Hotărârea nr. 319/2007

319/31.07.2007 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Asociaţia Automotivest în calitate de membru fondator şi alocarea sumei de 50 RON din bugetul local pentru contribuţia la capitalul social al Asociaţiei Automotivest
Hotararea Consiliului Local 319/31.07.2007
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Asociaţia Automotivest în calitate de membru fondator şi alocarea sumei de 50 RON din bugetul local pentru contribuţia la capitalul social al Asociaţiei Automotivest


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 16670/23.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, actualizată;
În conformitate cu Legea 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b) şi lit. e), alin. 4, lit. a) şi alin. 7), lit. a) şi c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
În temeiul art. 45, alin. 2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara la Asociaţia Automotivest în calitate de membru fondator, conform Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei Automotivest, care constituie Anexe şi care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 50 RON din bugetul local pentru contribuţia Municipiului Timişoara la capitalul social al Asociaţiei Automotivest.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT,

PRIMAR,

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALĂ birouL PROGRAME EUROPENE

SC2007 - 16670/23.07.2007

REFERAT

privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la Asociația Automotivest în calitate de membru fondator și alocarea sumei de 50 RON din bugetul local pentru contribuția la capitalul social al Asociației Automotivest

La începutul anului 2007, Agenția de Dezvoltare Regională Vest a avut inițiativa creării unei structuri de decizie și direcționare a primului „cluster” înființat în regiunea de vest a țării, respectiv a Asociației Automotivest. Asociația se află sub coordonarea Agenției de Dezvoltare Regională Vest și are ca obiectiv principal crearea, cu sprijinul firmei Co-Makers din Olanda, a unei platforme regionale de furnizori în industria Automotive din regiune.

Primăriei Municipiului Timișoara i s-a propus participarea la această structură prin reprezentantul său, D-na Adriana Deaconu, șef Birou Programe Europene, Direcția Dezvoltare Locală. În acest sens, anexăm Actul constitutiv și Statutul Asociației Automotivest, în care sunt menționați și ceilalți membri fondatori ai Asociației.

Aceasta este o oportunitate pentru Municipiul Timișoara, având în vedere strategia de dezvoltare economică locală concepută pentru atragerea de investiții în zonă, dar și pentru asigurarea unui climat sigur în vederea derulării unor afaceri de succes. Contribuția noastră, în calitate de instituție publică, la dezvoltarea economică în regiune se înscrie, astfel, în obiectivele menționate mai sus.

Având în vedere cele mai sus menționate

Propunem

Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara spre aprobare:

  • 1. participarea Municipiului Timișoara la Asociația Automotivest în calitate de membru fondator, conform Actului Constitutiv și Statutului Asociației Automotivest.

  • 2. alocarea sumei de 50 RON din bugetul local pentru contribuția Municipiului Timișoara la capitalul social al Asociației Automotivest.

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Ec. Smaranda HARACICU


DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALĂ

Arh. Aurelia JUNIE

AVIZAT JURIDIC

ȘEF SER VICIUL JURIDIC Cons. jr. MIRELA LASUSCHEVICI

Întocmit

Consilier Raluca Ciortan

Direcția Dezvoltare Locală