Hotărârea nr. 328/2007

328/25.09.2007 privind repartizarea apartamentului 2 din str. Miloia bloc B5 parter, către Tănasa Valeria
Hotararea Consiliului Local 328/25.09.2007
privind repartizarea apartamentului 2 din str. Miloia bloc B5 parter, către Tănasa Valeria


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 20655/17.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.962/27.09.2001 - actualizată la 29.05.2006 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.588/19.12.2006 modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.80/27.03.2007 privind CRITERIILE-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
Având în vedere Hotărârea Cobnsiliului Local nr.589/19.12.2006 privind CRITERIILE DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.131/2007 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2007, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea O.U.G. nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
Luând în considerare adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia Generală Construcţii Locuinţe nr. 556/DGDC/2007 din 23.02.2007, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2007-004460/26.02.2007;
În conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 actualizată la 29.05.2006 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. (c) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă repartizarea ap.2 din str. Miloia bl.B5 parter, către Tănasa Valeria înscrisă pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.131/2007 la poziţia 84.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitate;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Mass mediei locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE

A p r o b a t: P R I M A R,


LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI

Nr. _______________________________

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T privind repartizarea apartamentului 2 din str. Miloia bloc B5 parter, către Tănasa Valeria

Prin H.C.L.M.T. nr. 131/24.04.2007 s-a aprobat lista de priorități A.N.L. pentru anul 2007, în vederea repartizării locuințelor construite în Timișoara, str. Miloia -etapa III A realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.962/27.09.2001 -actualizată la 29.05.2006 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, respectiv art.15 din lege, s-a emis H.C.L.M.T. nr.208/19.06.2007, privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite în Timișoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Prin cererea nr. D72007-004253 din 13.08.2007, numitul Cumpănașu Iliuță, beneficiar al ap.2 din str. Miloia bl.B5 parter, renunță la locuința repartizată și solicită să rămână înscris pe lista de priorități întocmită în vederea repartizării unei locuințe construită prin A.N.L. Precizăm că acesta figurează pe tabelul din Anexa 1 la H.C.L.M.T. nr.208/19.06.2007, la poziția 69.

Potrivit art.7A1 din H.G.nr.962/2001 „locuintele rămase vacante pe perioada exploatării acestora se repartizează solicitanților care au înregistrate cereri în condițiile prevederilor art. 14 alin. (1) și (3) și care îndeplinesc criteriile de acces adoptate în condițiile prevederilor art. 14 alin. (4). Repartizarea acestor locuințe se face în următoarea ordine de prioritate:

  • a) în ordinea stabilită prin lista anuala de prioritati întocmită sau refăcută în condițiile prevederilor alin. (1);

  • b) în ordinea crescatoare a datei de înregistrare a cererilor de locuinta, în cazul când nu se pot aplica prevederile lit. a).

Astfel, la data de 14.08.2007, a fost invitată următoarea persoană înscrisă pe lista de priorități A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.131/24.04.2007, respectiv doamna Tănasa Valeria, iar în prezența membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL aceasta a reconfirmat criteriile de acces la locuință și astfel s-a întocmit un proces-verbal care face parte integrantă din prezentul referat.

Având în vedere cele de mai sus propunem repartizarea ap.2 din str. Miloia bl.B5 către Tănasă Valeria, înscrisă la poz. 84 pe lista de priorități A.N.L. întocmită pentru anul 2007, aprobată prin H.C.L.M.T.nr.131/24.04.2007

V I C E P R I M A R, Ing. Adrian Orza


DIRECTOR,

Ec. Nicușor C-tin Miuț


Șef Serviciu Public de Administrare Locuințe și Utilități,

Ing. Otilia Sîrca

Avizat juridic,

Jur. Mirela Lasuschievici