Hotărârea nr. 326/2007

326/25.09.2007 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a funcţiilor publice la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara
Hotararea Consiliului Local 326/25.09.2007
privind modificarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a funcţiilor publice la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. 136999/29.08.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 40/28.02.2006 - privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Timişoara cu personalitate juridică ;
Având în vedere Hotărâra Consiliului Local nr.43/2007 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara ;
Având în vedere prevederile art.9 alin.(2) (3) şi respectiv prevederile art.33 din Ordonanţa Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale ce se acordă funcţionarilor publici în anul 2007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(3) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Organigramei , Statul de Funcţii şi funcţiile publice la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara , conform Anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre .

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2007 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara, se modifică în mod corespunzător .

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara .
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIEA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

APROBAT

PRIMAR

Anexa nr.1 la HCL nr.     din

GHEORGHE CIUHANDU

STAT DE FUNCȚII

Nr. Crt.

Denumire funcție de conducere

Nivel studii

Funcția publică

Nr. posturi

Clasă

Grad

Treaptă de salarizare

A. FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

1

Director executiv

S

1

2

Director executiv adjunct

S

1

3

Șef serviciu

S

1

4

Șef birou

S

1

Total funcții publice de conducere        4

B. FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

5

consilier juridic

S

1

I

superior

2

6

consilier juridic

S

1

I

asistent

2

7

consilier

S

1

I

superior

2

8

consilier

S

2

I

principal

1

9

consilier

S

1

I

principal

3

10

consilier

S

2

I

asistent

3

11

consilier

S

2

I

debutant

12

referent de specialitate

SSD

1

II

debutant

13

referent

M

12

III

superior

1

14

referent

M

1

III

superior

3

15

referent

M

1

III

asistent

1

16

referent

M

1

III

asistent

2

Total funcții publice de execuție          26

C. FUNCȚII PERSONAL CONTRACTUAL DE CONDUCERE

7

Șef serviciu

S

2

18

Șef birou

S

4

Total funcții contractuale de conducere      6

C. FUNCȚII PERSONAL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE

19

inginer de sistem

S

1

II

20

analist programator

S

1

I

21

analist programator

S

1

II

22

inspector de specialitate

S

1

IA

23

inspector de specialitate

S

4

I

24

inspector de specialitate

S

7

II

25

inspector de specialitate

S

8

III

26

inspector de specialitate

S

3

debutant

27

referent

M

13

IA

28

referent

M

7

I

29

referent

M

9

II

30

referent

M

1

III

31

secretar dactilograf

M

1

I

32

functionar

M

1

I

33

casier

M

1

I

34

administrator

M

1

I

35

arhivar

M

1

I

36

șofer

M

1

37

muncitor calificat

M

1

I

38

îngrijitor

G

2

I

Total funcții contractuale de execuție + deservire 63+2=65

TOTAL GENERAL

101

Număr total posturi

101

din care:

1. Funcții publice

30

- de conducere

4

- de executie

26

2. Personal contractual

71

- de conducere

6

- de executie

63

- de deservire

2

CONSILIER JURIDIC

Referent

Adriana Drăgoescu


MEDINA MARINESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR              APROBAT,

birouL juridic resUrse UMANE                     PRIMAR

Nr. 136999/29.08.2007                            GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

Privind propunerea de modificare a Organigramei, Statului de Funcții și a Funcțiilor publice la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara .

I. În cadrul funcțiilor publice ocupate existente în Statul nostru de Funcții au intervenit unele modificări consecință a aplicării legislației aferente funcționarilor publici, după cum urmează :

 • -  promovarea în condițiile art.9 alin.(2) și (3) din O.G.nr.6/2007 a unui funcționar public încadrat pe o funcție cu nivel de studii inferior (referent cls.III gr.sup.- la Biroul Buget Contabilitate) , care a absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea ( Fac. de Științe Economice ) prin transformarea postului în consilier gr.principal cu avizul A.N.F.P. București. (Avizul favorabil nr. 136999/29.08.2007) .

 • -  Avansarea în treapta de salarizare imediat superioară, prin transformarea posturilor ocupate de cei care îndeplinesc condițiile de avansare, instituite de art.33 al O.G.nr.6/2007.

Raportat la cele de mai sus, propunem ca aceste modificări (transformări) intervenite la nivelul funcțiilor publice -( cu Avizul A.N.F.P. sau comunicate acestei instituții), să se regăsească implicit și în Statul de Funcții, propus spre aprobare (Anexa 1) :

 • -  transformarea funcției publice de referent cls.III gr.sup.tr.1 în consilier cls.I gr.principal, tr.1 - din cadrul Biroului Buget Contabilitate ;

 • -  transformarea treptelor (prin avansare ) de salarizare aferente următoarelor funcții publice de execuție :

 • - consilier I gr.principal tr. 2 în consilier I gr.principal tr. 1 și respectiv referent III gr. asistent tr. 2 în referent III gr. asistent tr. 1 - la Serviciul Stare Civilă ;

 • -   consilier juridic I gr. sup. tr. 3 în consilier juridic I gr. sup. tr.2 ; consilier juridic I gr.asistent tr. 3 în consilier juridic I gr. asistent tr. 2 și respectiv consilier I gr. superior tr. 3 în consilier I gr. superior tr. 2 la Biroul juridic Resurse Umane .

 • II. Totodată se impune suplimentarea cu un nr. de 7 funcții contractuale (referent gr. I A ) la Serviciul de Evidență a Persoanelor motivat de volumul mare de activitate , nr. solicitărilor de eliberare a C.I., respectiv C.I.P. zilnice depășind în medie 400, iar nr. de adrese privind comunicarea unor date cu caracter personal, formulate de instituțiile și autoritățile abilitate de lege în acest sens , depășind de multe ori ( mai ales în cazul solicitărilor informațiilor formulate de Direcția Fiscală privind debitorii ) 500/zi .

 • III. Suplimentarea cu 1 funcție contractuală de inspector de specialitate gr. I A la Biroul Buget Contabilitate, - suplimentare ce se impune a fi efectuată, datorită intenției noastre de a demara procedura de transformare a funcțiilor contractuale în funcții publice în vederea aplicării art. 111 al. (1) și (3) la Legea nr. 188/1999 - privind Statutul Funcționarilor Publici

 • - (r2) , care instituie obligativitatea autorităților de a identifica posturile de natură contractuală care presupun în desfășurarea activităților, exercitarea unor prerogative de putere publică . Întrucât potrivit dispozițiilor reglementate de alin. 3 al aceluiași art., ocupanții posturilor de conducere vor fi numiți în funcții publice de execuție iar în cazul nostru în cadrul Biroului Buget Contabilitate nu există o funcție contractuală vacantă pe care să se facă numirea șefului biroului Buget Contabilitate se impune creerea acesteia, respectiv suplimentarea cu 1 post - Inspector de specialitate I A - la Biroul Buget Contabilitate.

Ca atare, supunem spre aprobare Consiliului Local modificările menționate mai sus în cadrul funcțiilor publice (cu menținerea, nr. existent al funcțiilor publice, avizate de A.N.F.P.) și suplimentarea Organigramei, respectiv al Statului de Funcții cu un nr.de 8 funcții contractuale de execuție, astfel :

 • -   7 posturi de referent I A la Serviciul de Evidență a Persoanelor ;

 • -   1 post de Inspector de specialitate I A la Biroul Buget Contabilitate .

Anexăm prezentului referat :

 • -  Anexa 1 - Stat de Funcții ;

 • -  Anexa 2 - Organigrama ;

 • -  H.C.L.M.T.nr.43/2007 (Anexele 1 și 2 ) ;

 • -  Aviz A.N.F.P.(nr.136999/29.08.2007)- transformare f-cție publică (din referent III în consilier I ) .

  DIRECTOR EXECUTIV

  VASILE TĂRCIATU


  ȘEF SERVICIU JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI


CONSILIER JURIDIC

MEDINA MARINESCU

REFERENT

ADRIANA DRĂGOESCU