-o zonă verde de 2 m, adiacent căreia, de o parte și de alta, sunt locurile de parcare de 2,5 m lățime. Circulația pietonală (trotuar) de 4,80m lățime, adiacentă clădirilor care delimitează strada, e separată de carosabil prin locuri de parcare de 2,5 m lățime.

În interiorul parcelei va fi un drum de acces pentru camioane de marfă cat și pentru asigurarea circulației în caz de intervenție PSI. Acest drum va avea caracter de drum cu sens unic, traseul fiind perimetral pe laturile clădirii pană în zona mediană. Accesul va avea lațimea de 4m cu intoarcere la aprox 50m de capătul din spate al clădirii propuse.

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de următoarele avize și acorduri:

Aviz Unic - nr. 442/22.05.2006

Aviz Comisia de Circulație - TH2007-004440/13.09

Aviz Protecția Civilă - nr. 458/05.05.2006

Aviz Grupul de Pompieri Banat - nr. 826168/12.05.2006

Aviz Sanitar - nr. 260/C/05.05.2006

Aviz de Principiu - 317/04.05.2006 cu teremen de pelungire pana la 04.05.2008

Plan Urbanistic de Detaliu “ Modificare si completare PUD- Piata losefin , str. lancu Vacarascu, Timisoara”, strada I.Văcărescu, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR:

ING. DOREL BORZA


DIRECTOR DIRECTIA URBANISM: ARH. SORIN EMILIAN CIURARIU


DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE:

ARH. AURA JUNIE

PT. SEF SERVICIU DEZVOLTATE URBANA SI METROPOLITANA: ARH. LOREDANA PALALAU

CONSILIER:

JR. CRISTINA CODREANU

AVIZAT JURIDIC,

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.