Hotărârea nr. 310/2007

310/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare cu corp administrativ" - parcela cu nr. cadastral A 1299/2/6, DN 59 - Calea Şagului, km 8 dreapta, intravilan extins Timişoara
Hotararea Consiliului Local 310/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare cu corp administrativ" - parcela cu nr. cadastral A 1299/2/6, DN 59 - Calea Şagului, km 8 dreapta, intravilan extins Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U92007-004885/20.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare cu corp administrativ" - parcela cu nr. cadastral A 1299/2/6, DN 59 - Calea Şagului, km 8 dreapta, intravilan extins Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. Timişoara, întocmit conform Proiectului nr. 51/2007, realizat de S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim de P+1E pentru hale şi D+P+3E pentru corpurile administrative, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 60%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 137174 Timişoara, având nr. cadastral A 1299/2/6, în suprafaţă de 35.100 mp., fiind proprietatea S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L..

Art. 4: Autorizarea construcţiilor se va face după ce suprafeţele ocupate de drumurile propuse vor deveni domeniu public al Municipiului Timişoara. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism. Se vor respecta toate prevederile din cadrul avizelor furnizorilor de utilităţi şi ale organismelor abilitate.

Art. 5: Suprafaţa studiată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se va introduce în intravilanul municipiului Timişoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului, care se va face pe cheltuiala beneficiarului acestei documentaţii. După introducerea în intravilanul municipiului Timişoara întreaga suprafaţă de teren de 35.100 mp va trece în zona D de impozitare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarilor : S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.
-Proiectantului: S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L.
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

U92007-004885/20.07.2007

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal: „Construire hale depozitare cu corp administrativ” - parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, D.N.59 - Calea Sagului, km 8 dreapta, intravilan extins Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U92007-004885/17.07.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal „Construire hale depozitare cu corp administrativ” - parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, D.N.59 - Calea Sagului, km 8 dreapta, intravilan extins Timișoara.

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 7012 din 24.11.2006

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic Zonal „Construire hale depozitare cu corp administrativ” - parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, D.N.59 - Calea Sagului, km 8 dreapta, intravilan extins Timișoara.

Documentația este inițiată de beneficiarul S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. și elaborată de S.C. ARHITECT TRImBiTAS S.R.L., Timișoara, proiect nr. 51/2007.

Terenul studiat, arabil in intravilanul extins al municipiului Timisoara, este situat în extremitatea de sud-vest a municipiului Timișoara, pe platforma industriala din Calea Sagului, in vecinatatea centrului comercial Metro. Terenul este delimitat la nord-vest de DE 1205/3-4m și de estacada ce apartine C.E.T.-ului, la nord-est de hala FINIMM și alte parcele proprietate privată, iar la sud-vest de HCn 1228/2.

Terenul aflat în proprietatea S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. este identificat prin C.F. nr. 137174 Timisoara, nr. cadastral A 1229/2/6 in suprafață de 35.100 mp. Acesta are o formă neregulată.

Soluția propune parcelarea terenului, astfel încât să rezulte un număr de 4 loturi destinate construirii de hale pentru depozitare cu corp administrativ aferent. Parcelele vor avea suprafete cuprinse intre 5.847 si 13.005 mp.

Se vor asigura accese carosabile pentru fiecare parcelă în parte, precum și parcările aferente, dimensionate corespunzător. Se va urmări generarea de spații verzi în procent de minim 20% din totalul suprafeței pentru fiecare parcela in parte.

Proiectul propune si solutii pentru echiparea edilitara a terenului.

Accesul la obiectivele proiectate se face prin drumul prevăzut a se realiza paralel cu rețeaua conductelor CET. Acest drum va avea un prospect stradal de 12,0 m lățime și este racordat la D.N. 59 ca o intersecție cu relația dreapta (intrare și ieșire), in prima etapa. Zona de racord la D.N. 59 urmează a fi amenajată ca girație odată cu darea in functiune a centrelor comerciale Real 2 și Practiker 2 (septembrie 2007). Intersecția care se realizează, asigură legătura zonei proiectate cu toate direcțiile. Aceasta giratie asigura legatura DE 1025/3 cu DN 59, pe toate directiile (intrare si iesire). Prin intermediul DE 1025/3 ce urmeaza a se amenaja la un profil transversal de 12, se va ajunge la zona studiata.

In prezent este in curs de elaborare un P.U.Z. pentru amplasarea unui centru comercial la vest de DN 59, in zona intersectiei cu DE 1025/3. In cadrul acestui studiu, DE 1025/3 va deveni un drum cu 4 benzi de circulatie, avand in zona mediana conductele CET, care se pastreaza. Sensul de mers spre DN 59, reprezinta traseul actual al DE 1025/3 si va avea un prospect stradal de 12,0 m. prevazut a se realiza cu pista pentru biciclisti.

Acest prospect va fi respectat si in dreptul obiectivului studiat, obiect al documentatiei de fata.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si cu Avizul Comisiei de Circulație nr.TH2007-003151/05.07.2007.

Autorizația de Construire se va emite doar după ce suprafațele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Indicii propuși prin documentație sunt:

POT max = 60 %

CUT max = 1

Regim de inaltime max. - D+P+3E pentru corpurile administrative

La realizarea investiției se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, in conformitate cu legislatia in vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Construire hale depozitare cu corp administrativ” - parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, D.N. 59 - Calea Sagului, km 8 dreapta, intravilan extins Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

Pt. ȘEF BIROU

CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. P.L.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.