Hotărârea nr. 317/2007

317/31.07.2007 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Muzeul de Artă Timişoara în vederea organizării expoziţiei "Dominarea Iraţionalului" cu lucrările lui Salvador Dali în perioada 09.07.2007-07.08.2007
Hotararea Consiliului Local 317/31.07.2007
privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Muzeul de Artă Timişoara în vederea organizării expoziţiei "Dominarea Iraţionalului" cu lucrările lui Salvador Dali în perioada 09.07.2007-07.08.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 015698 / 09.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 350 /2005- privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c), d) şi e), alin.(6) lit.a) pct.6 şi alin.(7) lit.a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timişoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 şi Muzeul de Artă cu sediul în Timişoara, P-ţa Unirii nr.1 în vederea organizării expoziţiei "Dominarea Iraţionalului" cu lucrările lui Salvador Dali, în perioada 9 iulie 2007- 7 august 2007, în următoarele condiţii:
1. Municipiul Timişoara se obligă:
- să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare organizării acestei expoziţii cu suma de 15.606 lei (5.000 euro) de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.50 Altele).
2. Muzeul de Artă Timişoara se obligă:
- să promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inserarea siglei şi a numelui Consiliului Local Timişoara şi a Municipiului Timişoara în toate materialele promoţionale ale expoziţiei ;
- să menţioneze ca finanţator al evenimentului Municipiul Timişoara şi Consiliul Local Timişoara pe materialele promoţionale;
Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Activitatea financiară a Muzeului de Artă Timişoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. În acest sens, Muzeul de Artă Timişoara va pune la dispoziţia Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate organizării expoziţiei "Dominarea Iraţionalului" cu lucrările lui Salvador Dali de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu preia si nu răspunde în nici un fel de eventuale debite sau obligaţii financiare sau de altă natură ale Muzeului de Artă Timişoara, contracte încheiate anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4: Se împuterniceşte Primarul MunicipiuluiTimişoara şi Secretarul Municipiului Timişoara să semneze, în numele şi pentru Municipiul Timişoara, contractul de asociere prevăzut la art.1.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Muzeului de Artă Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Relații Publice

SC2007- 015698/09.07.2007

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Muzeul de Artă Timișoara în vederea organizării expoziției „Dominarea Iraționalului” cu lucrările lui Salvador Dali

în perioada 09.07.2007-07.08.2007

Conform adresei nr. SC 2007-015685/09.07.2007 prin care membrii Comisiei de Cultură a CLT solicită suplimentarea fondurilor destinate proiectelor culturale și conform adresei nr. SC2007-015698/09.07.2007 prin care dl. consilier Sergiu Știrbu susține și aprobă demersul Muzeului de Artă Timișoara în vederea organizării expoziției Salvador Dali în luna iulie 2007, solicităm aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Muzeul de Artă Timișoara pentru organizarea acestui eveniment.

Prin anvergura de care se bucură evenimentul, orașul nostru va fi in atenția presei naționale și internaționale devenind astfel o excelentă oportunitate de promovare a imaginii Timișoarei.

Prin găzduirea expoziției „Dominarea Iraționalului” care conține 129 de litografii originale ale celebrului Salvador Dali înregistrate ca și lucrări grafice în tabelul lucrărilor de artă internaționale a lui Michler -Lopsinger din anul 1995, Timișoara arată încă o data importanța pe care o acordă promovării culturii și implicarea în susținerea proiectelor care aduc un plus de imagine orașului nostru.

Prin urmare, propunem alocarea sumei de 15.606 lei (5.000 euro) de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere și religie" (67.02.50 Altele ) pentru acest proiect.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susținerea proiectului de hotărâre de consiliu.

Violeta Mihalache Director

Smaranda Haracicu Director economic


Alina Pintilie Șef birou

Mirela Lasuschevici

Avizat Juridic

Red. A.:P.

2.ex.

CONTRACT DE ASOCIERE

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE

1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu si Secretar- Ioan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536, si

 • 1.2. Muzeul de Artă, cu sediul în Timișoara, P-ța Unirii nr.1, cod fiscal nr. 18272040, cont bancar nr. RO12TREZ6215010XXX006148 deschis la Trezoreria Timișoara., reprezentat prin d-nul Marcel Tolcea - director.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Prezenta asociere are ca obiect organizarea expoziției „Dominarea Iraționalului” cu lucrările lui Salvador Dali precum și promovarea imaginii municipiului Timisoara, in plan national si international.

Art.3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se incheie pe perioada 09.07.2007-07.08.2007.

Art.4. OBLIGATIILE PARTILOR

 • 4.1. MUNICIPIUL TIMISOARA se obligă :

 • 4.1.1. să sprijine financiar, în condițiile legii, activitățile necesare organizării acestei expoziții cu suma de 15.606 lei (5.000 euro) de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere și religie" (67.02.50 Altele ).

 • 4.2. MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA se obligă:

 • 4.2.1. să promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inserarea siglei și a numelui Consiliului Local Timișoara și a Municipiului Timișoara în toate materialele promoționale ale expoziției(afișe, invitații etc. ) ;

 • 4.2.2. să menționeze ca finanțator al evenimentului Municipiul Timișoara și Consiliul Local Timișoara pe materialele promoționale ale expoziției;

Art.5. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional.

Art.6. INCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Incetarea prezentului contract poate avea loc in urmatoarele cazuri :

 • a). la implinirea termenului pentru care a fost incheiat;

 • b). prin acordul comun al celor doua parti, la initiativa uneia dintre acestea ;

 • c). pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a clauzelor prezentului contract ;

 • d). daca se constata ca sint deficiente majore in administrarea sumelor alocate de catre municipiul Timisoara.

Art.7. LITIGII

 • 7.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorital si material.

Art.8. Prezentul contract a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL TIMISOARA


MUZEUL DE ARTĂ TIMIȘOARA


PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

DIRECTOR,

MARCEL TOLCEA


SECRETAR

IOAN COJOCARI