Hotărârea nr. 320/2007

320/31.07.2007 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 Timişoara în vederea organizării Turneului Internaţional de Juniori - Lupte Libere "Cupa Timişoara", în perioada 16-18.08.2007
Hotararea Consiliului Local 320/31.07.2007
privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 Timişoara în vederea organizării Turneului Internaţional de Juniori - Lupte Libere "Cupa Timişoara", în perioada 16-18.08.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 009887/ 24.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drpturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipilui Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c), d) şi e), alin.(6) lit.a) pct.6 şi alin.(7) lit.a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timişoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 şi Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 cu sediul în Timişoara, str. Amforei nr.4 în vederea organizării Turneului Internaţional de Juniori - Lupte Libere "Cupa Timişoara", în perioada 16-18.08.2007, în următoarele condiţii:
1. Municipiul Timişoara se obligă:
- să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare organizării acestei competiţii cu suma de 3.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte actiuni culturale".

2. Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 Timişoara se obligă:
- să promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inserarea siglei şi a numelui Consiliului Local Timişoara şi a Municipiului Timişoara în toate materialele promoţionale ale evenimentului ;
- să menţioneze ca finanţator al evenimentului Municipiul Timişoara şi Consiliul Local Timişoara pe materialele promoţionale;
Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Activitatea financiară a Clubului Sportiv Şcolar Nr. 1 Timişoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. În acest sens, Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 Timişoara va pune la dispoziţia Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate organizării Turneului Internaţional de Juniori- Lupte Libere "Cupa Timişoara", în perioada 16-18.08.2007, de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu preia si nu răspunde în nici un fel de eventuale debite sau obligaţii financiare sau de altă natură ale Universităţii de Vest Timişoara, contracte încheiate anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara şi Secretarul Municipiului Timişoara să semneze, în numele şi pentru Municipiul Timişoara, contractul de asociere prevăzut la art.1.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi:
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                      APROBAT


JUDEȚUL TIMIȘ                     PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Relații Publice,Învățământ,Cultură,Sport GHEORGHE CIUHANDU

SC2007- 009887/24.07.2007

Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Școlar Nr. 1 Timișoara în vederea organizării Turneului Internațional de Juniori- Lupte Libere “Cupa Timișoara”, în perioada 16-18.08.2007

Conform adresei nr. SC 2007-015685/ 09.07.2007 prin care membrii Comisiei de Cultură a CLT solicită redactarea de către Biroul Relații Publice, Învățământ, Cultură, Sport a proiectelor de hotărâre de consiliu local pentru asocierea Consiliului Local Timișoara cu asociații/organizații care au depus proiecte culturale de interes local și conform adresei nr. SC2007-009887/ 24.07.2007 prin care Clubul Sportiv Școlar Nr. 1 Timișoara solicită organizarea Turneului Internațional de Juniori- Lupte Libere “Cupa Timișoara”, în perioada 16-18.08.2007, propunem aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Școlar Nr. 1 Timișoara pentru organizarea acestui eveniment.

Turneul Internațional de Juniori- Lupte Libere “Cupa Timișoara” are ca obiectiv principal promovarea sportului de performanță lupte libere- prin valorificarea aptizudinilor individuale într-un sistem organizat de competiție. La această competiție vor participa sportivi din Italia care vor fi invitați și pentru o pregătire comună în tabăra de pregătire de la Gărâna. Participarea sportivilor străini la edițiile anterioare a fost de peste 10 sportivi cu valoare competițională europeană și cu o bogată experiență de luptă.

Prin anvergura de care se bucură evenimentul, orașul nostru va fi in atenția presei naționale și internaționale devenind astfel o excelentă oportunitate de promovare a imaginii Timișoarei.

Prin urmare, propunem alocarea sumei de 3.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale " pentru acest proiect.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susținerea proiectului de hotărâre de consiliu.

Violeta Mihalache                                                 Alina Pintilie

Director                                                        Șef birou

Smaranda Haracicu                                         Mirela Lasuschevici

Director economic                                              Avizat Juridic

Red. A.:P.

2.ex.

Red. A.:P.

2.ex.

CONTRACT DE ASOCIERE

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu si Secretar- loan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536,

si

 • 1.2. CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.1, cu sediul în Timișoara, str. Amforei nr.4 cod fiscal nr.R04250670, cont bancar nr. RO54TREZ6215003XXX000213 deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara., reprezentat prin d-na Savu Tamara - director.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Prezenta asociere are ca obiect organizarea Turneului Internațional de Juniori- Lupte Libere “Cupa Timișoara”, în perioada 16.08.2007-18.08.2007.

Art.3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se incheie pe perioada 16.08.2007-18.08.2007.

Art.4. OBLIGATIILE PARTILOR

 • 4.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA se obligă :

 • 4.1.1. să sprijine financiar, în condițiile legii, activitățile necesare organizării Turneului Internațional de Juniori- Lupte Libere “Cupa Timișoara”, cu suma de 3.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale ".

 • 4.2. CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.1 TIMIȘOARA se obligă:

 • 4.2.1. să promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inserarea siglei și a numelui Consiliului Local Timișoara și a Municipiului Timișoara în toate materialele promoționale ale evenimentului (afișe, invitații etc. ) ;

 • 4.2.2. să menționeze ca finanțator al evenimentului Municipiul Timișoara și Consiliul Local Timișoara pe materialele promoționale ale evenimentului;

Art.5. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

Art.6. INCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. încetarea prezentului contract poate avea loc in următoarele cazuri :

 • a) . la implinirea termenului pentru care a fost incheiat;

 • b) . prin acordul comun al celor doua parti, la initiativa uneia dintre acestea ;

 • c) . pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a clauzelor prezentului contract ;

 • d) . daca se constata ca sunt deficiente majore in administrarea sumelor alocate de catre municipiul Timisoara.

Art.7. LITIGII

 • 7.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorital si material.

Art.8. Prezentul contract a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA. PRIMAR,


CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.1 TIMIȘOARA

GHEORGHE CIUHANDU

DIRECTOR.


SAVU TAMARA

SECRETAR

IOAN COJOCARI