Hotărârea nr. 322/2007

322/03.08.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "SPAŢII DE DEPOZITARE, SERVICII ŞI COMERŢ", Timişoara teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, km. 6 +500, dreapta
Hotararea Consiliului Local 322/03.08.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "SPAŢII DE DEPOZITARE, SERVICII ŞI COMERŢ", Timişoara teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, km. 6 +500, dreapta


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.- U22007-003257/06.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "SPAŢII DE DEPOZITARE, SERVICII ŞI COMERŢ", Timişoara teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, km. 6 +500, dreapta, având ca beneficiar pe SC Tomis SA Constanta, întocmit conform Proiectului nr. 42/2006, realizat de SC Porime Construct Srl, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+3E pentru spatii comerciale şi P+7E pentru 3 corpuri destinate spaţiilor pentru birouri ( corp 7,8 şi 9), sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto se va realiza de pe o bretea colectoare, care se va descarca în giraţia propusa din DN 69 şi şoseaua de centura, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 55 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2, spaţii verzi de minim 20 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F.nr. 129224 Timişoara, nr. cadastral Cc 274/1/1, în suprafaţă de 71.700 mp, C.F. nr. 129225 Timişoara, nr. cadastral Cc 274/1/2, în suprafaţă de 56.400 mp, C.F. nr. 143889 Timişoara, nr. cadastral A 274/1/3, arabil extravilan în suprafaţă de 41.000 mp, C.F. nr. 129537 Timişoara, nr. cadastral A 274/1/4, arabil extravilan în suprafaţă de 41.600 mp, C.F. nr. 141776 Timişoara, nr. cadastral A 274/1/5, arabil extravilan în suprafaţă de 18.700 mp, C.F. nr. 131399 Timişoara, nr. cadastral A 274/1/6, arabil extravilan în suprafaţă de 17.000 mp, C.F. nr. 130706 Timişoara, nr. cadastral A 274/1/7, arabil extravilan în suprafaţă de 17.500 mp, C.F. nr. 130705 Timişoara, nr. cadastral A 282/1/a, arabil extravilan în suprafaţă de 22.925 mp, C.F. nr. 131406 Timişoara, nr. cadastral A 282/1/b, arabil extravilan în suprafaţă de 22.925 mp, C.F. nr. 131407 Timişoara, nr. cadastral A 282/1/c, arabil extravilan în suprafaţă de 22.925 mp, C.F. nr. 131408 Timişoara, nr. cadastral A 282/1/d, arabil extravilan în suprafaţă de 22.925 mp, C.F. nr. 137966 Timişoara, nr. cadastral A 260/1/1/1, arabil extravilan în suprafaţă de 400 mp, A 260/1/2/1, arabil extravilan în suprafaţă de 6.100 mp, A 265/1/1/1/1, arabil extravilan în suprafaţă de 25.000 mp, F 261/1/1/1, fâneaţă extravilan în suprafaţă de 8.400 mp şi este proprietatea firmei S.C. Tomis S.A. Constanţa.

Art. 4: Reţelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: Eliberarea autorizatiei de construire se va realiza doar dupa reglementarea juridica a suprafetelor de teren afectate de drumuri.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului SC Tomis SA Constanta ;
-Proiectantului SC Porime Construct SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ DANIEL URSU VASI CĂLIN VASILE SMARANDA POPA RADOVAN HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM serviCiul PLANIFICARE URBANĂ

Nr.U22007-003257/06.07.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “SPAȚII DE DEPOZITARE, SERVICII ȘI COMERȚ”, Timișoara teritoriul extravilan,

DN 69 Timișoara - Arad, km. 6 +500, dreapta;

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22007-003257/14.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “SPAȚII DE DEPOZITARE, SERVICII ȘI COMERȚ”, Timișoara, teritoriul extravilan, DN 69 Timișoara - Arad, km. 6 +500, dreapta;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 510/02.02.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic Zonal “SPAȚII DE DEPOZITARE, SERVICII ȘI COMERȚ”, Timișoara, teritoriul extravilan, DN 69 Timișoara - Arad, km. 6 +500, dreapta;

Documentația este elaborată de proiectantul S.C. PORIME Construct S.R.L., proiect nr. 42/2006, la cererea beneficiarului S.C. TOMIS S.A. Constanța.

Terenul studiat este situat la nord de municipiul Timișoara, în teritoriul extravilan, pe Calea Aradului - DN 69 Timișoara - Arad, la km. 6+500 dreapta.

Zona studiată face parte din extravilanul municipiului Timișoara, în teritoriul administrativ, pentru care se aplică prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timișoara. Reglementările din acest plan urbanistic zonal se încadrează în cele ale P.A.T. Timișoara. Din punct de vedere al zonificării funcționale prezenta documentație se încadrează și în prevederile Planului Urbanistic Zonal Director Timișoara Nord.

Terenul studiat, în suprafață totală de 395.500 mp. este înscris în C.F. nr. 129224 Timișoara, nr. cadastral Cc 274/1/1, în suprafață de 71.700 mp, C.F. nr. 129225 Timișoara, nr. cadastral Cc 274/1/2, în suprafață de 56.400 mp, C.F. nr. 143889 Timișoara, nr. cadastral A 274/1/3, arabil extravilan în suprafață de 41.000 mp, C.F. nr. 129537 Timișoara, nr. cadastral A 274/1/4, arabil extravilan în suprafață de 41.600 mp, C.F. nr. 141776 Timișoara, nr. cadastral A 274/1/5, arabil extravilan în suprafață de 18.700 mp, C.F. nr. 131399 Timișoara, nr. cadastral A 274/1/6, arabil extravilan în suprafață de 17.000 mp, C.F. nr. 130706 Timișoara, nr. cadastral A 274/1/7, arabil extravilan în suprafață de 17.500 mp, C.F. nr. 130705 Timișoara, nr. cadastral A 282/1/a, arabil extravilan în suprafață de 22.925 mp, C.F. nr. 131406 Timișoara, nr. cadastral A 282/1/b, arabil extravilan în suprafață de 22.925 mp, C.F. nr. 131407 Timișoara, nr. cadastral A 282/1/c, arabil extravilan în suprafață de 22.925 mp, C.F. nr. 131408 Timișoara, nr. cadastral A 282/1/d, arabil extravilan în suprafață de 22.925 mp, C.F. nr. 137966 Timișoara, nr. cadastral A 260/1/1/1, arabil extravilan în suprafață de 400 mp, A 260/1/2/1, arabil extravilan în suprafață de 6.100 mp, A 265/1/1/1/1, arabil extravilan în suprafață de 25.000 mp, F 261/1/1/1, fâneață extravilan în suprafață de 8.400 mp și este proprietatea firmei S.C. TOMIS S.A. Constanța.

Terenul care face obiectul P.U.Z. este parțial scos din circuitul agricol, restul urmând a se scoate după aprobarea documentației de urbanism pe cheltuiala beneficiarilor, conform extraselor C.F. anexate documentației, respectiv a Ordinelor emise de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

Pentru teritoriul studiat se propune realizarea unor spații comerciale și expoziționale, spații pentru servicii, de depozitare și pentru utilitățile aferente, distribuite conform planșei de Reglementări Urbanistice nr. 03.

Documentația a fost întocmită în corelare cu documentațiile deja aprobate în zonă, PUZ „Spații comerciale și de depozitare” - Zona Cl. Aradului km 6+500, aprobat prin HCL nr. 170/18.05.2004, PUZ „Spații comerciale și de depozitare” - Zona Cl. Aradului km 7, aprobat prin HCL nr. 191/21.12.2004, PUZ „Zonă servicii și depozitare” - Zona Cl. Aradului - DN 69 km 7+200, aprobat prin HCL nr. 115/28.03.2006, PUZ „ Spații de depozitare și producție” - Zona Cl. Aradului aprobat prin HCL nr. 356/2006, PUZ „Zonă pentru comerț, servicii și depozitare” - Zona Cl. Aradului DN 69 km 6 aprobat prin HCL nr. 184/29.05.2007.

Indicii de construibilitate:

POT maxim = 55 %

CUT maxim = 2

Regimul maxim de înălțime propus pentru amplasament este de P+3E pentru spațiile comerciale și P+7E pentru 3 corpuri destinate spațiilor pentru birouri (corp 7, 8 și 9).

Se va asigura procentul de spații verzi în corelare cu funcțiunea propusă, respectiv minim 20% din suprafața totală studiată, în conformitate și cu Avizul Agenției de Mediu nr. 585 RP din 28.05.2007. ’

Documentațiile de urbanism aprobate anterior în zonă prevăd, în conformitate cu avizul de principiu al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale nr. 40/215 din 21.02.2007, realizarea unui drum colector paralel cu DN69, în zona de protecție de 50 m de la marginea îmbrăcămintei asfaltice a traseului drumului național, cu lățimea de 9 m. Acesta va prelua traficul din zonă și se va descărca în DN69 în 2 puncte majore: intersecția cu șoseaua de centură și intersecția cu DJ 217 spre Sânandrei. În rest, între aceste 2 puncte, se prevăd intersecții locale. Intersecția dintre șoseaua de centură și DN 69 sub forma prezentată este aprobată de către CNADNR prin avizul nr. 93/2224/2005, în momentul realizării investiției firmei Mahle.

Se va respecta zona de protecție de 50 m. față de centură.

Accesul pe terenul în studiu se va realiza de pe o bretea colectoare, care se va descărca în girația propusă dintre DN 69 și șoseaua de centură. In acestă bretea se descarcă și drumurile colectoare propuse, paralele cu drumul național.

Eliberarea Autorizației de Construire se va face doar după ce suprafețele de teren afectate de drumuri vor trece în domeniul public.

În incinte se vor prevedea alei carosabile, platforme și parcaje. Se vor asigura locuri de parcare pentru angajați, vizitatori și pentru TIR (aprovizionare), proporțional cu dimensiunile și capacitatea construcțiilor ce se vor realiza, distribuite pentru fiecare clădire în parte.

Este prevăzută rezolvarea într-un sistem centralizat a alimentării cu apă și a canalizării, precum și a celorlalte utilități. Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice. Realizarea și racordarea la utilități se va face pe cheltuiala beneficiarilor.

După aprobarea documentației terenurile vor trece în zona D de impozitare.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Din punct de vedere urbanistic, documentația a fost analizată și verificată și este în conformitate cu reglementările în vigoare, referitoare la documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului.

Planul Urbanistic Zonal “SPAȚII DE DEPOZITARE, SERVICII ȘI COMERȚ”, Timișoara, teritoriul extravilan, DN 69 Timișoara - Arad, km. 6 +500, dreapta se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

Pt. ȘEF BIROU, Arh. Loredana PĂLĂLĂU

CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. P.L.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

C O N S T R U C T S.R.L.

P. U. Z.

PLAN URBANISTIC ZONAL

SPATII DE DEPOZITARE, SERVICII SI COMERT

TIMIȘOARA DN69 KM 6+500 INTERSECTIE CU CENTURA NORD

PROIECT NR.42 / 2006

C O N S T R U C T S.R.L.

FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect

SPATII DE DEPOZITARE, SERVICII SI COMERT

Amplasament

Mun.Timisoara DN69 km6+500

Parcelele Cc274/1/1, Cc274/1/2, A274/1/3, A 274/1/4, A274/1/5, A274/1/6, A274/1/7, A282/1/a, A282/1/b, A282/1/c, A282/1/d, A260/1/1/1, A260/1/2/1, A265/1/1/1/1, F261/1/1/1.

Beneficiar

S.C. TOMIS S.A. CONSTANTA;

Str. Stefan cel Mare, nr. 36-40.

Faza de proiectare

PLAN URBANISTIC ZONAL

Proiectant

S.C. Porime Construct S.R.L.

Timișoara, Str.I.Slavici/24

•ef proiect

Arh.Porime Nicolae

Proiect

Nr.42/2006

Data

Octombrie 2006

C O N S T R U C T S.R.L.

C o l e c t i v d e e l a b o r a r e

Proiectant: S.C.PORIME CONSTRUCT S.R.L.

Sef proiect:.......................


Arh. Nicolae PORIME


Urbanism :.......................


Arh. Marius MICLAUS


Colaboratori:

 • •  Ridicare topografic*:

 • •  Edilitare:

 • •  Electrice:

 • •  Gaz:

 • •  Lucr*ri rutiere:

 • •  Studiu geotehnic:

 • •  Lucr*ri de înbun*t**iri funciare:


P.F.A. Comlo*an *tefan

S.C. Pro Wasser AT. S.A.

Ing.Emil Cornea

Ing. Catalin Grigor

S.C. Path’s Rout S.R.L.

S.C. Avrom S.R.L

I.S.P.I.F. S.A Sucursala Banat


C O N S T R U C T S.R.L.

B O R D E R O U
A. PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPAT

COLECTIV DE ELABORARE

BORDEROU

MEMORIU GENERAL

 • 1. INTRODUCERE

 • 1.1.   Date de recunoastere a documentatiei

 • 1.2.   Obiectul lucrarii

 • 1.3.   Surse documentare

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

  • 2.1.   Evolutia zonei

  • 2.2.   Incadrarea in localitate

  • 2.3.   Elemente ale cadrului natural

  • 2.4.   Circulatia

  • 2.5.   Ocuparea terenurilor

  • 2.6.   Echiparea edilitara

  • 2.7.  Probleme de mediu

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA..................... 13

  • 3.1.   Concluzii ale studiilor de fundamentare

  • 3.2.   Prevederi P.U.G. si P.U.Z. Director

  • 3.3.   Valorificarea cadrului natural

  • 3.4.   Modernizarea circulatiei

  • 3.5.   Zonificarea functionala/reglementari, bilant teritorial

  • 3.6.   Dezvoltarea echiparii edilitare

  • 3.7.   Protectia mediului

 • 4.  CONCLUZII..................................................................... 30

 • 5.  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM....................................... 31

C O N S T R U C T S.R.L.

B. PIESE DESENATE

1.

Incadrarea in zona

scara 1

:20 000

pl.nr. 01-42/2006

2.

Situatia existenta

scara 1

:5 000

pl.nr. 02-42/2006

3.

Reglementari urbanistice

scara 1

:2 000

pl.nr. 03-42/2006

4.

Echiparea edilitara

scara 1

:2 000

pl.nr. 04-42/2006

5.

Retele

scara 1

:5 000

pl.nr. 05-42/2006

6.

Proprietatea asupra terenului

scara 1

:2000

pl.nr. 06-42/2006

7.

Propuneri de mobilare

scara 1

:2000

pl.nr. 07-42/2006

C. AVIZE SI ACORDURI

Extras C.F. nr.129224 nr.Cadastral Cc274/1/1

Extras C.F. nr.129225 nr.Cadastral Cc274/1/2

Extras C.F. nr.1143889 nr.Cadastral A274/1/3

Extras C.F. nr.129537 nr.Cadastral A274/1/4

Extras C.F. nr.141776 nr.Cadastral A274/1/5

Extras C.F. nr.131399 nr.Cadastral A274/1/6

Extras C.F. nr.130706 nr.Cadastral A274/1/7

Extras C.F. nr.130705 nr.Cadastral A282/1/a

Extras C.F. nr.131406 nr.Cadastral A282/1/b

Extras C.F. nr.131407 nr.Cadastral A282/1/c

Extras C.F. nr.137966 nr.Cadastral A260/1/1/1 ; A260/1/2/1 ; A265/1/1/1/1 ; F261/1/1/1

Extras C.F. nr.131408 nr.Cadastral A282/1/d

Certificat de Urbanism nr.510 din 02.02.2007

Aviz Mediu nr.585 R.P. din 28.05.2007

Aviz Sanitar nr.91/C din09.02.2007

Aviz M.A.I. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Banat nr.829066 din 21.02.2007

Aviz UNIC pentru retele existente nr.314 din 14.03.2007

Aviz Romtelecom nr.371 din 07.02.2007

Aviz R.A.Transport Timisoara nr.U12007-00-0371 din 09.02.2007

Aviz Aquatim nr.3171 din 13.02.2007

Aviz E.ON Gaz Romania, Sucursala Timisoara nr.371 din 09.02.2007

Aviz Enel Electrica Banat nr.10582 din 09.03.2007

Aviz Colterm nr.371 din 19.02.2007

Aviz Drumuri si Mediu Urban nr.194 din 07.03.2007

Aviz Comisia de Circulatie nr.TH2007-000783 din 08.03.2007

Aviz C.N.A.D.N.R nr.40/215 din 21.02.2007

Timisoara str.Ioan Slavici nr.24, sc.A,apt.14

ORC J35/107/1997, CF R9299101

Tel.0040256/290110,porimenicolae@yahoo.com

C O N S T R U C T S.R.L.

Aviz A.N.I.F. R.A. nr.2556 din 07.03.2007

Acord Tehnic A.N.I.F. R.A. nr.3312 din 20.03.2007

Aviz O.C.P.I. nr.157 din 09.03.2007

Aviz Consiliul Judetean Timis nr. 54 din 12.06.2007

Aviz Transgaz nr.875 din 09.02.2007

Aviz Transelectrica nr.1182 din 19.02.2007

Adeverinta P.M.T. Directia Patrimoniu nr.D72007-1513 din 22.03.207

Adeverinta C.L.M.T. Serviciul Juridic nr. SC2007-6231 din 26.03.2007

Adeverinta P.M.T. Serviciu Funciar nr.D02007-368 din 12.04.2007

D. STUDII DE SPECIALITATE

Studiu O.S.P.A. nr.409 din 27.02.2007

Studiu geotehnic nr.1965 din februarie 2007

C O N S T R U C T S.R.L.

M E M O R I U G E N E R A L

1. INTRODUCERE

 • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

  DENUMIRE PROIECT :

  SPATII DE DEPOZITARE, SERVICII SI COMERT Faza P.U.Z.

  AMPLASAMENT :

  Timisoara DN69 Km6+500

  BENEFICIAR:

  S.C.TOMIS S.A.Constanta

  Str. Stefan cel Mare, nr. 36-40.

  PROIECTANT:

  S.C. PORIME CONSTRUCT S.R.L.

  Str.Ioan Slavici Nr.24 Timisoara

  NR. PROIECT:

  42/2006

  DATA ELABORARII:

  Octombrie 2006

 • 1.2. OBIECTUL LUCRARII

Prin cotractul nr.42/2006 incheiat intre beneficiarul S.C.TOMIS S.A. si proiectantul S.C.PORIME CONSTRUCT S.R.L., beneficiarul solicita proiectantului realizarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru un ansamblu construit destinat depozitarii de marfuri, spatii comerciale, si servicii, pe un teren situat pe teritoriul administrativ al Mun.Timisoara, zona de nord-vest, invecinat cu DN69 si viitoarea centura rutiera ocolitoare a Mun. Timisoara.

Terenul studiat se afla in proprietatea S.C. TOMIS S.A. si cuprinde parcelele Cc274/1/1, Cc274/1/2, A274/1/3, A 274/1/4, A274/1/5, A274/1/6, A274/1/7, A282/1/a, A282/1/b, A282/1/c, A282/1/d, A260/1/1/1, A260/1/2/1, A265/1/1/1/1, F261/1/1/1 cu o suprafata totala de 395 500mp, conform extraselor C.F. nr.129224, 129225, 143889, 129537, 141776, 131339, 130706, 130705, 131406, 131407, 131408, 137966 Timisoara.

Planul a fost intocmit pe baza ridicarii topografice. Propunerile se subordoneaza Planului Urbanistic General al Mun.Timisoara si Planului Zonal Director .

C O N S T R U C T S.R.L.

Elaborarea documentației privind Planul Urbanistic Zonal pentru realizarea ,investitiei,, SPATII DE DEPOZITARE, SERVICII SI COMERT » este intocmita in conformitate cu legea 50/1991.

Beneficiarul solicita prin prezenta documentatie, dezvoltarea zonei ce va cuprinde functiuni de :

 • •  depozitare marfuri in hale prevazute cu rampe de incarcare-descarcare

 • •  birouri

 • •  spatii comerciale

 • •  distributie carburanti

 • •  intretinere si reparatii curente auto

 • •  parcari

 • •  drumuri si accese

 • •  zone verzi

Prin aceasta documentatie se stabilesc conditiile de amplasare si executare a constructiilor cu respectarea conditiilor particulare de amplasament, vecinatati si cerinte functionale.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE
 • •  Plan Urbanistic General al Mun.Timisoara.

 • •  P.U.Z. Director-Timisoara Nord

 • •  P.U.Z. „Spatii comerciale si de depozitare”-Zona Calea Aradului km6+500, Timisoara (HCLMT nr.1170/18.05.2004).

 • •  P.U.Z. „Spatii comerciale si de depozitare”-Zona Calea Aradului km7, Timisoara (HCLMT nr.191/21.12.2004).

 • •  P.U.Z. „Zona servicii si depozitare”-Zona Calea Aradului - DN69 km7+200, Timisoara (HCLMT nr.115/28.03.2006).

 • •  P.U.Z. „P.U.Z. „Spatii de depozitare si productie”-Zona Calea Aradului, Timisoara (HCLMT nr.356/2006).

 • •  Ridicare topo

 • •  Studiu geotehnic

Documentatia s-a elaborat in conformitate cu:

 • •  „Ghidul privind metodologia de elaborare *i con*inutul-cadru al planului urbanistic zonal”aprobat prin Ordinul nr.176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T.

 • •  H.G. 525/1996

C O N S T R U C T S.R.L.

2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

 • 2.1 EVOLUȚIA ZONEI

Datorita calitatii cadrului natural existent, a poziției fata de principalele cai de acces-DN 69 si viitoarea centura rutiera ocolitoare a municipiului Timișoara, precum si distanta mica la autostrada-coridorul patru paneuropean, zona aleasa pentru realizarea investitiei se considera a fi una deosebit de favorabila pentru tema propusa de Beneficiar, fiind totodata in concordanta deplina cu PUZ Director ce incadreaza amplasamentul.

 • 2.2 ÎNCADRAREA IN LOCALITATE

Amplasamentul studiat se afla actualmente in extravilanul Mun.Timisoara in partea de nord,nord-vest a localitatii, marginit la vest de DN69, la sud centura rutiera ocolitoare a municipiului Timisoara, la est De241 si De272, iar la nord de terenuri arabile.

 • 2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Geografic terenul este situat in Campia de Vest.

Terenul este relativ plat, stabilitatea generala a terenului fiind asigurata.

Zona nu prezinta riscuri naturale.

Regimul eolian este determinat de dezvoltarea sistemelor barice care interfereaza deasupra Europei la latitudinea de 45° nord. In zona de campie, cea mai mare pondere o au vanturile din nord.

Temperatura se caracterizeaza prin prin temperaturi medii anuale ridicate, intervalul anual fara inghet este mai extins (peste 200 de zile), iar numarul mediu anual de zile cu inghet mai mic. Clima este deci temperat-moderata.

Temperatura aerului:

Medie lunara maxima

Medie lunara minima Precipitatii:

+20...+28° (iulie- august)

-1... -2° (ianuarie)

Medie lunara maxima

Media anuala

Vantul:

70. 80 mm (iunie)

600.700 mm

Directii predominante

N-S 16%

E-V 13%

Seismic:

In conformitate cu normativul P100/92, amplasamentul se incadreaza in zona seismica „D”, avand Tc = 1,0 sec si Ks = 0,16 (grad VII MSK)

C O N S T R U C T S.R.L.

 • 2.4 CIRCULAȚIA

Amplasamentul este poziționat pe partea dreapt* a drumului național DN69 în zona km 6 + 500 fiind delimitat astfel:

 • -  la sud - Centura rutiera ocolitoare a municipiului Timișoara (în curs de execuție);

 • -  la nord - teren arabil;

 • -  la est - de drumurile de exploatare De241 *i De272;

 • -  la vest - HCn 269 *i drumul național DN69 Timișoara - Arad.

Accesul rutier existent la amplasament este asigurat din drumurile de exploatare existente (De241 *i De272) racordate la drumul comunal DC58 Timi*oara-Covaci.

În zona amplasamentului drumul național DN69 se desf**oar* în aliniament *i palier, traseul fiind reabilitat (modernizat), ca drum național principal cu patru benzi de circulație *i o platform* de 17 m.

Conform avizului nr. 92/18984/2006 (anexat) emis de Compania Național* de Autostrăzi *i Drumuri Naționale din România (C.N.A.D.N.R.) la km 6+400 urmeaz* a se amenaja racordul drumului de centur* la traseul drumului național DN69, racord ce se va amenaja ca o intersecție de tip sens giratoriu, având o raz* interioar* de 75 m.

Soluția de amenajare de tip sens giratoriu a fost impus* de prevederile din Planul Urbanistic Zonal cu caracter Director - Timișoara Nord, privind dezvoltarea pe sectorul de la limita perimetrului existent al municipiului pân* la drumul de centur*, a unor zone destinate în principal serviciilor *i comerțului, în cooperare cu zone de depozitare *i producție.

Poziționarea acestor tipuri de funcțiuni de-a lungul traseelor rutiere principale este preferat* datorit* facilit««ilor de deservire a transporturilor rutiere de marf* *i c*l*tori.

 • 2.5 OCUPAREA TERENURILOR

Terenul studiat se afla in extravilanul Municipiului Timisoara si este format din parcelele cadastrale:

 • •  Cc274/1/1; Cc274/1/2; A274/1/3; A 274/1/4; A274/1/5; A274/1/6; A274/1/7; A282/1/a;

A282/1/b; A282/1/c; A282/1/d; A260/1/1/1; A260/1/2/1; A265/1/1/1/1; F261/1/1/1 cu o suprafata totala de 395 500 mp, conform extraselor C.F. nr:

 • •  129224; 129225; 143889; 129537; 141776; 131339; 130706; 130705; 131406; 131407; 131408; 137966 eliberate Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis.

 • 2.5.1. Funcțiunile care ocup* zona studiat*

La ora actual*, folosința terenului este agricol* mai putin Cc274/1/1; Cc274/1/2.

 • 2.5.2. Rela*ion*ri între funcțiuni

Nu este cazul.

 • 2.5.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

C O N S T R U C T S.R.L.

Nu este cazul.

Zona studiat* nu este ocupat* cu construcții supraterane sau subterane de nici un fel.

 • 2.5.4. Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine

Nu este cazul.

 • 2.5.5. Asigurarea cu spa*ii verzi

Nu este cazul.

 • 2.5.6. Principalele disfunc*ionalit**i.

Principalele disfunc*ionalit**i ale zonei studiate pot fi rezumate în urm*torele:

o Disfunc*ionalit**i privind circulația auto pana la finalizarea sensului giratoriu si a centurii de ocolire a orasului.

o Lipsa serviciilor în zon*

o Lipsa zonelor verzi amenajate ( se vor realiza la faza de construire).

Se retine faptul ca pe zona ce face obiectul prezentului studiu se gasesc si canale de desecare care vor fi deviate sau repozitionate conform documentatiei tehnice elaborate de I.S.P.I.F. Sucursala Banat.

Terenul nu este ocupat de constructii sau amenajari si cu toate ca este cotat ca arabil nu este cultivat din motive de calitate a terenului care nu dau rezultate agricole corespunzatoare.

In zonele invecinate au inceput sa se realizeze parcelari in baza unor studii de urbanism.

 • 2.6 ECHIPAREA EDILITARA

 • 2.6.1. Lucrari existente

Alimentare cu apa potabila : nu exista retea de alimentare cu apa - se propune executia unui sistem propriu de asigurare a necesarului de apa atit potabila cit si de incendiu.

Canalizare : nu exista canale colectoare in zona . Sunt prevazute dezvoltari de-a lungul DN69 Reelele de transport • distribuție energie electric*: - nu exist*.

Încălzire:- nu exist*

Alimentare cu gaz metan: - exist* pe Calea Aradului pana la Centrul Comercial Selgros.

Telefonie, alte instalații - exist* pe Calea Aradului

 • 2.6.2. Principalele disfunc*ionalit**i

o Zona nu beneficiaza in prezent de principalele dotari tehnico-edilitare: apa, canalizare, gaz, retea electrica, telefonie (planurile de dezvoltare ale furnizorilor de utilitati prevad extinderea retelelor in zona).

Pentru realizarea retelelor de echipare tehnico-edilitare sunt necesare studii de specialitate

Timisoara str.Ioan Slavici nr.24, sc.A,apt.14                                                                                                                 11

ORC J35/107/1997, CF R9299101

Tel.0040256/290110,porimenicolae@.vahoo.com

C O N S T R U C T S.R.L.

 • •  Alimentare cu energie electrica

 • •  Retea de telefonie

 • •  Alimentare cu gaz

 • •  Alimentare cu apa si canalizare

 • •  Retele antiincendiu

 • 2.7 PROBLEME DE MEDIU

Zona in care se incadreaza terenul este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna in problema protectiei mediului.

Prin interventiile propuse prin acest P.U.Z. - privind ocuparea terenului studiat cu functiuni de servicii, cai de acces si comunicatii, retele tehnico-edilitare (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) - zona se va transforma din mediu natural in mediu antropic, cu toate caracterisicile eferente.

C O N S T R U C T S.R.L.

3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

 • 3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Conform prevederilor P.A.T. si ale P.U.Z. Director Timișoara Nord, zona este destinata pentru dezvoltare de functiuni altele decât locuirea. DN 69 Timisoara-Arad este o zona propice dezvoltarii de spatii de depozitare, servicii si comert cu utilitatile aferente.

In prezent s-au dezvoltat studii de aceleasi tipuri de investitii, industriale, de depozitare si comert

 • 3.2 PREVEDERI P.U.G. SI P.U.Z. DIRECTOR

Zona studiata nu intra in incidenta Planului Urbanistic General al Mun.Timisoara fiind in extravilan.

Se vor aplica prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timisoara astfel incat reglementarile din planul urbanistic zonal studiat se încadreaza în cele ale P.A.T. Timisoara.

Din punct de vedere al zonificarii functionale prezentul P.U.Z. se încadreaza si în prevederile Planului urbanistic Zonal Director Timisoara Nord.

 • 3.3 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Pe terenul studiat se propune realizarea unor zone pentru depozitare (logistica), servicii si comert, precum si utilitatile aferente în corelare cu reglementarile existente pentru teritoriul în care este amplasat, avand obligativitatea realizarii de spatii verzi in procent de min.20% din suprafata totala. Propunerea prin prezentul studiu este in armonie cu elementele cadrului natural aratate la 2.3.

 • 3.4 MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Pentru deservirea rutiera din incinta, se propune amenajarea unor bretele de circulatie paralele cu DN69 si centura rutiera ocolitoare a Mun.Timisoara avand acces principal prin intermediul unui sens de giratie la intersectia celor doua mari cai de comunicatie.

Prospectele stradale proiectate sunt in conformitate cu normele tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati (Ord.M.T.nr.50/1998) si cu Planul Urbanistic General.

Strazile vor fi executate din imbracaminti moderne alcatuite dintr-o fundatie din balast si piatra sparta si o imbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice.

La realizarea intersectiilor s-a tinut cont de razele de racordare intre strazi.

Strazile vor fi marginite de trotuare pietonale si spatii verzi.

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor

Normativului P 132-93

Zonele de protectie ale drumurilor

Zonele de protectie ale drumurilor sunt stabilite în functie de categoria si amplasarea acestora, astfel:

- 50,00 m de la marginea îmbracamintii asfaltice pentru centura rutiera ocolitoarea

Timisoara str.Ioan Slavici nr.24, sc.A,apt.14                                                                                                                 13

ORC J35/107/1997, CF R9299101

Tel.0040256/290110,porimenicolae@yahoo.com

C O N S T R U C T S.R.L.

municipului Timișoara.

- 50,00 m de la marginea îmbracamintii asfaltice pentru drumul național Dn 69 Timișoara - Arad.

 • 3.5 ZONIFICAREA FUNCȚIONALA / REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL

Prezentul P.U.Z. prin intervențiile urbanistice propuse, va conduce la generarea unor zone stabilite pe functiuni in raport cu pozitia fata de principalele cai de comunicatie; Calea Aradului, si centura ocolitoare.

3.5.1 Zonele funcționale sunt dispuse in teren distinct pe categorii.

 • •  Zona I       - spatii comerciale si expozitionale

 • •  Zona II       - spatii pentru servicii

 • •  Zona III      - spatii de depozitare

 • •  Zona IV      - utilitatile aferente

Se propune amplasarea constructiilor de tip comerciale si expozitional spatii in zona de front urmate de zone de servicii, iar in spate se vor amplasa spatiile de depozitare si utilitati.

Dimensiunile planimetrice si calibrul cladirilor vor asigura durata minima de insorire de 1 % h la solstitiul de iarna.

Detalierea mobilarii celor patru zone functionale:

 • •  Zona I - spatii comerciale si expozitionale este formata dintr-un ansamblu de cladiri enumerate astfel:

 • 1 - spatii expozitionale si showroom, avand o suprafata desfasurata de 22.000mp, regim de inaltime p+3, cu parcare aferenta.

 • 2  - spatii comerciale, avand o suprafata desfasurata de 40.000mp, regim de inaltime p+3 cu parcare aferenta.

 • 3  - spatii comerciale, avand o suprafata desfasurata de 28.000mp, regim de inaltime p+3 cu parcare aferenta.

 • 4  - spatii comerciale, avand o suprafata desfasurata de 33.000mp, regim de inaltime p+2 cu parcare aferenta.

 • 5  - distributie carburanti, p+1, suprafata desfasurata 5.000mp.

 • 6  - restaurant p+1, suprafata desfasurata 2.000mp, parcare aferenta.

130.000mp

 • •  Zona II - spatii pentru servicii este formata din urmatoarele cladiri:

 • 7  - cladire destinata pentru spatii de birouri, avand o suprafata desfasurata de 24.500mp, regim de inaltime p+7 cu parcare aferenta.

 • 8  - cladire destinata pentru spatii de birouri, avand o suprafata desfasurata de 24.500mp, regim de inaltime p+7 cu parcare aferenta.

 • 9  - cladire destinata pentru spatii de birouri, avand o suprafata desfasurata de 80.000mp, regim de inaltime p+7 cu parcare aferenta

C O N S T R U C T S.R.L.

 • 10 - intretinere reparații curente auto, regim de inaltime parter, suprafața desfaurata este de 1000mp cu parcare aferenta.

130.000mp

 • •  Zona III - spatii de depozitare
 • 11 - 16 hale tip pentru depozitare marfuri, regim de inaltime parter, suprafata totala desfasurata este de 70.000mp cu parcari aferenta.

 • •  Zona VI - utilitati aferente
 • 17 - bazin de retentie ape pluviale, aprox. 10.000mp.

 • 18 - bazin antiincendiu subteran acoperit, suprafata construita 2.800mp .

 • 19 - cladire parter de deserveire si casa pompe 500mp

 • 20 - post trafo PT2

 • 21 -post trafo PT1

 • 22 - statie de reglare si masurare presiune gaz

 • 23 -incinta colectare gunoi menajer

Capacitatea si suprafata desfasurata:

Suprafata construita la sol a cladirilor este de 158.200mp

Suprafata desfasurata a cladirilor este de cca . 330.000mp

POT 40%

CUT 0,83

Se va urmari reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii prin relizarea de
 • •  spatii verzi in zonele neamenajate

 • •  plantare de arbori in zonele situate in lungul DN69 si centurii rutiere ocolitoare.

 • •  amplasarea de arbori in lungul strazilor interioare, precum si careurile ce marginesc parcarile rampele de incarcare-descarcare.

 • •  apele pluviale de pe drumurile interioare si de pe platformele de incarcare -descarcare si parcari vor fi trecute prin SNH, decantoare de namol si separatoare de hidrocarburi apoi se preiau in retea si in final in bazinul de retentie.

 • •  Retelele de canalizare a apelor menajere vor fi executate la standarde ridicate de calitate, adoptandu-se tehnologii adecvate pentru a se evita scurgeri ce pot contamina terenul.

 • •  Instalatiile de climatizare vor utiliza freon ecologic.

Gestionarea colectarii si evacuarii deseurilor si resturilor de orice natura se va face strict in conformitate cu legislatia in vigoare.

Bilant teritorial

Detalii

Existent

Propus

%

Surpafata totala a zonei

395 500 mp

395 500 mp

100

C O N S T R U C T S.R.L.

studiata

Suprafata construita

-

158.200 mp

40,00

Drumuri

-

38.000 mp

9,61

Parcaje

-

65 340 mp

16,53

Platforme de incarcare

-

35 000 mp

8,84

Spatii verzi

-

79.100 mp

20,00

Utilitati

Canale de desecare

--

13860 mp

6 000 mp

3,50

1.52

Terenuri libere

395 500

-

100

Sistematizare pe verticala va corela relația cota teren natural - cota accese, platformele drumurilor, respectiv realizarea pantelor necesare scurgerii si colect* rii apelor meteorice catre rigolele propuse.

Se vor asigura procentul minim destinat spatiilor verzi 20% din suprafata totala a terenului.

Indici urbanistici

POT max. 55%

CUT max. 2

Regimul de inaltime

Regimul de inaltime propus : birouri de p+7, spatii expozitionale p+3, patii comerciale p+3, p+2, p+1, respectiv parter pentru halele de depozitare.

 • 3.6 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Zona nu beneficiaza in prezent de principalele dotari tehnico-edilitare: apa, canalizare, gaz, retea electrica, telefonie.

 • 3.6.1 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Solu*ia de alimentare cu energie electric* a noilor obiective din complexul de depozitare, servicii *i comer* amplasat pe Calea Aradului la intersecția cu viitorul drum de centur* a Municipiului Timișoara, este în func*ie de bilan*ul energetic al noilor consumatori apar*inând SC TOMIS SA.

Consumatorul

130.000mpx25 W/mp

70.000mpx15 W/mp

130.000mpx40 W/mp


Pi(KW)

3.250

1.050

5.200


-Spa*ii comerciale

-Hale depozitare

-Birouri

C O N S T R U C T S.R.L.

-Iluminat drumuri                   2.500mlx10 W/ml                        25

-Parc* ri                         73620mpx1 W/mp                       74

Total= 9.600kW

Bilan*ul energetic este:

Pi=9,6MW - total putere instalat*

Ps=4 MW - total putere simultan absorbit*

Solu*ia de alimentare cu energie a consumatorului se propune sa se realizeze prin linia de 20kV Or*i*oara Avicola existenta.

În aceast* variant* se impune înlocuirea conductorilor de pe linia existent* de la 50 la 120mmp pe cca25km.

La faza de proiectare PT+DE, se va comanda la ELECTRICA un Studiu de Solutie prin care se va stabili modul de realizare a alimentarii cu energie electrica a incintei studiate.

Pentru incinta studiata, se propune realizarea unui post de transformare tip anvelop* racordat prin cablu subteran la sursa de alimentare de 20kV.

Conform Avizului de Amplasament nr.10582/09.03.2007, atasat prezentei documentatii, solutia de alimentare cu energie electrica se va definitiva in cadrul Fisei de Solutii sau Studiu de Solutie, in cazul in care sunt necesare lucrari in 10kV, MT sau extindere de retele de joasa tensiune.

În cadrul complexului se prevede un post de transformare tip anvelop* racordat prin cablu subteran la sursa de alimentare de 20kV.

Distribu*ia energiei electrice de la postul de transformare la obiective se va asigura prin re*ele subterane în cabluri de 0,4kV.

Toate c*ile de acces (drumuri, alei) *i parc*rile vor fi iluminate cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur-sodiu, monta*i pe stâlpi metalici sau de beton, alimenta*i prin cabluri subterane.

Re*elele de distribu*ie pân* la punctele de m*sur* se vor proiecta de c*tre serviciul proiectare sucursala Timi*oara apar*inând SC Enel Electrica Banat SA, la comanda *i pe baza temei emise de beneficiar.

 • 3.6.2 TELEFONIE

În cadrul noului complex se va înfiin*a o central* telefonic* automat* ce se va racorda la re*eaua de telecomunica*ii în fibr* optic* ce tranziteaz* zona, fiind racordat* la Municipiul Timi*oara.

Noii abona*i din zon* se vor racorda la centrala telefonic* a zonei fie direct, fie prin intermediul unor centrale telefonice digitale proprii (pe complexe comerciale, birouri, restaurant, benzin*rie,etc).

Solu*ia de realizare a leg*turilor telefonice beneficiarului.se va definitiva de c*tre furnizorul de telefonie la solicitarea beneficiarului.

La proiectare *i execu*ie se respect* prevederile tuturor normativelor *i legisla*ia în vigoare.

C O N S T R U C T S.R.L.

 • 3.6.3 ALIMENTAREA CU GAZ

In zona in care sunt amplasate parcelele cu nr. Topo Cc274/1/1, Cc274/1/2, A274/1/3, A 274/1/4, A274/1/5, A274/1/6, A274/1/7, A282/1/a, A282/1/b, A282/1/c, A282/1/d, A260/1/1/1, A260/1/2/1, A265/1/1/1/1, F261/1/1/1 nu exista retele de gaze naturale. Este in curs de proiectare extindrea retelei de distributie gaze naturale presiune medie din zona sensului giratoriu „Selgros” si crearea unui inel de alimentare in zona de intersectie cu linia de centura nord.

Alimentarea cu gaze naturale a parcelelor aflate in studiu este posibila prin:

 • - realizarea unui racord de gaze naturale presiune medie la reteaua aflata in curs de proiectare in zona;

 • - realizarea unei statii de reglare masurare presiune medie-redusa cu o capacitate de 3.000 Nmc/h;

 • - realizarea unei retele interne de distributie presiune redusa cu racorduri individuale pentru fiecare obiectiv.

Solutia tehnica a fost aleasa tinandu-se seama de situatia existenta, de cerintele beneficiarului si de conditiile impuse de E.on Gaz Romania- C.O. Timisoara.

Necesarul estimativ de gaze naturale calculat in functie de destinatia fiecarui obiectiv in curs de proiectare este de 2.245 Nmc/h.

Statia de reglare-masurare va fi amplasata in limita zonei studiate, cat mai aproape de punctul de racord, cu respectarea distantelor de siguranta prevazute in tab. 7 din Normele Tehnice privind Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale din 2004.

Reteaua interna de distributie presiune redusa se va realiza in sistem ingropat. Materialul folosit va fi PEHD. Pozarea retelei se va realiza de preferinta in zona verde cu respectarea distantelor minime fata de celelalte canalizatii subterane conf. tab. 7 din Normele Tehnice privind Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale din 2004.

Fiecare constructie indiferent de functiune va fi dotata cu sistem de incalzire.

 • 3.6.4 ALIMENTAREA CU APA

Necesarul de ap* pentru obiectivul analizat se va stabili luând în calcul nevoile de ap* potabil*, ap* tehnologic* *i ap* pentru stingerea incendiilor.

 • a) . precizarea sursei de apa *i calitatea necesară pentru scopul avizat *i a receptorului apelor uzate *i pluviale .

a.l.sursa de apa potabila: un foraj de adincime, calitatea apei - potabila

a.2. sursa de apa de incendiu: un foraj de mica adincime, calitate nepotabila

a.3. receptorul apelor uzate menajere: canal colector, apoi canalizarea Timisoara

a.4. receptorul apelor de ploaie:bazinul de retentie apoi intretinerea umiditatii zonelor verzi .

 • b) . Valorile medii ale necesarului de apă, cerinta la sursă *i evacuarea apelor uzate menajere/tehnoloqice*i meteorice, gradul de recirculare al apei.

C O N S T R U C T S.R.L.

 •  Necesarul de ap* potabila:

Q zi med = 3,81mc/h = 1,06 l/s

Q zi max = 53,38 mc/zi = 0,62 l/s

Q max h = 10,68 mc/h = 2,97 l/s

Debitul necesar la sursa :

q sursa = 0,43 l/s

V comp. = 100mc - volumul rezervorului de compensare a variațiilor orare de debit.

 •  Rezerva intangibila de incendiu exterior si hidranti interiori:

V INC. = 380mc. Qinc.ext. = 35 l/s

 •  Necesarul de ap* pentru refacere rezerva de incendiu, sursa : foraj de mica adincime: Qri = 3,25 l/s.

 •  Debite evacuate la canalul colector:

Q u zi med = 35,60 mc/zi= 0,41 l/s

Q u zi max = 42,70 mc/zi= 0,50 l/s

Q u max h= 8,55 mc/h = 2,37 l/s

Debite de ape de ploaie de pe constructii si drumurile din interiorul zonei:
Qpluvial total . = 3671,50 l/s ~ 3,67 mc/s

Nu sunt ape care sa fie recirculate.

 • c).Regimul de functionare al folosintei de apă.

Sursa de apa este folosita pentru asigurarea intregului consum de apa pe obiectiv.

Functie de durata de exploatare - constructii definitive (permanente).

Durata de functionare este permanenta, de 24 ore/zi; 7 zile/s*pt*mân*; 365 zile/an;

Gospodaria de apa, va fi alcatuita astfel:

 • ■  Foraj de adincime

 • ■  Foraj de mica adincime

 • ■  Echipare surse

 • ■  Statie de tratare apa ( daca este cazul)

 • ■   Rezervor la sol cu statie de pompare pentru apa potabila

 • ■   Idem , pentru apa de incendiu

 • ■  Retea de distributie apa potabila

 • ■  Retea de apa de incendiu exterior

C O N S T R U C T S.R.L.

 • ■  Retea de canalizare menajera

 • ■  Retea de canalizare pluviala

 • ■  S.N.H. decantoare de namol si separatoare de hidrocarburi, la parcari si drumuri de incinta

 • ■  Alimentare cu energie electrica

 • -    Foraj de adincime, Foraj de mica adincime vor respecta recomandarile Studiului Hidrogeologic care se va elabora la faza urmatoare de proiectare.

Forajele vor avea coloana definitiva de 0 225mm, vor capta strate acvifere ( de mare adincime mai adinci de 60m, putind avea grosimea totala de cca. 30 m. - iar cel de mica adincime strate de la suprafata terenului pina in talpa)

 • -     Echipare surse. Forajele se echipează cu electropompe submersibile a caror caracteristici de debit si presiune se vor stabili dupa executia acestora, dupa ce se vor fi realizat pomparile de probe si se vor stabili debitele de exploatare recomandate.

Pe fiecare foraj se va executa un cămin de protectie din beton, care va dăposti casca putului forat •i instalatiile hidraulice ( robinet de închidere, apometru, clapetă de unic sens, robinet de prelevare probe de apă, manometru ).

Zona de protectie sanitară este asigurată de perimetrul împrejmuit al incintei gospodăriei de apă formată din forajul de captare, rezervor de inmagazinare cu statie de pompare eventual tratare.

 • -     Statie de tratare. Daca dupa executie rezultatele de laborator indica o apa cu calitate nepotabila, se va prevedea tratarea apei care asigura necesarul de apa potabila. Se propune realizarea unei instalatii de tratare, amplasată in statia de pompare.

Rezervorul de apa. Inmagazinarea a fost dimensionată pentru păstrarea rezervei de compensare a debitului maxim orar •i al rezervei intangibile de incendiu, rezultând un volum de înmagazinare total necesar de 380 mc. Pentru acoperirea necesarului minim de apă potabilă în caz de calamitate, conform Ordin 536/1997 al Ministerului Sănătătii ( Norme de igienă sI a recomandărilor privind mediul de viată al populatiei ) este obilgatorie asigurarea unei capacităti de rezervă care să corespundă unui consum de 12 ore,.

Reteaua de distributie. Reteaua de distributie se va realiza din teava de polietilena PE-HD, va avea diametrul Dn125 mm, montată în pământ la 1.10 m adâncime pe pat de nisip.

 • 3.6.4.I. NECESAR DE AP* POTABIL»

Debitul de ap* potabil* necesar satisfacerii nevoilor igenico sanitare pentru personalul angajat •i vizitatorii pentru functiunile studiate, s-a determinat conform STAS 1478 - 90 pentru:

 • - un num*r de 1.200 de persoane/ schimb din care:

-150 depozitare - administrativ

 • - 300 spatii comerciale

 • - 650 pers.birouri

C O N S T R U C T S.R.L.

-100 pers. anexe

 • - 2.500 vizitatori/zi care folosesc grupurile sanitare;

Conform STAS 1478 - 90 norma de consum de ap* potabil* pe om *i zi este:

 • - servicii administrative *i anume :     Nc = 20 l/om

 • - productivi                            Nc = 50 l/om

 • - vizitatori                                 Nc = 5 l/om

Necesar ap* potabil* în scopuri menajere

Q zi medAP =(Snr.oameni/zi x SNc) x Kp

Kp - pierderile de ap* admisibile prin re*ele

Kp = 1,1

Q zi medAP = [(1.100 pers.adm x 20 l/om/zi) + (100 productivi x 50 l/om/zi) + (2500 vizit x 5 l/zi)] x 1,1 = 39.500 l/zi

Q zi medAP = 39,50 mc/zi

Q zi maxAP = Qzi med x Kzi

Kzi = 1,25 - coeficient de varia*ie zilnic*

Q zi maxAP = 39,50 x 1,25 = 49,38 mc/zi

Q zi maxAP = 49,38 mc/zi

Necesar de ap* potabil* în scopuri tehnologice

 • - Consum pentru sp*larea spa*iilor

St = 2.000 mp

Norma de consum este de 2 l/mp.zi.

Q zi medSp = 2.000 mp x 2 l/mp.zi = 4.000 l/zi = 4,0 mc/zi

Q zi medSp = 4,0 mc/zi

Necesar de ap* potabil* menajer* + spalare

C O N S T R U C T S.R.L.

Q zi med = Q zi medAp + Q zi medSP

Q zi med = 39,50+ 4,0 = 43,50 mc/zi

Q zi med = 43,50 mc/zi

Q zi max = Q zi maxAp + Q zi maxSP

Q zi max = 49,38 + 4,0 = 53,38 mc/zi

Q zi max = 53,38 mc/zi = 0,62 l/s

Qzi max

Q zi med h =-----------------------

Nr.ore. func*unc*i onare

Nr. ore de funcționare = 14

Qzi max

Q zi med h =-------

14

Q zi med h = 53,38/14 = 3,81 mc/h

Q max h = Q med x Ko

Ko - coeficient de varia*ie orar*

Ko = 2,8

Q max h = 3,81 x 2,8 = 10,68 mc/h = 2,97 l/s

Q max h = 10,68 mc/h = 2,97 l/s

Debitele finale, necesare sunt:

Q zi med = 3,81mc/h = 1,06 l/s
Q zi max = 53,38 mc/zi = 0,62 l/s
Q max h = 10,68 mc/h = 2,97 l/s

Necesarul de ap* pentru care va fi dimensionat* sursa de apa potabila este: q sursa = 0,7 XQ zi max.(l/s)

q SURSA = 0,7 X 0,62 l/s = 0,43 l/s

q -sursa _= 0,43 l/s

C O N S T R U C T S.R.L.

Un foraj de adincime din zona poate asigura un debit de 5l/s. Rezulta ca forajul are debit disponibil pentru a aduce aport si la sursa de apa care asigura debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu.

 • 3.6.4.2. CALCULUL VOLUMULUI DE AP* PENTRU INCENDIU

Acesta s-a f*cut conform Normativ NP 086 - 05, Normativ P 118 pentru cladirea cea mai mare

 • - Volumul cl*dirii celei mai mari - 99000 mc

 • - Clasa de importan** “C”

 • - Grad de rezisten** la foc II

Hidran*i interiori

Conform Normativ NP 086-05, este obligatoriu prevederea de hidran*i interiori.

Debitul de ap* pentru hidran*ii interiori este:

qhi = 2 x 2,5 l/s = 5 l/s conf. NP 086-05, anexa nr. 3

Timpul teoretic de func*ionare conf. STAS 1478 - 90, pct. 3.2.3.1 este de 10 minute.

Hidran*i exteriori

-Volumul cl*dirii -99.000 mc

 • - Categoria de importan** - C

 • - Grad de rezisten** la foc II

Conform NP 086-05, anexa nr.8 debitul de ap* pentru hidran*ii exteriori:

QHe = 35 l/s

Hidran*ii exteriori prev*zu*i sunt tip A (Dn 100 mm) cu 2 racorduri tip B (Dn 75 mm) cu diametrul pentru ajutaj 0 20 mm.

Hp = 18,40 mCA

Hmin pompe = 28,5 + 18,40 = 46,90 mCA

Hmin pompe = 47,00 mCA

S-au ales pompe cu H = 50 mCA

Timpul teoretic de func*ionare - 3 ore

Volumul de ap» pentru incendiu

C O N S T R U C T S.R.L.

- hidran*i interiori:

5 l/s x 10’ x 60’’ = 3,0 mc

- hidran*i exteriori

35 l/s x 3,6 x 3 h = 378 mc

V.TotaLmc = 381mc

Se consider* un rezervor de ap* pentru incendiu         V = 381mc

Conform STAS 1478 - 90, tabel 15 timpul teoretic de refacere a rezervei pentru incendiu este de 24 h.

qref rez inc = 330 = 13,75 mc/h = 3,25 l/s

24

Necesarul de ap* pentru care va fi dimensionat* sursa de apa de incendiu este: qsurs* = 3,25 l/s

qsurs» = 3,25 l/s
Daca se necesita stingere cu sprinklere inmagazinarea se rezolva strict pentru hala respectiva, sursa de apa fiind forajul de mica adincime -f- ajutat de cel de mare adincime .

Un foraj de adincime din zona poate asigura un debit de 5l/s. Rezulta ca forajul are debit disponibil pentru a aduce aport la sursa de apa care asigura debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu.

 • 3.6.5 CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE «I PLUVIALE

3.6.5.1. Ape uzate menajere (Se consider* 80% din consumul de ap* potabil* în scopuri menajere) Q u zi med = 0,80 x 44,50 mc/zi = 35,60 mc/zi= 0,41 l/s

Q u zi max = 0,80 x 53,38 mc/zi = 42,70 mc/zi= 0,50 l/s
Q u max h = 0,80 x 10,68 mc/h = 8,55 mc/h = 2,37 l/s

- Retea de canalizare menajera in incinta . Reteaua de canalizare se va amplasa paralel cu constructiile de regula alaturat carosabilului, se va realiza din tuburi din PVC - KG cu diametrii cu D=200mm si D=300mm si se descarca in canalul colector paralel cu DN69 - Timisoara, pe DJ spre Sanandrei.

C O N S T R U C T S.R.L.

 • -   Canalul colector SANANDREI -Timișoara, zona SELGROS, este in curs de proiectare a fazei de Autorizație de Construire si are finanțarea asigurata din O.G.nr.7

 • -    La descarcarea apelor uzate in canalul colector se prevede un camin echipat cu debitmetru pentru determinarea valorii debitelor evacuate in canalizarae oraseneasca.

In incinta, canalizarea va functiona gravitational, cu posibila intercalare a unei statii de pompare intre incinta si canalul colector.

 • 3.6.5.2. Debite de ape pluviale

Calculul debitului de ape pluviale de pe construcții ( ape convențional curate) *i cele din zona parcurilor (ape impurificate) se face conform STAS 9470 pentru zona 13 de precipitații *i STAS 1846 pentru clasa IlI-a de importan« *i frecven« a ploii de calcul de 1/2.

Qpl = S x i x j x m x 0,0001

m - coeficient de înmagazinare a apei

S - suprafața de calcul (mp)

i - intensitatea ploii de calcul, l/s.ha

t = tcs + l/v

tcs = 10 min (pentru pante medii generale de 2* )

l » 600 m

j = 0,9

vmed = 1,3 m/sec

t= 10 + 600/78 = 17,7 min

imed = 120 l/s.ha

Suprafața total* incint*:

ST = 395.500mp din care:

Sconstr = 138.425 mp

Sparc*ri+drumuri = 193.755 mp

Ssp verzi = 79.100 mp

Qpl constructii = 13,85 x 120 x 0,95 = 1.579 l/s

Qpl parc*ri + drumuri = 19, 37 x120 x 0,9 = 2.092,5 l/s

Ape pluviale convențional curate:

Qpl = 1.579 l/s

Ape pluviale impurificate:

Qpl = 2.092,5 l/s

Debit total de ape pluviale ce trebuie colectat de pe suprafața incintei :

C O N S T R U C T S.R.L.

Qpluvial total . = 3671,50 l/s ~ 3,67 mc/s

 • -  Retea de canalizare pluviala in incinta Apele de ploaie de pe intreaga suprafața a zonei studiata in PUZ se preiau in canalizarea pluviala a incintei alcatuita din rigole carosabile si tuburi cu DN500-800 mm si prin pompare se descarca in bazinul de retentie ce se amplaseaza in zona verde in partea de est a incintei.

 • -  Apele de ploaie de pe constructii se preiau direct in canalizare, apele de ploaie de pe drumurile interioare si de pe platformele de parcare sunt trecute prin SNH, decantoare de namol si separatoare de hidrocarburi apoi se preiau in retea.

 • 3.6.5.3. Bazin de reten«ie

Apele pluviale curate *i purificate de pe întreaga suprafa** a incintei vor fi colectate in conducte perimetrale, de unde se descarca într-un bazin de retentie urmând a fi utilizate la udarea zilnica a gazonului.

Bazinul va fi deschis, va avea o forma neregulata in plan, cu marginile taluzate inierbate.

Canalizarea incintei se descarca in bazinul de retentie prin pompare.

Se prevede o statie de pompare care ridica apa din canale in bazinul de retentie si o statie de pompare care aspira din bazinul de retentie si refuleaza in instalatiile care intretin umiditatea in zona verde.

Volumul bazinului de retentie ce se realizeaza va avea 15.000 mc, ce acopera necesarul la ploi mari.

3.6.4. Deviere canale de desecare

Incinta este actualmente strabatuta de doua canale de desecare, unul care strabate median, HCn.275 si cel de-al doilea coltul sud-estic, HCn 271 si HCn 262. Canalele se vor pastra ca forma geometrica, caracteristici de sectiune , debit si viteza , doar ca se vor devia la limita incintei, in interiorul zonei. S-a elaborat un proiect de deviere canale de desecare de catre ISPIF Bucuresti, Sucursala Timisoaar si este depus spre avizare la A.N.I.F.

 • 3.6.5 SANATATEA POPULATIEI

Constructiile se vor incadra pe deplin in cerintele prevazute de Ordinul ministrului sanatatii , nr.331/1999 pentru aprobarea,,Normelor de autorizare sanitara a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice”.

Vor fi respectate Normativele si STAS-urile referitoare la s*n*t*tea publica, in special :

 • - STAS 6472 privind microclimatul;

 • - NP 008 privind puritatea aerului;

C O N S T R U C T S.R.L.

- STAS 6646 privind iluminarea natural* *i artificial*.

Construcțiile sunt echipate cu instalații, indeplinind toate standardele in acest sens. Alimentarea cu apa rece se va face de la reteaua municipiului Timisoara si prin foraje proprii. Alimentarea cu apa calda se va realiza cu instalatii proprii.

Evacuarea apelor uzate se va face printr-un sistem de canalizare racordat la canalizarea orasului Timisoara.

Alimentarea cu energie electrica se asigura prin bransamente la reteaua de distributie din zona.

Incalzirea spatiilor interioare se va face in principal cu radiatoare racordate la centrala proprie de incalzire avand ca sursa de energie gazul metan.

Alimentarea cu gaz metan se face prin racordare la reteaua de medie presiune existenta, printr-o statie de reglare a presiunii.

Se prevad instalatii de conditionare aerului in special la spatiile comerciale si birouri.

 • 3.6.6 APARARE CIVILA

Investitia propusa nu este prevazuta cu subsol si se va incadra in specificatiile HG 560/2005 completat cu cu HG 37/2006 privind exceptarea de la construcția adăpostului de APARARE CIVILA.

 • 3.6.7 PREVENIRE SI STINGERE INCENDII

Fiecare constructie din parcul logistic va constitui un compartiment de incendiu distinct.

Constructiile vor fi realizate din materiale incombustibile astfel incat sa se incadreze in gradul I -II de rezistenta la foc. (structura de rezistenta din elemente de beton armat, pereti de compartimentare din caramida, bca, etc.)

Pentru spatiile comerciale se vor lua masuri in faza de proiect PAC si faza DE pentru respectarea prevederilor capitolelor 3 si 4 din Normativul de siguranta la foc a constructiilor P.118-99 privind amplasarea, conformarea la foc a constructiilor, limitarea propagarii focului si a fumului, evacuarea fumului si a gazelor fierbinti, cai de evacuare in caz de incendiu.

La fiecare constructie se asigura accesul masinilor de interventie pe cel putin doua laturi.

Din fiecare cladire evacuarea se face in cel putin doua directii distincte si independente.

La fiecare cladire se va prevedea instalatie de detectare si semnalizare incendiu.

Instalatiile de stingere se vor realiza conform Normativului NP 086-05 si in functie de specificul fiecarui obiectiv acestea pot fi :

 • ■  instalatii de hidranti de incendiu interiori - debit de calcul 5 l/s timp de 10 min;

 • ■  instalatii de hidranti de incendiu exteriori - debit de calcul 35 l/s timp de 3 ore;

 • ■  instalatii de sprinklere - debit de calcul 30 l/s timp de 1 ora;

C O N S T R U C T S.R.L.

Volumul de apa de incendiu se inmagazineaza intr-un rezervor care face corp comun cu cel de compensare pentru apa potabila. Alaturat acestuia se araelizeaza statia de pompare pentru cele doua functiuni.

Statia de pompe apa incendiu se prevede cu :

 • ■  pompe pentru hidrantii interiori si exteriori,

 • ■  pompe pentru instalatia de stingere,

 • ■  pompe de compensare.

 • ■  Pompe in functiune permanenta si

 • ■  Pompe de rezerva

Pompele de apa incendiu si pompele din foraje, se vor alimenta din doua surse:

 • ■  sursa de baza

 • ■  sursa de rezerva (ex. Grup electrogen)

Pe amplasament se va infiinta un serviciu de urgenta care va deservi instalatiile de detectare-semnalizare incendii, instalatiile de stingere cu apa si va desfasura activitati de prevenire la obiectivele din cadrul parcului logistic.

 • 3.7 PROTECȚIA MEDIULUI

Zona in care se incadreaza terenul este lipsita de factori majori de poluare. Nu existe pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna in problema protectiei mediului.

Re*eaua de distribuție a apei potabile în interiorul parcelei va fi de tip inelar *i va fi executat* din conducte de PE-HD cu diametre variabile.

Pentru canalizarea apelor uzate menajere se propune realizarea re*elei de canalizare in interiorul zonei, de unde printr-un canal principal se va descarca in acanlul colector de pe Calea Aradului ( in curs de proiectare Autorizatie de Construire) care are finantarea asigurata , care la rindul lui se descarca in canalizarea municipiului Timișoara, in zona complexului Selgros.

Apele uzate menajere vor fi colectate prin intremediul c*minelor de canalizare *i a unei re*ele de canalizare din conducte de PVC-KG interioar* zonei parcelate.

Apele pluviale vor fi colectate printr-un sistem de canalizare separat de cel menajer *i vor fi colectate într-u bazin de retentie de unde apa este utilizata pentru intrtinerea umiditatii zonelor verzi si de plantatii.

Re*elele de alimentare cu energie electric* 20kV, cât *i cele de distribuție de joas* tensiune 0,4kV se vor executa în cabluri subterane în s*p*tur* (profile de *an* tipizate).

Iluminatul exterior al drumurilor, aleilor *i parc*rilor se va asigura cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur -sodiu pe stâlpi metalici sau beton alimentai prin cabluri subterane.

Alimentarea cu gaz metan se face prin racordare la reteaua de medie presiune existenta, printr-o statie de reglare a presiunii.

Conform Normelor Tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT-DPE-01/2004, retelele de gaze naturale se vor executa de preferinta prin zonele cu spatii verzi.

C O N S T R U C T S.R.L.

Soluția de amplasare a rețelei de gaze naturale nou proiectata se va stabili impreuna cu Sucursala Timișoara, Sectorul de Distributie a gazelor naturale TRANSGAZ-Timisoara, care va stabili toate conditiile proiectarii, executiei si exploatarii conductelor de gaze naturale existente si propuse.

Fiecare constructie indiferent de functiune va fi dotata cu sistem de incalzire.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

 • 1. Caracteristicile planurilor «i programelor cu privire în special la :
 • 1.a. Solu*iile de urbanism propuse creeaz* suportul pentru activit**i viitoare. Fiind P.U.Z. pentru zon* destinata serviciilor, logistica, comert, se vor dota cu zone de parcaje necesare, spatii verzi accese pietonale.De asemenea prin PUZ se rezolva asigurarea cu utilitati, energie electrica, alimentare cu apa potabila, canalizare menajera, canalizare pluviala, gaz. Pentru eventuale alimentari cu carburanti a masinilor care aprovizioneaza sau preiau marfa pentru distributie din zona depozitelor s-a creat posibilitatea alimentarii cu carburanti in incinta, printr-o statie cu doua pompe, una de motorina, cealalta de benzina. Capacitatea de inmagazinare este de 20t.

1.b. Se încadreaz* în prevederile Planului Urbanistic Zonal Director al Municipiului Timișoara pentru zona nord, nord-vest.
 • 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosin** teren arabil, dar nu este un teren valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulțumitoare. Se vor consulta *i rezultatele studiului O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului, factor ce va fi luat în calcul *i în ipoteza scoaterii terenului din circuitul agricol.

 • 1.d. Propunerile documentației de urbanism de extindere a zonei de servicii, depozitare si comert nu afecteaz* mediul, fiind luate prin proiectare toate masurile pentru respectarea prevederilor Normelor C.E. in ceea ce priveste protectia tuturor factorilor de mediu.

 • 1. e. Solutia de asigurare a utilitatilor propusa, canalizare *i alimentare cu ap* în sistem

centralizat, este conform* cu normelor europene actuale.

 • 2. Caracteristicile efectelor «i ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la :
 • 2. a. Propunerile promovate prin documenta*ia de fa** produc ni*te efecte ireversibile. Terenul

agricol dispare, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creeaza locuri de munc* prin serviciile create, se realizeaz* spatii de depozitare marfuri ce conduc la oprirea traficului greu de marfuri spre Timisoara la nivelul inelului de centura ocolitoare a orasului, cu consecinte pozitive asupra circulatiei si mediului, spa*ii verzi aferente.

 • 2.b. Nu e cazul.

C O N S T R U C T S.R.L.

 • 2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere.

 • 2.d. Nu e cazul.

2.e. Nu exist* riscuri pentru s*n*tatea uman*.

2.f. Nu e cazul.

2.f.i. - Nu sunt zone naturale speciale *i nici patrimoniu natural care s* fie afectat.

2.f.ii. - Nu e cazul. Nu se dep**esc standardele *i valorile limit* de calitate a mediului . 2.f.iii - Nu e cazul.

2.g. Nu e cazul.

4.CONCLUZII

Planul Urbanistic Zonal s-a intocmit in conformitate cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu elaborat de URBANPROIECT - Bucuresti si avizat de M.L.P.A.T cu nr.50 / 30.03.2000.

De asemenea s-au respectat prevederile PUG aprobat prin HCL 157/2002, cele din Codul Civil, RLU, OMS 536/97, HG 525/96 si legislatia in vigoare.

C O N S T R U C T S.R.L.

5 REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.
 • I.    DISPOZIȚII GENERALE

Regulamentul local de urbanism al P U.Z.este parte integranta a proiectului, avand un caracter de reglementare ce expliciteaza si detaliaz* prevederile referitoare la modul de utilizare, de amplasare, de realizare si de conformare a terenurilor si construcțiilor pe intreaga zona studiata.

Prezentul regulament complecteaza prevederile din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.525/1996

 • II.   REGULI DE BAZA PRIVIND OCUPAREA TERENURILOR

 • 5.1.UTILIZAREA TERENURILOR

Art. 1 Utilizări permise:

Spatii de depozitare, servicii si comert

Unitati de distributie carburanti

Spatii de intretinere curenta auto

Amenajari carosabile si pietonale

Constructii pentru echipare tehnico- edilitara

Spatii verzi

Accese auto, spatii pentru parcare auto.

Art. 2 Utilizări permise cu condiții:

Se admit functiuni comerciale si servicii profesionale cu urmatoarele conditii:

 • •  sa nu produca factori de poluare

 • •  sa aibe posibilitatea de a asigura stationarea autovehiculelor aferente acestei functiuni - conform normelor in vigoare

Art. 3 Interdictii definitive de construire:

Sunt interzise unitatile cu activitati industriale poluante, agrozootehnice, abatoare.

C O N S T R U C T S.R.L.

 • 5.2.CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR, REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII
Art.4. Orientarea fata de punctele cardinale

Conform art.17-R.G U. si anexei nr.3 - R.G.U. Se vor respecta prevederile Normelor de igiena si a Normativelor privind modul de viata al populației: Ord.536/1997.

Art.5. Amplasarea fata de drumurile publice

Autorizarea execut* rii construcțiilor cu func*iuni de locuit si complementare acestora este permisa numai cu respectarea zonelor de protec*ie a drumurilor.

Art.6. Amplasarea fata de aliniament

Se vor respecta prevederile art.23-R.G.U.

Constructiile se vor amplasa la min.50m distanta fata de DN 69 si centura rutiera ocolitoare a Mun.Timisoara conf. R.L.U.

Art.7. Amplasarea in interiorul parcelei

Se vor respecta toate prevederile art. 24 - R.G.U.

Amplasarea constructiilor fata de limitele parcelei este de min.10m.

Clădirile se vor amplasa pe parcela conform normelor de igiena cuprinse in Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sanatatii.

- reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art.8 Accese carosabile

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Existenta posibilitatii de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor.

Art.9 Accese pietonale

Accesele pietonale vor fi asigurate de trotuare propuse, cu o latime de min. 1,50 m.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Timișoara str.Ioan Slavici nr.24, sc.A,apt.14                                                                                                                 32

ORC J35/107/1997, CF R9299101

Tel.0040256/290110,porimenicolae@yahoo.com

C O N S T R U C T S.R.L.

5.3 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA

Art. 10 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existenta

Conform art. 27.din R.G.U.

Orice amenajare realizata pe un teren trebuie realizata in asa fel incat sa nu constitue un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale la rigole respectiv la reteaua de canalizare prevazuta.

Art.11. Realizarea de re»ele tehnico-edilitare

Vor fi respectate toate prevederile art. 28 R.G.U.

Bransarea construcțiilor la re*eaua apa si canalizare in sistem centralizat dup* realizarea acestora este obligatorie.

Instalațiile de alimentare cu energie electrica si punctele de racord vor fi realizate subteran astfel incat sa nu aduc* prejudicii aspectului architectural al constructiei sau al zonei inconjuratoare.

Instala*ia de telefonie si CATV va respecta acelea*i reguli.

Re*elele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se va realiza deasemenea subteran.

Firidele de bran*ament vor fi amplasate in asa fel incat sa nu aduca prejudicii aspectului architectural al construc*iilor si a zonei inconjuratoare.

Art.12 Proprietate asupra rețelelor tehnico-edililare

Conform art.29 R.G.U

5.4 REGULI CU PRIVIRE LE FORMA SI DIMENSIUNILE CONSTRUCȚIILOR

Art. 13. In»l»imea construcțiilor

Inaltimea constructiilor propuse este de P+7 ; P+3 ; P+2 ; P+1 ; P.

La stabilirea inaltimii constructiilor se va avea in vedere respectarea normelor legate de asigurarea insorii constructiilor conf. Ord. nr 536/1996 pentru aprobarea ''Normelor de igiena si recomandarilor privind modul de viata al populatiei” pentru a nu aduce prejudicii_cladirilor din vecinatate sub aspectul insoririi acestora.

Art.14 Aspectul exterior al constructiilor

Se vor respecta prevederile art 32 dm R.G.U.si urmatoarele reguli:

C O N S T R U C T S.R.L.

 • a) Autorizarea executării construcțiilor care prin conformare volumetrica si aspect exterior intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturi este interzisa.

 • b) Fatadele laterale si posterioare ale cladirilor trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea, se vor trata cu materiale naturale ( lemn, piatra ) sau tencuieli cu vopsitorii deschise la culoare - interzis culori stridente, iar tamplariile vor fi realizate din lemn stratificat

 • c) Lucrarile tehnice (retele, conducte de bransament.etc.) trebuie integrate in volumul constructiilor sau al imprejmurilor. Instalatiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrica si CATV, precum si punctele de racord vor fi concepute asfel incat sa nu aduca prejudicii aspectului architectural al constructiilor sau al zonei inconjuratoare.

Art.15. Procentul de ocupare a terenului si coeficientul de utilizare al terenului

Procentul de ocupare al terenului (P.O.T) maxim admis 55%.

Coeficientul de utilizare (C.U.T.) este de maxim 2.

 • 5.5 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI, ÎMPREJMUIRI

Art.16 Parcaje

Conform art.33. si anexa 5din R.G.U.

Locurile de parcare si garare aferente fiecarei constructii vor fi amenajate oligatoriu in interiorul parcelei.

La nivel de carosabil si prospect stradal se pot amenaja locuri de parcare la nivelul strazii intercalate cu spatii verzi.

Art. 17 Spatii verzi

Conform art. 34 si anexa 6 R.G.U.

Se vor realiza spati verzi de aliniament in lungul starzilor. Se recomanda realizarea spalilor verzi plantate intre aliniamentul stradal si cladiri, cu scopul protejarii inpotriva poluarii.

In interiorul parcelelor se recomanda realizarea spatiului plantat intr-un procent de minim 45 % din suprafata parcelei .

C O N S T R U C T S.R.L.

Art. 18 împrejmuiri

Se vor realiza imprejmuiri transparente pe limitade proprietate cu inaltimea maxima de 2,00m.

intocmit Arh. NicoIae.PORIME