Hotărârea nr. 324/2007

324/25.09.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2007
Hotararea Consiliului Local 324/25.09.2007
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-205582/17.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.237/31.07.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007;
Având in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006;
În conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale art.1, art.4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 şi art.20 alin.1;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(4) lit.a) şi art.63 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2007 conform Anexei Nr.1 - Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole şi la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli, Subcapitole şi Paragrafe şi Anexei Nr.2 - Programul de Investiţii (buget local şi credite).

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.237/31.07.2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Edilitară, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA 131/04 I

NR SC2007

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2007

!

rectificat 4

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției Nr.și data acord M.F.

credite

Buget local

(mii RON)

TOTAL (mii RON)

TOTAL GENERAL

120.005,49

108.262,46

228.267,95

-buget local-A

98.161,57

48.829,53

146.991,10

19.051,04

24.116,34

43.167,38

-buget local-C

2.215,88

33.764,18

35.980,06

TOTAL GENERAL

120.005,49

108.262,46

228.267,95

din care pe capitole

0,00

0,00

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

1.993,00

5.118,21

7.111,21

51.02.01.03 Autorități executive

1.993,00

5.118,21

7.111,21

Total, din care:

Construcții

700,00

981,00

1.681,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

200,00

200,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

993,00

3.342,21

4.335,21

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

300

595,00

895,00

B. Lucrări noi

700,00

981,00

1.681,00

Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post)

981

981,00

Extindere Rețea Data Voce

700,00

0,00

700,00

Mansardare Primărie

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.293,00

3.710,00

5.003,00

Dotări independente

993,00

3.115,00

4.108,00

Dotări Primărie

0,00

3.115,00

3.115,00

Studii și proiecte                                                        300,00         595,00

895,00

Expertiza amenajare spatii PMT (corp II si sediu Banc Post)

19,00

19,00

Barometrul politicilor publice din Timișoara

26,00

26,00

Sistem info-geografic de administrare al PMT

300,00

400,00

700,00

SF+ Reamenajare Vila Bistra (compartimentări, centrală proprie, instalații)

150,00

150,00

DIRECTIA FISCALA - Dotari

427,21

427,21

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

0,00

343,37

343,37

Total, din care:

Construcții

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

343,37

343,37

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

0,00

0,00

0,00

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației

0,00

343,37

343,37

C. Dotări independente si alte investiții

0,00

343,37

343,37

Dotări independente

343,37

343,37

Dotări

343,37

343,37

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

0,00

2.191,40

2.191,40

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

35,20

35,20

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

2.000,00

2.000,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

156,20

156,20

61.02.03.Ordine publică

0,00

1.691,40

1.691,40

61.02.03.04 Poliție comunitară

0,00

1.691,40

1.691,40

A. Lucrări în continuare                                                         0,00            0,00

0,00

B. Lucrări noi                                                                   0,00            0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.656,20

1.656,20

Dotări independente

1.500,00

1.500,00

Achiziție masini, echipamente si mijloace de transport

35,20

35,20

Studii și proiecte

0,00

156,20

156,20

Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Mehala

0,00

0,00

Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Freidorf

0,00

0,00

0,00

Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Fratelia

0,00

156,20

156,20

0,00

0,00

61.02.05. Protecție Civilă

0,00

500,00

500,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

500,00

500,00

Dotări independente

500,00

500,00

Dotări

0,00

500,00

500,00

Studii și proiecte

0,00

0,00

0,00

Capitolul 65.02 Învățământ

1.359,00

15.139,45

16.498,45

Total, din care:

Construcții

1.359,00

13.853,00

15.212,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

755,25

755,25

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

531,20

531,20

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

528,00

6.205,20

6.733,20

65.02.03.01.Învățământ preșcolar

528,00

3.050,00

3.578,00

A. Lucrări în continuare

0,00

60,00

60,00

Reparatii capitale gradinita PN22

0,00

60,00

60,00

B. Lucrări noi

528,00

2.333,00

2.861,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică Grăd. PN 7

22,00

0,00

22,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică PN19

50,00

0,00

50,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică PN5

56,00

0,00

56,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică PP45

200,00

0,00

200,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică PP30

200,00

0,00

200,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică PN15

25,00

25,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică PP7

0,00

8,00

8,00

Reabilitare termica a cladirii PP29

500,00

500,00

Mansardare gradinita PS1

300,00

300,00

Reparatii capitale gradinita PP22

350,00

350,00

Mansardare gradinita PP20

350,00

350,00

Mansardare gradinita PP14

500,00

500,00

Extindere Gradinita PP. 12

100,00

100,00

Reabilitare PN. 10

200,00

200,00

C.Dotări independente și alte investiții

0,00

657,00

657,00

Dotări independente

365,00

365,00

Achiziție plită gaz PP 22, PP 48, PP11, PP3

135,00

135,00

Rampe electromagnetice la unități de învățământ

230,00

230,00

Studii și proiecte

292,00

292,00

proiect instalații int. PP.22

0,00

0,00

proiect utiliz.plită+renom.consumat.PP.22

2,00

2,00

proiect SF instal.PP.23

0,00

0,00

proiect mansardare clădire PP.20

100,00

100,00

proiect.instal.termică PP.11

0,00

0,00

SF+ proiect rep.capitale instal.încălzire PP.53

0,00

0,00

SF+ proiect rep.capitale clădire PN.5

50,00

50,00

SF+ proiect rep.capitale clădire PP.29

0,00

0,00

SF+ proiect rep.capitale clădire PP.30

0,00

0,00

SF+ proiect rep.capitale clădire PP.38

0,00

0,00

SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PP.25

20,00

20,00

SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PP.26

0,00

0,00

SF+ proiect mansardare PP.14

100,00

100,00

SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PN.4

0,00

0,00

sf mansardare gradinita 48

20,00

20,00

0,00

65.02.03.02 Învățământ primar

0,00

3.155,20

3.155,20

A.Lucrări în continuare

0

440,00

440,00

Bransamente utilitati, reparatii capitale Gen 11

200,00

200,00

Reparatii capitale Gen2

190,00

190,00

Reabilitare Grup Scolar Silvic

50,00

50,00

B. Lucrări noi

0,00

2.485,00

2.485,00

Extindere branșament gaz +CT ( corp J.Moor) gen 4

150,00

150,00

Extindere branșament gaz +CT Gen. 19

115,00

115,00

Extindere branșament gaz +CT Gen. 6

72,00

72,00

Extindere branșament gaz +CT Gen 22

182,00

182,00

Extindere branșament gaz +CT Gen 11

88,00

88,00

Extindere branșament gaz +CT Gen 29

8,00

8,00

Extindere sala de sport Gen. 9

50,00

50,00

Amenajare vestiar Gen 24

250,00

250,00

Reparatii capitale scoala gen16

380,00

380,00

Reparatii capitale scoala gen 22

130,00

130,00

Reparatii capitale scoala gen27

310,00

310,00

Reparatii capitale scoala gen29

400,00

400,00

Reparatii capitale scoala gen 1

350,00

350,00

0,00

0,00

C.Dotări independente și alte investiții

0,00

230,20

230,20

Dotări independante

200,00

200,00

Rampe electromagnetice la unități de învățământ

200,00

200,00

Studii și proiecte

30,20

30,20

Constr.sală sport Gen.15

25,00

25,00

Mansardă Gen.15

0,00

0,00

Proiect+SF constr.lab. Gen.14

0,00

0,00

Rep.capitale tâmplărie Gen.27

0,00

0,00

Rep.capitale c-ții,igieniz.Gen.29

5,20

5,20

Rep.capitale tâmplărie Gen.11

0,00

0,00

Rep.capitale acoperiș+tâmplărie Gen.20

0,00

0,00

Rep.capitale acoperiș, c-ții+igieniz.Gen.2

0,00

0,00

Rep.capitale c-ții,igieniz.Gen.16

0,00

0,00

Rep.capitale tâmplărie Gen.25

0,00

0,00

Rep.capitale tâmplărie,împrejm.gard teren sport Gen.13

0,00

0,00

Rep. Capitale instal.încălzire Gen.26

0,00

0,00

Rep.capitale instal.încălzire Gen.1

0,00

0,00

Rep. capitale c-ții+instal.Gen.12

0,00

0,00

Alte studii și proiecte

0,00

0,00

0,00

0,00

65.02.04 Învățământ secundar

831,00

8.934,25

9.765,25

65.02.04.02 Învățământ secundar superior

831,00

8.934,25

9.765,25

A. Lucrări în continuare

0,00

1.855,00

1.855,00

Reparatii capitale Lic I.Vidu

0

30,00

30,00

Reparatii capitale Lic Silvic

250,00

250,00

Reparatii capitale Lic E.Ungureanu

580,00

580,00

Reparatii capitale LicCFR

535,00

535,00

Reparatii capitale Lic Agricol

460,00

460,00

B. Lucrări noi

831,00

6.680,00

7.511,00

Reabilitare Liceul de Arte Plastice

2.730,00

2.730,00

Reabilitare Colegiul Național de Artă Ion Vidu

100,00

100,00

Branșament gaz + centrală termică Liceul Agricol

381,00

0,00

381,00

Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiș

350,00

0,00

350,00

Branșament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul

100,00

0,00

100,00

Reparatii capitale Lic V.Tepes

400,00

400,00

Reparatii capitale Lic G.Moisil

1.000,00

1.000,00

Reparatii capitale Lic C.Sylva

150,00

150,00

Reparatii capitale Lic N.Lenau

300,00

300,00

Reabilitare Grup Scolar Auto

200,00

200,00

Investitii Lic Bartok Bella

200,00

200,00

Dotari investitionale Colegiul Tehnic de Vest

500,00

500,00

Reparatii capitale Lic Bartok Bella

800,00

800,00

Restaurare si consolidare cabinet silvicultura Grup Scolar Silvic

0,00

300,00

300,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

399,25

399,25

Dotări independente

190,25

190,25

Achiziție plite cu montaj

90,25

90,25

Rampe electromagnetice la unități de învățământ

100,00

100,00

Studii și proiecte

209,00

209,00

Proiect+SF instal.int.încălz.G.Moisil

0,00

0,00

Proiectare rampe unit.învățământ

25,00

25,00

Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.Ungureanu

2,00

2,00

Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.I.Vidu

2,00

2,00

Proiect GȘ-Ungureanu

180,00

180,00

Rep.capitale rețele termice GȘ.Auto

0,00

0,00

Rep.capitale c-ții+instal. GȘ.T.Tănăsescu

0,00

0,00

Rep.capitale Lic.Economic

0,00

0,00

Rep.capitale corp C Lic. Silvic

0,00

0,00

Rep.capitale corp D Lic. Silvic

0,00

0,00

Rep.capitale corp 4 Lic. Silvic

0,00

0,00

Rep.capitale Lic.C-ții-Montaj

0,00

0,00

Alte studii și proiecte

0,00

0,00

SF+pr.reabilitare Lic.I.Vidu

0,00

0,00

0,00

Capitolul 66.02 Sănătate

3.040,00

2.093,00

5.133,00

66.02.06 Spitale

3.040,00

2.093,00

5.133,00

Total, din care:

Construcții

3.040,00

1.130,00

4.170,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

250,00

250,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

713,00

713,00

A. Lucrări în continuare

1.840,00

390,00

2.230,00

Branșament gaz+centrală termică și abur Clinicile Noi

500,00

390,00

890,00

Construcție Centru MRF

1.340,00

0,00

1.340,00

0,00

B. Lucrări noi

1.200,00

740,00

1.940,00

Spitalul clinic municipal z.Torontal-clinica ORL

700,00

0,00

700,00

Reabilitare centrală abur spital V.Babeș

390,00

390,00

Mansardare secție hematologie Clinicile Noi

350,00

350,00

Extindere corp B secția prematuri și lab. de expl. paraclinice spitalul LUIS ȚURCANU

500,00

0,00

500,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

963,00

963,00

Dot ă ri independente NEESALONAT

250,00

250,00

Studii ș i proiecte

713,00

713,00

SF + proiect mansardare Sp.V.Babeș

90,00

90,00

SF + proiect fosă septică,st.epurare V.Babeș

50,00

50,00

SF+proiect.amenaj.saloane V.Babeș

100,00

100,00

SF+proiect.garaje pt.parc auto V.Babeș

50,00

50,00

SF+proiect.pt.consolid.antiseism Sp.Țurcanu

203,00

203,00

SF+proiect.pt.c-ții.at.muncit.întreț.Sp.L.Țurcanu

20,00

20,00

SF+pr. Reabilitare Cl.Noi

100,00

100,00

SF+pr.Sp Cl Municipal - Spital.Maxilo-Faciale (expertizare și reabilitare)

100,00

100,00

0,00

Capitolul 67.02 Cultură recreere și religie

6.363,90

3.514,90

9.878,80

Total, din care:

Construcții

5.536,90

866,10

6.403,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

250,00

1.205,00

1.455,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

577,00

1.443,80

2.020,80

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

0,00

1.805,00

1.805,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

1.805,00

1.805,00

Dot ă ri independente

0,00

1.205,00

1.205,00

Dotări

1.205,00

1.205,00

Studii ș i proiecte

600,00

600,00

SF+pr reabilitare imobil "Cinema Capitol"

250,00

250,00

SF+expert.+pr. Palatul Culturii NEESALONAT

350,00

350,00

0,00

67.02.03.07 Casa de cultură

250,00

0,00

250,00

C. Dotări independente și alte investiții

250,00

0,00

250,00

Dot ă ri independente

250,00

0,00

250,00

Studii ș i proiecte

0,00

0,00

0,00

67.02.05.01 Sport

2.113,90

336,10

2.450,00

A. Lucrări în continuare

2.113,90

336,10

2.450,00

Amenajare Stadion Dan Paltinișan (Baza de Antrenament)

2.113,90

336,10

2.450,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

Amenajare bază sportivă Dan Paltinișan (pentru copii)

0,00

0,00

0,00

67.02.05.03 Întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

4.000,00

1.373,80

5.373,80

A. Lucrări în continuare

1.600,00

0,00

1.600,00

Reamenajare Gradină Zoologică

1.600,00

0,00

1.600,00

B. Lucrări noi

1.823,00

530,00

2.353,00

Amenajare parc zona Uzinei

873,00

0,00

873,00

Sistem de irigatii zona verde Scuar Electromotor HCL269/11,11,2003

0,00

0,00

Sistem de irigații zona verde Piața Victoriei

50,00

0,00

50,00

Reamenajare Parcul Poporului

900,00

0,00

900,00

Reamenajare si modernizare Parcul Botanic

125,00

125,00

Realizare PT, CS, DE Zona Bucovina

100,00

100,00

Realizare PT, CS, DE modernizare Parcul Copiilor

150,00

150,00

Reamenajare si modernizare Parcul Botanic

155,00

155,00

C. Dotări independente și alte investiții                                          577,00          843,80

1.420,80

Dotări independente                                                  577,00           0,00

577,00

achizitii dotari gradina zoo

577,00

577,00

Studii și proiecte

0,00

843,80

843,80

SF Iluminat Gradina Zoologică

0,00

0,00

SF Modernizare Parcul Justiției

0,00

50,00

50,00

SF Modernizare Parcul Bihor

0,00

50,00

50,00

SF Modernizare Parcul Stadion

50,00

50,00

SF Modernizare Parcul Alpinet

50,00

50,00

SF Modernizare Parcul Scudier Central

50,00

50,00

SF Modernizare Parcul Vasile Pârvan

50,00

50,00

SF Modernizare Parcul Szekely Laszlo-Doina

50,00

50,00

SF Modernizare Parcul Ilsa-Mocioni

50,00

50,00

SF Modernizare Parcul Catedralei

50,00

50,00

SF Modernizare Parcul Studențesc

50,00

50,00

SF Modernizare Scuar Arcidava

50,00

50,00

SF Modernizare Scuar Piata Libertății

0,00

0,00

SF Modernizare Scuar Elevilor - Adolescentilor

50,00

50,00

SF, PT, DE Extindere Grădina Zoologică

50,00

50,00

SF Modernizare Scuar Piata Avram Iancu

50,00

50,00

SF Modernizare Scuar Sf.Nicolae - Panu Pincio

50,00

50,00

SF Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail și Gavril - Măslinului

50,00

50,00

SF Extindere si restaurare gard Parcul Poporului

23,80

23,80

SF Economico - Financiar Parcul Copiilor

20,00

20,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

143,28

731,93

875,21

Total, din care:

Construcții

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

70,00

70,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

143,28

561,93

705,21

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

100,00

100,00

68.02.06 Asistență socială pentru familie și copii

143,28

153,93

297,21

68.02.06 Asistență socială pentru familie și copii

143,28

153,93

297,21

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții                                          143,28          153,93

297,21

Dotări independente

143,28

153,93

297,21

Dotări PARTIAL NEESALONAT

143,28

153,93

297,21

Studii și proiecte

0,00

0,00

0,00

0,00

68.02.15 Prevenirea excluderii sociale

0,00

578,00

578,00

68.02.15.01 Ajutor social

0,00

408,00

408,00

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

408,00

408,00

Dotări independente

0,00

408,00

408,00

Dotări

0,00

408,00

408,00

Studii și proiecte

0,00

0,00

0,00

68.06.15.02 Cantine de ajutor social

0,00

170,00

170,00

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C Dotări independente și alte investiții

170,00

170,00

Dotări independente

0,00

70,00

70,00

Achiziție autoturism

0,00

70,00

70,00

Studii și proiecte

0,00

100,00

100,00

SF și Proiect Cantina Socială

100,00

100,00

0,00

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

25.027,16

20.649,27

45.676,43

Total, din care:

Construcții

24.667,16

9.311,84

33.979,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

2.302,43

2.302,43

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

360,00

9.035,00

9.395,00

70.02.03 Locuințe

1.282,00

1.667,00

2.949,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

1.282,00

1.467,00

2.749,00

0,00

A.Lucrări în continuare

632,00

0,00

632,00

Consolid mansard imobil str. Ștefan cel Mare nr.2-P-ța Romanilor 1

0,00

0,00

0,00

Zona de locuinte Steaua III (Bl.23, 25, 30 A+ B)

0,00

0,00

Achiziție și reabilitare cămin str.Ialomița nr 61B

100,00

0,00

100,00

Amenajări exterioare zona Polonă 9

532,00

0,00

532,00

0,00

B. Lucrări noi

650,00

500,00

1.150,00

Reabilitare spații publice din centrul istoric NESALONARE

0,00

0,00

0,00

Achiziție și reabilitare cămin nr 4 str.Polonă

650,00

350,00

1.000,00

Consolidare imobil Sf. Gheorghe NEESALONAT

150,00

150,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții NEESALONATE

0,00

967,00

967,00

Dotări independente

0,00

300,00

300,00

Dotări NEESALONATE

0,00

300,00

300,00

Studii și proiecte

0,00

667,00

667,00

Istoria urbanistică a Timișorii

7,00

7,00

Proiectare si consolidari, reabilit. Imobil St.Cel Mare 2; P-ta Romanilor 1

180,00

Rep.Capitale Reabilitare corp cladire V.Alexandri 1

180,00

Sf.+ Pr. Construire locuințe și utilități Zona Ciarda Roșie

300,00

300,00

0,00

70.02.03.30 Locuințe

200,00

200,00

C. Dotări independente și alte investiții

200,00

200,00

Dotări independente

200,00

200,00

Dotări independente

200,00

200,00

0,00

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

15.786,00

3.950,00

19.736,00

70.02.05.01 Alimentări cu apă

15.786,00

3.950,00

19.736,00

0,00

A. Lucrări în continuare

10.671,29

1.000,00

11.671,29

Extindere rețea apă-canal -Calea Martirilor

770,00

0,00

770,00

Sistem major canal- cartier Kuntz.

0,00

0,00

0,00

Extin. rețea apă-canal - zona Bobâlna

339,00

0,00

339,00

Sistem major canal -cartier Ciarda Roșie

2.316,88

2.316,88

Alimentare cu apă.Fântâni publice forate

310,00

0,00

310,00

Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale

900,00

0,00

900,00

Sistem major canal Cartier Plopi

2.513,29

2.513,29

Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa-II

7,01

0,00

7,01

Extindere rețea apă- canal-zona Câmpului I

510,00

0,00

510,00

Extindere rețea apă- canal- zona Câmpului II

990,00

0,00

990,00

-Extin. rețea apă - canal cu contrib.. cetăț. -zona Marginii

6,50

0,00

6,50

Extindere retea apa-canal zona Blascovici

431,41

0,00

431,41

extindere rețea apă-canal -Str. Lămîiței

462,00

0,00

462,00

extindere rețea canal -str.Steaua

0,40

0,00

0,40

Extindere rețea apa-canal -str.Lidia -Mureș

2,17

0,00

2,17

Extindere rețea apă-canal -str.Intrarea Ardealului

10,00

0,00

10,00

Extindere rețea apă-canal -str. Fragilor

1,89

0,00

1,89

Extindere rețea canal -str. Gospodarilor (parțial)

214,00

0,00

214,00

Extindere rețea apa-canal -str.Aurel Pop

0,90

0,00

0,90

Extindere rețea apa-str nr 1 Cartier Plopi

0,20

0,00

0,20

Extindere rețea canal -str.Călimănești(zona Tazlau)

2,34

0,00

2,34

Extindere rețea apă -str.Calistrat Hogaș+George Topârceanu

1,79

0,00

1,79

Extindere rețea canal -str.C. Baba

1,20

0,00

1,20

Extin. rețea apă- canal . - zona str. Mureș 16

1,67

0,00

1,67

Extin. rețea canal - str. Calimanesti (partial)-AGRIC

1,04

0,00

1,04

Extin. rețea apă - str. Euripide

2,06

0,00

2,06

Extin. rețea apă- canal - str. Aprodu Movilă

1,00

0,00

1,00

Extin. rețea canal cu contrib. cetăț. str.Musicescu (parțial)

211,33

0,00

211,33Extin. rețea apă- canal - Mures-Tosca etapa 2

2,71

0,00

2,71

Realiz.sistem major de canaliz.-cartier Ghiroda

350,00

0,00

350,00

Reabilitare canal-Calea Martirilor-Musicescu

310,40

0,00

310,40

Viabilizareteren pt constr ANL Miloia III

0,10

1.000,00

1.000,10

B. Lucrări noi

5.114,71

2.750,00

7.864,71

Sistem major canal -zona de locuințe-str. Polonă

750,00

0,00

750,00

Sistem major canal - cartier zona Urseni-Uzina de apă 1.

300,00

0,00

300,00

Sistem major canal zona Aleea Ghirodei

621,89

0,00

621,89

Extindere rețea apă- str. Louis Țurcanu

79,81

0,00

79,81

Extindere rețea apa- str. Obreja

98,38

0,00

98,38

Extindere rețea apă- str. N. S. de Hațeg

124,69

0,00

124,69

Extindere rețea canal-str.Moise Doboșan

93,17

0,00

93,17

Extindere rețea canal- str. Stephenson

308,21

0,00

308,21

Extindere rețea canal- str. Mircea cel Bătrân (parțial)

112,36

0,00

112,36

Extindere rețea canal- str.Ruderia

342,00

0,00

342,00

Extindere rețea canal- str.Cometei (parțial)

103,17

0,00

103,17

Extindere rețea apa-canal- str. C. Prezan 120

188,33

0,00

188,33

Extindere rețea apa-canal- str. M. Neamțu

440,63

0,00

440,63

Extindere rețea canal- str. Rarău

209,29

0,00

209,29

Extindere rețea apa-canal- str. Mureș 160/7

8,69

282,86

291,55

Extindere rețea apa-canal- str. M. Sadoveanu

215,47

0,00

215,47

Extindere rețea apa-canal- str. Claude Debussy.

460,61

0,00

460,61

Extinderi rețele apă-canal - zona Ronaț-Vest

28,56

200,00

228,56

Extinderi rețele canal - zona Aluniș-Fratelia

36,30

200,00

236,30

Extindere rețea apă- str. Anina

4,40

132,84

137,24

Extindere rețea canal -str. Grigore Antipa

7,74

245,22

252,96

Extindere rețea apă-canal -str. Muncii

11,31

258,39

269,70

Extindere rețea apă-canal- str. Corina Irineu

10,12

240,26

250,38

Extinderi rețele apă-canal -zona Muzicescu - Urseni

28,56

200,00

228,56

Extinderi rețele apă-canal - zona Mehala-Basarabia

16,66

329,92

346,58

Extinderi rețele apă-canal - zona Plopi-Timireazev

41,65

200,00

241,65

Extinderi rețele apă-canal -zona Trubadur-Eroilor

5,00

202,62

207,62

Extinderi rețele apă-canal - zona Dambovita-Lacului

9,76

100,00

109,76

Extinderi rețele apă-canal - zona Plopi Sud- str. II-V

41,65

0,00

41,65

Sistem major canal -cartier Kuntz- etapa a Il-a

54,74

0,00

54,74

Sistem major canal -zona Aleea Ghirodei- etapa a Il-a

60,10

0,00

60,10

Extindere rețea canal- str .Bobâlna-zona Pădurea Verde

32,13

0,00

32,13

Viabilizare apa-canal B-dul Industriilor

14,64

0,00

14,64

Extinderi rețele canal - zona Plopi-Canal Bega

92,84

0,00

92,84

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie -etapa II

44,63

0,00

44,63

Sistem major canal - cartier Plopi- -etapa II

48,79

0,00

48,79

Reabilitare fântână ornamentală - Punctele Cardinale

28,56

0,00

28,56

Reabilitare fântână ornamentală - Fântâna cu Pești

18,45

57,89

76,34

Realizare fântână ornamentală - Piața Huniade

21,42

100,00

121,42

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

200,00

200,00

Dot ă ri independente

0,00

0,00

Studii ș i proiecte

0,00

200,00

200,00

Studii și proiecte

0,00

200,00

200,00

0,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări rurale

6.600,00

300,00

6.900,00

0,00

A. Lucrări în continuare

6.600,00

0,00

6.600,00

Extindere rețele iluminat public zona de nord

3.399,96

0,00

3.399,96

Extindere rețele iluminat public zona de sud

3.200,04

0,00

3.200,04

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

300,00

300,00

Dot ă ri independente

0,00

0,00

0,00

Studii ș i proiecte

300,00

300,00

Studii și proiecte Rețele Iluminat public

200,00

200,00

SF+ Pr. ref.branșam.și instalatii iluminat cimitire

100,00

100,00

0,00

70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localități

0,00

150,00

150,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

150,00

150,00

Dotări independente

0,00

0,00

0,00

Studii si proiecte

0,00

150,00

150,00

SF extindere retele gaze naturale zona KUNTZ

0

50

50

SF extindere retele gaze naturale zona Campului

50

50

SF extindere retele gaze naturale zona O.Balea

50

50

SF extindere retele gaze naturale

0

0

0,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvol

1.359,16

14.582,27

15.941,43

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

225,00

225,00

Incubator de afaceri

63,00

63,00

Montare CT + instalare încălzire Secția 4 Poliție

90,00

90

piata de gros

72,00

72

B. Lucrări noi

999,16

4.836,84

5.836,00

Parc tehnologic

0

36,00

36,00

Reabilitare Pta Văcărescu

0

1.180,00

1.180,00

Reabilitare spatii publ din centrul istoric in vederea dezv.turismului

0

700,00

700,00

Dezvoltarea turismului si reabilitare urbana Cetate

0

0,00

0,00

Dezvoltarea turismului si reabilitare urbana

999,16

1.700,84

2.700,00

Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 -HCL47/24,02,2004

70,00

70,00

Reabilitare si revitalizarea fortificatiei Cetatii Timisoara-Bastionul Therezia- HCL376/11.10

.2007

1.150,00

1.150,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

360,00

9.520,43

9.880,43

Dotări independente

0,00

1.802,43

1.802,43

Achiziție teren P-ta Văcărescu

0,00

1318,00

1318,00

Dotări - rampe electromagnetice la instituții din Municipiul Timișoara

100,00

100,00

majorare valoare imobil str.Gh.Lazar nr 1

384,43

384,43

Studii și proiecte

360,00

7.718,00

8.078,00

alte studii si proiecte

328,00

328,00

Studiu privind zonele de cladiri inalte a Municipiului Timisoara

100,00

100,00

Studii de densificare pe cartiere rezidentiale cu regim P+2+M

500,00

500,00

Studii cu privire la pozitionarea facilitatilor sportive si de agrement

500,00

500,00

Master plan-Zona Metropolitana Timisoara

1.000,00

1000,00

SF + Proiectare Extindere Sala Olimpia

180,00

180,00

SF + Proiectare Realizare Complex Sportiv "COMPLEX BEGA"

180,00

180,00

SF Conceptul integrat de reabilitare urbană

875,00

875,00

Expertize tehnice pt case cuprinse în centrele istorice

0,00

750,00

750,00

SF+Expertiza Cazarma U

0,00

189,00

189,00

Studiu de trafic pe zona centrală

0,00

130,00

130,00

SF Spații publice

0,00

35,00

35,00

Studiu Concept turistic zona Cetate

0,00

36,00

36,00

Întocmirea hărții de zgomot și monitorizarea zgomotului ambiental

1.575,00

1.575,00

Documentație topo-cadastrale

250,00

250,00

Planuri urbanistice zonale

750,00

750,00

plan urbanistic general

500,00

500,00

Planuri urbanistice de detaliu

200,00

200,00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

0,00

405,00

405,00

Total, din care:

Construcții

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

0,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

405,00

405,00

74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor

0,00

405,00

405,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

405,00

405,00

Dotări independente

0,00

0,00

Studii și proiecte

405,00

405,00

Studiu privind managementul deșeurilor și strategia de gestionare a deșeurilor în municip

iul Timișoara

105,00

105,00

SF Platformă tehnologică pentru gestionarea deșeurilor                                |

300,00

300,00

Capitolul 80.07 Acțiuni generale economice, comerciale și de mu

n 6.747,26

0,00

6.747,26

Total, din care:

Construcții

6.727,66

0,00

6.727,66

Mașini, echipamente si mijloace de transport

19,60

0,00

19,60

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

0,00

80.07.01 Acțiuni generale, economice și comerciale

6.747,26

0,00

6.747,26

0,00

A. Lucrări în continuare

3.952,09

0,00

3.952,09

Modernizare RTS PT nr. 87

191,16

0,00

191,16

Modernizare RTS Cartierul Soarelui

338,67

0,00

338,67

modernizare RTS cartierul Calea Șagului

750,72

0,00

750,72

Modernizare RTS Cartierul Fabric

422,78

0,00

422,78

Modernizare RTS Cartierul Girocului

705,61

0,00

705,61

Modernizare RTS Campus Universitar

668,55

0,00

668,55

Modernizare RTS Zona Bucovina

300,00

0,00

300,00

Modernizare RTS Zona Calea Aradului

574,60

0,00

574,60

0,00

B. Lucrări noi

2.775,57

0,00

2.775,57

Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii

200,00

0,00

200,00

Reabilitare RTS ZONA Lipovei

339,07

0,00

339,07

Reabilitare RTS ZONA Steaua

250,00

0,00

250,00

Reabilitare RTS ZONA Lunei

200,00

0,00

200,00

Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 -HCL47/24,02,200

66,50

0,00

66,50

Casa Căsătoriilor și Serviciul de evidență a populației

100,00

0,00

100,00

Amenajare sediu poliția comunitară

1.620,00

0,00

1.620,00

C. Dotari independente si alte investitii

19,60

0,00

19,60

Dotari independente

19,60

0,00

19,60

Studii și proiecte

0,00

0,00

dotari protectie civila

19,60

0,00

19,60

Capitolul 81.01 Combustibili si energie

0,00

44.223,00

44.223,00

Total, din care:

Construcții

0,00

44.000,00

44.000,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

223,00

223,00

81.01.06 Energie termică

0,00

44.223,00

44.223,00

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

44.000,00

44.000,00

Reabilitarea, modernizarea si dezvoltareasistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in Municipiul Timisoara

44.000,00

44.000,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea termică a unor blocuri de locuință condominii pe anul 2006

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

223,00

223,00

Dotări independente

0,00

0,00

0,00

Studii și proiecte

0,00

223,00

223,00

Studii și proiecte CT/PT și rețele Torac Bitolia Apateu

0,00

65,00

65,00

SF privind reabilitarea termica a imobilelor Cl.Sagului nr.41-43; Cl.Al.I.Cuza nr.10; Al. Martir O.Tantaru nr.1

PT privind reabilitarea termica a imobilelor Cl.Sagului nr.41-43; Cl.Al.I.Cuza nr.10; Al. Martir O.Tantaru nr.1

0,00

44,00

44,00

0,00

114,00

114,00

Capitolul 84.02 Transporturi

75.331,89

13.852,93

89.184,82

Total, din care:

Construcții

75.181,89

2.803,93

77.985,82

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

4.914,00

4.914,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

2.125,00

2.125,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

150,00

4.010,00

4.160,00

84.02.03 Transport rutier

75.331,89

13.852,93

89.184,82

84.02.03.02 Transportul în comun

6.250,00

7.975,50

14.225,50

0,00

A. Lucrări în continuare

6.000,00

0,00

6.000,00

Modernizare infrastructură rețea transport în comun cu tramvaiul (lucrări BEI) HG 702/

6.000,00

0,00

6.000,00

Modernizare infrastructură rețea transp. în comun cu tramvaiul (lucrări BEI) Finanțare sub

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

100,00

1.780,50

1.880,50

Al doilea sens de circulație linie troleibuz BV Pârvan

50,00

0,00

50,00

Linie de troleibuz str.Lidia

50,00

0,00

50,00

Reabilitarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timișoara

1.780,50

1.780,50

150,00

150,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

6.195,00

6.195,00

Dotări independente

3.125,00

3.125,00

Sistem integrat de eficientizare incasări

1.525,00

1.525,00

Achiziții mijloace de transport

0,00

1.000,00

1.000,00

Achizitii refugii călători

600,00

600,00

Studii și proiecte

150,00

3.070,00

3.220,00

Studiu reorganizare circulatie sensuri unice

150,00

0,00

150,00

Semnalizare rutiera pt.lucrari de modernizare

0,00

150,00

150,00

SF Reabilitare infrastructura la reteaua de transport in comun cu tranvaiul - amenajari str

0,00

130,00

130,00

Studiu privind conectarea relatiilor de transport public

150,00

150,00

Studiu de extindere a retelei de troleibuz

100,00

100,00

Studiu de amenajare a autogărilor

100,00

100,00

Studiu de extindere a rețelei de autobuz

100,00

100,00

Studiu privind implementare sistemului "park and ride"

100,00

100,00

Studiu de reamenajare a intersecțiilor cheie pe radialele principale

100,00

100,00

Studiu de realizare de platforme logistice

100,00

100,00

Studiu privind realizarea pasaj zona Dâmbovița inel IV

100,00

100,00

Studiu de realizare a lucrărilor inelului IV

100,00

100,00

Studiu de modernizare a gărilor C.F. ca stații de transfer intermodal

100,00

100,00

Studiu privind ridicarea liniei C.F. pe estacadă în mun. Timișoara

150,00

150,00

Studiu privind valorificarea rețelei de căi ferate industriale

60,00

60,00

Studiu privind verificarea potențialului de trafic naval pe canalul Bega

30,00

30,00

Studiu privind amenajarea aerogării ptr. legătura cu transp. CFR și public urban

30,00

30,00

Studiu privind amenajarea de trasee în vederea realizarii de piste pt biciclete și zone pietonale

100,00

100,00

Studiu privind amenajarea "Central parc" în Pădurea Verde

100,00

100,00

Studiu privind realizarea de parcuri industriale

100,00

100,00

Studiu de extindere a retelei de tramvai

0,00

100,00

100,00

Sistem integrat de transport intermodal

0,00

100,00

100,00

Consultanța Modernizarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în

0,00

170,00

170,00

Reactualizare Cadastru Rutier

0,00

300,00

300,00

SF Extindere rețea contact linia 13

0,00

50,00

50,00

SFClădiri admin. Spații de productie și depou tramvai C.Buziașului

0,00

150,00

150,00

SF Extindere rețea de transport electric, modernizare depou blv Dâmbovița

0,00

100,00

100,00

SF Studiu de prioritizare a transportului pe trasee actuale și în perspectiva extinderii

0,00

100,00

100,00

SF Modernizare și extindere rețea troleibuz, substații de redresare și rețea de alimentare

100,00

100,00

0,00

84.02.03.03 Străzi

69.081,89

1.963,43

71.045,32

0,00

A. Lucrări în continuare

64.752,29

523,43

65.275,72

Amenajare str. Vasia Vasilescu

520,00

0,00

520,00

Modernizare str. Traian Vuia

402,00

0,00

402,00

Modernizare str. Ulpia Traiana

24,20

0,00

24,20

Modernizare str. Cassian Munteanu

11,00

0,00

11,00

Amenajare intersecție Eroilor - Buziașului

70,00

0,00

70,00

Modernizare Independenței - Drubeta

15,00

0,00

15,00

Consolidare pasaj Cal. Șagului

4.985,80

0,00

4.985,80

Amenajare str. Trifoiului

226,24

0,00

226,24

Modernizare Nemoianu - Ferdinand +16 Decembrie

944,72

0,00

944,72

Modernizare str. Horea Creangă

700,52

0,00

700,52

Modernizare blv. Revoluției, Bogdăneștilor -Brediceanu

8.069,25

0,00

8.069,25

Amenajare str. Ion Rațiu

377,53

0,00

377,53

Amenajare P-ța Hunedoara

523,43

523,43

Amenajare str. Tibrului

859,52

0,00

859,52

Consolidare Pod Eroilor

893,47

0,00

893,47

Modernizare blv. Rebreanu -IBulbuca

10.721,58

0,00

10.721,58

Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu

1.011,75

0,00

1.011,75

Modernizare intersecție Torontal - Miresei HCL175/21,12,2004


3,52


0,00


3,52


Amenajare str. Gloriei

600,00

0,00

600,00

Modernizare str. Armoniei HCL176/21,12,2004

647,00

0,00

647,00

Amenajare str. Galileo Galilei

397,41

0,00

397,41

Amenajare str. Herculane HCL364/10,12,2002

762,33

0,00

762,33

Amenajare str. Copernic HCL373/10,12,2002

542,12

0,00

542,12

Reparatii capitale stradale zona de locuinte zona I.I. de la Brad

6.534,29

0,00

6.534,29

Reparatii capitale stradale zona de locuinte calea Aradului

8.047,32

0,00

8.047,32

Reparatii capitale stradale zona de locuinte blv.Dambovita

10.003,40

0,00

10.003,40

Modernizare blv. Dâmbovița

6.295,21

0,00

6.295,21

Amenajare P-ța Traian

362,21

0,00

362,21

Amenajare str. Agronomiei

724,90

0,00

724,90

0,00

B. Lucrari noi

4.329,60

500,00

4.829,60

Amenajare str. Busuioc

100,00

0,00

100,00

Amenajare str.Bastilia-Fortaretei-Zurich

150,00

0,00

150,00

Amenajare str. Veronica Micle

100,00

0,00

100,00

Amenajare str. Olarilor

200,00

0,00

200,00

Amenajare str. Progresul

100,00

0,00

100,00

Amenajare str.Stavrescu

150,00

0,00

150,00

Amenajare str Mureș

300,00

0,00

300,00

Amenajare Botoca Drăghicescu

200,00

0,00

200,00

Amenajare str. Octav Băncilă

100,00

0,00

100,00

Amenajare str. Banul Severinului

0,00

0,00

Amenajare str. Bruxelles

100,00

0,00

100,00

Amenajare str . Anișoara Odeanu

150,00

0,00

150,00

Amenajare str. Pius Brânzeu

100,00

0,00

100,00

Amenajare str.Aida

100,00

0,00

100,00

Amenajare str Barsei

150,00

0,00

150,00

Amenajare str Berzei

100,00

0,00

100,00

Amenajare Calea Bogdăneștilor-sector C.Munteanu-Dunării

27,90

0,00

27,90

Amenajare str Bucovina

100,00

0,00

100,00

Amenajare str Gr Alexandrescu

400,00

0,00

400,00

Amenajare str Jose Silva

100,00

0,00

100,00

Amenajare str Vânătorilor

200,00

0,00

200,00

Amenajare str Virtuții

200,00

0,00

200,00

Amenajare str. Bârzava

100,00

0,00

100,00

Amenajare intr.Lupului și Ursului

200,00

0,00

200,00

Piste cicliști

500,00

500,00

Amenajare blv Dragalina

901,70

901,70

C. Dotări independente și alte investiții

940,00

940,00

Dot ă ri independente

0,00

0,00

Studii ș i proiecte

940,00

940,00

SF str.Cloșca

50

50

SF str.Torontalului

50

50

SF str. Aprodul Movilă

30

30

SF str. Ghioceilor

30

30

SF str. Călimanești

30

30

SF Zona Marginii

50

50

SF Calea Martirilor - Muzicescu

50

50

SF zona Ghiroda

50

50

SF str.Cercului

30

30

SF str. Vlad Bănățeanu

30

30

SF str. Comuna din Paris

30

30

SF str. Musorski

30

30

SF str Semicerc

30

30

SF str. Agricultorilor

30

30

SF Zona Plopi sud

30

30

SF Șagului - Steaua

50

50

SF Bucovinei - M.cel Bătrân

50

50

SF Soarelui

40

40

Alte studii și proiecte

200

200

SF str Liege

30

30

SF Str Dragos Voda

20

20

0,00

84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

0,00

3.914,00

3.914,00

A. Lucrari in continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrari noi

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Dotari independente si alte investitii

0,00

3.914,00

3.914,00

Dotari independente

3.914,00

3.914,00

Achizitii mijloace de transport

0

3.914,00

PRIMAR

dr.ing GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR

ADRIAN ORZA


VICEPRIMAR

DOREL BORZA

DIRECTOR ECONOMIC

DIRECTOR PATRIMONIU

NICUSOR C-TIN MIUT

DIRECTIA URBANISM E.SORIN CIURARIU

DIRECTIA EDILITARA

DUMITRU ANDOR

DIRECTIA DE MEDIU VASILA CIUPA


DIRECTIA DEZVOLTARE

AURA JUNIE

SEF SERVICIU BUGET


DIRECTIA DRUMURI SI TRANSPORTURI

CULITA CHIS

JUDEȚUL:Timis

5

Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara

Formular:          131/01

jgetuL Al detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitol

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2007

-mii Ron-

D E N U M i R E A i N D i c A T o R i L o R

Cod rând

Cod indicator

Buget Rectificat Iulie 2007

Buget Rectificat

Septembrie 2007

Influente

ToTAL VENiTURi (rd.3+78+84+89)

1

00.01

572.285,91

584.409,91

12.124,00

VENiTURi pRopRii (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84)

2

48.02

387.733,33

392.490,12

4.756,79

I. VENITURI CURENTE (rd.4+45)

3

00.02

540.579,62

551.336,41

10.756,79

A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42)

4

00.03

487.070,89

497.729,68

10.658,79

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd.

5

00.04

225.804,89

230.463,68

4.658,79

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.05

1.969,00

3.540,00

1.571,00

Impozit pe profit (rd.8)

7

01.02

1.969,00

3.540,00

1.571,00

Impozit pe profit de la agenți economici

8

01.02.01

1.969,00

3.540,00

1.571,00

Â1.2. IMPOZIT PE VENIT, PrOfIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

9

00.06

219.835,89

222.923,68

3.087,79

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12)

10

04.02

219.835,89

222.923,68

3.087,79

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

218.885,89

221.973,68

3.087,79

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor

12

04.02.04

950,00

950,00

0,00

Â1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAP

13

00.07

4.000,00

4.000,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15)

14

05.02

4.000,00

4.000,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

15

05.02.50

4.000,00

4.000,00

0,00

Â2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17)

16

00.08

180,00

180,00

0,00

Impozit pe salarii - total (rd.18)

17

06.02

180,00

180,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii *)

18

06.02.02

180,00

180,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20)

19

00.09

87.781,00

87.781,00

0,00

Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24)

20

07.02

87.781,00

87.781,00

0,00

Impozit pe cladiri

21

07.02.01

56.000,00

56.000,00

0,00

Impozit pe terenuri

22

07.02.02

7.800,00

7.800,00

0,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarial

23

07.02.03

18.881,00

18.881,00

0,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

24

07.02.50

5.100,00

5.100,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38)

25

00.10

172.067,00

178.067,00

6.000,00

Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32)

26

11.02

158.497,00

164.497,00

6.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru actiuni tran

27

11.02.01

0,00

Sume defalcate din taxa finantarea cheltuielilor descentralizate

28

11.02.02

120.162,00

120.162,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele

centralizate de producere și distribuție a energiei termice

30

11.02.04

38.000,00

44.000,00

6.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

32

11.02.06

335,00

335,00

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34)

33

12.02

400,00

400,00

0,00

Taxe hoteliere

34

12.02.07

400,00

400,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (rd.36+37)

35

15.02

500,00

500,00

0,00

Impozit pe spectacole

36

15.02.01

200,00

200,00

0,00

Alte taxe pe servicii specifice

37

15.02.50

300,00

300,00

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

38

16.02

12.670,00

12.670,00

0,00

Impozit asupra mijloacelor de transport

39

16.02.02

8.120,00

8.120,00

0,00

Taxe si taprife pentru eliberarea ,de licente si autorizatii de function

a 40

16.02.03

50,00

50,00

0,00

pe desfasurare de activitati

41

16.02.50

4.500,00

4.500,00

0,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43)

42

00.11

1.238,00

1.238,00

0,00

Alte impozite si taxe fiscale (rd.44)

43

18.02

1.238,00

1.238,00

0,00

Alte impozite si taxe

44

18.02.50

1.238,00

1.238,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55)

45

00.12

53.508,73

53.606,73

98,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53)

46

00.13

29.810,35

29.810,35

0,00

Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52)

47

30.02

29.785,35

29.785,35

0,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si com

48

30.02.01

6.457,56

6.457,56

0,00

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

49

30.02.03

14.127,47

14.127,47

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

50

30.02.05

6.710,00

6.710,00

0,00

Venituri din dividende

51

30.02.08

0,00

Alte venituri din proprietate

52

30.02.50

2.490,32

2.490,32

0,00

Venituri din dobanzi (rd.54)

53

31.02

25,00

25,00

0,00

Alte venituri din dobanzi

54

31.02.03

25,00

25,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75)

55

00.14

23.698,38

23.796,38

98,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63)

56

33.02

172,64

172,64

0,00

Venituri din prestari de servicii

57

33.02.08

10,00

10,00

0,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea c

o 58

33.02.10

0,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor socia

59

33.02.12

150,00

150,00

0,00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

60

33.02.24

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unității

61

33.02.27

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si desp

62

33.02.28

12,64

12,64

0,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

63

33.02.50

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66)

64

34.02

12.500,00

12.500,00

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

65

34.02.02

2.500,00

2.500,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

66

34.02.50

10.000,00

10.000,00

0,00

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71)

67

35.02

9.674,27

9.674,27

0,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor le

g 68

35.02.01

7.669,27

7.669,27

0,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a decla

69

35.02.02

0,00

0,00

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

70

35.02.03

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

71

35.05.50

2.005,00

2.005,00

0,00

Diverse venituri (rd.73+74)

72

36.02

927,69

927,69

0,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

73

36.02.05

0,00

Alte venituri

74

36.02.50

927,69

927,69

0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77)

75

37.02

423,78

521,78

98,00

Donatii si sponsorizari

76

37.02.01

423,78

521,78

98,00

Alte transferuri voluntare

77

37.02.50

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79)

78

00.15

5.650,71

5.650,71

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83)

79

39.02

5.650,71

5.650,71

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

80

39.02.01

296,71

296,71

0,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

81

39.02.03

354,00

354,00

0,00

Venituri din privatizare

82

39.02.04

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

83

39.02.07

5.000,00

5.000,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.85)

84

00.16

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursarea imprupmuturilor apcordate (rd.86 la rd.88)

85

40.02

0,00

0,00

0,00

institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

86

40.02.06

0,00

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si j

87

40.02.07

0,00

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

88

40.02.50

0,00

IV. SUBVENȚII (rd.90)

89

00.17

26.055,58

27.422,79

1.367,21

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

90

00.18

26.055,58

27.422,79

1.367,21

Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101)

91

42.02

26.055,58

27.422,79

1.367,21

A. De capital (rd.93 la rd.100)

92

00.19

25.980,58

27.347,79

1.367,21

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

93

42.02.01

0,00

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

-9U

42.02.03

0,00

0,00

0,00

Aeroporturi de interes local

95

42.02.04

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

96

42.02.05

0,00

Reabilitare termica

97

42.02.12

158,00

158,00

Finanțarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preu

99

42.02.14

9.711,00

10.811,00

1.100,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combus

42.02.32

14.383,00

14.383,00

0,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

1.775,00

1.775,00

0,00

Ajutor pentru incalzirea locuintei

42.02.34

55,79

55,79

0,00

Sub.pt.trusou nou nascuti

42.02.36

55,79

165,00

109,21

B. Curente (rd.102 la rd.104)

101

00.20

75,00

75,00

0,00

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

102

42.02.21

75,00

75,00

0,00

Subventii primite din Fondul de Interventie

103

42.02.28

0,00

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

104

42.02.29

0,00

Subventii de la alte administratii (rd.106 la rd.109)

105

43.02

0,00

0,00

0,00

Subventții primite dge la bugetele copnsiliilorșjudetjene pentrgu protec

106

43.02.01

0,00

locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară aSufobrvteindtiiepmrimunitceade la alte bugete locale pentru instituiile de

107

43.02.04

0,00

asistentța spociala pentru pegrsoanele cu handicap ș j ț

108

43.02.07

0,00

pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

109

43.02.08

0,00

110

0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+471)

111

49.02

572.285,91

584.409,91

12.124,00

CHELTUIELI CURENTE

112

01

456.971,45

463.966,25

6.994,80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+250+267+

113

10

175.667,72

175.366,93

-300,79

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.175+193+237+251+268+307+33

1 114

20

156.994,56

164.290,15

7.295,59

TITLUL III DOBANZI (rd.218)

115

30

14.497,00

14.497,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219)

116

30.01

8.166,00

8.166,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220)

117

30.02

2.451,00

2.451,00

0,00

Alte dobanzi (rd.221)

118

30.03

3.880,00

3.880,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538)

119

40

89.383,00

89.383,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif (rd.49

9 120

40.03

89.383,00

89.383,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194)

121

50

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.

122

50.04

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

123

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.177+197+226+270+309+333+372+408+

124

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre instituții publice (rd.178+198+271+33

125

51.01.01

0,00

0,00

0,00

Actiuni de sanatate (rd.310)

126

51.01.03

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru fina

127

51.01.14

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asi

128

51.01.15

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate (rd.199)

129

51.01.24

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+446+476+5

130

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne.(rd.273+336+375+411+447+477+504+54

4 131

55.01

0,00

0,00

0,00

Programe cu finantare rambursabila (rd.376)

132

55.01.03

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE (rd.377+448)

133

55.01.08

0,00

0,00

0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comercial

134

55.01.12

0,00

0,00

0,00

Programe de dezvoltare (rd.477)

135

55.01.13

0,00

0,00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574)

136

55.01.15

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+413

137

55.01.18

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379)

138

57

19.076,04

19.076,04

0,00

Ajutoare sociale (rd.276+312+380)

139

57.02

19.076,04

19.076,04

0,00

Ajutoare sociale in numerar (rd.381)

140

57.02.01

18.563,30

18.563,30

0,00

Ajutoare sociale in natura (rd,277+313)

141

57.02.02

512,74

512,74

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576)

142

59

1.353,13

1.353,13

0,00

Burse (rd.279)

143

59.01

353,13

353,13

0,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale (rd.

144

59.02

0,00

0,00

0,00

Asociatii si fundatii (rd.280+339+383)

145

59.11

0,00

0,00

0,00

Sustinerea cultelor (rd.340)

146

59.12

0,00

0,00

0,00

Despagubiri Civile

147

59,17

1.000,00

1.000,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179+200+238+252+281+314+34

148

70

102.750,46

108.262,46

5.512,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180+201+239+253+282+315

149

71

102.750,46

108.262,46

5.512,00

Active fixe (rd.181+202+240+254+283+316+344+386+416+453

+ 150

71.01

102.750,46

108.262,46

5.512,00

Construcții(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+417+

151

71.01.01

69.379,80

73.043,80

3.664,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport(rd.183+204+242+256+285+318+346+388+418+455+4 84+510+551+582)

152

71.01.02

4.831,20

5.331,20

500,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale(184+205+

2 153

71.01.03

12.423,26

12.423,26

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.185+206+244+

154

71.01.30

16.116,20

17.464,20

1.348,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.4211+458+544)

155

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.422+459+555)

156

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

157

72.01.01

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585)

158

79

12.564,00

12.564,00

0,00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586)

159

80

0,00

0,00

0,00

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati f

160

80.03

0,00

0,00

0,00

Alte imprumuturi (rd.588)

161

80.30

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462)

162

81

12.564,00

12.564,00

0,00

Rambursari de credite externe (rd.209+426+463)

163

81.01

8.964,00

8.964,00

0,00

Rambursari de credite interne (rd.210+427+464)

164

81.02

3.600,00

3.600,00

0,00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532)

165

90

0,00

0,00

0,00

Rezerve (rd.597)

166

91.01

0,00

0,00

0,00

Excedent (rd.598)

167

92.01

0,00

0,00

0,00

Deficit (rd.599)

168

93.01

0,00

0,00

0,00

169

0,00

170

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223+248)

171

50.02

68.457,88

67.660,17

-797,71

Autoritati publice si acțiuni externe (rd.187)

172

51.02

42.951,56

42.153,85

-797,71

CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176)

173

01

37.833,35

37.035,64

-797,71

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

174

10

22.598,38

22.114,59

-483,79

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

175

20

14.234,97

13.921,05

-313,92

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI P

176

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

177

59

1.000,00

1.000,00

0,00

Despagubiri Civile

178

59,17

1.000,00

1.000,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180)

179

70

5.118,21

5.118,21

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181)

180

71

5.118,21

5.118,21

0,00

Active fixe(rd.182 la 185)

181

71.01

5.118,21

5.118,21

0,00

Construcții

182

71.01.01

981,00

981,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

183

71.01.02

200,00

200,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

184

71.01.03

3.342,21

3.342,21

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

185

71.01.30

595,00

595,00

0,00

Din total capitol:

186

0,00

Autoritati executive si legislative (rd.188)

187

51.02.01

42.951,56

42.153,85

-797,71

Autorități executive

188

51.02.01.03

37.458,88

37.608,88

150,00

Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

189

51.02.01.03.01

5.492,68

4.544,97

-947,71

Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216)

190

54.02

11.009,32

11.009,32

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 + rd.196)

191

01

6.177,95

6.177,95

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

192

10

2.480,37

2.480,37

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

193

20

3.697,58

3.697,58

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195)

194

50

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

195

50.04

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI P

196

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.198+199)

197

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

198

51.01.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

199

51.01.24

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201)

200

70

343,37

343,37

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202)

201

71

343,37

343,37

0,00

Active fixe (rd.203 la 206)

202

71.01

343,37

343,37

0,00

Construcții

203

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

204

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

205

71.01.03

343,37

343,37

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

206

71.01.30

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208)

207

79

4.488,00

4.488,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210)

208

81

4.488,00

4.488,00

0,00

Rambursari de credite externe

209

81.01

4.488,00

4.488,00

0,00

Rambursari de credite interne

210

81.02

0,00

Din total capitol:

211

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

212

54.02.05

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garan

213

54.02.06

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe,

214

54.02.07

4.488,00

4.488,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

215

54.02.10

4.849,70

4.849,70

0,00

Alte servicii publice generale

216

54.02.50

1.671,62

1.671,62

0,00

217

0,00

Dobanzi (rd.219 la 221)

218

55.02

14.497,00

14.497,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne

219

30,01

8.166,00

8.166,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe

220

30.02

2.451,00

2.451,00

0,00

Alte dobanzi

221

30.03

3.880,00

3.880,00

0,00

222

0,00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale admin

223

56.02

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd. 225)

224

01

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI P

225

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.227+228)

226

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru fina

227

51.01.14

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asi

228

51.01.15

0,00

Din total capitol:

229

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea

230

56.02.06

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta

231

56.02.07

0,00

232

0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATION

233

59.02

15.870,61

15.486,81

-383,80

Aparare (rd.246)

234

60.02

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.236+237)

235

01

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

236

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

237

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.239)

238

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.240)

239

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.241 la 244)

240

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

241

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

242

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

243

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

244

71.01.30

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

245

0,00

Aparare nationala

246

60.02.02

0,00

0,00

0,00

247

0,00

Ordine publica si siguranța nationala (rd.260+262)

248

61.02

15.870,61

15.486,81

-383,80

CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251)

249

01

13.295,41

13.295,41

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

250

10

8.111,81

8.111,81

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

251

20

5.183,60

5.183,60

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253)

252

70

2.575,20

2.191,40

-383,80

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254)

253

71

2.575,20

2.191,40

-383,80

Active fixe(rd.255 la 258)

254

71.01

2.575,20

2.191,40

-383,80

Construcții

255

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

256

71.01.02

35,20

35,20

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

257

71.01.03

2.000,00

2.000,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

258

71.01.30

540,00

156,20

-383,80

Din total capitol:

259

0,00

Ordine publica (rd.261)

260

61.02.03

15.129,41

14.745,61

-383,80

Politie comunitara

261

61.02.03.04

15.129,41

14.745,61

-383,80

Protectie civila

262

61.02.08

741,20

741,20

0,00

263

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3040+328

264

64.02

244.319,22

246.632,22

2.313,00

Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302)

265

65.02

162.051,44

162.405,44

354,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278)

266

01

147.265,99

147.265,99

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

267

10

111.961,00

111.961,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

268

20

34.439,12

34.439,12

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI P

269

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.271)

270

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

271

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273)

272

55

0,00

0,00

0,00

162.051,44

162.051,44

A. Transferuri interne.(rd.274)

273

55.01

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

274

55.01.18

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.276)

275

57

512,74

512,74

0,00

Ajutoare sociale (rd.277)

276

57.02

512,74

512,74

0,00

Ajutoare sociale in natura

277

57.02.02

512,74

512,74

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280)

278

59

353,13

353,13

0,00

Burse

279

59.01

353,13

353,13

0,00

Asociații și fundații

280

59.11

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282)

281

70

14.785,45

15.139,45

354,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283)

282

71

14.785,45

15.139,45

354,00

Active fixe(rd.284 la 287)

283

71.01

14.785,45

15.139,45

354,00

Construcții

284

71.01.01

13.249,00

13.853,00

604,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

285

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

286

71.01.03

755,25

755,25

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

287

71.01.30

781,20

531,20

-250,00

Din total capitol:

288

0,00

Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291)

289

65.02.03

65.368,71

64.922,71

-446,00

Învatamânt prescolar

290

65.02.03.01

21.205,23

21.305,23

100,00

Învatamânt primar

291

65.02.03.02

44.163,48

43.617,48

-546,00

Învatamânt secundar (rd.293 la 296)

292

65.02.04

96.682,73

97.482,73

800,00

Învatamânt secundar inferior

293

65.02.04.01

0,00

Învatamânt secundar superior

294

65.02.04.02

73.256,57

74.056,57

800,00

Invatamant profesional

295

65.02.04.03

23.426,16

23.426,16

0,00

Învatamânt postliceal

296

65.02.05

0,00

Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd. 298)

297

65.02.07

0,00

0,00

0,00

Învatamânt special

298

65.02.07.04

0,00

Servicii auxiliare pentru educatie (rd.300+301)

299

65.02.11

0,00

Internate si cantine pentru elevi

300

65.02.11.03

0,00

Alte servicii auxiliare

301

65.02.11.30

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

302

65.02.50

0,00

303

0,00

Sanatate (rd.322+324)

304

66.02

9.246,80

9.246,80

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311)

305

01

7.153,80

7.153,80

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

306

10

2.567,80

2.567,80

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

307

20

4.586,00

4.586,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI P

308

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.310)

309

51.01

0,00

0,00

0,00

Acțiuni de sănătate

310

51.01.03

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312)

311

57

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (rd.313)

312

57.02

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in natura

313

57.02.02

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315)

314

70

2.093,00

2.093,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316)

315

71

2.093,00

2.093,00

0,00

Active fixe(rd.317 la 320)

316

71.01

2.093,00

2.093,00

0,00

Construcții

317

71.01.01

1.130,00

1.130,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

318

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

319

71.01.03

250,00

250,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

320

71.01.30

713,00

713,00

0,00

Din total capitol:

321

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323)

322

66.02.06

6.343,00

6.343,00

0,00

Spitale generale

323

66.02.06.01

6.343,00

6.343,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326)

324

66.02.50

2.903,80

2.903,80

0,00

Crese

325

66.02.50.03

2.903,80

2.903,80

0,00

Alte institutii si actiuni sanitare

326

66.02.50.50

0,00

0,00

0,00

327

0,00

Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365)

328

67.02

29.911,78

31.687,78

1.776,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+348)

329

01

26.420,68

28.196,68

1.776,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

330

10

9.532,00

9.532,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

331

20

16.888,68

18.664,68

1.776,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI P

332

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.334)

333

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

334

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336)

335

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne.(rd.337)

336

55.01

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

337

55.01.18

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341)

338

59

0,00

0,00

0,00

Asociații și fundații

339

59.11

0,00

Susținerea cultelor

9

340

59.12

0,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

341

59.15

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343)

342

70

3.491,10

3.514,90

23,80

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344)

343

71

3.491,10

3.514,90

23,80

Active fixe (rd.345 la 348)

344

71.01

3.491,10

3.514,90

23,80

Construcții

345

71.01.01

586,10

866,10

280,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

346

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

347

71.01.03

1.205,00

1.205,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

348

71.01.30

1.700,00

1.443,80

-256,20

Din total capitol:

349

0,00

Servicii culturale (rd.351 la 359)

350

67.02.03

14.801,00

14.804,00

3,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

351

67.02.03.02

0,00

Muzee

352

67.02.03.03

0,00

Institutii publice de spectacole si concerte

353

67.02.03.04

12.537,00

12.537,00

0,00

Scoli populare de arta si meserii

354

67.02.03.05

0,00

Case de cultura

355

67.02.03.06

2.264,00

2.267,00

3,00

Camine culturale

356

67.02.03.07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

357

67.02.03.08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

358

67.02.03.12

0,00

Alte servicii culturale

359

67.02.03.30

0,00

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363)

360

67.02.05

14.245,78

15.843,78

1.598,00

Sport

361

67.02.05.01

1.811,10

1.811,10

0,00

Tineret

362

67.02.05.02

200,00

200,00

0,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

363

67.02.05.03

12.234,68

13.832,68

1.598,00

Servicii religioase

364

67.02.06

100,00

100,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

365

67.02.50

765,00

940,00

175,00

366

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+397+400

367

68.02

43.109,20

43.292,20

183,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382)

368

01

42.377,27

42.560,27

183,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

369

10

15.374,26

15.557,26

183,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

370

20

8.439,71

8.439,71

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI P

371

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.373)

372

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

373

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375)

374

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne.(rd.376 la 378)

375

55.01

0,00

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabilă

376

55.01.03

0,00

Programe PHARE

377

55.01.08

0,00

Alte transferuri curente interne

378

55.01.18

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380)

379

57

18.563,30

18.563,30

0,00

Ajutoare sociale (rd.381)

380

57.02

18.563,30

18.563,30

0,00

Ajutoare sociale in numerar

381

57.02.01

18.563,30

18.563,30

0,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383)

382

59

0,00

0,00

0,00

Asociații și fundații

383

59.11

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385)

384

70

731,93

731,93

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386)

385

71

731,93

731,93

0,00

Active fixe(rd.387 la 390)

386

71.01

731,93

731,93

0,00

Construcții

387

71.01.01

97,93

97,93

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

388

71.01.02

182,00

182,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

389

71.01.03

100,00

100,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

390

71.01.30

352,00

352,00

0,00

Din total capitol:

391

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

392

68.02.04

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394)

393

68.02.05

1.286,08

1.462,08

176,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

394

68.02.05.02

1.286,08

1.462,08

176,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

395

68.02.06

5.340,90

5.347,90

7,00

Ajutoare pentru locuinte

396

68.02.10

0,00

Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399)

397

68.02.15

27.470,63

27.470,63

0,00

Ajutor social

398

68.02.15.01

24.659,71

24.659,71

0,00

Cantine de ajutor social

399

68.02.15.02

2.810,92

2.810,92

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

400

68.02.50

9.011,59

9.011,59

0,00

401

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, Ml

402

69.02

61.577,47

65.661,98

4.084,51

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4355 la 4

403

70.02

49.022,47

53.106,98

4.084,51

CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410)

404

01

20.657,20

24.740,71

4.083,51

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

405

10

2.804,30

2.804,30

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

406

20

17.852,90

21.936,41

4.083,51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI P

407

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.409)

408

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

409

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411)

410

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne.(rd.412+413)

411

55.01

0,00

0,00

0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comercial

412

55.01.12

0,00

Alte transferuri curente interne

413

55.01.18

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421)

414

70

20.289,27

20.649,27

360,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416)

415

71

20.289,27

20.649,27

360,00

Active fixe (rd.417 la 420)

416

71.01

20.289,27

20.649,27

360,00

Construcții

417

71.01.01

9.311,84

9.311,84

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

418

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

419

71.01.03

2.302,43

2.302,43

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

420

71.01.30

8.675,00

9.035,00

360,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422)

421

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.423)

422

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

423

72.01.01

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.425)

424

79

8.076,00

8.076,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427)

425

81

8.076,00

8.076,00

0,00

Rambursari de credite externe

426

81.01

4.476,00

4.476,00

0,00

Rambursari de credite interne

427

81.02

3.600,00

3.600,00

0,00

Din total capitol:

428

0,00

Locuințe (rd.430+431)

429

70.02.03

8.270,20

8.270,20

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte

430

70.02.03.01

1.107,00

1.107,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

431

70.02.03.30

7.163,20

7.163,20

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434)

432

70.02.05

7.975,00

10.975,00

3.000,00

Alimentare cu apa

433

70.02.05.01

7.975,00

10.975,00

3.000,00

Amenajari hidrotehnice

434

70.02.05.02

0,00

Iluminat public si electrificari rurale

435

70.02.06

7.959,00

7.959,00

0,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

436

70.02.07

150,00

150,00

0,00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comu

437

70.02.50

24.668,27

25.752,78

1.084,51

438

0,00

Protecția mediului (rd.466+469)

439

74.02

12.555,00

12.555,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446)

440

01

12.150,00

12.150,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

441

10

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

442

20

12.150,00

12.150,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI P

443

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.445)

444

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

445

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447)

446

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne. (rd.448 la 450)

447

55.01

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE

448

55.01.08

0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comercial

449

55.01.12

0,00

Alte transferuri curente interne

450

55.01.18

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458)

451

70

405,00

405,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453)

452

71

405,00

405,00

0,00

Active fixe (rd.454 la 457)

453

71.01

405,00

405,00

0,00

Construcții

454

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

455

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

456

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

457

71.01.30

405,00

405,00

0,00

Din total capitol:

465

0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468)

466

74.02.05

12.255,00

12.255,00

0,00

Salubritate

467

74.02.05.01

10.805,00

10.805,00

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

468

74.02.05.02

1.450,00

1.450,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

469

74.02.06

300,00

300,00

0,00

470

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+534+566)

471

79.02

182.060,73

188.968,73

6.908,00

Combustibili si energie (rd.514 la 516)

494

81.02

103.448,00

108.606,00

5.158,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503)

495

01

64.383,00

64.383,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

496

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

497

20

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (rd.499)

498

40

64.383,00

64.383,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

499

40.03

64.383,00

64.383,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI P

500

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.502)

501

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

502

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504)

503

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne (rd.505)

504

55.01

0,00

0,00

0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comercial

505

55.01.12

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507)

506

70

39.065,00

44.223,00

5.158,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508)

507

71

39.065,00

44.223,00

5.158,00

Active fixe(rd.509 la 512)

508

71.01

39.065,00

44.223,00

5.158,00

Construcții

509

71.01.01

39.000,00

44.000,00

5.000,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

510

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

511

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

512

71.01.30

65,00

223,00

158,00

Din total capitol:

513

0,00

Energie termica

514

81.02.06

103.448,00

108.606,00

5.158,00

Alti combustibili

515

81.02.07

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

516

81.02.50

0,00

517

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.530)

518

83.02

359,80

359,80

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521)

519

01

359,80

359,80

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

520

10

237,80

237,80

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

521

20

122,00

122,00

0,00

Agricultura (rd.531+532)

530

83.02.03

359,80

359,80

0,00

Protectia plantelor si carantina fitosanitara

531

83.02.03.03

359,80

359,80

0,00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

532

83.02.03.30

0,00

533

0,00

Transporturi (rd.558+562+564)

534

84.02

78.252,93

80.002,93

1.750,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543)

535

01

64.400,00

66.150,00

1.750,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

536

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

537

20

39.400,00

41.150,00

1.750,00

TITLUL IV SUBVENTII (rd.539)

538

40

25.000,00

25.000,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

539

40.03

25.000,00

25.000,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI P

540

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.542)

541

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

542

51,01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544)

543

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne.(rd.545+5460)

544

55.01

0,00

0,00

0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comercial

545

55.01.12

0,00

Alte transferuri curente interne

546

55.01.18

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554)

547

70

13.852,93

13.852,93

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549

548

71

13.852,93

13.852,93

0,00

Active fixe RD. 558 la 553)

549

71.01

13.852,93

13.852,93

0,00

Construcții

550

71.01.01

5.023,93

2.803,93

-2.220,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

551

71.01.02

4.414,00

4.914,00

500,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

552

71.01.03

2.125,00

2.125,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

553

71.01.30

2.290,00

4.010,00

1.720,00

Transport rutier (rd.559 la 561)

558

84.02.03

74.338,93

76.088,93

1.750,00

Drumuri si poduri

559

84.02.03.01

0,00

Transport în comun

560

84.02.03.02

32.975,50

32.975,50

0,00

Strazi

561

84.02.03.03

41.363,43

43.113,43

1.750,00

Transport aerian (rd.563)

562

84.02.06

0,00

0,00

0,00

Aviatia civila

563

84.02.06.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

564

84.02.50

3.914,00

3.914,00

0,00

565

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

596

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

597

97.02

0,00

EXCEDENT

598

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

599

99.02

0,00

DIRECTOR ECONOMIC,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu


PRIMARIA MUNICIPIULUI

TIMISOARA


DIRECTIA ECONOMICA

SERVICIUL BUGET INVESTITII

Nr.___________________________


APROBAT P R I M A R


Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU


privind rectificarea bugetului local

1             •   •   • i • rri •     •

al municipiului Timisoara

Avand in vedere :

- Adresa nr. 19085/27.08.2005 a Directiei Generale a Finantelor Publice Timis privind repartizarea unor sume defalcate din TVA art. 11.02.04 pentru sistemele centralizate de producere si distributie a energiei termice, pe anul 2007, in valoare de 6000 mii lei,

- Adresa nr. 387/19.02.2006 a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind “Programul de actiuni pe anul 2007 pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit” prin care s-a alocat municipiului Timisoara suma de 157 mii lei (art.42.02.12),

- Adresa nr. 1127/10.09.2007 a Directiei Fiscale prin care se rectifica bugetul prin diminuare cu suma de 947,72 mii lei ca urmare a economiilor realizate atat la cheltuieli de personal cat si la cheltuieli materiale,

- Adresa nr. 19879/06.09.2007 privind suplimentarea cheltuielilor materiale la cap.51.02.01 “Autoritati executive” cu suma de 150 mii lei

- Adresa nr. 19835/05.08.2007 a Directiei Patrimoniu si adresa nr. F.N. / 10.09.2007 privind rectificarea programului de investitii invatamant conform anexa investitii,

- Adresa nr. 20099/10.09.20007 a Infocentrului Turistic Timisoara prin care se solicita transferul sumei de 5 mii RON din agenda culturala a Casei de Cultura in agenda culturala a Directiei Dezvoltare.

- Adresa nr. 528/24.07.20007 a Casei de Cultura privind rectificarea art. 20.13 suplimentare cu 8 mii lei si diminuarea art. 20.30 - cu aceeași suma,

  • -  Adresa nr. 18036/09.08.2007 a Directiei de Mediu privind suplimentarea subcap. 67.05.02 “Intretinere gradini” cu suma de 1500 mii lei ca urmare a necesitatii intretinerii spatiilor verzi prin lucrari de irigare/udare a plantatiilor nou infiintate, investitie taieri de corectie si defrisare arbori si alte lucrari,

  • -  Adresa nr. 26115/20.12.2006 privind suplimentarea bugetului cu suma de 98 mii lei ca urmare a donatiilor reportate pentru activitatea de spatii verzi si adresa nr. 18036/09.08.2007 a Directiei de Mediu privind rectificarea obiectivelor de investitii conform anexa,

- Adresa nr. 19885/06.09.2007 a Biroului Relatii Pulice privind suplimentarea subcap. 67.02.50 “Activitati culturale” cu suma de 170 mii lei pentru pregatirea sarbatorilor de iarna - 100 mii lei si 70 mii lei pentru organizarea Festivalului Dramaturgiei, spectacolul Pestera Romanesti si Congresul International “Identitatea culturala a tuturor romanilor”

- Adresa nr. 19267/29.08.2007 a Caminului de Pensionari privind suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 176 mii lei pentru plata “indemnizatiei de dispozitiv” castigate in instanta conform Deciziei Civile nr. 433/23.05.2007,

- Adresa nr. 16350/17.07.2007 a Societatii Romane Speranta privind suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 7 mii lei,

- Adresa nr. 20412/12.09.2007 si 20413 a Serviciului Energetic privind rectificarea obiectivelor de investitii conform anexa lista investitii,

- Adresa nr. 20018/07.09.2007 a Biroului Programe Europene privind includerea in buget conform HCL nr. 319/31.07.2007 a obligatiilor privind participarea Municipiului Timisoara in calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei “Automotivest” cu suma de 1 mii lei,

- Adresa nr. 19546//03.09.2007 a Serviciului energetic privind includerea la cap. 81.02 “Energiei termicre” a sumei de 158 mii lei pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit” respectiv studii de fezabilitate si proiecte tehnice de executie,

- Adresa nr. 16594/19.07.2007 si adresa nr. F.N./14.09.2007 a RATT privind rectificarea obiectivelor de investitii la cap. 84.02.03.02 “Transpot” conform anexa investitii,

- Adresa nr. 20238/1.09.2007 a Directiei Drumuri si Transporturi privind rectificarea obiectivelor de investitii la 84.02.03.03 “Strazi” conform anexa investitii,

- Adresa nr. 20370/12.09.2007 a SC AQUATIM privind constituirea fondului de rezerva MRD cap. 70.02 « Servicii si dezvoltare publica »

Astfel bugetul prezinta influente dupa cum urmeaza :

- mii RON -

Cap.

Total venituri

Buget rectificat Iulie 2007

Buget rectificat

Martie 2007

Influente

Total venituri

572.285,91

584.409,91

12.124

Impozit profit

1.969

3.540

1.571

Cote defalcate din impozitul pe venit

218.885,89

221.973,68

3.087,79

Sume defalcate din TVA pentru sistemele centralizate din nergia termica

38.000

44.000

6.000

Donatii si sponsorizari

423,78

521,78

98

Reabilitare termica

-

158

158

Finantarea cheltuielilor de capital ale

unitatilor de invatamant

9.711

10.811

1.100

Subventii pentru trusou nou nascuti

55,79

165

109,21

Total cheltuieli

572.285,91

584.409,91

12.124

Autoritati executive

42.951,56

42.153,85

-797,71

Ordine publica

15.129,41

14.745,61

-383,80

Invatamant

162.051,43

162.405,44

354,01

Servicii culturale

29.911,78

31.687,78

1.776

Asistenta sociala

43.109,2

43.292,2

183

Servicii si dezvoltare publica din care :

61.577,47

65.661,98

4.084,51

- Alimentare cu apa

7.975

10.975

3.000

- Alte servicii

24.668,27

25.752,78

1.084,51

Energie termica

103.448

108.606

5.158

Strazi

41.363,43

43.113,43

1.750

In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale art.19 si 45 alin.1 si 2 precum si Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala (actualizata) art.36 alin.4 lit.”a” , art.45 si 63 alin.1 lit.”c” si alin.4 lit.”b”, Legea nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007, Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice propune modificarea la :

o Anexa 1 - bugetul local pe anul 2007

o Anexa 2 - program de investiții finantat din bugetul local si credite

DIRECTOR EXECUTIV


SEF SERVICIU BUGET INVESTITII

AVIZAT JURIDIC,