Hotărârea nr. 333/2007

333/25.09.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential - Blocuri de locuinţe colective si servicii", Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23349-23350, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 333/25.09.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential - Blocuri de locuinţe colective si servicii", Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23349-23350, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-003343/10.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, având număr de înregistrare 02/PV-17.09.2007;
Conform prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential - Blocuri de locuinţe colective si servicii", Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23349 - 23350, CF nr. 9602 Timişoara, având ca beneficiari pe Grigorescu Dan - Viorel - George, Grigorescu Georgeta - Ileana, Ionescu Mircea - Pietro şi Ionescu Florina - Vasilica, întocmit conform Proiectului nr. 14/DAN/07, realizat de S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: pentru UTR 1: POT max = 55 %, CUT max = 3,5, regim de inaltime max. - S+P+6E+Er/M pentru corpul situat pe strada Grigore Alexandrescu ( H maxim = 25.00 m fata de cota terenului sistematizat ) si S+P+2E+Er/M pentru corpul din spate, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a imobilului de S+P+6E+Er cu lift (la peste P+5 - sunt necesare 2 ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997), minim 10% spatiu verde; pentru UTR 2: POT max = 45 %, CUT max = 2,8, regim de inaltime max. - S+P+2E+Er/M ( H maxim = 15.00 m fata de cota terenului sistematizat ), minim 20% spatiu verde, acces auto conform Aviz Comisia de Circulatie nr. TH2007-3641/02.08.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat in suprafata totala de 9981 mp este înscris în C.F. nr. 9602 Timişoara, nr. cadastral 23349 - 23350 fiind proprietatea lui Grigorescu Dan -Viorel -George, Grigorescu Georgeta - Ileana, Ionescu Mircea - Pietro şi Ionescu Florina -Vasilica;

Art. 4: Autorizaţia de construire se va emite numai după ce drumurile prevăzute vor dveni domeniu public.

Art. 5: Rglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential - Blocuri de locuinţe colective si servicii", Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23349 - 23350, CF nr. 9602 Timişoara, şi a Regulamentului de Urbanism aferent.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic; `
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarilor Grigorescu Dan Viorel George, Grigorescu Georgeta Ileana, Ionescu Mircea Pietro şi Ionescu Florina Vasilica;
-Proiectantului S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBA,

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL PLANIFICARE SPAȚIALĂ

Nr.U22007-003343/10.09.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu rezidențial - Blocuri de locuințe colective si servicii”, Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23350, 23349, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara si strategia de dezvoltare si renovare urbana promovata de catre Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22007-003343/19.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu rezidential - Blocuri de locuințe colective si servicii”, Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23350, 23349, Timișoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 6561/03.11.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic Zonal “Ansamblu rezidențial - Blocuri de locuințe colective si servicii”, Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23350, 23349, Timișoara;

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 76/05.07.2007.

Documentația Plan Urbanistic Zonal “Ansamblu rezidential - Blocuri de locuințe colective si servicii”, Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23350, 23349, Timișoara a fost elaborată de firma de proiectare S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., proiect nr. 78/BLC/06, la cererea beneficiarilor Grigorescu Dan-Viorel-George, Grigorescu Georgeta-Ileana, Ionescu Mircea-Pietro și Ionescu Florina-Vasilica.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu rezidential - Blocuri de locuințe colective si servicii”, Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23350, 23349, Timișoara este situat în intravilanul extins al municipiului Timișoara, în partea de nord, între str. Grigore Alexandrescu (inel IV) și str. Atanasie Demian .

Conform P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007, această zonă este prevăzută ca zonă destinată locuirii și funcțiunilor complementare. Regimul de înălțime stabilit pentru zona în care este inclusă parcela în discuție, este P - P+2E. În ultima perioadă se remarcă tedința de densificare a țesutului existent cu locuințe colective pe parcele cu suprafețe mari.

Suprafața totală studiată în cadrul P.U.Z. este de 9981 mp. si se gaseste in proprietatea privată a lui Grigorescu Dan-Viorel-George, Grigorescu Georgeta-Ileana, Ionescu Mircea-Pietro și Ionescu Florina-Vasilica, C.F. nr. 9602 Timișoara, nr. cadastral 23349 - 23350, fara sarcini.

Prin documentație se propune realizarea unui complex rezidential structurat in doua unitati teritoriale de referinta UTR 1 si UTR 2, cu urmatoarele caracteristici:

  • - pe UTR 1, situat la nord, cu front la str. Gr. Alexandrescu si drumul propus paralel cu strada Grigore Alexandrescu., se propune realizarea unui ansamblu de clădiri multietajate pentru locuințe colective, cu aproximativ 128 apartamente, si spatii destinate serviciilor si comertului, compus din doua corpuri, unul cu regim de inaltime S+P+6E+Er si al doilea cu regim de inaltime S+P+2E+M

  • - pe UTR 2, situat la sud, cu front la str. Atanasie Demian, se propune realizarea unui ansamblu de clădiri multietajate pentru locuințe colective, cu aproximativ 92 apartamente, comert si servicii la parter, compus din doua corpuri, ambele avand regim de inaltime S+P+2E+M.

Accesele auto și pietonale se vor face de pe al doilea drum propus sub culoarul de protectie LEA 110 kw, ce va lega strada Gr. Alexandrescu de str. Atanasie Demian, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. TH2007 - 003641/02.08.2007. Parcajele vor fi amenajate parțial la nivelul solului, parțial în subsolul clădirilor. Numărul locurilor de parcare se va stabili în corelare cu numărul de apartamente ce vor rezulta prin proiectul de arhitectură, respectând legislația de proiectare.

Drumurile propuse vor deveni publice, conform Ofertei de Donație nr. 140/01.08.2007.

Incinta se va amenaja cu spații verzi (min. 10% din suprafata terenului pentru UTR 1 si min. 20% din suprafata terenului pentru UTR 2), în conformitate cu Avizul de Mediu nr. 634RP din 12.06.2007.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U aferentă P.U.G. și sub rezerva dotarii în mod obligatoriu a imobilului de S+P+6E+Er cu lift (la peste P+5 - sunt necesare 2 ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997).

Indicii propuși prin documentație sunt:

  • - pentru UTR 1:

POT max = 55 %

CUT max=3,5

Regim de inaltime max. - S+P+6E+Er/M pentru corpul situat pe strada Grigore Alexandrescu ( H maxim = 25.00 m fata de cota terenului sistematizat )

- S+P+2E+Er/M pentru corpul din spate

  • - pentru UTR 2:

POT max = 45 %

CUT max=2,8

Regim de inaltime max. - S+P+2E+Er/M ( H maxim = 15.00 m fata de cota terenului sistematizat )

La realizarea investiției se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Sunt prevăzute branșamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivele propuse. Branșarea investiției la utilitățile din zonă se va face pe cheltuiala beneficiarului documentației.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism în conformitate cu legislația în vigoare și Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu rezidențial - Blocuri de locuințe colective si servici”, Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23350, 23349, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,                           DIRECTOR,

Ing. Dorel BORZA                                 Arh. Șef Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU,                              CONSILIER

Arh. Loredana PALALAU                          Ing. Gabriela POPA

AVIZAT JURIDIC


ANSAMBLU REZIDENȚIAL

- Blocuri de locuințe, comerț si servicii-