Hotărârea nr. 321/2007

321/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "SPAŢII PENTRU ÎNVŢMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE", reactualizare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 198/2001, strada Oituz - strada Popa Şapc, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 321/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "SPAŢII PENTRU ÎNVŢMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE", reactualizare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 198/2001, strada Oituz - strada Popa Şapc, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U92007-004968/20.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FUNCŢIUNI CONEXE", reactualizare PUZ aprobat prin Hotărârea consiliului Local nr. 198/2001, strada Oituz - strada Popa Şapc, Timişoara, având ca beneficiar pe Universitatea de Vest Timişoara, întocmit conform Proiectului nr. 66/UVT1/06, realizat de S.C. Atelierele Arhitech S.R.L.,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire pentru UTR 4 - Zonă implantare clădiri cu funcţiune rezidenţială - cămine studenţeşti: procentul de ocupare al terenului POT maxim de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 2,5, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a UTR-ului, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirilor cu lift, şi UTR 5 -Zonă implantare funcţiuni agrement şi sport: procentul de ocupare al terenului POT maxim de 30%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 1,5, spaţii verzi mimim 20% din suprafaţa totală a UTR-ului.

Art. 3: Întrucât UTR 1, UTR 2 şi UTR 3 sunt afectate de zona de protecţie a Sitului Urban Cartierul "Cetate Timişoara" acestea vor rămâne cu interdicţie temporară de construire până la elaborare PUD, care să respecte toate condiţiile impuse prin Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 84/10.07.2007.

Art.4: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, în suprafaţ total de 74.043 mp. este înscris în C.F. nr. 140665 Timişoara, nr. cadastral 1009; 1010-1012/2; 1014/2; 1015/1/2; 1016/1/1/1/2; 1017-1018/1/1/2; 1019/1/1/1/2, în suprafaţ de 64.856 mp. - Universitatea de Vest Timişoara, C.F. nr. 146663 Timişoara, nr. cadastral 1015/1/3, în suprafaţ de 4.500 mp. - Ministerul Educaţiei, Cercetrii şi Tineretului pentru Universitatea de Vest Timişoara şi C.F. nr. 133277 Timişoara, nr. cadastral 1015/2, în suprafaţ de 4.687 mp.- Statul Român, drept de administrare operativ în favoarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Universitatea de Vest Timişoara.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Tansporturi;
- Direcţia de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Universitatea de Vest;
-Proiectantului S.C. Atelierele Arhitech S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                          SE APROBA,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                      P R I M A R

DIRECȚIA URBANISM                           Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

serviCiul PLANIFICARE URBANĂ

Nr.U92007-004968/20.07.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FUNCȚIUNI CONEXE”, reactualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 198/2001, strada Oituz - strada Popa Șapcă, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U92007-004968/19.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FUNCȚIUNI CONEXE”, reactualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 198/2001, strada Oituz - strada Popa Șapcă, Timișoara.

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 7160/320.11.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic Zonal “SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FUNCȚIUNI CONEXE”, reactualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 198/2001, strada Oituz - strada Popa Șapcă, Timișoara.

Documentația este elaborată de proiectantul S.C. Atelierele Arhitech S.R.L., proiect nr. 66/UVT1/06, la cererea beneficiarilor UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA.

Terenul studiat se găsește în partea de nord a Zonei Cetate Timișoara, în intravilanul municipiului Timișoara și face parte din UTR 27 având destinația de zonă cu interdicție de construire până la elaborare PUZ.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentații, se află în zonă protejată a Sitului Urban Cartierul „Cetate Timișoara” - TM-II-s-A-06095, pentru care s-a obținut Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 84/10.07.2007 cu următoarele condiții: - obținerea Avizului Comisiei de Monumente; - asigurarea unui număr de minimum 1.000 locuri de parcare; -propuneri de organizarea circulației și transportului în comun elaborate de inginer atestat în domeniu; - reanalizarea CUT propus în sensul reducerii valorii maxime admise.

Terenul studiat, în suprafață totală de 74.043 mp. este înscris în C.F. nr. 140665 Timișoara, nr. cadastral 1009; 1010-1012/2; *1014/2; 1015/1/2; 1016/1/1/1/2; 1017-1018/1/1/2; 1019/1/1/1/2, în suprafață de 64.856 mp. - Universitatea de Vest Timișoara, C.F. nr. 146663 Timișoara, nr. cadastral 1015/1/3, în suprafață de 4.500 mp. - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului pentru Universitatea de Vest Timișoara și C.F. nr. 133277 Timișoara, nr. cadastral 1015/2, în suprafață de 4.687 mp. - Statul Român, drept de administrare operativă în favoarea Ministerului Educației Naționale prin Universitatea de Vest Timișoara.

Documentația tratează realizarea unui CAMPUS UNIVERSITAR cu clădiri conexe învățământului. Amplasamentul a fost structurat în 5 UTR-uri cu următoarele destinații:

UTR 1 — Zonă implantare clădiri de birouri și parcaje supraetajate cu următorii indici de construibilitate POT = 50%, CUT max. 4,5

UTR 2 — Zonă implantare clădiri cu funcțiune învățământ și spații conexe cu următorii indici de construibilitate POT = 50%, CUT max. 2,5

UTR 3 — Zonă implantare clădiri cu funcțiune învățământ și spații conexe cu următorii indici de construibilitate POT = 45%, CUT max. 2,5

UTR 4 — Zonă implantare clădiri cu funcțiune rezidențială — cămine studențești cu următorii indici de construibilitate POT = 40%, CUT max. 2,5

UTR 5 — Zonă implantare funcțiuni agrement și sport cu următorii indici de construibilitate POT = 30%, CUT max. 1,5

Întrucât UTR 1, UTR 2 și UTR 3 sunt afectate de zona de protecție a Sitului Urban Cartierul „ Cetate Timișoara ” acestea vor rămâne cu interdicție temporară de construire până la elaborare PUD, care să respecte toate condițiile impuse prin Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 84/10.07.2007.

Documentația a avut în vedere mobilarea terenului aflat în proprietatea Universității de Vest Timișoara cu funcțiunile necesare dezvoltării unui campus universitar prin realizarea a două noi facultăți, Facultatea de economie și administrarea afacerilor, Facultatea de muzică și teatru, corpuri administrative, a unui cetru de cercetare regional IT, parcare supraetajată destinată publicului care va adăposti un număr de 1.000 locuri de staționare și care face parte din „Studiul privind dezvoltarea spațială în aglomerarea urbană Timișoara” aprobat prin HCL nr. 325/2005, săli de sport, terenuri de sport. Prin această documentație se propune realizarea unei legături auto și pietonală între strada Popa Șapcă, stradă propusă a se realiza la 4 benzi de circulație conform SF aprobat prin HCL nr. 162/2006 și Calea Aradului, printre zona de blocuri existentă.

Se va respecta zona de protecție de 20 m, respectiv 50 m față de linia de CFR, conform Avizului emis de Regionala CFR nr. 5/3/2/ 446/2007 și Avizul MTCT nr. 3039/2007.

În incinte se vor prevedea alei carosabile, platforme și parcaje. Se vor asigura locuri de parcare pentru angajați, vizitatori și pentru autocare proporțional cu dimensiunile și capacitatea construcțiilor ce se vor realiza, distribuite pentru fiecare clădire în parte. Fiind o suprafață mare de teren, accesul auto și pietonal se va realiza de pe toate 3 laturile, conform Avizului Comisiei de Circulație nr. TH2007-530/19.04.2007.

Eliberarea Autorizației de Construire se va face doar după ce suprafețele de teren afectate de drumuri vor trece în domeniul public.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism în conformitate cu legislația în vigoare și Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal “SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FUNCȚIUNI CONEXE”, reactualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 198/2001 - Timișoara, strada Oituz - strada Popa Șapcă se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

Pt. ȘEF BIROU, Arh. Loredana PĂLĂLĂU

CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI


Universitatea de Vest TimișoaraDEZVOLTARE CAMPUS UNIVERSITAR 2

- Romania, Timișoara, str. Oituz -

-io-

Facultatea de Chimie, Geografie si Biologie

Universitatea de Vest Timișoara


Casa Studenților

Clădire IT

DEZVOLTARE CAMPUS UNIVERSITAR 2

- Romania, Timișoara, str. Oituz -