Hotărârea nr. 327/2007

327/25.09.2007 privind aprobarea funcţiilor publice, a Organigramei şi Statului de Funcţii la Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
Hotararea Consiliului Local 327/25.09.2007
privind aprobarea funcţiilor publice, a Organigramei şi Statului de Funcţii la Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 2416/04.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipilui Timişoara nr.466/20.12.2005 privind înfiinţarea Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei prin reorganizarea Centrului de Tranzit pentru Minori "Sf. Nicolae";
Având în vedere avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1033369/09.08.2007;
Având în vedere prevederile art. 107 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul Funcţionarilor Publici;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) şi alin.(3) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă funcţiile publice, Organigrama şi Statul de Funcţii la Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.12.2007.

Art.2: La aceeaşi dată se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 466/20.12.2005.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA nr. 1 la Hotărârea nr./


APROBAT

Primar

Gheorghe Ciuhandu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii

2

2

3


Centrul de Zi “Sf.Nicolae”


TOTAL

22

FP conducere

1

FP execuție

9

PC execuție

11

PC conducere

1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ NR. 2416 DIN 04.09.2007

APROBAT, PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU


privind aprobarea funcțiilor publice, a Organigramei și Statului de Funcții la Serviciul pentru


Protecția Copilului și Familiei din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.466 din data de 20.12.2005 s-a înființat Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei, prin reorganizarea Centrului de tranzit pentru minori “Sf.Nicolae”, în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara. Scopul principal al noului serviciu este furnizarea de servicii sociale primare în vederea prevenirii separării copilului de familia sa, conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Având în vedere prevederile art. 107 și 111 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcționarilor publici și în urma analizei făcute asupra posturilor de natură contractuală care presupun exercitarea unor atribuții ce implică exercitarea prerogativelor de putere publică la nivelul Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei, ne-am adresat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru acordarea avizului privind stabilirea funcțiilor publice la Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

În data de 20.08.2007 s-a primit avizul favorabil nr. 1033369/09.08.2007 pentru stabilirea a 9 funcții publice de execuție și, corespunzător, a unei funcții publice de conducere- șef serviciu, prin transformare din posturi de natură contractuală.

Având în vedere cele menționate propunem aprobarea funcțiilor publice, a Organigramei și Statului de Funcții la Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, începând cu data de 01.12.2007.

Anexăm :


  • - copia Avizului nr.1033369/09.08.2007;

  • - copie HCLMT nr.466/20.12.2005, cu anexele aferente

  • - proiect de hotărâre însoțit de anexa 1- Organigrama și anexa 2- Statul de funcții

    Viceprimar

    ADRIAN ORZA


Director executiv

MARIA STOIANOV

Pentru Șef Serviciu Juridic

Sorin Chira


Șef serviciu

Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei


Mihaela Buzilă-Petrescu


Consilier juridic Mariana Sărac

ANEXA nr. 2 la Hotărârea nr./

APROBAT

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

STAT DE FUNCȚII

Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei

Nr.

crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Functia publica/Post contr

Nr. posturi

Cls.

Grad

Treapta de salarizare

Funcții publice

1.

Șef serviciu - consilier

S

1

I

superior

3

Total funcții publice de conducere

1

2.

Consilier juridic

S

1

I

asistent

3

3.

Consilier

S

2

I

asistent

3

4.

Consilier

S

1

I

superior

1

5.

Consilier

S

1

I

superior

3

6.

Referent

M

2

III

asistent

3

7.

Referent

M

1

III

superior

2

8.

Referent

M

1

III

superior

3

Total funcții publice de execuție

9

Funcții pentru personal contractual

9.

Șef birou - consilier

S

1

IA

Total funcții personal contractual de conducere

1

10.

Psiholog

S

1

11.

Administrator

M

1

I

12.

Referent

M

2

II

13.

Referent

M

1

III

14.

Referent

M

1

III

15.

Contabil

M

1

III

16.

Casier

M

1

II

17.

Șofer

M

1

18.

Îngrijitor

G

2

I

Total funcții pentru personal contractual de execuție

11

TOTAL

22

Director executiv

Maria Stoianov


Referent gr. superior Bogdan Aurelia