Hotărârea nr. 31/2007

31/30.01.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Modernizarea rampei de descărcare păcură şi a separatorului de păcură la CET Centru Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 31/30.01.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Modernizarea rampei de descărcare păcură şi a separatorului de păcură la CET Centru Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.RE2007 - 27/18.01.2007, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/ 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea enrgiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică , modificată şi completată prin Legea nr. 430/2004 şi modificată prin Legea 228/2006 ;
În conformitate cu art. 38 alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit d) din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Modernizarea rampei de descărcare păcură şi a separatorului de păcură la CET Centru Timişoara" conform proiectului nr.21646/3163 întocmit de Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A. şi execuţia lucrării având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art.1 se va face de la bugetul de stat, fonduri nerambursabile.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Colterm S.A..

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- S.C.Colterm S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ PRIMĂRIA TIMIȘOARA DIRECȚIA EDILITARĂ NR. __________

SE APROBĂ PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind aprobarea Studiul de fezabilitate „Modernizarea rampei de descărcare păcură și a separatorului de păcură la CET CENTRU TIMIȘOARA”

Având în vedere prevederile legale în vigoare, în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al societății și ținând cont de bugetul de venituri și cheltuieli, Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de unic acționar aprobă programul de investiții al companiei;

În conformitate cu Conceptul strategic privind sistemul de termoficare al Municipiului Timișoara aprobat în anul 2003 și actualizat în anul 2006 care prevede realizarea unor lucrări de investiții care au drept scop modernizarea, retehnologizarea și dezvoltarea capacităților de producere a energiei termice;

Ținând cont de faptul că rampa de descărcare păcură care servește la transferul păcurii din vagoane în rezervoarele de păcură din CET CENTRU este construită în anii '80 și nu mai corespunde cerințelor actuale;

Având în vedere că este necesară ecologizarea zonei de descărcare a păcurii ca o condiție prealabilă necesară obținerii autorizației integrate de mediu la CET CETRU Timișoara;

Cu mențiunea că investițiile vor fi realizate din fonduri alocate din bugetul de stat -fonduri nerambursabile;

Luând în considerare solicitarea S.C Colterm S.A. materializată prin referatul înregistrat cu nr. RE2007-000027 din 15.01.2007 și nota de fundamentare privind studiul de fezabilitate în cauză;

Propunem Consiliului Local al Municipiului Timișoara:

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea rampei de descărcare păcură și a separatorului de păcură la CET CENTRU TIMIȘOARA” .

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ          ȘEF SERVICIU ENERGETIC

DUMITRU ANDOR                  IOAN ZUBAȘCU

AVIZAT JURIDIC

LASUSCHEVICI MIRELA

Red/Dact/I.B.

Anexa la Hotărâre nr./

„Modernizarea rampei de descărcare păcură și a separatorului de păcură la CET CENTRU TIMIȘOARA”

Indicatorii tehnico-economici ai investiției

Denumirea investiției : „Modernizarea rampei de descărcare păcură și a separatorului de păcură la CET CENTRU TIMIȘOARA”

Amplasament : CET CENTRU TIMIȘOARA

Beneficiar : Compania Locală de Termoficare „Colterm”SA Timișoara

Coordonator principal de credite : Primăria Municipiului Timișoara

Valoarea investiției : 3.402.203 RON din care C+M 2.552.291 lei

Finanțarea investiției : Bugetul de Stat - fonduri nerambursabile

Suma supusă procedurii de achiziție publică : 3.402.203 RON

Durata de realizare : 1 an de la demararea lucrărilor