Hotărârea nr. 316/2007

316/31.07.2007 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Universitatea de Vest Timişoara în vederea organizării Concursului Internaţional de Interpretare Vocală "Sabin Drăgoi" ediţia a V-a, în perioada 21.09.2007-24.09.2007
Hotararea Consiliului Local 316/31.07.2007
privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Universitatea de Vest Timişoara în vederea organizării Concursului Internaţional de Interpretare Vocală "Sabin Drăgoi" ediţia a V-a, în perioada 21.09.2007-24.09.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 002636/ 19.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c), d) şi e), alin.(6) lit.(a) pct.6 şi alin.(7) lit.a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timişoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 şi Universitatea de Vest cu sediul în Timişoara, Bd. Vasille Pârvan nr.4 în vederea organizării Concursului Internaţional de Interpretare Vocală "Sabin Drăgoi" ediţia a V-a, în perioada 21.09.2007-24.09.2007, în următoarele condiţii:
1. Municipiul Timişoara se obligă:
- să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare organizării acestei manifestări cu suma de 12.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte actiuni culturale ".
2. Universitatea de Vest Timişoara se obligă:
- să promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inserarea siglei şi a numelui Consiliului Local Timişoara şi a Municipiului Timişoara în toate materialele promoţionale ale evenimentului ;
- să menţioneze ca finanţator al evenimentului Municipiul Timişoara şi Consiliul Local Timişoara pe materialele promoţionale;
Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Activitatea financiară a Universităţii de Vest Timişoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. În acest sens, Universitatea de Vest Timişoara va pune la dispoziţia Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate organizării Concursului Internaţional de Interpretare Vocală "Sabin Drăgoi" ediţia a V-a, în perioada 21.09.2007-24.09.2007 de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu preia si nu răspunde în nici un fel de eventuale debite sau obligaţii financiare sau de altă natură ale Universităţii de Vest Timişoara, contracte încheiate anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara şi Secretarul Municipiului Timişoara să semneze, în numele şi pentru Municipiul Timişoara, contractul de asociere prevăzut la art.1.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Universităţii de Vest Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                      APROBAT


JUDEȚUL TIMIȘ                     PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Relații Publice,Învățământ,Cultură,Sport GHEORGHE CIUHANDU

SC2007- 002636/19.07.2007

Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Universitatea de Vest Timișoara în vederea organizării

Concursului Internațional de Interpretare Vocală “Sabin Drăgoi” ediția a V-a, în perioada 21.09.2007-24.09.2007

Conform adresei nr. SC 2007-015685/ 09.07.2007 prin care membrii Comisiei de Cultură a CLT solicită redactarea de către Biroul Relații Publice, Învățământ, Cultură, Sport a proiectelor de hotărâre de consiliu local pentru asocierea Consiliului Local Timișoara cu asociații/organizații care au depus proiecte culturale de interes local și conform adresei nr. SC2007-002636/ 05.02.2007 prin care Universitatea de Vest Timișoara solicită organizarea Concursului Internațional de Interpretare Vocală “Sabin Drăgoi” ediția aV-a, în perioada 21-24.09.2007, propunem aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Universitatea de Vest Timișoara pentru organizarea acestui eveniment.

Concursul de Interpretare Vocală „Sabin Drăgoi” are ca obiectiv principal promovarea tinerelor talente românești și străine, promovarea la nivel internațional a muzicii românești, în special a compozitorilor bănățeni, creșterea accesului cetățenilor la actul cultural și dezvoltarea cooperării culturale internaționale.

Prin anvergura de care se bucură evenimentul, orașul nostru va fi in atenția presei naționale și internaționale devenind astfel o excelentă oportunitate de promovare a imaginii Timișoarei.

Prin urmare, propunem alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale " pentru acest proiect.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susținerea proiectului de hotărâre de consiliu.

Violeta Mihalache

Director


Smaranda Haracicu

Director economic


Alina Pintilie Șef birou

Mirela Lasuschevici Avizat Juridic

Red. A.:P.

2.ex.

CONTRACT DE ASOCIERE

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu si Secretar- loan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536,

si

 • 1.2. UNIVERSITATEA DE VEST, cu sediul în Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.4 cod fiscal nr.R04250670, cont bancar nr. RP76TREZ621504601X000503 deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara., reprezentat prin d-nul Mihai Ion - director.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Prezenta asociere are ca obiect organizarea Concursului Internațional de Interpretare Vocală “Sabin Drăgoi” ediția a V-a, în perioada 21.09.2007-24.09.2007 .

Art.3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se incheie pe perioada 21.09.2007-24.09.2007.

Art.4. OBLIGATIILE PARTILOR

 • 4.1. MUNICIPIUL TIMISOARA se obligă :

 • 4.1.1. să sprijine financiar, în condițiile legii, activitățile necesare organizării Concursului Internațional de Interpretare Vocală “Sabin Drăgoi” ediția a V-a cu suma de 12.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale ".

 • 4.2. UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA se obligă:

 • 4.2.1. să promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inserarea siglei și a numelui Consiliului Local Timișoara și a Municipiului Timișoara în toate materialele promoționale ale evenimentului (afișe, invitații etc. ) ;

 • 4.2.2. să menționeze ca finanțator al evenimentului Municipiul Timișoara și Consiliul Local Timișoara pe materialele promoționale ale evenimentului;

Art.5. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

Art.6. INCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. încetarea prezentului contract poate avea loc in următoarele cazuri :

 • a) . la implinirea termenului pentru care a fost incheiat;

 • b) . prin acordul comun al celor doua parti, la initiativa uneia dintre acestea ;

 • c) . pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a clauzelor prezentului contract ;

 • d) . daca se constata ca sunt deficiente majore in administrarea sumelor alocate de catre municipiul Timisoara.

Art.7. LITIGII

 • 7.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorital si material.

Art.8. Prezentul contract a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL TIMISOARA, PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU


UNIVERSITATEA DE VEST

TIMIȘOARA DIRECTOR, MIHAI ION


SECRETAR

IOAN COJOCARI