Hotărârea nr. 32/2007

32/30.01.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Modernizarea electrofiltrului Cazanului de apă fierbinte nr.1 de 100 t/h de la CT Sud Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 32/30.01.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Modernizarea electrofiltrului Cazanului de apă fierbinte nr.1 de 100 t/h de la CT Sud Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RE 2007 - 28/18.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/ 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea enrgiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică , modificată şi completată prin Legea nr. 430/2004 şi modificată prin Legea 228/2006 ;
În conformitate cu art. 38 alin.2 lit. (b) şi alin. 4 lit d. din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Modernizarea electofiltrului Cazanului de apă fierbinte nr.1 de 100 t/h de la CT Sud Timişoara" conform proiectului cu numărul de cod 01/2006 întocmit de S.C.Colterm S.A şi execuţia lucrării având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art.1 se va face de la bugetul de stat fonduri nerambursabile.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Colterm S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
-S.C.Colterm S.A.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ PRIMĂRIA TIMIȘOARA DIRECȚIA EDILITARĂ NR. __________

SE APROBĂ PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind studiul de fezabilitae „Modernizarea electrofiltrului Cazanului de apă fierbinte nr. 1 de 100 t/h de la CT SUD TIMIȘOARA”

Având în vedere prevederile legale în vigoare, în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al societății și ținând cont de bugetul de venituri și cheltuieli, Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de unic acționar aprobă programul de investiții al companiei;

În conformitate cu Conceptul strategic privind sistemul de termoficare al Municipiului Timișoara aprobat în anul 2003 și actualizat în anul 2006 care prevede realizarea unor lucrări de investiții care au drept scop modernizarea, retehnologizarea și dezvoltarea capacităților de producere a energiei termice;

Ținând cont de faptul că la Cazanul de apă fierbinte nr. 1 de la CT TIMIȘOARA SUD se utilizează drept combustibil gazele naturale ca suport de ardere și cărbunele (lignit) sub formă de praf;

Având în vedere că instalațiile de desprăfuire electrice existente la Cazanul de apă fierbinte nr. 1 de 100 t/h sunt uzate fizic și moral datorită perioadei îndelungate de funcționare cât și a concepției inițiale - fără control al emisiei de particule la coș,

Ținând cont de faptul că lucrările de modernizare au în vedere încadrarea în limitele impuse de Directiva UE 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanți din aer proveniți din instalații mari de ardere;

Luând în considerare solicitarea S.C.Colterm S.A. materializată prin referatul înregistrat cu nr. RE2007-000028 din 15.01.2007 și nota de fundamentare atașată;

Cu mențiunea că investițiile vor fi realizate din fonduri alocate din bugetul de stat -fonduri nerambursabile,

Propunem Consiliului Local al Municipiului Timișoara:

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea electrofiltrului Cazanului de apă fierbinte nr. 1 de 100 t/h de la CT SUD TIMIȘOARA” .

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ

ȘEF SERVICIU ENERGETIC IOAN ZUBAȘCU


DUMITRU ANDOR

AVIZAT JURIDIC

LASUSCHEVICI MIRELA

Red/Dact/I.B.

Anexa la Hotărâre nr./

„Modernizarea electrofiltrului Cazanului de apă fierbinte nr. 1 de 100 t/h de la CT SUD TIMIȘOARA”

Indicatorii tehnico-economici ai investiției

Denumirea investiției : „Modernizarea electrofiltrului Cazanului de apă fierbinte nr. 1 de 100 t/h de la CT SUD TIMIȘOARA”

Amplasament : CT SUD TIMIȘOARA

Beneficiar : Compania Locală de termoficare „Colterm”SA Timișoara

Coordonator principal de credite : Primăria Municipiului Timișoara

Valoarea investiției : 2.069.724 LEI reprezentând 569.811 euro din care C+M 905.420 lei

Finanțarea investiției : Bugetul de Stat - fonduri nerambursabile

Suma supusă procedurii de achiziție publică : 2.069.724 LEI

Durata de realizare : 1 an de la demararea lucrărilor