Hotărârea nr. 315/2007

315/31.07.2007 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Asociaţia Documentor Timişoara în vederea organizării Sesiunii de Training Deschis "Discovery Campus Masterschool", în perioada 10.09.2007-16.09.2007
Hotararea Consiliului Local 315/31.07.2007
privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Asociaţia Documentor Timişoara în vederea organizării Sesiunii de Training Deschis "Discovery Campus Masterschool", în perioada 10.09.2007-16.09.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 016413/18.07.2007 al al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), d) şi e), alin.(6) lit.a) pct.6 şi alin.(7) lit. a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timişoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 şi Asociaţia Documentor cu sediul în Timişoara, str. Aleea Viilor bl. B36, sc A ap.8 în vederea organizării Sesiunii de Training Deschis "Discovery Campus Masterschool", în perioada 10-16.09.2007 , în următoarele condiţii:
1. Municipiul Timişoara se obligă:
- să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare organizării acestei manifestări cu suma de 50.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte actiuni culturale ".
2. Asociaţia Documentor se obligă:
- să promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inserarea siglei şi a numelui Consiliului Local Timişoara şi a Municipiului Timişoara în toate materialele promoţionale ale evenimentului;
- să menţioneze ca finanţator al evenimentului Municipiul Timişoara şi Consiliul Local Timişoara pe materialele promoţionale;
Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Activitatea financiară a Asociaţiei Documentor Timişoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. În acest sens, Asociaţia Documentor Timişoara va pune la dispoziţia Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate organizării Sesiunii de Training Deschis "Discovery Campus Masterschool" de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu preia si nu răspunde în nici un fel de eventuale debite sau obligaţii financiare sau de altă natură ale Asociaţiei Documentor Timişoara, contracte încheiate anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4: Se împuterniceşte Primarul MunicipiuluiTimişoara şi Secretarul Municipiului Timişoara să semneze, în numele şi pentru Municipiul Timişoara, contractul de asociere prevăzut la art.1

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Asociaţiei Documentor Timişoara;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONTRACT DE ASOCIERE

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu si Secretar- loan Cojocari, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536,

si

 • 1.2. Asociația Documentor, cu sediul în Timișoara, str. Aleea Viilor bl. B36, sc A ap.8 cod fiscal nr.21955370, cont bancar nr. 25336.C04.0.4879092.0249.ROL.4 deschis la B.C.R. Timișoara., reprezentat prin d-nul Florin lepan - director.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Prezenta asociere are ca obiect organizarea Sesiunii de Training Deschis „Discovery Campus Masterschool”, în perioada 10.09.2007-16.09.2007

Art.3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se incheie pe perioada 10.09.2007-16.09.2007.

Art.4. OBLIGATIILE PARTILOR

 • 4.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA se obligă :

 • 4.1.1. să sprijine financiar, în condițiile legii, activitățile necesare organizării Sesiunii de Training Deschis „Discovery Campus Masterschool” cu suma de 50.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte actiuni culturale ".

 • 4.2. ASOCIAȚIA DOCUMENTOR TIMIȘOARA se obligă:

 • 4.2.1. să promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inserarea siglei și a numelui Consiliului Local Timișoara și a Municipiului Timișoara în toate materialele promoționale ale evenimentului (afișe, invitații etc. ) ;

 • 4.2.2. să menționeze ca finanțator al evenimentului Municipiul Timișoara și Consiliul Local Timișoara pe materialele promoționale ale evenimentului;

Art.5. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

Art.6. INCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. încetarea prezentului contract poate avea loc in următoarele cazuri :

 • a) . la implinirea termenului pentru care a fost incheiat;

 • b) . prin acordul comun al celor doua parti, la initiativa uneia dintre acestea ;

 • c) . pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a clauzelor prezentului contract ;

 • d) . daca se constata ca sunt deficiente majore in administrarea sumelor alocate de catre municipiul Timisoara.

Art.7. LITIGII

 • 7.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorital si material.

Art.8. Prezentul contract a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL TIMISOARA,

PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU


ASOCIAȚIA DOCUMENTOR

DIRECTOR, FLORIN IEPAN


SECRETAR

IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                      APROBAT


JUDEȚUL TIMIȘ                     PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Relații Publice,Învățământ,Cultură,Sport GHEORGHE CIUHANDU

SC2007- 016413/18.07.2007

Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Asociația Documentor Timișoara în vederea organizării Sesiunii de Training Deschis „Discovery Campus Masterschool”, în perioada 10.09.2007-16.09.2007

Conform adresei nr. SC 2007-015685/ 09.07.2007 prin care membrii Comisiei de Cultură a CLT solicită redactarea de către Biroul Relații Publice, Învățământ, Cultură, Sport a proiectelor de hotărâre de consiliu local pentru asocierea Consiliului Local Timișoara cu asociații/organizații care au depus proiecte culturale de interes local și conform adresei nr. SC2007-016413/ 18.07.2007 prin care Asociația Documentor solicită organizarea Sesiunii de Training Deschis „Discovery Campus Masterschool”, în perioada 10-16.09.2007, propunem aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Asociația Documentor Timișoara pentru organizarea acestui eveniment.

Discovery Campus Masterschool este un proiect de dezvoltare a filmelor documentare pentru o audiență internațională și oferă profesionștilor și cineaștilor în devenire cu un talent deosebit, o oportunitate unică de a-și găsi drumul pe piața internațională. Sub egida Discovery Campus, care lansează o sesiune de aplicație o dată pe an, până la 15 autori europeni și regizori își dezvoltă proiectele în fiecare an. Pe durata acestui proiect de zece luni, participanții își creează o viziune detaliată și clară asupra dezvoltării, producției și distribuției de programe de documentar pe piața internațională.

Prin anvergura de care se bucură evenimentul, orașul nostru va fi in atenția presei naționale și internaționale devenind astfel o excelentă oportunitate de promovare a imaginii Timișoarei.

Prin urmare, propunem alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte actiuni culturale " pentru acest proiect.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susținerea proiectului de hotărâre de consiliu.

Violeta Mihalache

Alina Pintilie Șef birou


Director

Smaranda Haracicu

Director economic


Mirela Lasuschevici

Avizat Juridic

Red. A.:P.

2.ex.

Red. A.:P.

2.ex.