Hotărârea nr. 332/2007

332/25.09.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R.", extravilan Cioca Noua, Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 332/25.09.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R.", extravilan Cioca Noua, Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U32007-003574/12.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R.", extravilan Cioca Noua, Timişoara, având ca beneficiar pe Registrul Auto Roman - regie autonoma, întocmit conform Proiectului nr. U 48/2007, realizat de S.C. "Melvin" S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+1E ,acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 60%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R.", extravilan Cioca Noua, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul este înscris în C.F. nr. 145784 , având nr. cadastral A 732/1/5/2 - A 732/1/6/2, fiind proprietatea Registrului Auto Roman - regie autonoma.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Scoaterea din circuitul agricol se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentatii. Dupa aprobarea documentatiei, terenul se va introduce in intravilanul Municipiului Timisoara si va trece in zona D de impozitare.

Art.6: Autorizaţia de construire se va emite doar după ce drumurile vor trece in domeniul public al Municipiului Timisoara.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Registrul Auto Roman - regie autonoma;
-Proiectantului S.C. Melvin S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

LEGENDA


LIMITE


Limita Parc Industrial


Limita teren beneficiar


Limita parcele propuse


Aliniament propus


ZONIFICARE URBANISTICA


PLAN URBANISTIC ZONAL


P.U.2.- IUK

CALEA TORONTALULUI

Reglementari urbanistice 1:1000

Sediu REGISTRU AUTO ROMAN

Dotări existente - Parc industrial Calea Torontalului

- Hale producție, prelucrări piese metalice

Zona industriala propusa prin PUZ Director Nord

Proprietate particulara

Drept de servitute in favoarea C.J.T. pentru rețele (2.50 m)

Zona de protecție drum național (50 m)

CAI DE CIRCULAȚII SI SPATII VERZI


Spatii verzi propuse


Vegetație inalta propusa (Bariera verde)

Parau! Beregsau


DN 6 Timișoara - Sannicolau Mare

Drum colector paralel cu DN (intersecția Metro

2 - intersecția Parc Industrial Torontalului)

Drum de acces privat - extindere drum "B" Parc Industrial Torontalului 11.34 m (in momentul modificării prospectului stradal De 743/1 la 12 m se va dona 4m, restul de 7.34 urmând a fi transformata in zona de parcare)

Drum "B" Parc Industrial


Acces pe parcela


BILANȚ TERITORIAL AL PARCELEI

ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

Suprafața

%

Suprafața

%

Teren arabil

14.210

100%

Sediu RAR

1.200

8.45%

Circulații rutiere

343

2.41 %

Suprafețe betonate/parcari

9.725

68.44%

Spatii verzi

. 2 94?.

>20.70%

Suprafața teren____

14.210

10Q<S

M.210

f f SC IMELV

IN K

^l‘\sSRLz/*        .

” +]]


Bmelvin


am. Loretena PESCARII

ing. Panel PESCARII


INDICI URBANISTICI


P.O.T. = 60%


Drumuri de exploatare existente sau se va stabili in studiul de fezabilitate

ROMANIA

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM serviCiul PLANIFICARE SPAȚIALA

Nr.U32007-003574/12.09.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R.”, extravilan Cioca Noua, Municipiul Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007, Planului Urbanistic Zonal cu caracter director Timișoara - Nord aprobat prin HCL 325/2005 si strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere documentația înregistrată la noi cu numărul U32007-003574 din 24.07.2007 prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal "Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R.”, extravilan Cioca Noua, Timișoara.

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 1734/28.03.2007, propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic Zonal "Calea Torontalului -Construire sediu R.A.R., extravilan Cioca Noua, Timișoara.

Documentația PUZ “Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R.” a fost inițiată la cererea beneficiarului Registrul Auto Roman - regie autonoma și elaborată de S.C. Melvin S.R.L., proiect nr. U48/2007;

Terenul studiat în cadrul PUZ este situat în extravilanul municipiului Timișoara adiacent drumului national DN6, Timisoara - Sînnicolau Mare și este liber de constructii fiind inca in folosinta agricola;

Parcela studiată, în suprafață totală de 14210 mp, este înscrisă în CF 145784, nr. cadastral. A 732/1/5/2 - A 732/1/6/2, arabil extravilan în Cioca Noua, conform extrasului CF anexat la documentație.

Prin prezenta documentație se propune realizarea noului sediu R.A.R. cu o suprafata de 1200 mp, in regim de inaltime P+1E, spatii de parcare, alei de acces si platforme carosabile, spatii verzi plantate, trotuare si zone verzi de aliniament. Amplasamentul se află în extravilan fiind mărginit la nord de paraul Beregsau, la est de drumul national DN 6, iar la sud și vest de parcele aflate in proprietate privata.

Deservirea rutieră in zona studiata se va asigura in doua etape. In prima etapa se va amenaja un acces rutier provizoriu care va asigura relatia de dreapta direct din drumul national DN 6 în dreptul km 563 + 057 stânga, în conformitate cu Avizul DRDP nr. 340/53 din 26. 06. 2007, pana la executarea lucrarilor de sporire a capacitatii rutiere la 4 benzi de circulatie. In a doua etapa va amenaja accesul rutier definitiv care se va realiza prin drumul colector prevazut dupa realizarea sectorului de 4 benzi. De asemenea au fost prevazute zone speciale pentru spatii verzi, rigole pentru scurgerea apelor pluviale, dotari tehnico - edilitare si spatii de parcare.

Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezenta documentație, se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public.

Indicii de construibilitate propuși pentru zona de locuințe sunt:

POT maxim = 60 %

CUT maxim = 2

Regim maxim de înălțime = P+1E

Amplasare construcțiilor față de limitele laterale și față de aliniament se va face cu respectarea Regulamentului General de Urbanism și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG , conform plansei de Reglementari Urbanistice nr. U48/2007-03.

Se vor respecta prevederile din cadrul avizelor furnizorilor de utilități și ale organismelor abilitate. Rețelele edilitare se vor realiza doar prin racordarea la sistemele centralizate ale localității, conform avizelor anexate la dosar și conform Avizului eliberat de Agenția de Mediu nr. 898RP din 30.07.2007 și a Avizului CJT nr. 90/20.07.2007.

Scoaterea din circuitul agricol se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentatii. Dupa aprobarea documentatiei, terenul se va introduce in intravilanul Municipiului Timisoara si va trece in zona D de impozitare.

Documentația de urbanism este însoțită de toate avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, in conformitate cu legislatia in vigoare si Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic Zonal "Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R.”, extravilan Cioca Noua, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


ARHITECT,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU,

CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC,

Red./Dact. G.P.