Hotărârea nr. 318/2007

318/31.07.2007 privind suplimentarea sumei alocate Casei de Cultură a municipiului Timişoara pentru organizarea Zilei Timişoarei - 3 august 2007
Hotararea Consiliului Local 318/31.07.2007
privind suplimentarea sumei alocate Casei de Cultură a municipiului Timişoara pentru organizarea Zilei Timişoarei - 3 august 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-016697/23.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 61 din 27.03.2007- privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2007;
Având în vedere procesul-verbal al şedinţei Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie civilă, turism, ecologie, sport şi culte a Consiliului Local Timişoara, din data de 6.03.2007;
Având în vedere art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În baza prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se suplimentează suma de 100.000 lei alocată Casei de Cultură a municipiului Timişoara pentru organizarea Zilei Timişoarei - 3 august 2007, cu suma de 25.000 RON.

Art. 2: Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Casa de Cultură a Municipiului Timişoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA


Județul Timiș

Primăria Municipiului Timișoara

DiRECțiA COMuNiCARE

BiROuL RELAții PuBLiCE

SC2007 - 016697/23.07.2007

APROBAT PRIMAR,

GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind suplimentarea sumei alocate Casei de Cultură a municipiului Timisoara pentru organizarea Zilei Timisoarei - 3 august 2007

În perioada 3-5 august 2007, Consiliul Local Timișoara, prin Casa de Cultură a municipiului Timișoara, va organiza Ziua Timișoarei, sărbătoare consacrată care va cuprinde o serie de manifestări culturale.

Având în vedere amploarea acestei manifestări tradiționale pentru orașul nostru, precum și faptul că la Ziua Timișoarei vor participa și consilierii municipali de la Arad, pentru o ședință comună cu Consiliul Local Timișoara, propunem suplimentarea fondurilor alocate Casei de Cultură prin HCLMT nr. 61 din 27.03.2007, cu suma de 25.000 lei.

Suma va fi folosită de către Casa de Cultură pentru cheltuielile de organizare a evenimentului și va fi justificată pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Director Direcția Comunicare, Violeta Mihalache

Director Direcția Economică Smaranda Haracicu

Consilier Biroul Relații Publice, Adrian Schiffbeck

Avizat juridic,

Mirela Lasuschevici