Hotărârea nr. 330/2007

330/25.09.2007 privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3"
Hotararea Consiliului Local 330/25.09.2007
privind modificarea şi completarea studiului de fezabilitate "Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.RE2007-2154 / 11.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei penrtu cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 50 / 2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3";
Având în vedere Hotărârea nr. 43 / 06.09.2007 a Consiliului de Administraţie a SC Colterm SA;
Având în vedere prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3", conform proiectului nr. 01/2007 întocmit de SC Colterm SA şi execuţia lucrării, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se modifică şi completează în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local Nr. 50 din 27.02.2007.

Art. 3: Finanţarea investiţiei prevăzute la art.1 se va face de la bugetul de stat, prin fonduri nerambursabile.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. Colterm S.A.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. COLTERM S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ PRIMĂRIA TIMIȘOARA DIRECȚIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC

NR. RE2007-2154/11.09.2007

SE APROBĂ PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind aprobarea modificării Studiului de Fezabilitate „Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIȘOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3”

În „Conceptul strategic privind sistemul de termoficare al Municipiului Timișoara” aprobat în anul 2003 se prevede realizarea unor lucrări de investiții ( retehnologizare, modernizare și dezvoltare) în sistemul centralizat de producere și distribuție a energiei termice și dezvoltarea capacităților de producere a energiei termice care șă conducă la reducerea prețului energiei termice furnizată populației.

În luna aprilie 2007 au fost finalizate lucrările privind montarea unei turbine cu abur de 19,7 MW, care va funcționa în paralel cu SR-urile existente.

În studiul de fezabilitate „Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIȘOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3”, valoarea investiției fiind de 1.228.310, aprobat prin HCL 50/27.02.2007 au fost prevăzute lucrări pentru refacerea instalației de apă de adaos care să corespundă unui debit de apă de alimentare de maxim 50 t/h și reglare automată a nivelului de condens.

În luna aprilie 2007 au fost finalizate lucrările privind montarea unei turbine cu abur de 19,7 MW, care va funcționa în paralel cu SR-urile existente. Deoarece conturul de proiect pentru această lucrare a fost la limita turbinei (agregatele termice fiind puse în funcțiune anterior), în cursul probelor de funcționare s-a constatat că pentru a asigura funcționarea în condiții mai ridicate de eficiență în noua configurație, sunt necesare lucrări suplimentare de interconectare a turbinei cu restul echipamentelor, astfel:

  • - instalarea de schimbătoare de căldura pentru termoficare noi, adaptate parametrilor aburului la ieșirea din turbina și la regimul de funcționare al rețelei de termoficare primara.

  • - prevederea unei instalații de spălare chimica a schimbătoarelor de căldură cu plăci, conform cerințelor furnizorului de echipament.

  • - instalație de filtrare apă termoficare la schimbătoarele de căldura

-reglarea automata a parametrilor de funcționare a schimbătoarelor de căldura pentru termoficare

  • - îmbunătățire a schemei actuale de protecție și automatizare a stației electrice de racord adânc 110/6 kV în vederea insularizării consumului pe grupul TA1 de 25 MVA și revenirea în SEN fără întreruperea consumatorilor

  • - instalarea unei unități de măsurare a energiei termice produse în co-generare

  • - reabilitarea conductei de abur viu la turbina pentru parametrii de lucru nominalizați

  • - instalarea unei stații de reducere răcire în paralel cu turbina pentru asigurarea condițiilor de pornire a turbinei

Având în vedere lucrările suplimentare precizate mai sus SC Colterm SA a întocmit un nou studiu de fezabilitate care să cuprindă toate lucrările necesare ( lucrările prevăzute în studiul de fezabilitate aprobat prin HCL 50/2007 și lucrările suplimentare expuse mai sus) care să conducă la o eficiență ridicată a funcționării cazanelor. Având în vedere că acest nou studiu de fezabilitate conține și lucrările cuprinse în studiul de fezabilitate aprobat prin HCL 50/2007 considerăm necesară revocarea acestei hotărâri a consiliului local.

Menționăm că noul studiu de fezabilitate „Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIȘOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3” a fost aprobat prin Hotărârea nr. 43 / 06.09.2007 a Consiliului de Administrație a SC Colterm SA. Precizăm că tranșa a III a de finanțare cu fonduri nerambursabile de la Guvernul României s-a alocat la sfârșitul lunii august 2007, motiv pentru care lucrările suplimentare precizate mai sus se pot executa până la finele anului 2007, utilizând fondurile respective.

Valoarea totală a investiției „Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIȘOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3” conform devizului general din studiul de fezabilitate întocmit de SC Colterm SA este de 7.701.785 lei (inclusiv TVA) reprezentând 2.269.035 EUR la cursul de 3,3943 lei/EURO din data de 12.01.2007. Durata de execuție a lucrării este de 4 luni și finanțarea se va realiza din fonduri nerambursabile de la bugetul centralizat al statului.

Având în vedere cele expuse mai sus propunem :

  • - revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50 / 2007

  • - aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIȘOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3”

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ

ȘEF SERVICIU ENERGETIC

IO AN ZUBA ȘCU


DUMITRU ANDOR

AVIZAT JURIDIC

SORIN CHIRA

ÎNTOCMIT

MALAC MARCEL

RED. MM

DACT. MM

EX. 2

Anexa la Hotărâre nr./

„Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIȘOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3”

Indicatorii tehnico-economici ai investiției

Denumirea investiției : „Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la C.T. SUD TIMIȘOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3”

Amplasament : C.T. SUD TIMIȘOARA

Beneficiar : Compania Locală de Termoficare „Colterm” SA Timișoara

Coordonator principal de credite : Primăria Municipiului Timișoara

Valoarea investiției : 7.701.785 LEI reprezentând 2.269.035 euro la data de 12.01.2007 din care

C+M 2.844.769 lei reprezentând 838.102 euro.

Finanțarea investiției : Bugetul de Stat - fonduri nerambursabile

Suma supusă procedurii de achiziție publică : 7.385.657 LEI

Durata de realizare : 4 luni de la demararea lucrărilor