Hotărârea nr. 331/2007

331/25.09.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Extindere spaţii pentru activităţi şcolare la Liceul Teoretic Vlad Tepeş, str. Negoi nr. 47, Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 331/25.09.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Extindere spaţii pentru activităţi şcolare la Liceul Teoretic Vlad Tepeş, str. Negoi nr. 47, Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-20653/17.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.(b) şi alin.4, lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii "Extindere spaţii pentru activităţi şcolare la Liceul Teoretic Vlad Tepeş, str. Negoi nr.47, Timişoara" în valoare de 9.056.940,06 RON conform proiectului întocmit de SC "VIRTUALE CON" SRL,cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU serviCiul TEHNIC EDILITATE

Nr. SC2007-20653 /17.09.2007

APROBAT

Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „EXTINDERE SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI ȘCOLARE "la Liceul Teoretic" Vlad Tepeș" str. Negoi nr.47 Timișoara

Liceul Teoretic" Vlad Tepeș" este situate in Timișoara, str. Negoi nr.47 unde își desfășoară activitatea un număr de 600 de elevi de cînd s-a transformat școala în liceu.

Conform studiului de fezeabilitate rezultă o construcție nouă in regim P + 2E în incinta unității avînd o suprafața construită totala de 590,00 mp iar suprafața desfășurată de 2315,00 mp iar asigurarea utilităților se va face din rețeaua urbană.

Construcția nouă va cuprinde la parter va cuprinde : o sală de sport în suprafață de365,7 mp , un hol cu S=36,5 mp,un acces elevi cu S= 15,3 mp , un vestiar băieți cu S= 33, 1 mp , un grup sanitar băieți cu S= 23,5mp, un hol cu S=23,0mp , o cabină poartă cu S= 10,8 mp , un vestiar fete cu S=32,6 mp .un grup sanitar fete cu S=21,8 mp , o anexă în S=11,0 mp și un hol cu S= 24,00 mp.

La etajul 1 construcția va cuprinde : o bibliotecă cu S = 118,8 mp ,o sală festivă cu S = 312,4 mp , un hol cu S= 36,0 mp ,un grup sanitar băieți cu S= 35,5 mp , un grup femei cu S=16,9 mp, o anexă cu S= 11,0 mp , un hol cu S= 24,0 mp și un grup sanitar pentru profesori cu S= 4,2 mp.

La etajul 2 construcția va cuprinde : 8 săli de clasă în S= 363,6 mp , un hol cu S=26,0 mp, un grup sanitar băieți cu S= 31,1 mp , 2 terase si un hol cu S= 18,3 mp.

Accesul elevilor in școală se va face din exterior,prin intermediul unui hol în S= 23,00 mp și prin această construcție nouă se realizează rezolvarea a 250 de elevi pentru a învăța.

Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC VIRTUALE CON SRL pus la dispozitia conducerii Liceului Teoretic" Vlad Tepeș" str. Negoi nr.47 Timișoara cu titlul gratuit.

Eșalonarea investiției : 2007-2009

Durata de realizare a investiției: 24 luni

P r o p u n e m:

  • 1. Aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiții „ EXTINDERE SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI ȘCOLARE "la Liceul Teoretic" Vlad Tepeș" str. Negoi nr.47 Timișoara în valoare de 9.056.940,06 RON conform proiectului întocmit de SC VIRTUALE CON SRL.

  • 2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2007-2009.

  • 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiției.

VICEPRIMAR,                       DIRECTOR,

Ing. Adrian Orza                             ec. Nicușor C-tin Miuț

ȘEF SERVICIU,

Ing. Marius Duma

CONSILIER,

Ing.Gabriela Danciu

Avizat:

SERVICIUL JURIDIC

ANEXĂ

LA HOTĂRÎREA NR.

Indicatori Tehnico- economici pentru realizarea investiției " EXTINDERE SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI ȘCOLARE "la Liceul Teoretic" Vlad Tepeș" str. Negoi nr.47

4. DEVIZUL GENERAL

4.1

LUCRĂRI DE AMENAJARE TEREN SI IMPREJMUIRI

231,00 LEI

4.2

STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE

502.346,00 LEI

4.3

LUCRĂRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

6.423.809,00 LEI

4.4.

ORGANIZARE DE SANTIER

276.623,00 LEI

4.4

ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE

407.865,00 LEI

TOTAL FĂRĂ TVA

7.610.874,00 LEI

TVA

1.446.066,06 LEI

TOTAL CU TVA

9.056.940,06 LEI

  • 5. PRINCIPALII INDICATORI

Valoare de investiție este de 7.610.874,00 LEI fără TVA

Eșalonarea investiției : Proietare -2007-2008

Execuție -2008- 2009

durata de realizare a investiției 24 luni

  • 6. AVIZE SI ACORDURI

  • -   Aviz privid oportunitate obiectivului emis de organele în drept

  • -   Aviz de mediu

  • -  aviz CNCAN

DIRECTOR

ȘEF SERVICIU ing. Marius Duma


Ec. Nicușor C-tin Miuț

CONSILIER ing. Gabriela Danciu