Hotărârea nr. 329/2007

329/25.09.2007 Privind finanţarea obiectivului "Modernizare str. Armoniei" din obligaţiuni municipale
Hotararea Consiliului Local 329/25.09.2007
Privind finanţarea obiectivului "Modernizare str. Armoniei" din obligaţiuni municipale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 15415 din 04.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 433/29.11.2005 privind rectificarea sumelor finanţate din obligaţiuni municipale;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 305/ 27.06.2006 privind rectificarea sumelor finanţate din obligaţiuni municipale;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) şi c) şi art. 36 alin. (4) lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă finanţarea obiectivului "Modernizare strada Armoniei" din obligaţiuni municipale, cu suma de 352,48 lei rămasă neutilizată, din suma totală de 20.000.000 lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 433/29.11.2005 - privind rectificarea sumelor finanţate din obligaţiuni municipale, modificată.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

România

Județul Timiș

Municipiul Timișoara

Direcția Drumuri, Transporturi

B. Infrastruct.Transport

Nr. SC2007 - 15415 din 04.07.2007

SE APROBA PRIMAR,

dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind finanțarea obiectivului “Modernizare str. Armoniei” din obligațiuni municipale

În vederea realizării unor obiective de interes local din municipiul Timișoara , Consiliul Local a aprobat la sfârșitul anului 2004, lansarea unei emisiuni de obligațiuni municipale pe piața internă de capital în valoare de 20 milioane lei..

Întrucât în orașul nostru, în anul 2005, demara un amplu proces de reabilitare a infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul, prin HCL nr. 298/2005 și HCL nr. 305/2006 a fost aprobată finanțarea din obligațiuni a investițiilor de amenajare a străzilor afectate de lucrările la linia cale.

Astfel din acest Fond de obligațiuni municipale au fost executate lucrările de modernizare a următoarelor străzi: str. Dacilor, cal. Dorobanților, str. Șaguna, cal. Bogdăneștilor, Inelul 2, str. Nemoianu, blv. Ferdinand, str. Independenței, str. Drubeta, Piața Traian, str. Ciocârliei, str. Talăngii, str. Cozia, str. Ulpia Traiana și str. Traian Vuia.

Întrucât în urma finalizării tuturor acestor obiective au rămas 352.490 lei, propunem ca suma rămasă să fie utilizată la finanțarea lucrărilor “Modernizare strada Armoniei”.

DIRECTOR D.DRUMURI, TRANSPORTURI,   DIRECTOR ECONOMIC,

Ing. CHIȘ CULIȚĂ                Ec. SMARANDA HARACICU

ȘEF SERVICIU D.P., Ing. IOAN GANCIOV


ȘEF BIROU INFRASTR.TRANSP., Ing. VASILE OLAR


ȘEF SERVICIU JURIDIC, Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ÎNTOCMIT, Ing. GEORGETA SZABO